Penciptaan Manusia

46
PENCIPTAAN MANUSIA DALAM AL-QUR’AN Dr. H. Masyhudi AM., M.Kes.

description

proses penciptaan manusia di dalam rahim, perkembangan fetus sampai bayi

Transcript of Penciptaan Manusia

Page 1: Penciptaan Manusia

PENCIPTAAN MANUSIA DALAM AL-QUR’AN

Dr. H. Masyhudi AM., M.Kes.

Page 2: Penciptaan Manusia

Asal Ususl Penciptaan Manusia

• Asal usul penciptaan manusia selalu menjadi polemik diantara para ahli

• Berbagai teori muncul untuk menerangkan asal usul penciptaan manusia (apakah manusia tercipta dg sendirinya lewat evolusi atau diciptakan ?)

• Islam menerangkan asal usul penciptaan manusia dengan sangat lengkap melalui Al-Quran dan Hadis

Page 3: Penciptaan Manusia

Asal Usul Kejadian Manusia Menurut Islam

Ada tiga macam cara penciptaan manusia :1.Penciptaan manusia pertama / Adam2.Penciptaan manusia kedua / Hawa3.Penciptaan manusia ketiga dan seluruh

manusia, selain nabi Isa a.s.

Page 4: Penciptaan Manusia

Penciptaan Manusia Pertama (Adam)

• Adam diciptakan dari tanah yang kering kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk

yang sebaik-baiknya. • Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan

ruh kepadanya.

Page 5: Penciptaan Manusia

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur

hitam yang diberi bentuk”. (Q.S. Al-Hijr : 26)

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah”.

(Q.S. As- Sajdah : 7)

Page 6: Penciptaan Manusia

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur

hitam yang diberi bentuk, Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu

kepadanya dengan bersujud”. (Q.S. Al-Hijr : 27-28)

Page 7: Penciptaan Manusia

"Sesunguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu (diciptakan) dari tanah".

(HR. Bukhari)

Page 8: Penciptaan Manusia

Penciptaan Manusia Kedua (Hawa)

• Manusia diciptakan berpasang-pasangan

• Proses penciptaan manusia kedua (Hawa) berasal dari Adam

Page 9: Penciptaan Manusia

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa

yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka

ketahui”. (Q.S. Yaasin : 36)

Page 10: Penciptaan Manusia

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”

Q.S. An-Nisa : 1

Page 11: Penciptaan Manusia

"Maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam"

(HR. Bukhari-Muslim)

Page 12: Penciptaan Manusia

Penciptaan Manusia Ketiga dan Seterusnya

• Penciptaan manusia setelah Adam dan Hawa melalui proses perkawinan, kecuali

Nabi Isa A.S.

Page 13: Penciptaan Manusia

“ Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik” .

Q.S. Al-Mukminun 12-14

Page 14: Penciptaan Manusia

"Telah bersabda Rasulullah SAW dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkannya pembentukannya (kejadiannya) dalam rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan

segumpal darah. Kemudian selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat

kalimat (macam) : rezekinya, ajal (umurnya), amalnya, dan buruk baik (nasibnya)."

(HR. Bukhari-Muslim)

Page 15: Penciptaan Manusia

TAHAPAN KEJADIAN MANUSIA

• Nuthfah• Alaqah

• Mudghah• Idham dan Lahm

• Nasy’ah Khalqan Akhar• Nafkhur Ruh

Page 16: Penciptaan Manusia

“Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan

segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”. (Q.S. Al-

Mukminun : 14)

Page 17: Penciptaan Manusia

Tahap Nuthfah

“ Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), Karena itu kami jadikan dia

mendengar dan Melihat” . (Q.S. Al-Insan : 2)

Page 18: Penciptaan Manusia

Tahap Nuthfah

• Nuthfah artinya air yang sedikit• Pembentukan nuthfah mulai dari terjadinya

persenyawaan (bertemunya Sperma dan Sel Telur), sampai akhir minggu pertama / hari ke tujuh

• Dari Nuthfah akan berkembang menjadi bentuk-bentuk yang berlainan

Page 19: Penciptaan Manusia

Tahap Alaqah

• Mulai akhir minggu pertama hingga minggu ke tiga

• Alaqah bisa berarti :– Segumpal darah– Sesuatu yang melekat / menggantung– Lintah

Page 20: Penciptaan Manusia

Tahap Mudghah

• Kata mudghah terdapat dalam 2 ayat al Quran : Q.S. Al-Hajj : 5 & Q.S. Al-Mukminun : 14

• Tahap mudghah dimulai pada minggu ke empat

• Pada Tahap ini sudah terbentuk organ-organ tubuh seperti jantung, otak, paru dll

Page 21: Penciptaan Manusia

Tahap Idham & Lahm

• Terjadi pada minggu ke minggu kelima, keenam dan ketujuh

• Terjadi pembentukan tulang yang mendahului pembentukan oto-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut.

Page 22: Penciptaan Manusia

Tahap Nasy’an Khalqab Akhar• Tahap menjelang minggu kelapan • Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah

masuk ke bentuk janin• Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan

sempurnanya Kuku-kukunya pun mula tumbuh. • Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup

lengkap menyebabkan baki pranatel bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi saja

Page 23: Penciptaan Manusia

Tahap Nafkhur Ruh

“ Maka apabila Telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu

tersungkur dengan bersujud kepadanya". (Q.S. Shaad : 72)

Page 24: Penciptaan Manusia

Tahap Nafkhur Ruh

• Tahap peniupan ruh• Terjadi setelah umur 40 hari dan setelah

organ tubuh terbentuk• Tahap ini menunjukkan bahwa penbentukan

janin tidak hanya proses lahiriyah saja, tetapi juga batiniyah sebagaimana Q.S. Al-’Arah : 172

Page 25: Penciptaan Manusia

“ Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa

mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah

terhadap Ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. Al-‘ Araf :172)

Page 26: Penciptaan Manusia

Ada itu Ruh?Q.S. Al-Isra :85

وح ويسألونك عن الرMereka akan bertanya padamu tentang ruh,

وح من أمر ربي قل الرkatakan: “Ruh adalah bagian dari urusan Tuhanku,

�وما أوتيتم من العلم إال قليالdan tidaklah kamu diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit.”

Page 27: Penciptaan Manusia

SIAPAKAH MANUSIA ITU ?

Page 28: Penciptaan Manusia

Mengenal DiriMenggapai Ilahi

من عرف نفسه فقد عرف ربه

Page 29: Penciptaan Manusia

Mengenal Diri tergantung Paradigma

Page 30: Penciptaan Manusia

ParadigmaParadigma

VisiVisi

Nasib Nasib

KarakterKarakterKebiasaanKebiasaan

AksiAksi

Paradigma adalah Cara Pandang

Page 31: Penciptaan Manusia

Cara Pandang tergantung dari FocusCara Pandang tergantung dari Focus

Page 32: Penciptaan Manusia
Page 33: Penciptaan Manusia
Page 34: Penciptaan Manusia
Page 35: Penciptaan Manusia
Page 36: Penciptaan Manusia

Cara Pandang Juga Tergantung Cakupan

Page 37: Penciptaan Manusia
Page 38: Penciptaan Manusia
Page 39: Penciptaan Manusia

BaruKlasik

Ascetic/ZuhudAllah-centris (Tawhid)

Spiritual – Bio-Material

Dunia Akhirat(Eternal Trancendental)

Hedonistik

Materialistik

Sekuler

PARADIGMA

Manusia

Hidup

Perilaku

Page 40: Penciptaan Manusia

Ascetic/ZuhudAllah-centris (Tawhid)

Spiritual - Material

Dunia Akhirat(Eternal Trancendental)

PARADIGMAIslami

Manusia

Hidup

Perilaku

Page 41: Penciptaan Manusia

Apa itu manusia?

Manusia adalah tubuh biologis ini.

ParadigmaMATERIALISTIK

Sejak kapan kamu jadi manusia?

Sejak lahir.

Page 42: Penciptaan Manusia

Apa itu HIDUP?

seculumParadigmaSECULAR(Kini - Di sini)

Kematian adalah Kemusnahan

Segalanya harus diraihsekarang juga, di sini juga, mumpung masih di bumi !!

Kehadiran tubuh di Bumi

Page 43: Penciptaan Manusia

STRESSANXIETYAlienation

ParadigmaMATERIALISTIK

ParadigmaSEKULER

Tubuh

Bumi(Kini-Di Sini)

TertekanCemasKesepian

ParadigmaHEDONISTIK

Kenikmatan Jasmani Sesaat

Page 44: Penciptaan Manusia

TUGAS MANUSIA

Page 45: Penciptaan Manusia

Manusia adalah Khalifatullah

“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah : 30)

Page 46: Penciptaan Manusia

“ Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-An’ am : 165)