Penilaian Dalam PJK

download Penilaian Dalam PJK

of 26

Embed Size (px)

Transcript of Penilaian Dalam PJK

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  1/26

  PENILAIAN DALAMPENILAIAN DALAM

  PENDIDIKAN JASMANI DANPENDIDIKAN JASMANI DAN

  KESIHATANKESIHATAN

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  2/26

  KONSEP ASAS PENILAIANKONSEP ASAS PENILAIAN

  UJIANUJIAN

  Suatu instrumen yang digunakanSuatu instrumen yang digunakanuntuk mendapat maklumat murid.untuk mendapat maklumat murid.

  BentukBentuk

  -- soalan bercetak atau lisansoalan bercetak atau lisan

  -- bateri prestasi tahap fizikalbateri prestasi tahap fizikal

  -- pemerhatian tingkahlaku melaluipemerhatian tingkahlaku melalui

  senarai semak atau rekodsenarai semak atau rekod

  anekdotal.anekdotal.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  3/26

  PENGUKURANPENGUKURAN

  Suatu proses mengutip maklumatSuatu proses mengutip maklumatberangka tentang tahap ciriberangka tentang tahap ciri--ciriciritertentu yang dipunyai olehtertentu yang dipunyai olehseseorangseseorang

  -- ditakrif juga sebagai membina,ditakrif juga sebagai membina,mentadbir dan memberi nilaimentadbir dan memberi nilaikepada ujiankepada ujian

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  4/26

  PENILAIANPENILAIAN

  Suatu proses untuk mengumpul,Suatu proses untuk mengumpul,menganalisis dan mentafsir datamenganalisis dan mentafsir datayang dikutip.yang dikutip.

  -- Ia meliputi ujian dan pengukuran.Ia meliputi ujian dan pengukuran.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  5/26

  TUJUAN PENILAIANTUJUAN PENILAIAN

  Memfokus kepada setiap muridMemfokus kepada setiap murid

  -- memberi maklumat tentangmemberi maklumat tentang

  kelebihan dan kelemahankelebihan dan kelemahanseseorang murid.seseorang murid.

  -- guru dapat mengaplikasikanguru dapat mengaplikasikanprinsip PJ membangun untukprinsip PJ membangun untukmeningkatkan lagi prestasi murid.meningkatkan lagi prestasi murid.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  6/26

  Menentukan status semasa muridMenentukan status semasa murid

  -- mengikut Kirkendal, Gruber danmengikut Kirkendal, Gruber dan

  Johnson (1987) penentuan statusJohnson (1987) penentuan statusmeliputimeliputi

  a.a. pemberian gredpemberian gred

  b.b. mengecualikan murid darimengecualikan murid darisesuatu aktiviti.sesuatu aktiviti.

  c.c. memberi maklum balas untukmemberi maklum balas untukmeningkatkan prestasi.meningkatkan prestasi.

  d.d. menetapkan seseorangmenetapkan seseorangindividu dalam kumpulan tertentu.individu dalam kumpulan tertentu.

  e.e. menentukan aktiviti tertentu.menentukan aktiviti tertentu.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  7/26

  Memilih wakil sekolahMemilih wakil sekolah

  -- memberi maklumat bagi tujuanmemberi maklumat bagi tujuanmemilih wakil sekolah.memilih wakil sekolah.

  -- menggunakan kriteriamenggunakan kriteria--kriteriakriteriatertentu membolehkan prosestertentu membolehkan prosespemilihan dilaksanakan denganpemilihan dilaksanakan denganlebih saksama.lebih saksama.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  8/26

  Memotivasikan muridMemotivasikan murid

  -- memberi maklum balas kepadamemberi maklum balas kepadaseseorang murid.seseorang murid.

  -- ia dapat memberi kesan positifia dapat memberi kesan positifkepada murid berkenaan.kepada murid berkenaan.

  -- jika keputusan disalahkanjika keputusan disalahkangunakan maka kesan negatif akangunakan maka kesan negatif akan

  timbul dan ini akan menyebabkantimbul dan ini akan menyebabkanseseorang hampa dan kecewaseseorang hampa dan kecewa

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  9/26

  Menilai pengajaran dan program PJMenilai pengajaran dan program PJ

  -- dapat menentukan pencapaiandapat menentukan pencapaianobjektif program PJ.objektif program PJ.

  -- memberi maklumbalas tentangmemberi maklumbalas tentangkeberkesanan program.keberkesanan program.

  -- memberi peluang guru dan pentadbirmemberi peluang guru dan pentadbiruntuk mengubah strategi pengajaranuntuk mengubah strategi pengajaranbagi memastikan objektif yangbagi memastikan objektif yangdiharapkan tercapai.diharapkan tercapai.

  Membekalkan untuk kajian lainMembekalkan untuk kajian lain

  -- membolahkan maklumat digunakanmembolahkan maklumat digunakan

  untuk kajian.untuk kajian.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  10/26

  ASPEK PENILAIANASPEK PENILAIAN

  Penilaian PJ

  PSIKOMOTOR KOGNITIF AFEKTIF

  Kecergasan Fizikal

  Kemahiran motor

  Bertulis

  Lisan

  Kertas dan Pensil

  Muka kartun berperasaan

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  11/26

  UJIAN KECERGASAN FIZIKALUJIAN KECERGASAN FIZIKAL

  Penilaian Kecergasan Fizikal Berasaskan Sekolah (PPK 1999)Penilaian Kecergasan Fizikal Berasaskan Sekolah (PPK 1999)

  KOMPONEN KECERGASAN UJIAN KUMPULAN SASARANKecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan

  1. Dayatahan

  Kardiovaskular

  Cooper (Larian/Berjalan 12 minit Thn 1 Tingkt. 5

  2. Kekuatan otot Bangkit tubi berperingkat Tingkt 3 5

  3. Dayatahan otot (a) Mendagu (Lelaki)

  (b) Mendagu dalam kedudukan condong

  (Perempuan)

  Thn. 4 Tingkt. 5

  4. Kelenturan Duduk jangkau Thn. 1 Tingkt 5

  5. Komposisi tubuh

  badan

  Ukuran lilitan Thn. 1- Tingkt. 5

  Kecergasan Fizikal Berasaskan Perlakuan Motor

  6. Kelajuan (a) Lari pecut 30 meter

  (b) Lari pecut 50 meter

  Thn 3 Thn 6

  Tingkt 1 - 5

  7. Imbangan Dirian Bangau Thn 4 Tingkt 5

  8. Ketangkasan (a) Lompat Kuadron

  (b) Illionis

  Thn 1 Tgkt 5

  Thn 1 Tgkt 5

  9. Kuasa (a) Lompat jauh berdiri

  (b) Lontaran bola baling/ Bola keranjang aras dada

  Thn 1 Tgkt 5

  Thn 1 Tgkt 5

  10. Masa tindak balas Nelson Choice- Response-Movement Thn 4 Tgkt 5

  11. Kordinasi (a) Mengelecek bola dengan tangan(b) Mengelecek bola dengan kaki

  Thn. 1 Tgkt 5Thn. 1 Tgkt 5

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  12/26

  UJIAN KEMAHIRAN ASASUJIAN KEMAHIRAN ASAS

  PERMAINANPERMAINAN

  Bagi menilai kemahiran asas sesuatuBagi menilai kemahiran asas sesuatupermainan selepas pengajaran.permainan selepas pengajaran.

  Menilai kebolehan seseorang murid.Menilai kebolehan seseorang murid.Cth. Ujian servis TenisCth. Ujian servis Tenis

  Ujian mengelecek bolaUjian mengelecek bola

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  13/26

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  14/26

  Menilai pengetahuan kesihatanMenilai pengetahuan kesihatan

  Pengetahuan kesihatan murid bolehPengetahuan kesihatan murid bolehdinilai dalam beberapa bentuk ujiandinilai dalam beberapa bentuk ujianpiawai seperti berikut:piawai seperti berikut:

  a. Ujian Betula. Ujian Betul SalahSalahb.b. Ujian aneka pilihan/objektifUjian aneka pilihan/objektif

  c.c. Ujian padananUjian padanan

  d.d. Ujian melengkapkanUjian melengkapkan

  e.e. Ujian bentuk karanganUjian bentuk karangan

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  15/26

  UJIAN BETULUJIAN BETUL -- SALAHSALAH

  Ujian jenis ini adalah sesuai bagi soalanUjian jenis ini adalah sesuai bagi soalanyang mempunyai dua alternatif sahaja.yang mempunyai dua alternatif sahaja.

  ContohContoh Ujian BetulUjian Betul SalahSalah

  1.1. Dadah akan memudaratkanDadah akan memudaratkankesihatan jika disalahgunakan. _______kesihatan jika disalahgunakan. _______

  2. Protein tidak menyumbangkan kalori2. Protein tidak menyumbangkan kalorikepada guna tenaga tubuh kita. _______kepada guna tenaga tubuh kita. _______

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  16/26

  ANEKA PILIHAN/OBJEKTIFANEKA PILIHAN/OBJEKTIF

  Jenis ini adalah jenis yang paling lazim digunakan.Jenis ini adalah jenis yang paling lazim digunakan.Cth ujian:Cth ujian:

  1.1. Antara pernyataan berikut yang manakahAntara pernyataan berikut yang manakah

  tidak benar?tidak benar?

  A.A. Kebanyakan sayur daun hijau kayaKebanyakan sayur daun hijau kaya dengandenganvitamin dangalian.vitamin dangalian.

  B.B. Minuman jus oren dan susu serentak tidakMinuman jus oren dan susu serentak tidak

  menimbul apamenimbul apa--apa kesan buruk.apa kesan buruk.C.C. Minum lebih dari 6 gelas air setiap hari tidakMinum lebih dari 6 gelas air setiap hari tidakmenggemukkan.menggemukkan.

  D.D. Sesetengah bedak mempunyai sifat mengurusSesetengah bedak mempunyai sifat mengurusbadan.badan.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  17/26

  JENIS PADANANJENIS PADANAN

  Ujian jenis ini merupakan versiUjian jenis ini merupakan versialternatif ujian aneka pilihan.alternatif ujian aneka pilihan.

  Ujian ini meletakkan jawapan dalamUjian ini meletakkan jawapan dalamsatu lajur dan pernyataan di lajursatu lajur dan pernyataan di lajurlain.lain.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  18/26

  Ujian MelengkapkanUjian Melengkapkan

  Ujian ini mempunyai beberapaUjian ini mempunyai beberapapernyataan yang mempunyai katapernyataan yang mempunyai kata--kata kunci atau frasa ditinggalkan.kata kunci atau frasa ditinggalkan.

  Dalam ujian ini murid melengkapkanDalam ujian ini murid melengkapkanpernyataan dengan menulis katapernyataan dengan menulis katakunci atau frasa/rangkai kata.kunci atau frasa/rangkai kata.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  19/26

  Ujian Bentuk Karangan/EseiUjian Bentuk Karangan/Esei

  Ujian ini memerlukan muridUjian ini memerlukan muridmenyusun maklumat secaramenyusun maklumat secarasistematik.sistematik.

  Membolehkan guru menilai sejauhMembolehkan guru menilai sejauhmana murid sudah faham tentangmana murid sudah faham tentangapa yang diajar.apa yang diajar.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  20/26

  MENILAI SIKAPMENILAI SIKAP

  Melibatkan perasaan, nilai dan apresiasi.Melibatkan perasaan, nilai dan apresiasi.

  Penilaian ini penting kerana sikap banyakPenilaian ini penting kerana sikap banyak

  mempengaruhi tingkah laku murid.mempengaruhi tingkah laku murid.

  Masih kurang teknik yang sebenarnyaMasih kurang teknik yang sebenarnyaboleh mengukur sikap murid terhadapboleh mengukur sikap murid terhadap

  kesihatan secara objektif, buktikesihatan secara objektif, bukti--buktibuktisubjektif masih diperlukan untuksubjektif masih diperlukan untukmengukur sikap terhadap kesihatan.mengukur sikap terhadap kesihatan.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  21/26

  Skala SikapSkala Sikap

  Dua jenis skala digunakan untukDua jenis skala digunakan untukmenilai sikap terhadap kesihatan:menilai sikap terhadap kesihatan:

  1.1. Skala sikap paksaSkala sikap paksa-- pilihpilih

  2.2. Skala LikertSkala Likert

  Skala Likert adalah lebih rumitSkala Likert adalah lebih rumitdan ia lebih sesuai untuk muriddan ia lebih sesuai untuk murid--murid di Tahap IImurid di Tahap II

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  22/26

  Pemerhatian dan Rekod AnekdotalPemerhatian dan Rekod Anekdotal

  Sikap juga boleh diukur melaluiSikap juga boleh diukur melaluipemerhatian dan rekod anekdotal.pemerhatian dan rekod anekdotal.

  GURU Memerhati tingkah laku

  Menemu duga murid

  Menyemak catatan murid. Reaksi terhadap situasi kesihatan

  . Nilai yang dihayati

  Merekod sikap murid. Suka/ tidak suka

  . Pertalian emosi dengan rakan

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  23/26

  Ujian menggunakan ceritaUjian menggunakan cerita

  Menggunakan petikan cerita yangMenggunakan petikan cerita yangdiberikan kepada murid.diberikan kepada murid.

  Menggariskan kata kunci yangMenggariskan kata kunci yangmenggambarkan perkara ataumenggambarkan perkara atauprosedur yang dianggap baik untukprosedur yang dianggap baik untuk

  kesihatan.kesihatan.

  Memotong kata kunci lain yangMemotong kata kunci lain yangdianggap tidak baik untuk kesihatan.dianggap tidak baik untuk kesihatan.

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  24/26

  Menilai Amalan KesihatanMenilai Amalan Kesihatan

  Penting untuk menentukan amalanPenting untuk menentukan amalankesihatan murid.kesihatan murid.

  Mengukur sejauh manakahMengukur sejauh manakahperubahan telah berlaku terhadapperubahan telah berlaku terhadap

  murid.murid.Cara menilai melalui:Cara menilai melalui:

  1. Pemerhatian terus1. Pemerhatian terus

  2.2. Kajian lisanKajian lisan3.3. Senarai semakSenarai semak

  4.4. Inventori atau ujian/skalaInventori atau ujian/skala

  komersialkomersial

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  25/26

  Menilai Kemahiran Kesihatan MuridMenilai Kemahiran Kesihatan Murid

  Melibatkan dua perkara iaitu:Melibatkan dua perkara iaitu:

  1.1. Pengetahuan berkenaan amalan/Pengetahuan berkenaan amalan/

  kemahiran yang betulkemahiran yang betul

  2.2. Keupayaan murid untukKeupayaan murid untuk

  mendemonstrasikan kemahiranmendemonstrasikan kemahiranyang betulyang betul

 • 8/3/2019 Penilaian Dalam PJK

  26/26

  Ujian Pendidikan KeselamatanUjian Pendidikan Keselamatan

  Menguji sejauh mana kefahamanMenguji sejauh mana kefahaman

  murid terhadap kepentinganmurid terhadap kepentingankeselamatan.keselamatan.

  Skala yang boleh digunakan ialahSkala yang boleh digunakan ialahskala Myers.skala Myers.