Pemicu 4 - Elvina 2

download Pemicu 4 - Elvina 2

of 51

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Pemicu 4 - Elvina 2

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  1/51

  PEMICU IV

  ELVINA ELIZABETH LIUS, TAN

  405100277

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  2/51

  Abstrak

  1. Masala !

  t"#$$"#%a BBL& '" P(sk)s*as +)a*ata# +(*ba#$a#

    Alasa# -)*"l"a# ar"ab)l -)#%)bab ! a#$ka BBL& sa#$at t"#$$" l)b" 'ar" '(a -)rt"$a 'ar" k)la"ra# ba%" %a#$ k(ra#$ l)b" *)#a-a" 200 k)la"ra#

    T(/(a# !

  *)#ar" (b(#$a# a#tara +as(s BBL& ')#$a# -ara "b( a*"l %a#$ ka'ar Hb #%a  11 *$ 'L.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  3/51

  2. M)t'l$"

  3)sa"# ! Cas) #trl st('%, Lkas"  akt( ! P(sk)s*as +)a*ata# +(*ba#$a#

   6(*la sa*-)l ! 50 ba%"  55 ba%"  T)k#"k -)#$a*b"la# sa*-)l ! ara ra#'*

  Cara -)#$(*-(la# 'ata ! Alat (k(r !

  P)#$laa# 'ata !

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  4/51

  . Has"l -)#)l"t"a# !

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  5/51

  4. Sara#

  5. +ata 8 kata k(#"

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  6/51

  BAB I. PEN3AHULUAN

  1. Latar B)laka#$ !  –  T"#$$"#%a BBL& '" P(sk)s*as +)a*ata#

  +(*ba#$a# s)la*a ta(# 2010

   – Ba#%ak#%a "b( a*"l %a#$ ka'ar Hb #%a  *$ 'L

  2. P)r(*(sa# Masala

   – 3" P(sk)s*as +)a*ata# +(*ba#$a# s)la*a ta(# 2010 '"'a-at" l)b" 'ar" '(a -)rt"$a 'ar" 200 k)la"ra# ba%" *)#$ala*" BBL&

  9a#$ka BBL& t"#$$":

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  7/51

   .T(/(a#

  •  T(/(a# (*(* ! M)#(r(#ka# a#$ka BBL& '" P(sk)s*as

  +)a*ata# +(*ba#$a#.

  • Tujuan khusus : – Mengetahui mengapa ibu hamil dengan kadar

  Hb rendah berpengaruh pada BBLR

   –  Mengetahui penyebab ibu hamil dengan

  kadar Hb rendah tapi berat badan bayi cukup.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  8/51

  P)rta#%aa# Masala

  1. B)ra-a ba#%ak BBL& -a'a "b( a*"l %a#$ *)*-(#%a" ka'ar Hb  11 *$ 'l 'a# /($a -a'a "b( a*"l %a#$ ka'ar

  Hb #%a #r*al; 2. 3ar" a#tara Ib( a*"l %a#$ ka'ar

  Hb11 *$'l, b)ra-a %$ *)#$ala*"

  BBL&; . A'aka (b(#$a# a#tara BBL&

  ')#$a# ka'ar Hb;

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  9/51

  BAB II. TIN6AUAN PUSTA+A

  BBL&

   Tra(*a

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  10/51

  • ANEMIA

  A#)*"a a'ala t(r(##%a ka'ar s)l 'ara *)ra ata( )*$lb"# 'ala* 'ara.

  A#)*"a b"asa#%a s('a 'a-at '"')t)ks" ')#$a# -)*)r"ksaa# 'ara l)#$ka- '" labratr"(*.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  11/51

  • P)*)r"ksaa# 'ara l)#$ka- a'ala -)*)r"ksaa# %a#$ '"lak(ka# -a'a 'ara *a#(s"a ')#$a# *)#$"t(#$ s)l(r(

  k*-#)# -)*b)#t(k 'ara. Saat "#"-)*)r"ksaa# 'ara l)#$ka- '"lak(ka# ')#$a# *)#$$(#aka# *)s"# k(s(s. +*-#)# -)*b)#t(k 'ara a#tara la"# !

  • S)l 'ara *)ra 9&BC:. • H)*atkr"t. • H)*$lb"#. • S)l 'ara -(t" 9BC:.

  • +*-#)# s)l 'ara -(t".•  Tr*bs"tPlat)l)t. • Ha#%a t"$a t)ratas 'ar" k))#a* k*-#)#

  'ara "#" %a#$ b)r-)ra#a# 'ala*

  *)#')t)ks" t)r/a'"#%a a#)*"a.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  12/51

  • S)l 'ara *)ra 9&BC: *)r(-aka# k*-#)# 'ara %a#$ t)rba#%ak 'ala* sat( *"l"l"t)r 'ara. S)t"a- ra#$ *)*"l"k"

   /(taa# baka# *"l"ara# s)l 'ara *)ra 'ala* t(b(#%a. P)#$"t(#$a# s)l 'ara *)ra '"$(#aka# (#t(k *)#)#t(ka# a-aka ka'ar s)l 'ara *)ra r)#'a 9a#)*"a: ata( t"#$$" 9-l"s"t)*"a:.

  • Pa'a -)r"t(#$a# s)l 'ara *)ra, aka# '"#"la" /(*la 'a# (k(ra# 'ar" s)l 'ara *)ra. B)#t(k s)l 'ara *)ra -(# aka# '")al(as" '" ba>a *"krsk-. S)$ala

  "#?r*as" *(la" 'ar" /(*la, (k(ra# 'a#b)#t(k 'ar" s)l 'ara *)ra aka# b)r$(#a 'ala* *)#'"a$#sa s(at( a#)*"a. 6($a -a'a -)*)r"ksaa# "#" 'a-at '"k)ta(" /)#"s a#)*"a b)r"k(t k)*(#$k"#a# -)#%)bab#%a.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  13/51

  • N"la" )*atkr"t *)r(-aka# ara %a#$ -al"#$ s)r"#$ '"$(#aka# (#t(k *)#)#t(ka# a-aka

   /(*la s)l 'ara *)ra t)rlal( t"#$$", t)rlal(

  r)#'a ata( #r*al. H)*atkr"t s)/at"#%a*)r(-aka# (k(ra# %a#$ *)#)#t(ka# s)b)ra-a ba#%ak /(*la s)l 'ara *)ra 'ala* sat( *"l"l"t)r 'ara ata( ')#$a# kata la"# -)rba#'"#$a# a#tara s)l 'ara *)ra ')#$a# k*-#)# 'ara %a#$ la"#.

  • H)*atkr"t 'a-at '""t(#$ ')#$a# *)#$a*b"l sa*-)l 'ara -a'a /ar" ta#$a# ata( '"a*b"l la#$s(#$ -a'a )#a %a#$ t)rl)tak -a'a l)#$a#.

  • S)l 'ara *)ra %a#$ t)r'a-at 'ala* sa*-)l

  k)*('"a# '")#'a-ka# ')#$a# ara*)*(tar#%a *)#$$(#aka# alat s)#tr"?($al. E#'a-a# "#" k)*('"a# '" -r)s)#tas)ka# ')#$a#

   /(*la k)s)l(r(a# 'ar" 'ara %a#$ t)r'a-at 'ala* tab(#$, #"la" "#"la %a#$ '"#a*aka# #"la" )*atkr"t.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  14/51

  • H)*$lb"# a'ala -"$*)# %a#$ *)*b(at s)l 'ara b)r>ar#a *)ra %a#$ -a'a ak"r#%a aka# *)*b(at 'ara *a#(s"a b)r>ar#a *)ra. M)#(r(t ?(#$s"#%a, )*$lb"# *)r(-aka# *)'"a tra#s-rt ks"$)# 'ar" -ar( -ar( k) /ar"#$a# t(b(. S)-)rt" k"ta k)ta(" b)rsa*a, ks"$)# *)r(-aka# ba$"a# t)r-)#t"#$ 'ar" *)tabl"s*) t(b( (#t(k *)#$as"lka# )#)r$". H)*$lb"# /($a b)r?(#$s" *)*ba>a karb#'"ks"'a as"l *)tabl"s*) 'ar"

   /ar"#$a# t(b( k) -ar( -ar( (#t(k s)la#/(t#%a '"k)l(arka# saat b)r#a?as.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  15/51

  • @ra#$ ')#$a# ka'ar )*$lb"# %a#$ r)#'a '"s)b(t ')#$a# "st"la

  a#)*"a. Saat ka'ar )*$lb"# r)#'a *aka /(*la s)l 'ara *)ra -(# aka# r)#'a. 3)*"k"a# -(la

  al#%a ')#$a# #"la" )*atkr"t.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  16/51

  •  Tra#s-rtas" ks"$)# aka# t)r$a#$$( 'a# /ar"#$a# t(b( ra#$ %a#$ a#)*"a

  aka# *)#$ala*" k)k(ra#$a# ks"$)#$(#a *)#$as"lka# )#)r$".

  • @ra#$ %a#$ *)#$ala*" a#)*"a aka# *)rasa )-at l)la, l)*as, -(at,

  $)l"sa 'a# t)rka'a#$ s)sak. • +)k(ra#$a# at b)s"

  • P)r)*-(a# aka# l)b" *('a

  *)#')r"ta a#)*"a b"la '"ba#'"#$ka#')#$a# lak" lak" kar)#a -)r)*-(a# *)#$ala*" k)"la#$a# 'ara t"a- b(la# saat *)#str(as". P)r)*-(a# /($a

  r)#ta# *)#$ala*" k)k(ra#$a# at b)s".

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  17/51

  • P)r'araa# • P)r'araa# %a#$ ba#%ak saat tra(*a ba"k '"

  'ala* *a(-(# '" l(ar t(b( aka# *)#%)babka#

  a#)*"a 'ala* >akt( %a#$ r)lat"? s"#$kat.P)r'araa# 'ala* /(*la ba#%ak b"asa#%a t)r/a'" -a'a *aa$ kr#"s %a#$ *)#%)babka# -)rl(kaa# -a'a '"#'"#$ la*b(#$.

  • )#)t"k

  • +)la"#a# )r)'"t)r ata( k)t(r(#a# /($a b"sa*)#%)babka# a#)*"a. +)la"#a# $)#)t"k "#" t)r(ta*a t)r/a'" -a'a (*(r s)l 'ara *)ra %a#$ t)rla*-a( -)#')k s)"#$$a s)l 'ara *)ra %a#$ b)r)'ar 'ala* t(b( aka# s)lal(

  k)k(ra#$a#. A#)*"a /)#"s "#" '"k)#al ')#$a##a*a sickle cell anemia. a#$$(a# $)#)t"k /($a b"sa *)#"*-a )*$lb"# %a#$ *a#a -r'(ks" )*$lb"# *)#/a'" sa#$at r)#'a. +)la"#a# "#" k"ta k)#al ')#$a# #a*a talas)*"a.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  18/51

  • +)k(ra#$a# "ta*"# B12 • A#)*"a %a#$ '"ak"batka# l) kar)#a

  k)k(ra#$a# "ta*"# B12 '"k)#al ')#$a##a*a a#)*"a -)r#"s"sa. • +)k(ra#$a# asa* ?lat • +)k(ra#$a# asa* ?lat /($a s)r"#$

  *)#%)babka# a#)*"a t)r(ta*a -a'a"b( "b( %a#$ s)'a#$ a*"l. • P)a#%a '"#'"#$ s)l 'ara *)ra • A#)*"a %a#$ '"s)babka# l) kar)#a

  -)a#%a '"#'"#$ s)l 'ara *)ra'"k)#al ')#$a# #a*a a#)*"a )*l"t"k. &)aks" a#t"$)# a#t"b'" '"(r"$a" s)ba$a" b"a#$ k)rk t)r/a'"#%a a#)*"a /)#"s "#".

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  19/51

  • a#$$(a# s(*s(* t(la#$

  • S(*s(* t(la#$ s)ba$a" -abr"k

  -r'(ks" s)l 'ara /($a b"sa *)#$ala*" $a#$$(a# s)"#$$a t"'ak b"sa b)r?(#$s" ')#$a# ba"k 'ala*

  *)#$as"lka# s)l 'ara *)ra %a#$ b)rk(al"tas. a#$$(a# -a'a s(*s(* t(la#$ b"asa#%a '"s)babka# l)

  kar)#a *)statas) s)l ka#k)r 'ar"t)*-at la"#.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  20/51

  • S)-)rt" al#%a -)#%ak"t la"#, -)#$bata# a#)*"a /($a ar(s '"t(/(ka# -a'a -)#%)bab t)r/a'"#%a a#)*"a. M"sal#%a a#)*"a %a#$

  '"s)babka# l) -)r'araa# -a'a (s(s *aka -)r'araa# "t( ar(s k"ta )#t"ka# (#t(k *)#)$a b)rla#/(t#%a a#)*"a. 6"ka *)*a#$ '"-)rl(ka#, -)ras" 'a-at '"lak(ka#

  -a'a k)a'aa# t)rt)#t(. • S(-l)*)# b)s" '"-)rl(ka# -a'a a#)*"a %a#$

  '"s)babka# l) kar)#a k)k(ra#$a# at b)s". P)*b)r"a# s(#t"ka# "ta*"# B12 '"-)rl(ka#

  (#t(k *)#$kr)ks" a#)*"a -)r#"s"sa. Tra#s?(s" 'ara *)r(-aka# -"l"a# (#t(k a#)*"a %a#$ '"s)babka# l) -)r'araa# )bat.

 • 8/19/2019 Pemicu 4 - Elvina 2

  21/51

  BAB III. +E&AN+A +@NSEP

  • Alasa# sa%a *)*"l" kas(s BBL& a'ala

   –  T"#$$"#%a BBL& '" P(sk)s*as +)a*ata# +(*ba#$a# s)la*a ta(#2010

   – Ba#%ak#%a "b( a