PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA ...e- NUR... PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA...

download PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA ...e- NUR... PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA MAZZIYATUL

of 95

 • date post

  05-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA ...e- NUR... PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA...

 • PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PADA REMAJA MAZZIYATUL FATAA

  DESA SAMBAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG

  TAHUN 2019

  SKRIPSI

  Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

  Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

  Oleh :

  Nur Kholis

  111-12-127

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

  SALATIGA

  2019

 • i

 • ii

  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

  Jl. Tentara Pelajar No. 02 Phone (0298) 323706 Salatiga 50721

  Website : www.iainsalatiga.ac.id E-mail: administrasi@iainsalatiga.ac.id

  IMAM MAS ARUM, M. Pd.

  DOSEN IAIN SALATIGA

  PersetujuanPembimbing

  Lamp : 4 Eksemplar

  Hal : NaskahSkripsi

  Saudara : Nur Kholis

  Kepada :

  Yth. Dekan FTIK IAIN Salatiga

  Di Salatiga

  Assalamu’alaikumWr. Wb

  Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini,

  kami kirimkan naskah skripsi mahasiswa:

  Nama : Nur Kholis

  NIM :111-12-127

  Fakultas/Jurusan :Tarbiyah dan Ilmu Keguruan /Pendidikan Agama Islam

  Judul :Pembinaan Akhakul Karimah pada Remaja Mazziyatul

  Fataa Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Remaja Di

  Desa Samban KecamatanBawen Kabupaten Semarang

  Tahun 2019

  Dengan ini kami mohon skripsi mahasiswa tersebut di atas supaya segera

  dimunaqasyahkan.

  Demikian agar menjadi perhatian.

  Wassalamu’alaikumWr.Wb

  Salatiga, 14 Maret 2016

  Pembimbing

  Imam Mas Arum, M.Pd

  NIP. 197905072011011008

  http://www.iainsalatiga.ac.id/ mailto:administrasi@iainsalatiga.ac.id

 • iii

  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

  Jl. Tentara Pelajar No. 02 Phone (0298) 323706 Salatiga 50721

  Website : www.iainsalatiga.ac.id E-mail: administrasi@iainsalatiga.ac.id

  PENGESAHAN

  PEMBINAAN AKHAKUL KARIMAH PADA

  REMAJA MAZZIYATUL FATAA DALAM

  MEMBENTUK AKHLAKUL KARIMAH REMAJA

  DI DESA SAMBAN KECAMATAN BAWEN

  KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

  DISUSUN OLEH:

  NUR KHOLIS

  NIM : 111 12 127

  Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Skripsi Prodi Pendidikan

  Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam

  Negeri (IAIN) Salatiga, pada Hari Selasa tanggal 2 April 2019 dan telah

  dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

  Susunan Panitia Penguji

  Ketua Penguji : Mufiq, S.Ag., M.Phil ...................................

  Sekretaris Penguji : Imam Mas Arum, M.Pd ...................................

  Penguji I : Dra. Siti Asdiqoh, M.Si. ...................................

  Penguji II : Dr. Ahmad Sultoni, M.Pd ...................................

  Salatiga, 2 April 2019

  Dekan IAIN Salatiga

  Suwardi, M.Pd

  NIP. 19670121 199903 1 002

  http://www.iainsalatiga.ac.id/ mailto:administrasi@iainsalatiga.ac.id

 • iv

  DEKLARASI

  Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

  Nama : Nur Kholis

  NIM : 111-12-127

  Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

  Jurusan : Pendidikan Agama Islam

  Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa

  skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan atau

  karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam

  skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

  Demikian deklarasi ini dibuat oleh penulis untuk dapat dimaklumi.

  Salatiga

  Penulis

  Nur Kholis

  NIM. 111-12-127

 • v

  MOTTO

  "َمْن َجّد َو َجد"

  Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang berhasil (Umar bin

  Abd Aziz)

  ْ ِمِن نَ ُكنُت إِن ااَْ َْونَ َو َنُت ُ َتْحَزُنوا َو َ َتِهُنوا َو َ مُّم

  -١٣٩ -

  Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,

  padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya),

  jika kamu orang-orang yang beriman.

  (Qs. Ali-Imron : 139)

 • vi

  PERSEMBAHAN

  Puji syukur kepada Allah SWT, sehingga skripsi ini selesai. Skripsi ini

  saya persembahkan untuk orang-orang yang telah mendukung saya untuk selalu

  memperjuangkan mimpi saya:

  1. Kepada kedua orang tua saya, ayah Sukardi dan bunda Kartini, Jazakumullah

  bi akhsanil jaza’ atas semua yang telah diberikan selama ini, juga untuk

  setiap do‟a yang dengan tulus diberikan, semoga Allah meridhai.

  2. Kakak saya Nanik Murniyati dan Farida Fitriyani yang selalu memberi

  semangat dan motivasi dalam menggapai cita.

  3. Teman saya Enjang Mya Afiyati yang telah memberikan dukungan dan

  motivasi dalam menggapai cita-cita.

  4. Bapak Imam Mas Arum yang telah sabar membimbing dan mendo‟akan dalam

  penyusunan skripsi ini.

  5. Dosen-dosen Tarbiyah, yang telah memberikan ilmu-ilmu, motivasi, dan

  segala inspirasi untuk menjadi bekal di masa yang akan datang.

  6. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan yang telah membantu dalam

  penyusunan skripsi, dan selalu mengiringi langkahku dalam doa.

  7. Seluruh rekan-rekan dan Pengurus Mazziyatul Fataa, jazakumullah khoiron

  katsir telah menghadirkan semangat dalam setiap langkah. Semoga dapat

  memberikan manfaat bagi diri saya pribadi maupun orang lain atas ilmu-ilmu

  yang telah didapatkan dalam berorganisasi.

  8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

 • vii

  KATA PENGANTAR

  Bismillahirromanirrohim

  Assalamu’alaikumWr. Wb.

  Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-

  Nya, sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi

  ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga,

  sahabat dan para pengikutnya.

  Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

  kesarjanaan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

  Salatiga. Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima

  kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

  1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd., selaku Rektor IAIN Salatiga.

  2. Bapak Suwardi, M.Pd selaku Dekan IAIN Salatiga

  3. Ibu Dra. Sri Suparwi, M.A., Selaku Dosen Pembimbing Akademik

  4. Ibu Siti Rukhayati, M.Pd., selaku kepala jurusan Pendidikan Agama Islam.

  5. Bapak Imam Mas Arum, M. Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

  dengan ikhlas mencurahkan pikiran dan tenaganya serta pengorbanan

  waktunya dalam upaya membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas ini.

  6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan IAIN Salatiga yang telah banyak

  membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

 • viii

  7. Ayah dan bunda di rumah yang selalu mendoakan dan membantu dalam

  bentuk materi untuk membiayai penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN

  Salatiga.

  Harapan penulis, semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan

  balasan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT dan semoga Allah

  meridhoi persaudaraan ini. Akhirnya dengan tulisan ini semoga dapat bermanfaat

  bagi pembaca dalam menambah khasanah keilmuannya serta dapat mengambil

  hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari.

  Billahi taufiq wal hidayah

  Wassalamu’alaikum Wr. Wb

  Salatiga, 4 Maret 2019

  Penulis

  Nur Kholis

  NIM 111 12 127

 • ix

  ABSTRAK

  Kholis, Nur. 2019. Pembinaan Akhlakul Karimah Remaja Mazziyatul Fataa

  Desa Samban Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2019.

  Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan Pendidikan Agama

  Islam. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Imam Mas

  Arum, M. Pd.

  Kata kunci: Pembinaan Akhlak Karimah Remaja

  Untuk menemukan jalan hidupnya remaja pastilah melakukan tindakan-

  tindakan untuk menuju tujuannya dan ini menyangkut akhlak. Pembenahan akhlak

  ini dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari diri kita dengan menjaga sikap atau

  memperbaiki sikap menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian baru keluarga,

  lingkungan, sekolah, masyarakat. Dalam masyarakat bisa melalui organisasi-

  organisasi masyarakat, contohnya karang taruna ataupun sejenisnya. Dalam hal ini

  di Desa Samban Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ada sebuah organisasi

  yang bernama Mazziyatul Fataa yang artinya pemuda harapan. Untuk merubah

  menjadi lebih baik tentunya butuh proses yang tidak mudah dan menjadi tugas

  yang besar untuk pengurus organisasi Mazziyatul Fataa. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Pembinaan Akhlakul

  Karimah Pada Remaja Mazziyatul Fataa di Desa Samban Kecamatan Bawe