PEMBINAAN AKHLAK MELALUI TARI TOPENG DI...

Click here to load reader

 • date post

  07-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PEMBINAAN AKHLAK MELALUI TARI TOPENG DI...

 • PEMBINAAN AKHLAK MELALUI TARI TOPENG

  DI SANGGAR WIJAYA KUSUMA CIREBON

  Skripsi

  Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

  Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

  Oleh

  Silmi Solihah

  NIM 11150520000001

  PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

  FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

  UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

  1441 H. / 2020 M.

 • ABSTRAK

  Silmi Solihah, NIM 11150520000001, Pembinaan Akhlak

  melalui Tari Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon, di

  bawah bimbingan Drs. Azwar Chatib, M.Si.

  Pembinaan akhlak menjadi perhatian utama dalam Islam,

  sebagaimana tujuan daripada diutusnya Nabi Muhammad Saw.

  ke bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam membina

  akhlak tentunya banyak sekali cara yang dapat dilakukan

  sehingga mampu membentuk akhlak yang baik atau mulia, salah

  satunya melalui kesenian Tari Topeng Cirebon khususnya

  Rumyang. Dalam tari Rumyang, termuat nilai-nilai akhlak yang

  terdapat dalam unsur tari topeng, yakni gerak, iringan tari, dan

  busana tari.

  Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pembinaan

  akhlak (2) menganalisis muatan nilai-nilai akhlak yang terdapat

  pada Tari Topeng Cirebon (3) menganalisis faktor yang

  mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan akhlak melalui

  Tari Topeng di sanggar Wijaya Kusuma Cirebon.

  Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian

  ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.

  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,

  observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah

  deskriptif naratif dari Miles and Huberman yang terdiri dari

  reduksi data, penyajian data, dan penarikan

  kesimpulan/verifikasi.

  Hasil penelitian menjelaskan bahwa: (1) pelaksanaan

  pembinaan akhlak dilakukan bersamaan dengan pelatihan tari (2)

  muatan nilai-nilai akhlak yang termuat di dalam tari topeng

  adalah akhlak kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia (3)

  faktor yang mempengaruhi proses pembinaan akhlak melalui Tari

  Topeng di sanggar Wijaya Kusuma Cirebon adalah terdiri dari

  dua faktor, yakni pertama faktor umum, ini berdasarkan dari

  tingkat semangat dari anak-anak. Kedua, yaitu faktor khusus

  diukur dari waktu anak belajar tari.

  Kata Kunci : Pembinaan Akhlak, Tari Topeng, Rumyang

 • i

  KATA PENGANTAR

  Bismillahirrahmanirrahim

  Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan

  limpahan nikmat serta anugerah-Nya, sehingga atas izin-Nya saya

  dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pembinaan Akhlak

  melalui Tari Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon”.

  Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi

  Muhammad Saw. semoga kita menjadi umatnya yang terbaik

  sehingga kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin.

  Penulis senantiasa mengucap syukur atas banyaknya tahapan

  yang telah dilewati dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

  Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih

  terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan,

  maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang

  membangun.

  Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak

  sekali dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu,

  penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua yang

  membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

  1. Suparto, M.Ed, Ph.D. Selaku Dekan sekaligus selaku Dosen

  Penasihat Akademik Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan

  Islam A angkatan 2015 yang selalu mendorong kami untuk

  semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir.

  Dr. Siti Nafsiyah, S.Ag, BSW, MSW. selaku Wakil Dekan

  Akademik, Dr. Sihabuddin N, M.Ag. selaku Wakil Dekan

  Bidang Administrasi Umum, Cecep Castrawijaya, M.A.

 • ii

  selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Dakwah

  dan Ilmu Komunikasi.

  2. Ir. Noor Bekti Negoro, SE., M.Si. selaku Ketua Program

  Studi serta Artiarini Puspita Arwan, M.Psi. selaku Sekretaris

  Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

  3. Drs. Azwar Chotib, M.Si. selaku pembimbing skripsi penulis

  yang selalu membantu, membimbing, dan sabar kepada

  penulis selama proses penyusunan skripsi.

  4. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ilmu Dakwah

  dan Ilmu Komunikasi yang telah membantu penulis selama

  proses belajar di kampus

  5. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan

  Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

  memfasilitasi penulis untuk mencari referensi dalam

  penyusunan skripsi.

  6. Ketiga orang tua penulis, bapak Syafrudin (Alm), Mamah

  Nina Nurhasanah, dan Ayah Latip yang selalu memenjatkan

  do’a untuk penulis dan tidak hentinya memberikan semangat

  dan dukungan kepada penulis. Serta Aa Idris Nur Iskandar

  dan Adek Ahmad Dafi Al-Bukhori yang selalu membuat

  penulis tersenyum.

  7. Sanggar Wijaya Kusuma, khususnya Mas Inu Kertapati dan

  Ibu Eti yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam

  melakukan penelitian. Serta Febi, Mas Surya, Silvi, dan

  Triyana yang telah membantu penulis selama proses

  penelitian.

  8. Kepada sahabat karib Khaerul Anwar, Aisyah Nur Firdausi

  S.K., Mutiah Rabi’ah Al-Adawiyah, Vidia Himawan,

 • iii

  Sahvilla Meutia Sari, dan Sa’dulloh Amin yang senantiasa

  membantu dan menyemangati penulis dalam penyusunan

  skripsi. Serta kepada seluruh teman-teman BPI 2015 yang

  selalu memberikan semangat dan do’a serta bantuannya

  kepada penulis.

  9. Kepada kakak-kakak penulis Abdul Muiz, Millah Robi’atul

  Muthmainnah, Nur Alfi Laeli, Abidah, Khudzaefah,

  Firokhmatillah, Dewi Rohmayanti, Munawaroh, Fiqih

  Sampurna, dan Mubarok yang selalu memberikan motivasi

  dan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.

  10. Kepada Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati

  Jabodetabek dan Himpunan Mahasiswa Cirebon Jakarta Raya

  yang telah menjadi separuh kehidupan penulis selama masa

  studi penulis di universitas.

  11. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu

  persatu.

  Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga

  Allah membalas dengan yang lebih. Amin.

  Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat

  banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik

  dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bisa

  memberikan manfaat bagi keilmuan BPI dan setiap pembaca.

  Jakarta, 31 Januari 2020

  Penulis,

  Silmi Solihah

 • iv

  DAFTAR ISI

  LEMBAR JUDUL

  LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

  LEMBAR PENGESAHAN

  PENYATAAN

  ABSTRAK

  KATA PENGANTAR …………………………………… i

  DAFTAR ISI ………….………………………………….. iv

  DAFTAR TABEL ……………….……………………….. vii

  DAFTAR GAMBAR ………………………………….…. viii

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang ………..………………. 1

  B. Fokus masalah ………………………… 10

  C. Rumusan masalah …………………….. 11

  D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .………. 11

  E. Tinjauan Kajian Terdahulu .................... 12

  F. Metodologi Penelitian ………………… 21

  G. Sistematika Penulisan ………………… 28

  BAB II KAJIAN PUSTAKA

  A. Landasan Teori Pembinaan Akhlak .….. 31

  1. Pengertian Pembinaan …….………. 31

  2. Fungsi Pembinaan ………………… 32

  3. Pengertian Akhlak ………………… 33

  4. Pembinaan Akhlak ………………... 37

  5. Ruang Lingkup Akhlak …………… 38

  6. Metode Pembinaan Akhlak ………. 53

 • v

  B. Landasan Teori Tari Topeng …………… 55

  1. Pengertian Tari Topeng ……...……… 55

  2. Fungsi Tari …………………….......... 57

  3. Unsur-Unsur Tari …………………… 58

  4. Unsur Tari Topeng Rumyang ……….. 60

  C. Kerangka Berpikir ……….…….…….…. 60

  BAB III GAMBARAN LATAR PENELITIAN

  A. Sejarah Sanggar Wijaya Kusuma ….….. 63

  B. Letak Geografis ……………….….…… 64

  C. Visi dan Misi………………..………..... 64

  D. Struktur Organisasi ……………….…... 64

  E. Pagelaran yang pernah diikuti…….…… 65

  F. Jadwal Kegiatan ….…………………… 68

  G. Sarana dan Prasarana ….…….….….….. 69

  BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

  A. Deskripsi Informan…………………….. 71

  B. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak melalui

  Tari Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma 78

  C. Metode Pembinaan Akhlak ..………..… 84

  D. Tari Topeng Cirebon …..…………….... 85

  E. Unsur Tari Topeng Rumyang …….…… 89

  BAB V PEMBAHASAN

  A. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Akhlak

  melalui Tari Topeng di Sanggar Wijaya

  Kusuma Cirebon …...…………………. 123

 • vi

  B. Analisis Nilai Akhlak pada Tari Topeng

  Rumyang ……………………………… 124

  C. Analisis Faktor yang Mempengaruhi

  Pembinaan Akhlak melalui Tari Topeng

  Cirebon …………………….………….. 144

  BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

  A. Simpulan …………………………….…. 147

  B. Implikasi …………………………….…. 148

  C. Saran …………………………………… 148

  DAFTAR PUSTAKA …………………………………….. 151

  LAMPIRAN

 • vii

  DAFTAR TABEL

  Tabel 3.1 Jadwal Mingguan …………….…………. 68

  Tabel 3.2 Sarana Prasarana Sanggar Seni Wijaya

  Kusuma ……………………………….… 69

 • viii

  DAFTAR GAMBAR

  Gambar 2.1 Kerangka Berpikir …………………… 60

  Gambar 4.1 Topeng atau Kedok ……….…….….... 89

  Gambar 4.1 Gerak Lembeyan Alon ……………….. 91

  Gambar 4.2 Gerak Mincig ………………………… 92

  Gambar 4.3 Gerak Buang Sumping ……………….. 93

  Gambar 4.4 Gerak Banting Tangan …………...….. 94

  Gambar 4.5 Gerak Incek Meneng …………………. 94

  Gambar 4.6 Gerak Ngelarap ………………………. 95

  Gambar 4.7 Gerak Incek Miring Banting Tangan … 96

  Gambar 4.8 Gerak Ayun Tangan ………………….. 97

  Gambar 4.9 Gerak Incek Meneng Nengok ………… 98

  Gambar 4.10 Gerak Kenyut ……………………….. 99

  Gambar 4.11 Gerak Tindak Tiga Maju Mundur ….. 99

  Gambar 4.12 Gerak Sepak Soder ………………… 100

  Gambar4.13 Gerak Pak Bang …………………….. 101

  Gambar 4.14 Gerak Lembeyan Dua Tangan ……. 102

  Gambar4.15 Gerak Godeg ...……………………… 102

  Gambar 4.16 Gerak Incek Ngolah Sumping ………. 103

  Gambar 4.17 Gerak Godeg Iya ……………………. 104

  Gambar 4.18 Gerak Buka Topeng dan Salam ……... 105

  Gambar 4.20 Kostum Penari Topeng ……………....106

  Gambar 4.22 Sobra …………………………………106

 • ix

  Gambar 4.23 Kutang Penopengan .………………... 107

  Gambar 4.24 Kain Lancar …………………………. 108

  Gambar 4.25 Soder ………………………………... 108

  Gambar 4.26 Kerodong ……………………………. 109

  Gambar 4.27 Kace ……………………………….. 109

  Gambar 4.28 Badong ……………………………… 110

  Gambar 4.29 Tutup Prasa …………………………. 111

  Gambar 4.30 Dasi …………………………………. 111

  Gambar 4.31 Gelang ………………………………. 112

  Gambar 4.32 Keris ………………………………… 112

  Gambar 4.33 Alat Musik Saron …………………… 114

  Gambar 4.34 Alat Musik Kenong dan Jengglong …. 115

  Gambar 4.35 Alat Musik Penerus …….…………… 116

  Gambar 4.36 Alat Musik Geblug ………………….. 117

  Gambar 4.37 Alat Musik Kecrek ………………….. 118

  Gambar 4.38 Alat Musik Kendang ………………... 118

  Gambar 4.39 Alat Musik Bonang …………………. 119

  Gambar 4.40 Alat Musik Gong ……………………. 120

 • 1

  BAB I

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang

  Akhlak merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu di

  dalam diri seseorang. Dari sifat yang ada itulah terpancar sikap

  dan tingkah laku perbuatan seseorang seperti sifat sabar, kasih

  sayang, atau sebaliknya pemarah, benci karena dendam, iri,

  dan dengki, sehingga memutuskan tali silaturahmi.1 Sedangkan

  menurut Ibnu Miskawaih, akhlak adalah sifat yang tertanam

  dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa

  melakukan pemikiran dan pertimbangan atau akhlak adalah

  suatu sikap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan

  tindakan dan perbuatan manusia baik terhadap Tuhan, sesama

  manusia, atau diri sendiri.2

  Menurut Mustofa, akhlak menurut bahasa ialah bentuk

  jamak dari kata khuluq (khuluqun) yang berarti budi pekerti,

  perangai, tingkah laku, atau tabi’at. Akhlak disamakan dengan

  kesusilaan, sopan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat

  batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti

  wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa

  Yunani pengertian khuluq ini disamakan dengan kata ethicos

  atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin,

  1 KH Abdullah Salim, Akhlaq Islam (Jakarta: Media Dakwah, 1994)

  Cet. Ke-4, h.5 2 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta: Salemba

  Diniyah, 2018) h.13

 • 2

  kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos

  kemudian berubah menjadi etika.3

  Berbicara mengenai akhlak, tak lepas dari pembahasan

  etika, moral, dan susila. Etika berasal dari bahasa Yunani yakni

  ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Etika menurut

  istilah yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah

  ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di

  dalam hidup mausia semuanya, teristimewa yang mengenai

  gerak gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan

  pertimbangan dan perasaan sampai mengenainya tujuannya

  yang dapat merupakan perbuatan.4

  Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, mores yaitu

  jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya moral

  dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk

  menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak,

  pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan

  benar, salah, baik, atau buruk.5 Selanjutnya, susila atau

  kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapatkan awalan

  ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari bahsa Sansekerta,

  yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar,

  prinsip, peraturan hidup atau normal. Kata susila selanjutnya

  digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik.

  Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik,

  3 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Persepektif Alquran

  (Jakarta: Amzah, 2007) h.2 4 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.88 5 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.90

 • 3

  sedangkan orang yang a susila adalah orang yang berkelakuan

  buruk. Para pelaku zina misalnya sering diberi gelar sebagai

  tuna susila.6

  Berdasarkan fungsinya, dapat dikatakan bahwa etika,

  moral, susila, dan akhlak memiliki kesamaan, yaitu

  menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang

  dilakukan manusia untuk ditentukan baik dan buruknya.

  Perbedaan diantaranya adalah terletak pada sumber yang

  dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika

  dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal

  pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang

  berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak aturan yang

  digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah al-

  qur’an dan hadis. Perbedaan selanjutnya terletak pada sifat dan

  kawasan pembahasannya. Jika etika lebih banyak bersifat

  teoritis, maka pada moral dan susila lebih banyak bersifat

  praktis. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum,

  sedangkan moral dan susila bersifat lokal dan individual. Etika

  menjelaskan ukuran baik buruk, sedangkan moral dan susila

  menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan.

  Selanjutnya, etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio

  dan budaya masyarakat, sedangan akhlak berasal dari Tuhan

  (wahyu). Berdasarkan sifatnya, wahyu bersifat mutlak, absolut

  6 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.94

 • 4

  dan tidak dapat diubah, sementara etika, moral, dan susila

  sifatnya terbatas dan dapat diubah.7

  Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

  antara etika, moral, susila, dan akhlak memiliki kesamaan

  objek yakni perbuatan manusia. Juga memiliki perbedaan

  berdasarkan, sumber penilaian, sifat, dan kawasan

  pembahasan. Terlepas dari itu semua, istilah tersebut memiliki

  tujuan yang sama yakni untuk membentuk pribadi manusia

  yang baik dan mulia. Bersamaan dengan tujuan tersebut,

  ternyata Islam sudah lebih konsen terhadap pembentukan

  pribadi manusia yang baik dan mulia, tercantum dalam hadis

  bahwa Islam turun ke bumi dengan tujuan untuk

  menyempurnakan akhlak manusia dengan diutusnya Nabi

  Muhammad Saw. Secara umum, akhlak terbagi menjadi dua

  yaitu akhlak mulia (akhlaqul karimah) dan akhlak tercela

  (akhlaqul madzmumah), yang menjadi tujuan dari diutusnya

  Nabi Muhammad adalah akhlak mulia. Seperti pada hadis

  berikut :

  ِق )رواه البيهقي عن ابو هريرة(َ

  َلْخَ ْاِرَم اْل

  ََم َمك ِ

  م َتُُت ِِل

  َْما ُبِعث ِانَّ

  Artinya: ”Sesunggunya aku diutus tidak lain adalah untuk

  menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Baihaqi dari Abu

  Hurairah)8

  7 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.94-95 8 KH Abdullah Salim, Akhlaq Islam (Jakarta: Media Dakwah, 1994)

  Cet. Ke-4, h.4

 • 5

  Ini menandakan bahwa Islam sangat serius dalam persoalan

  akhlak, karena akhlak adalah pondasi kaum muslim. Akhlak

  sendiri menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan

  manusia sebagai individu atau masyarakat dan bangsa, sebab

  jatuh bangunnya suatu masyarakat tergantung kepada

  bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka

  sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka

  rusaklah lahir dan batinnya.9

  Untuk mencapai akhlak yang mulia, Allah telah berfirman

  dalam Al-Qur’an bahwasannya Nabi Muhammad Saw. adalah

  suri tauladan yang baik. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an

  surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

  ِخَر ٰ َْيْوَم اِل

  َْه َوال

  ّٰاَن َيْرُجوا الل

  ََمْن ك

  ِلٌ َحَسَنة

  ٌْسَوة

  ُِه ا

  ّْٰم ِفْي َرُسْوِل الل

  ُكَاَن ل

  َْد ك

  َقَ ل

  ِۗثْيًرا

  ََه ك

  َّٰر الل

  َكَ ١٢ -َوذ

  Artinya : “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri

  teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap

  (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang

  banyak mengingat Allah. ” (Q.S. Al-Ahzab: 21)10

  Kemudian Allah memuji akhlak nabi Muhammad Saw.

  dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi :

  ٍق َعِظْيٍم ُلُى خ

  َٰعل

  ََك ل ٤ –َوِانَّ

  9 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Persepektif Alquran

  (Jakarta: Amzah, 2007) h.1 10 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.420

 • 6

  Artinya : “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-

  benar berbudi pekerti yang luhur.” (Q.S.Al-Qalam:4)11

  Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadis di atas, kita dapat

  menjadikan Nabi Muhammad Saw. sebagai role model umat

  muslim untuk menuju akhlak yang mulia atau yang baik.

  Tetapi, pada faktanya sampai saat ini umat Islam masih

  mengalami krisis akhlak, khususnya remaja. Tak jarang sering

  terjadi tawuran antar remaja sekolah, pergaulan bebas,

  narkoba, kriminalitas dan sebagainya yang menandakan bahwa

  masih minimnya akhlak remaja muslim, serta pengaruh dari

  perkembangan zaman yang semakin tak menentu membuat

  pengaruh buruk dapat dengan mudah merasuki para remaja

  dengan mudahnya akses internet yang bisa diakses kapanpun

  dan dimanapun.

  Masa remaja merupakan sebuah fase peralihan dari masa

  anak-anak ke masa dewasa. Saat di mana mereka mulai

  mencari jati diri dan mencoba berbagai hal yang baru.

  Sehingga sangat diperlukan bekal ilmu agama yang bisa

  memberikan pengetahuan tentang hal baik dan buruk, terutama

  pembinaan akhlak untuk membentengi mereka dari berbagai

  masalah di atas.

  Dalam melakukan pembinaan akhlak, banyak sekali cara

  yang dilakukan, seperti di lingkungan keluarga, masyarakat

  dan di sekolah. Tetapi pembinaan akhlak juga bisa dilakukan

  dalam ruang lingkup seni. Seperti yang dilakukan oleh sanggar

  11Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun

  2005. Bandung: CV Penerbit J-ART. h.564

 • 7

  tari Wijaya Kusuma yang melakukan kegiatan pembinaan

  akhlak melalui seni tari topeng.

  Sanggar tari Wijaya Kusuma tidak hanya mengajarkan tari,

  namun sanggar ini melakukan kegiatan pembinaan akhlak

  melalui pemaknaan Tarian Topeng yang diajarkan. Sehingga

  anak binaan di sanggarnya tidak hanya bisa menari tapi bisa

  menerapkan nilai-nilai akhlak sebagai bekal berkehidupan

  nanti serta menghadapi siklus perkembangan zaman yang

  semakin tak menentu arah.

  Tari topeng merupakan seni tari yang diciptakan untuk

  penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Djati dan Sunan

  Kalijaga, sehingga tari topeng ini lekat dengan nilai-nilai

  akhlak. Tidak seperti seni tari lainnya, banyak seni tari yang

  tidak memperhatikan muatan akhlak dalam tariannya.

  Sehingga para pelaku kesenian hanya mendapat keterampilan

  menari saja. Seni tari seharusnya tidak hanya memberikan

  keterampilan menari kepada para pelakunya, tetapi haruslah

  termuat di dalamnya nilai-nilai akhlak. Sehingga seni tari

  sebagai bagian dari budaya tidak hanya menari tetapi juga

  terdapat pembinaan akhlak bagi para pelaku seni tersebut.

  Dalam dunia seni atau estetika, dikenal paham bahwa

  estetika memberikan kebebasan seutuhnya kepada pelaku seni

  untuk berkeskpresi sedemikian rupa tanpa adanya batasan nilai

  maupun norma yang artinya estetika bebas dari agama dan

  tanpa memperdulikan agama.12 Estetika cenderung kepada anti

  12 Tri Yuliana Wijayanti, “Seni Tari dalam Pandangan Islam”. IAIN

  Batusangkar: Jurnal Al-Fuad 2, no.2 (2018): 243.

 • 8

  norma dan kesopanan, sedangkan agama cenderung kepada

  moralitas dan kesopanan.

  Tetapi tari topeng hadir dengan perbedaan, dalam seni tari

  topeng estetik dihadirkan berlandaskan nilai maupun norma,

  juga tak bebas dari agama, sehingga terdapat pertemuan antara

  estetik dan agama yang termanifestasikan ke dalam gerakan

  tari yang indah dan makna dari tarian tersebut.

  Karena itulah Tari Topeng memiliki makna-makna yang

  mengandung ajaran Islam, sehingga tarian ini sarat akan

  makna. Tari topeng, menurut Pitutur (cerita orang terdahulu)

  adalah sebuah kesenian yang benar-benar diciptakan untuk

  membantu syiar Islam yang dipelopori oleh Sunan Kali Jaga

  dan Sunan Gunung Djati. Pemilihan kesenian tari sebagai

  media syiar utama pada masa itu adalah melihat atas dasar

  masyarakat Cirebon terdahulu sangat menyukai kesenian dan

  hal-hal yang menarik, maka dibuatlah kesenian tari topeng

  yang dilandasi atas makna filosofi tahap kehidupan, agama,

  sosial, dan karakter manusia yang harapannya melalui tari

  topeng ini agama Islam dapat diterima dengan baik oleh warga

  Cirebon.13

  Tari topeng yang terdiri dari lima macam tarian, yaitu

  Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung dan Klana yang apabila

  dilihat dari filosofi karakter manusia memiliki makna

  tersendiri. Iringan gamelan dan gerakan tari yang sangat

  13 Hasil wawancara dengan Inu Kertapati pada 01 Maret 2019

 • 9

  berbeda mencerminkan keadiluhungan tari yang biasa ditonton

  kalangan bangsawan keraton di masa lalu.14

  Sosok yang sangat angkuh dan serakah digambarkan pada

  tarian tersebut. Selain penggambaran karakter, kelima tarian

  tersebut juga memiliki filosofi perkembangan hidup manusia.

  Dimulai dari tarian pertama yaitu Panji yang menggambarkan

  sosok manusia yang baru lahir ke dunia sampai Kelana yang

  menggambarkan sosok manula yang kembali lagi ke masa

  anak-anak yang lebih sensitif.15

  Salah satu jenis tari topeng yang idenik dengan remaja

  adalah Rumyang, yakni tarian yang memang menggambarkan

  karakter seorang remaja yang cenderung labil dan sedang

  mencari jati diri. Sehingga Rumyang menjadi fokus pada

  penelitian ini.

  Banyak juga diperdebatkan oleh kalangan muslim tentang

  menari, khususnya untuk perempuan yang menari karena

  sebaiknya dihindari, tetapi Islam sebenarnya menghidupkan

  rasa keindahan dan mendukung kesenian, namun dengan

  syarat-syarat tertentu, yakni jika kesenian itu membawa

  perbaikan dan tidak merusak atau menghancurkan, tetapi

  membangun.16

  14 M.Noer Nurdin, Menusa Cerbon (Cirebon: Dinas Pemuda Olahraga

  Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2009) h.35 15 Hasil wawancara dengan Inu Kertapati pada 01 Maret 2019 16 Nur Aminah Nasution, “Seni Islam sebagai Media Dakwah” Studi

  Kasus: Kesenian Tari Badui di Dusun Semampir, Desa Tambakrejo, Kecamatan

  Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol.

  1 No. 2 (2017) ISSN 2580-8311. h.301

 • 10

  Atas dasar uraian di atas, bisa diketahui bahwa seni Tari

  Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma ini menyangkut

  pembinaan akhlak atau tidak karena ini menyangkut sebuah

  hasil produk yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat

  sebagai pilihan sanggar tari yang memuat pembinaan akhlak,

  sehingga remaja yang masuk ke sanggar tari tersebut dapat

  memiliki keterampilan tari sekaligus akhlak yang baik. Jika

  tidak diteliti, maka akan banyak anak remaja yang masuk ke

  sanggar tari yang tidak memuat pembinaan akhlak, sehingga

  anak remaja tersebut hanya memiliki keterampilan tari tanpa

  mendapatkan pembinaan akhlak yang membuatnya berpotensi

  untuk berakhlak buruk.

  Berdasarkan itulah maka penulis bermaksud melakukan

  penelitian lebih lanjut sekaligus dijadikan judul skripsi, yaitu :

  “Pembinaan Akhlak melalui Tari Topeng di

  Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon”.

  B. Fokus Masalah

  Penulis memfokuskan permasalahan penelitian tentang

  pembinaan akhlak pada keikutsertaan kegiatan seni dan budaya

  seperti kesenian tari topeng di Sanggar Wijaya Kusuma

  Cirebon. Adapun keterangan lebih lanjutnya adalah pertama,

  pembinaan akhlak yang dimaksud adalah kegiatan yang

  bertujuan untuk membina akhlak anak-anak binaan di Sanggar

  Wijaya Kusuma melalui kegiatan Tari Topeng.

  Kedua, Tari Topeng yang di maksud adalah kesenian tari

  tradisional yang berasal dari Cirebon, jenis tari yang menjadi

  fokus adalah Tari Rumyang. Dalam kesenian Tari Topeng

 • 11

  didapati beberapa unsur, yakni gerakan tari, musik, topeng, dan

  pakaian.

  C. Rumusan Masalah

  Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana

  pembinaan akhlak melalui Tari Topeng di Sanggar Wijaya

  Kusuma. Adapun turunan dari rumusan masalah adalah

  sebagai berikut :

  a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan akhlak di Sanggar

  Wijaya Kusuma Cirebon ?

  b. Apa saja nilai akhlak yang terdapat pada Tari Topeng

  Cirebon ?

  c. Apa faktor yang mempengaruhi selama proses pelaksanaan

  pembinaan akhlak di Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon ?

  D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

  1. Tujuan Penelitian

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

  bagaimana pembinaan akhlak melalui tari topeng di

  Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon. Adapun turunan dari

  tujuan penelitian ini adalah :

  a. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan akhlak di

  Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon;

  b. Untuk menganalisis nilai akhlak yang terdapat pada

  Tari Topeng Cirebon;

  c. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi selama

  proses pelaksanaan pembinaan akhlak di Sanggar

  Wijaya Kusuma Cirebon.

 • 12

  2. Manfaat Penelitian

  a. Teoritis

  Untuk menambah wawasan keilmuan Bimbingan

  Penyuluhan Islam.

  b. Empiris

  Untuk menambah informasi bagi orang tua, guru,

  dan siapapun dalam upaya pembinaan akhlak.

  E. Tinjauan Kajian Terdahulu

  Tinjauan kajian terdahulu diperlukan untuk untuk dijadikan

  rujukan penulis dalam penelitian, yakni bisa berupa skripsi

  yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis. Namun

  terdapat perbedaan dari segi objek dan subjek penelitian yang

  menjadikan pembeda antara penelitian sebelumnya dengan

  penelitian penulis. Berikut tinjauan kajian terdahulu yang

  dipakai oleh penulis :

  1. Judul : “Pembinaan Akhlak Terhadap Anak di

  Yayasan Nanda Dian Nusantara

  Ciputat Tangerang Selatan”

  Nama : Zulkifli

  NIM : 108052000020

  Fakultas : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

  Komunikasi

  Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  Tahun : 2014

  Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan

  pembinaan akhlak, metode yang digunakan, serta faktor

  yang menghambat dalam pembinaan akhlak terhadap anak

 • 13

  di Yayasan Nanda Dian Nusantara. Dalam skripsi ini

  diungkapkan bahwa permasalahan yang ada adalah

  terkikisnya akhlak manusia di zaman modern ini yang

  diawali dengan adanya pergeseran nilai baik dan buruk di

  masyarakat, sehingga munculnya rasa kekhawatiran penulis

  terhadap perubahan standar etika baik dan buruk yang

  dianut manusia.

  Teori yang digunakan adalah teori Pembinaan dari

  Hendiyat Soetopo, Zakiyah Drajdat, Dr. M. Abdullah Daraz,

  Abdullah Amin, Soegarda Poerbakawatja, Hamzah Yaqub,

  Farid Ma’ruf, Ibnu Miskawaih, dan Imam Al-Ghazali.

  Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini

  adalah metode yang digunakan adalah metode ceramah,

  keteladanan, tanya jawab, pengawasan, pembiasaan, dan

  metode teguran atau hukuman. Materi yang disampaikan

  yaitu pelajaran Al-Qur’an dan fiqh. Sedangkan faktor yang

  mengahambat proses pembinaan akhlak meliputi dua aspek,

  yakni internal dan eksternal. Skripsi tersebut memiliki

  kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama membahas

  tentang pembinaan akhlak. Namun terdapat perbedaan,

  yaitu pada penelitian di atas pembinaan akhlak dilakukan

  melalui metode ceramah, keteladanan, tanya jawab,

  pengawasan, pembiasaan, dan metode teguran atau

  hukuman, sedangkan penelitian penulis pembinaan

  akhlaknya melalui kesenian tari topeng.

  2. Judul : “Efektivitas Metode Bimbingan Agama

  dalam Membina Akhlak Remaja di

 • 14

  Pondok Pesantren Nurul Hidayah

  Pusat Leuwisadeng Bogor”

  Nama : Fajriah Septiani

  NIM : 1111052000022

  Fakultas : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

  Komunikasi

  Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  Tahun : 2015

  Skripsi ini mendeskripsikan tentang tingkat

  efektifitas metode bimbingan agama dalam membina

  akhlak remaja. Dalam skripsi ini diungkapkan bahwa

  permasalahan yang ada adalah banyaknya kasus

  penyimpangan moral yang dilakukan oleh remaja yang

  disebabkan beberapa faktor, diantaranya lingkungan

  masyarakat dan keluarga yang berdampak pada hilangnya

  rasa empati terhadap orang lain, berkurangnya rasa hormat

  terhadap orang tua, tidak mempunyai rasa toleransi, kurang

  kontrol diri, dan tidak baik hati serta tidak adil dalam suatu

  hal.

  Teori yang digunakan adalah teori Metode

  Bimbingan agama dari H. M. Arifin dan teori akhlak dari

  Zakiyah Dradjat dan Al-Ghazali.

  Hasil yang didapatkan adalah metode bimbingan

  sebagai metode yang digunakan untuk membina akhlak

  remaja di pondok pesantren Nurul Hidayah Pusat dinilai

  efektif. Persamaan yang didapati dengan penelitian ini

  adalah sama mebahas pembinaan akhlak, sedangkan

 • 15

  perbedaannya penelitian di atas menitikberatkan tentang

  efektifitas metode pembinaan yang digunakan, sedangkan

  penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana

  pembinaan akhlak melalui Tari Topeng.

  3. Judul : “Tari Topeng Cirebon Kesenian yang

  Diislamkan”

  Nama : Nurul Fitri

  NIM : 07120027

  Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

  Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

  Kalijaga Yogyakarta

  Tahun : 2013

  Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sejarah tari

  topeng, fungsi Tari Topeng di masyarakat Cirebon, dan

  nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

  Permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah

  bagimana perkembangan sejarah Tari Topeng Cirebon,

  apakah fungsi Tari Topeng Cirebon, dan adakah nilai—nilai

  Islam pada kesenian Tari Topeng Cirebon.

  Teori yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah teori

  akulturasi dengan pendekatan Antropologi budaya.

  Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah kesenian

  Tari Topeng yang merupakan sebuah kesenian daerah yang

  berkembang di Jawa Timur yang biasa digunakan sebagai

  seni pertunjukan rakyat, lalu dimodifikasi oleh Sunan

  Kalijaga dengan memasukan nilai-nilai Islam di dalamnya

  dan menjadikan Tari Topeng sebagai media dakwah dalam

 • 16

  penyebaran ajaran agama Islam. Fungsi Tari Topeng di

  masyarakat Cirebon adalah sebagai sarana media dakwah,

  komunikasi, dan ekkonomis. Tari topeng juga memiliki

  muatan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya,

  mulai dari gerakan dan pakaian.

  4. Judul : “Ritus Penari Topeng Cirebon dalam

  Membangun Identitas Sosial”

  Nama : Ghina Amaliyah Sholihah

  NIM : 12540008

  Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

  Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

  Kalijaga Yogyakarta

  Tahun : 2015

  Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana ritus

  penari topeng Cirebon dalam membangun identitas sosial.

  Permasalahan yang diungkap dalam skripsi ini adalah apa

  makna ritual dalam pementasan tari topeng Cirebon dan

  bagaimana penari topeng Cirebon mementuk identitasnya

  sehari-hari.

  Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

  pertama, terdapat dua macam ritual dalam pertunjukkan tari

  topeng Cirebon, yaitu ritual fisik yang dimaknai sebagai

  bentuk penghormatan kepada benda kuno dengan memberi

  makan benda-benda yang disakralkan untuk mengeluarkan

  energi lama dan digantikan dengan energi baru (mupuk).

  Dan ritual batin yang dimaknai sebagai upaya untuk

  memperoleh keselamatan sebagai bentuk pengosongan diri

 • 17

  melalui tirakat-tirakat yang dijalankan agar penari topeng

  selalu memiliki sifat ikhlas (menep) dan dilatih untuk

  belajar prihatin agar penari selalu mendapatkan

  keselamatan. Kedua, penari topeng keturunan dan non

  keturunan memiliki identitas yang berbeda, penari topeng

  keturunan lebih dikenal dengan mistiknya dibandingkan

  dengan penari non keturunan. Perbedaan identitas tersebut

  dapat dilihat dari motifnya menjadi penari, nilai historisnya,

  dan nilai estetik dalam menyampaikan makna-makna

  filosofis tari topeng. Penari topeng keturunan terikat oleh

  syarat-syarat dan ritual khusus dari keturunannya, hal ini

  sebagai bentuk untuk memelihara identitas kelompok penari

  topeng Cirebon keturunan, berbeda dengan penari topeng

  non keturunan yang tidak terikat oleh syarat-syarat dan

  ritual khusus, identitas penari topeng non keturunan hanya

  sebagai bentuk hiburan, menyalurkan hobi dan pelestarian

  budaya.

  5. Judul : “Peran Rumah Singgah Cahaya Anak

  Negeri dalam Meningkatkan Akhlak

  Anak Jalanan.”

  Nama : Muhamad Sirojudin

  NIM : 1110052000001

  Fakultas : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

  Komunikasi

  Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  Tahun : 2015

 • 18

  Dalam skripsi ini, mendeskripsikan tentang bagaimana

  peran rumah singgah Cahaya Anak Negeri dalam

  meningkatkan Akhlak Anak Jalanan. Permasalahan yang

  diungkap pada skripsi ini adalah tentang anak jalanan yang

  tak kunjung henti, bahkan bertambah kompleks dan perlu

  perhatian semua pihak. Pada kenyataannya banyak pendapat

  yang menyatakan bahwa anak jalanan adalah sampah

  masyarakat. Selain itu anak jalanan sering meresahkan

  warga, karena dengan sikap mereka yang bebas dan tanpa

  aturan. Kurangnya penanganan terhadap permasalahan anak

  jalanan terutama kurangnya pembinaan akhlak bagi anak

  jalanan.

  Teori yang digunakan teori peran dari Wirawan

  Sarwono serta teori akhlak dari Abudin Nata. Hasil dari

  penelitian tersebut adalah bahwa peran rumah singgah

  tersebut sangat memiliki peranan yang sangat penting

  terhadap upaya membina akhlak anak jalanan, dengan cara

  mebaur dengan mereka, sehingga lebih mudah dalam

  pelaksanaannya. Kesamaan yang ada pada penelitian ini

  adalah sama-sama menggunakan pembahasan akhlak,

  namun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini

  dilaksanakan di sebuah sanggar tari.

  6. Judul : “Peran Pembimbing Agama dalam

  Membina Akhlak Remaja di Rumah

  Yatim Arrohman Cilandak Jakarta

  Selatan”

  Nama : Muhammad Dhano Purwanto

 • 19

  NIM : 1080520000017

  Fakultas : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

  Komunikasi

  Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  Tahun : 2015

  Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan mengenai

  bagaimana peran pembimbing agama dalam membina

  akhlak remaja di rumah yatim. Permasalahan yang

  diungkap pada skripsi ini bahwa tidak semua anak

  mendapatkan keberuntungan masih memiliki orang tua

  yang lengkap, beberapa ada yang dalam kondisi yatim.

  Namun, anak yatim bukan berarti tidak berhak

  mendapatkan pembinaan akhlak.

  Teori yang digunakan adalah teori peran dari Soerjono

  Soekanto, Kun Maryati, David Berry, Sarlito Sarwono,

  Abu Ahmadi. Sedangkan untuk teori metode bimbingan

  agama menggunakan teori dari M. Lutfi. Serta teori akhlak

  dari Asep Usman Ismail, dan Asmaran As.

  Adapun hasil yang didapat adalah bahwa peran

  pembimbing agama dalam membina akhlak remaja di

  Rumah Yatim Arrohman Cilandak Jakarta adalah berjalan

  dengan baik dan memuaskan. Persamaan dengan penelitian

  ini adalah sama-sama membahas tentang akhlak.

  Perbedaannya, skripsi tersebut menitikberatkan pada peran

  seorang pembimbing agama, sedangkan skripsi penulis

  meitikberatkan pada pembinaan akhlak melalui Tari

  Topeng Cirebon.

 • 20

  7. Judul : “Peran Pembimbing Agama dalam

  Pembinaan Akhlak Santri Remaja di

  Pesantren Yatim Nurul Amanah

  Jagakarsa Jakarta Selatan”

  Nama : Sadam Husen

  NIM : 1090520000006

  Fakultas : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

  Komunikasi

  Universitas : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

  Tahun : 2015

  Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan mengenai

  bagaimana peran pembimbing agama dalam membina

  akhlak remaja di Pesantren Yatim Nurul Amanah Jagakarsa

  Jakarta Selatan. Permasalahan yang diungkap pada skripsi

  ini bahwa seiring majunya perkembangan zaman serta

  majunya ilmu pengetahuan dan teknologi tak sedikit

  dampak yang ditimbulkan bagi manusia, salah satunya

  dampak yang paling berbahaya adalah menjadikan dunia

  sebagai satu-satunya tujuan dari kebahagiaan hidup yang

  diukur dengan nilai material yang dimiliki, sehingga sedikit

  demi sedikit meninggalkan nilai-nilai spiritual yang

  sebenarnya berfungsi untuk memelihara dan

  mengendalikan akhlak manusia. serta kasus-kasus

  kenaklan remaja yang kian tumbuh disebabkan oleh tidak

  mengetahui bahkan mengenal persoalan akhlak. Teori yang

  digunakan adalah teori peran dari Biddle & Thomas, Sarlito

  Sarwono, dan Abu Hamdani.

 • 21

  Adapun hasil yang dideskripsikan adalah bahwa peran

  pembimbing agama dalam membina akhlak remaja di

  Pesantren memiliki peran yang sangat penting. Persamaan

  yang didapat dalam penelitian ini adalah sama-sama

  menggunakan akhlak sebagai bahasan. Perbedaannya,

  skripsi tersebut menitikberatkan pada peran seorang

  pembimbing agama, sedangkan skripsi penulis

  meitikberatkan pada pembinaan akhlak melalui Tari

  Topeng Cirebon.

  F. Metodologi Penelitian

  1. Metode Penelitian

  Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif

  merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah

  dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan

  dilakuakan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang

  ada dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki,

  penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga

  berbeda dengan penelitian kuantitatif.17

  Metode yang digunakan adalah studi fenomenologi.

  Menurut Jhon W. Creswell, studi fenomenologi yakni

  mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan.

  Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep,

  pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian

  makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan.

  Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari atau

  17 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian

  Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2013) cet. Ke-5, h.21-22

 • 22

  menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau

  mendasar dari pengalaman hidup.18

  2. Lokasi dan Waktu Penelitian

  Penelitian ini dilakukan di Sanggar Wijaya Kusuma

  yang beralamat di Desa Bulak, Kecamatan Arjawinangun,

  Kabupaten Cirebon. Adapun pengambilan data lapangan

  dilakukan pada bulan 18 Oktober 2019 – 05 Januari 2020.

  Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan

  pertimbangan sebagai berikut :

  a. Setelah melakukan survei di beberapa sanggar di

  Kabupaten Indramayu dan Cirebon, didapatkan

  hasil bahwa hanya sanggar Wijaya Kusuma yang

  melakukan pembinaan akhlak, sedangkan sanggar

  lainnya hanya melakukan kegiatan pembelajaran

  tari seperti pada umumnya;

  b. Melihat dari kredibilitas pelatih tari, yaitu Inu

  Kertapati (Inusi) yang merupakan titisan langsung

  dari kakeknya yang merupakan seniman gaya

  slangit, serta diberi kepercayaan oleh keraton

  kasepuhan, kanoman, dan objek wisata Goa

  Sunyaragi untuk menjadi pelatih Tari Topeng.

  3. Subjek dan Objek Penelitian

  a. Subjek Penelitian

  Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai

  subjek penelitian adalah ketua sekaligus pelatih

  18 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian

  Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) h.57

 • 23

  sanggar, pengelola sanggar, dan anak-anak binaan

  di sanggar Wijaya Kusuma.

  b. Objek Penelitian

  Dalam penelitian ini yang dijadikan objek

  penelitian adalah pembinaan akhlak melalui Tari

  Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma Cirebon.

  4. Teknik Pengumpulan Data

  Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono dapat

  dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview

  (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan

  triangulasi/gabungan. 19

  a. Observasi

  Menurut Arikunto dalam Imam Gunawan

  (2013) observasi merupakan suatu teknik

  pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

  mengadakan penelitian secara teliti, serta

  pencatatan secara sistematis.20

  Dalam penelitian ini peneliti melakukan

  observasi dengan mengikuti berbagai kegiatan yang

  ada di sanggar Wijaya Kusuma untuk mengetahui

  aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian dan

  lebih mendalami penelitian, serta melakukan

  pencatatan secara sistematis mengenai apa yang

  dilihat dan didapatkan di setiap kegiatan observasi.

  19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

  (Bandung: CV Alfabeta, 2009) cet. Ke 8, h.225 20 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,

  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) h.143

 • 24

  Seperti kegiatan harian pembinaan akhlak yang

  sekaligus pelatihan tari, latihan gabungan, serta

  ujian tari.

  b. Wawancara/Interview

  Menurut Setyadin, wawancara adalah suatu

  percakapan yang diarahkan pada suatu masalah

  tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan

  dimana dua orang atau lebih berhadapan secara

  fisik.21

  Dalam melakukan penelitian, peneliti

  menggunakan wawancara sebagai teknik

  pengumpulan data utama yang dilakukan secara

  face to face dengan informan. Jenis wawancara

  yang digunakan adalah wawancara terstruktur,

  sehingga peneliti sudah menyiapkan daftar

  pertanyaan. Juga peneliti menambahkan

  pertanyaan-pertanyaan baru selama di lapangan

  yang bertujuan untuk menggali informasi lebih

  dalam.

  c. Teknik pengumpulan data dengan dokumen

  Menurut Sugiyono, dokumen merupakan

  peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk

  tulisan, gambar, atau karya monumental dari

  seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap

  dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

  21 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,

  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) h.160

 • 25

  Teknik dokumentasi digunakan untuk

  mengumpulkan data dari sumber noninsani.

  Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 22

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

  teknik dokumentasi sebagai alat instrumen dalam

  pengumpulan sumber data, yang terdiri dari buku

  seperti tentang akhlak dan tari, rekaman

  wawancara, foto kegiatan sanggar, dan video

  kegiatan sanggar dan tari topeng Rumyang.

  d. Triangulasi

  Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi

  diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang

  bersifat menggabungkan ketiga teknik di atas,

  yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

  Apabila peneliti menggunakan triangulasi dalam

  pengumpulan data dalam penelitian, maka ia

  mengumpulkan data sekaligus menguji

  kredibilitas data. Triangulasi teknik adalah teknik

  yang dilakukan dengan menggunakan teknik

  pengumpulan data yang berbeda-beda untuk

  mendapatkan data dari sumber yang sama. 23

  Pada teknik triangulasi ini, yang dilakukan

  peneliti adalah triangulasi data, yakni peneliti

  22 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,

  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) h.176 23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

  (Bandung: CV Alfabeta, 2009) cet. Ke 8, h.236

 • 26

  menggali sumber data dari satu informan, tetapi

  dalam proses pengambilan data di lapangan

  peneliti menggunakan teknik wawancara,

  observasi dan dokumentasi. Dari ketiga teknik

  tersebut peneliti dapat mengetahui data mana yang

  valid.

  5. Sumber Data

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua

  sumber data, yaitu :

  a. Primer

  Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi

  kepala sanggar, pelatih, dan anak binaan di Sanggar

  Wijaya Kusuma Cirebon.

  b. Sekunder

  Sumber data sekunder dalam penelitian ini

  meliputi dokumentasi, buku, jurnal atau yang lainnya

  yang berkaitan dengan penelitian ini.

  6. Teknik Analisis Data

  Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari

  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

  wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

  cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

  menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

  menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

  yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

 • 27

  mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

  Analisis data kualitatif bersifat induktif.24

  Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif

  naratif. Miles and Huberman (1984) mengemukakan

  bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

  secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

  sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

  dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

  penarikan kesimpulan/verifikasi.25

  a. Reduksi Data (Data Reduction)

  Data yang penulis dapatkan di lapangan

  jumlahnya cukup banyak, mulai dari buku rujukan,

  observasi, dan data wawancara yang berasal dari

  rekaman peneliti. Lalu penulis melakukan

  pencatatan secara teliti dan rinci untuk dilakukan

  analisis data melalui reduksi data dengan

  merangkum dan memfilter data mana saja yang

  diperlukan dan sesuai dengan penelitian. Dengan

  demikian terlihat mana data yang diperlukan dan

  mana yang tidak.

  b. Penyajian data (Data Display)

  Setelah melakukan reduksi data yang

  bersumber dari buku, observasi, dan rekaman

  wawancara, penulis melakukan display data yaitu

  24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

  (Bandung: CV Alfabeta, 2009) cet. Ke 8, h.244-245 25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

  (Bandung: CV Alfabeta, 2009) cet. Ke 8, h.218-220

 • 28

  memindahkan hasil rangkuman ke dalam tulisan

  dengan menggunakan bahasa yang mudah

  dipahami.

  c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion

  Drawing/Verification)

  Langkah ketiga yang penulis lakukan adalah

  penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan

  kesimpulan ini berdasarkan data yang sudah

  didapatkan oleh penulis. Lalu penulis melakukan

  verifikasi data yakni mencocokan kembali dengan

  hasil data awal dan melakukan verifikasi terhadap

  subjek penelitian.

  G. Sistematika Penulisan

  Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengacu pada

  pedoman penulisan karya ilmiah berdasarkan Keputusan

  Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 507 Tahun

  2017 Tanggal 14 Juni 2017 yang terdiri dari :

  BAB I PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang

  B. Fokus Masalah

  C. Rumusan Masalah

  D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

  E. Tinjauan Kajian Terdahulu

  F. Metodologi Penelitian

  G. Sistematika Penulisan

 • 29

  BAB II KAJIAN PUSTAKA

  A. Landasan Teori Pembinaan Akhlak

  Pengertian Pembinaan, Fungsi Pembinaan,

  Pengertian Akhlak, Pembinaan Akhlak, Ruang

  Lingkup Akhlak, dan Metode Pembinaan

  Akhlak.

  B. Landasan Teori

  Pengertian Tari Topeng, Fungsi Tari, Unsur

  Unsur Tari, dan Unsur Tari Topeng.

  C. Kerangka Berpikir

  BAB III GAMBARAN UMUM LATAR BELAKANG

  PENELITIAN

  A. Sejarah Sanggar Wijaya Kusuma

  B. Letak Geografis

  C. Visi dan Misi

  D. Struktur Organisasi

  E. Pagelaran yang Pernah Diikuti

  F. Jadwal Kegiatan

  G. Sarana dan Prasarana

  BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

  A. Deskripsi Informan

  B. Pelaksanaan Pembinaan Akhlak melalui Tari

  Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma

  C. Metode pembinaan akhlak melalui Tari

  Topeng di Sanggar Wijaya Kusuma

  D. Tari Topeng Cirebon

  E. Unsur Tari Topeng Rumyang

 • 30

  BAB V PEMBAHASAN

  A. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Akhlak

  melalui Tari Topeng di Sanggar Wijaya

  Kusuma Cirebon.

  B. Analisis Nilai Akhlak yang Termuat pada

  Unsur Tari Topeng Rumyang.

  C. Analisis faktor yang mempengaruhi pembinaan

  akhlak melalui tari topeng di sanggar Wijaya

  Kusuma Cirebon.

  BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

  A. Simpulan

  B. Implikasi

  C. Saran

 • 31

  BAB II

  KAJIAN PUSTAKA

  A. Landasan Teori Pembinaan Akhlak

  1. Pengertian Pembinaan

  Pembinaan merupakan proses, perbuatan, cara

  membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan,

  dan kegiatan yang dilakukan secara efesien untuk

  mendapatkan hasil yang lebih baik.26

  Menurut Maolani pembinaan didefinisikan sebagai

  upaya pendidikan baik formal maupun nonformal yang

  dilaksanakan secra sadar, berencana, terarah, dan

  bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan,

  membimbing, dan mengembangkan dasar-dasar

  kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan

  dan keterampilan sesuai bakat serta kemampuan-

  kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas

  prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, dan

  mengembangkan dirinya, sesamanya maupun

  lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan

  kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi

  mandiri.27

  Dalam melakukan kegiatan pembinaan, perlu adanya

  pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina,

  yakni :

  26Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah,

  (Yogyakarta: Belukar, 2006) h.54 27 Syaepul Manan, “Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan

  Pembiasaan”. Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam 15, no.1 (2017): 522

 • 32

  a. Informative Approach (Pendektan Informatif)

  Adalah cara pendekatan program dengan

  menyampaikan informasi kepada peserta didik.

  Dlam hal ini, peserta didik dianggap belum

  mengetahui hal apapun terkait kegiatan pembinaan.

  b. Participative Approach (Pendekatan Partisipatif)

  Adalah peserta didik dimanfaatkan sehingga

  lebih ke situasi belajar bersama.

  c. Experienciel Approach (Pendekatan Eksperiensial)

  Adalah menempatkan peserta didik langsung

  terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai

  belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan

  langsung terlibat dalam situasi tersebut.28

  Jadi, pembinaan adalah sebuah proses membina yang

  dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk

  membimbing dan mengembangkan pengetahuan atau ilmu

  yang sudah ada sehingga dapat mencapai hasil yang

  diharapkan.

  2. Fungsi Pembinaan

  Fungsi pembinaan menurut Atina Mutsla adalah untuk

  memelihara agar sumber daya manusia dalam organisasi

  taat asas dan konsisten dalam melakukan rangkaian

  kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

  Fungsi pembinaan ini mencakup tiga subfungsi, yaitu

  28 Mangunhadjana, Pembinaan, Arti, dan Metodenya, (Yogyakarta:

  Kanimus, 1986) h.17

 • 33

  pengawasan (controling), penyeliaan (supervising), dan

  pemantauan (monitoring).29

  Djudju Sudjana menjelaskan tentang subfungsi dari

  pembinaan, yaitu ;

  a. Pengawasan, pada umumnya dilakukan terhadap

  lembaga penyelenggara program;

  b. Penyeliaan, dilakukan terhadap pelaksana kegiatan;

  c. Pemantauan, dilakukan terhadap proses pelaksanaan

  program.

  Dengan demikian, fungsi pembinaan bertujuan untuk

  memelihara dan menjamin bahwa pelaksana program

  dilakukan secara konsisten sebagaimana direncanakan.30

  3. Pengertian Akhlak

  Menurut Al-Ghazali akhlak adalah sifat yang tertanam

  dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah

  tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan,

  sedangkan menurut Ibnu Miskawaih akhlak adalah sifat

  yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk

  melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran dan

  pertimbangan atau akhlak adalah suatu sikap yang

  digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan

  perbuatan manusia baik terhadap Tuhan, sesama manusia,

  atau diri sendiri.31

  29 Atna Mutsla “Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah

  Tahanan (Rutan) Kelas II B Boyolali” (Tesis, IAIN Surakarta, 2018) h.28 30 Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah

  (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2008) h.218 31 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta: Salemba

  Diniyah, 2018) h.13

 • 34

  Nurcholis Madjid menjelaskan tentang akhlak bahwa

  kata akhlak atau khuluq merupakan akar yang sama dengan

  khalq, khaliq, dan makhluq, di mana semuanya mengacu

  dalam pandangan dasar Islam mengenai penciptaan

  manusia, yaitu manusia diciptakan dalam kebaikan,

  kesucian, dan kemuliaan (ahsan at-taqwim). Manusia akan

  terbimbing ke arah akhlak yang mulia jika beriman kepada

  Allah Swt. dengan syarat mereka menerjemahkan imannya

  menjadi tingkah laku yang bertanggung jawab terhadap

  sesama manusia.32

  Menurut Jamil Shaliba dalam buku Prof. Dr. H.

  Abudinn Nata, M.A. yang berjudul Akhlak Tasawuf,

  terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikan akhlak,

  yaitu linguistik (kebahasaan) dan terminologik

  (peristilahan). Berdasarkan pendekatan kebahasaan, akhlak

  berasal dari bahasa Arab yaitu isim mashdar (bentuk

  infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai

  dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af’ala, yuf’ilu,

  if’alan yang memiliki arti al-saliyah (perangai), ath-

  thabi’ah (kelakuan. Tabi’at, watak dasar), al-‘adat

  (kebiasaan, kelaziman) al-maru’ah (peradaban yang baik),

  dan al-din (agama)33

  Namun, menurut Abuddin Nata, pengertian di atas

  terasa kurang tepat. Dilihat dari isim mashdar dari kata

  32 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta: Salemba

  Diniyah, 2018) h.14 33 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.1

 • 35

  akhlaqa bukanlah akhlaq, tetapi ikhlaq. Berdasarkan hal

  itu, maka terdapat pendapat yang mengatakan bahwa

  secara linguistik kata akhlaq merupakan isim jamid atau

  isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar

  kata, melainkan kata yang benar adanya. Kata akhlaq

  adalah jamak dari kata khilqun atau khuluqun yang

  memiliki arti yang sama dengan menjelasan sebelumnya.

  Kedua kata tersebut dapat kita jumpai di dalam al-Qu’an

  maupun haidts, contohnya :

  ٍق َعِظيٍم ُلُٰى خ

  ََعل

  ََك ل َوِإنَّ

  Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi

  pekerti yang agung.” (Q.S. Al-Qalam,68:4) 34

  ِليَن وََّ ُْق اْل

  ُلُ خ

  َّا ِإِل

  َذٰ ِإْن َه

  Artinya : “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat

  kebiasaan yang dahulu.” (Q.S. Al-Syu’ara,26:137) 35

  ًقاُلُْحَسُنُهْم خ

  َِمِنْيَن ِإْيَماًنا أ

  ُْمؤ

  َْمُل ال

  ْكَ أ

  Artinya : “Orang mukmin yang paling sempurna imannya

  adalah yang terbaik akhlaknya” (HR At-Tirmidzi no

  1162)36

  Menurut Abudin Nata, terdapat lima ciri yang termuat

  dalam perbuatan akhlak, yakni:

  34 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.564 35 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.373

 • 36

  a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah

  tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga telah

  menjadi kepribadiannya;

  b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan

  dengan mudah dan tanpa pemikiran;

  c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari

  dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada

  paksaan atau tekana dari luar;

  d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan

  dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena

  bersandiwara;

  e. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan

  karena ikhlas semata-mata karena Allah Swt. bukan

  karena ingin dipuji orang atau karena ingin

  mendapatkan suatu pujian.37

  Dalam pengertian umum, akhlak merupakan sebuah

  sistem lengkap yang terdiri atas karakteristik-karakteristik

  akal atau tingkah laku yang membuat orang menjadi

  istimewa. Karakteristik tersebut membentuk kerangka

  psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai

  dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam

  kondisi yang berbeda-beda.terdapat 4 hal yang harus ada

  apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak, yaitu :

  a. Perbuatan yang baik atau buruk;

  37 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h. 4-6

 • 37

  b. Kemampuan melakukan perbuatan;

  c. Kesadaran akan melakukan perbuatan;

  d. Kondisi jiwa yang membuat kecenderungan

  melakukan suatu perbuatan.38

  4. Pembinaan Akhlak

  Pembinaan menurut Nanang Fattah adalah usaha,

  tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efesien dan

  efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.39

  Sedangkan akhlak menurut Ibnu Miskawaih, akhlak

  adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong

  untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran

  dan pertimbangan atau akhlak adalah suatu sikap yang

  digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan

  perbuatan manusia baik terhadap Tuhan, sesama manusia,

  atau diri sendiri.40

  Pembinaan akhlak merupakan perhatian utama dalam

  Islam, sebagaimana dari tujuan Nabi Muhammad Saw.

  diutus oleh Allah Swt. untuk menyempurnakan akhlak.

  Fakta di lapangan, pembinaan akhlak telah dilakukan di

  berbagai lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam

  metode yang digunakan. Ini menegaskan bahwa akhlak

  haruslah dibina dan pembinaan ini ternyata membawa hasil

  38 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta:Salemba

  Diniyah, 2018) h.11 39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa

  Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet.III, h. 152. 40 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta:Salemba

  Diniyah, 2018) h.13

 • 38

  berupa terbentuknya pribadi muslim yang berakhlak mulia,

  taqwa kepada Allah Swt. dan taat kepada Rasul-Nya.41

  Sehingga dapat dipahami bahwa pembinaan akhlak

  adalah upaya yang dilakukan secara efesien dan efektif

  untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam hal akhlak.

  Pembinaan akhlak juga dapat dikatakan sebagai usaha

  untuk membentuk akhlak menjadi akhlak mulia, yang bisa

  menjadikan yang dibina menjadi lebih baik lagi.

  Dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi

  “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sejalan dengan

  tujuan dilaksanakannya pembinaan akhlak yakni

  membentuk manusia yang berbudi luhur, beradab, atau

  berakhlak mulia.

  5. Ruang Lingkup Akhlak

  Akhlak Islam adalah sama dengan ajaran ruang lingkup

  ajaran Islam itu sendiri yang mencakup berbagai aspek,

  yaitu dimulai dari akhlak terhadap Allah, sesama manusia,

  dan lingkungan.42 Ketiga aspek tersebut diuraikan sebagai

  berikut :

  a. Akhlak terhadap Allah

  Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai

  sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan

  41 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.163-164. 42 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan,1998) h.261

 • 39

  oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhan

  sebagai khalik.43

  Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam

  berakhlakul karimah ke pada Allah diantaraya

  mencintai Allah, bertaubat, mensyukuri nikmat-

  Nya, ridha dan ikhalas terhadap segala keputusan-

  Nya, selalu berdo’a kepada-Nya, beribadah,

  meniru-niru sifat-Nya, dan berusaha mencari

  keridhaan-Nya dan sebagainya.44

  Quraish Shihab menyatakan bahwa tolak ukur

  berkahlak terhadap Allah adalah terwujud ke dalam

  bentuk pengakuan dan kesadaran bahwa tidak ada

  Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat terpuji,

  demikian agung sifat itu, jangankan manusia,

  malaikatpun tidak akan mampu menjangkau

  hakikat-Nya. Berkanaan dengan akhlak terhadap

  Allah dilakukan dengan banyak cara memuji-Nya,

  dilanjutkan dengan senantiasa bertawakal kepada

  Allah yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-

  satunya yang menguasai diri manusia.45

  Menurut Veithzal dkk, menyatakan bahwa

  bahwa di antara akhlak yang harus dimiliki seorang

  43 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.149 44 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.262 45Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.151

 • 40

  hamba ketika bermuamalah dengan Rabbnya antara

  lain :

  1) Ikhlas ketika beribadah kepada Allah

  Dalam satu hadis disebutkan bahwa nabi

  Muhammad SAW bersabda, dari sahabat

  Mu’adz bin Jabal, berkata: “Suatu hari aku

  dibonceng Rasulullah di atas keledai,beliau

  berkata kepadaku: ‘Wahai Mu’adz, tahukah

  kamu apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa

  hak hamba atas Allah?’ Akupun berkata: ‘Allah

  dan Rasul-Nya yang lebih tahu.’ Maka

  beliaupun berkata: ‘Hak Allah atas hamban-

  Nya adalah agar mereka beribadah hanya

  kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya

  dengan sesuatu apapun. Hak hamba atas Allah

  adalah Dia tidak akan mengazab orang yang

  tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu

  apapun.” (HR. Muttafaqun ‘Alaihi). Lalu Allah

  Swt. menjanjikan kepada para Hamba-Nya

  yang bertauhid (memurnikan ibadah hanya

  kepada Allah Swt.) berupa kenikmatan surga.

  Rasulullah Saw. besabda: “Barang siapa yang

  berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak

  berbuat syirik kepada-Nya dengan sesuatupun,

 • 41

  maka dia akan masuk al-jannah” (HR. Muslim,

  dari sahabat Jabir bin ‘Abdillah).46

  Karena kita manusia memang diciptakan untuk

  beribadah kepada Allah, seperti firman Allah

  sebagai berikut:

  ِلَيْعُبُدْوِن َّ

  َس ِاِلْن ِْ

  ِجنَّ َواِلْْقُت ال

  َلَ٦٥ -َوَما خ

  Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan

  manusia melainkan agar mereka beribadah

  kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat: 56)47

  2) Menjauhi Perbuatan Syirik

  Syirik merupakan salah satu dosa besar dan

  tidak mengampuni dosa syirik, menjauhi

  perbuatan syirik adalah hal yang wajib

  dilakukan oleh umat muslim. Ganjaran bagi

  umat islam yang berbuat syirik dapat

  menghapus amal kebaikan yang telah

  dikerjakan.48 Allah Swt. berfirman:

  نَّ ََيْحَبط

  ََت ل

  َْرك

  ْش

  َْن ا ىِٕ

  َ ل

  َْۚبِلَك

  َِذْيَن ِمْن ق

  َّى ال

  َْيَك َوِال

  َْوِحَي ِال

  ُْد ا

  َقَ َول

  َك ُِسِرْيَن َعَمل

  ٰخ

  ْنَّ ِمَن ال

  َْون

  َُتك

  َ ٥٦ -َول

  Artinya: “Dan sesungguhnya telah diwahyukan

  kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang

  sebelummu, ‘Sungguh jika kamu

  mempersekutukan (Allah), niscaya akan

  46 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta: Salemba

  Diniyah, 2018) h.259 47 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.523 48 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta: Salemba

  Diniyah, 2018) h.259

 • 42

  hapuslah amalmu dan tentulah engkau

  termasuk orang yang rugi.” (Q.S. Az-Zumar:

  65)49

  3) Bersukur kepada Allah

  Bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dengan

  cara memperbanyak ibadah dan sebagainya.

  Dalam Al-Qur’an, Alah Swt. berfirman tentang

  orang yang bersyukur,

  اَْم ِانَّ َعذ

  ُْرت

  َفَْن ك ىِٕ

  َْم َول

  ُك ِزْيَدنَّ

  َ َْم ِل

  ُْرت

  َك

  َْن ش ىِٕ

  َْم ل

  ُك َن َربُّ

  َّذَاَ تْ َوِاذ

  ِدْيٌد َش

  َ ٧ –ِبْي ل

  Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu

  memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu

  bersyukur, niscaya Aku akan menambah

  (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu

  mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku

  sangat berat.” (Q.S. Ibrahim:7)50

  4) Bersabar karena Allah

  Sabar terdiri dri tiga macam, yaitu sabar dlam

  menjalankan ketaatan pada Allah Swt. sabar

  dalam meninggalkan larangan Allah Swt. sabar

  dalam menghadapi takdir Allah Swt. Allah

  sudah menjanjikan pahala yang besar dan tidak

  terbatas bagi orang yang bersabar. Allah

  menyebutkan tetang sabar di sembilan puluh

  tempat di dalam Al-Qur’an. Di antaranya ada

  49 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.465 50 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.265

 • 43

  tiga ayat yang menyatakan bahwa sabar

  termasuk ‘azmul umur, yakni perkara yang

  sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Allah

  Swt.51 Salah satu dari tiga itu adalah:

  واُْوتُِذْيَن ا

  َّْسَمُعنَّ ِمَن ال

  َتَ َول

  ْۗم

  ُُفِسك

  ْنَْم َوا

  ُْمَواِلك

  َ آْ ِفْي

  ُونََُّتْبل

  َ ل

  ْم ُْبِلك

  َِكٰتَب ِمْن ق

  ْ ال

  َُرك

  ْش

  َِذْيَن ا

  َِّثْيًراۗ َوِاْن َوِمَن ال

  َى ك

  ًذَا ا

  ْٓ ْو

  ُمْوِر ُ ِْلَك ِمْن َعْزِم اِل

  ِٰانَّ ذ

  َُقْوا ف تَّ

  َْصِبُرْوا َوت

  َ ٢٨٥ -ت

  Artinya: “Kamu pasti akan diuji dengan

  hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan

  mendengar banyak hal yang sangat

  menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi

  Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang

  musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa,

  maka sesungguhnya yang demikian itu

  termasuk urusan yang (patut) diutamakan.”

  (Q.S. Ali Imran:186)52

  5) Bertaubat

  Seorang muslim yang baik adalah yang selalu

  melihat dan mengoreksi dirinya. Ketika melihat

  dirinya telah berbuat kesalahan atau dosa, maka

  diapun segera bertaubat dan meminta ampun

  kepada Allah Swt. Begitulah perintah

  Rasulullah Saw. kepada umatnya sebagaimana

  dalam sabdanya. Dari sahabat al-Aghar bin

  Yasar al-Muzani berkata: “Rasulullah Saw.

  51 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta:Salemba

  Diniyah, 2018) h.265 52 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.74

 • 44

  bersabda: ‘Wahai kaum muslimin, bertaubatlah

  kalian kepada Allah dan minta ampun kepada-

  Nya seratus kali dalam sehari’”(HR. Muslim)53

  Juga Allah berfirman dalam surat at-Tahrim

  ayat 8 yang berbunyi:

  َمُنوْ ِٰذْيَن ا

  ََّها ال يُّ

  َآْْم ٰي

  ُك ى َربُّ َعس ٰ

  ُۗصْوًحا نَّ

  ًْوَبة

  َِه ت

  ّٰى الل

  َا ِال

  ْْٓوُبْو

  ُ ا ت

  ْحِتَهاَْجِرْي ِمْن ت

  ٍَت ت ْم َجنّٰ

  ُكَْم َوُيْدِخل

  ُِتك

  ٰا ِْم َسي

  َُر َعْنك ِ

  ف َك ْن يُّ

  َ ا

  ْوُرُهْم ُ نَمُنْوا َمَعه َۚ

  ِٰذْيَن ا

  َِّبيَّ َوال ُه النَّ

  ِّٰزى الل

  ْ ُيخ

  َ َيْوَم ِل

  ُْۙنٰهُر

  َ ْ اِل

  ا َيْسٰعى بَ َْوَرن

  َُنا ن

  َِمْم ل

  ْتَ آَْنا ْوَن َربَّ

  ُْيَماِنِهْم َيُقْول

  َْيِدْيِهْم َوِبا

  َ ْيَن ا

  ِدْيٌر َْيٍء ق

  َِ ش

  ل ُى ك

  َٰك َعل ِانَّ

  ََۚناَِفْر ل

  ْ ٨ -َواغ

  Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!

  Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang

  semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan

  kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu

  dan memasukkan kamu ke dalam surga yang

  mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada

  hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan

  orang-orang yang beriman bersama

  dengannya; sedang cahaya mereka memancar

  di hadapan dan di sebelah kanan mereka,

  sambil mereka berkata, “Ya Tuhan kami,

  sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan

  ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa

  atas segala sesuatu.” (Q.S. At-Tahrim:8)54

  b. Akhlak terhadap Sesama Manusia

  Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-

  Qur’an berkaitan dengan perlakuakn terhadap

  53 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Akhlak (Jakarta:Salemba

  Diniyah, 2018) h.265 54 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.561

 • 45

  sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan

  hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal

  negatif seperti membunuh, meyakiti badan, atau

  mengambil harta dengan alasan yang tidak benar,

  melainkan juga sampai kepada menyakiti hati

  dengan jalan menceritakan aib seseorang di

  belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah,

  walaupun sambil memberikan materi kepada yang

  disakiti hatinya itu.55

  c. Akhlak terhadap lingkungan

  Yang dimaksud dengan lingkungan di sini

  adalah segala sesuatu yang berada di sekitar

  manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan,

  maupun benda-benda tak bernyawa. Mereka

  semuanya diciptakan oleh Allah Swt. dan menjadi

  milik-Nya, semuanya memiliki ketergantungan

  kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang

  muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah

  “umat” Tuhan yang harus diperlakukan secara

  wajar dan baik.56

  d. Akhlak kepada diri sendiri

  Selain ketiga ruang lingkup di atas, terdapat

  akhlak terhadap diri. Dalam Islam, kita diwajibkan

  55 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.151 56 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada,

  2011) h.152

 • 46

  berakhlak yang baik terhadap diri sendiri.57 Karena

  berbuat baik terhadap diri sendiri adalah salah satu

  tanda kita mensyukri nikmat yang telah Allah Swt.

  limpahkan kepada diri kita.

  Wujud berakhlak kapada diri sendiri adalah

  dengan memberinya hak-hak diri dan tidak

  mengebirinya. Seperti memberinya makanan yang

  halal dan baik, menjauhkannya dari makanan dan

  minuman yang haram dan membawa mudharat,

  serta menikah apabila sudah mampu. Ada hak diri

  yang lebih penting, yaitu membiasakan untuk selalu

  melkaukan kebagikan dan tidak menganiaya

  denganb erbuat keburukan ataupun kemaksiatan.

  Sebab, seseorang dikatakan telah berbuat ihsan

  kepada dirinya sendiri apabila mampu

  mengendalikan dan mengarahkan untuk ketaatan

  kepada Allah dan Rasul-Nya.

  ىهَ َما َسوّٰ ( قَدْ اَْفلََح َمنْ ٨( فَاَْلَهَمَها فُُجْوَرَها َوتَْقٰوىَهۖا )٧ۖا )َونَْفٍس وَّ

  (٠١( َوقَدْ َخاَب َمْن دَسّٰىَهۗا )٩َزكّٰىَهۖا )

  Artinya: “demi jiwa serta penyempurnaan

  (ciptaan)nya,maka Dia mengilhamkan kepadanya

  (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh

  beruntung orang yang menyucikannya (jiwa

  itu),dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

  (Q.S. Asy-Syams:7-10)58

  57 Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Atsari, Aktualisasi Akhlak Muslim,

  (Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafii, 2014) Cet. ke-3, h.384 58 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun

  2005. Bandung: CV Penerbit J-ART. h.595

 • 47

  ـُْٔوا ِخَرةِ ِليَس ۤ اِْن اَْحَسْنتُْم اَْحَسْنتُْم ِِلَْنفُِسُكْم َۗواِْن اََسأْتُْم فَلََهۗا فَِاذَا َجۤاَء َوْعدُ اِْلٰ

  ِليُتَب ُِرْوا َما َعلَْوا تَتْبِْيًرا ُوُجْوَهُكْم َوِليَدُْخلُوا ةٍ وَّ َل َمرَّ اْلَمْسِجدَ َكَما دََخلُْوهُ اَوَّ

  (٧)

  Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu

  berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu

  berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk

  dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman

  (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan

  musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu

  mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa),

  sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama

  kali dan mereka membinasakan apa saja yang

  mereka kuasai.” (Q.S.Al-Isra:7)59

  Menurut KH. Abdullah Salim, akhlak terhadap

  diri sendiri meliputi:

  1) Hindarkan minum racun

  Setiap muslim yang menjaga dirinya sebai

  suatu kewajiban, untuk tidak meacuni dirinya

  dnegan minum alkohol, narkotika atau

  kebiasaan buruk klainnya yang merugikan diri

  sendiri dan bersifat merusak.

  2) Hindarkan perbuatan yang tidak baik

  Merupakan akhlak seorang muslim untuk

  tidak menganjurkan melakukan sesuatu yang

  taidak baik, tetapi dirinya sendiri tidak bersedia

  melaksanakan apa yang dianjurkannya.

  ْوَن ُْفَعل

  َ ت

  َْوا َما ِل

  ُُقْول

  َْن ت

  َِه ا

  ُّٰبَر َمْقًتا ِعْنَد الل

  َ ٣ -ك

  59 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.262

 • 48

  Artinya: “(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah

  jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak

  kamu kerjakan.” (Q.S. Ash-Shaff:3)60

  3) Pelihara kesucian jiwa

  Pembersihan dan pensucian diri dilakukan

  secara terus menerus sebagai landasan amal

  soleh mereka. Untuk keperluan memelihara

  kebersihan diri dan kesucian jiwa secara teratur,

  tersedia pelembagaan sebagai berikut :

  a) Taubat

  Senantiasa menyadari apabila seseorang

  telah melakukan suatu kesalahan dan

  merasa menyesal atas perbuatan yang salah,

  karena telah melakukan pelanggaran

  ketentuan ilahi, maka ia harus bertaubat.

  Selanjutnya ia berjanji kepada dirinya untuk

  tidak melakukan lagi kesalahan tersebut,

  selama sisa umurnya.

  Taubat pada hakikatnya adalah

  dimaknai “kembali”. Kata taba berarti

  kembali, maka tobat maknanya juga

  kembali. Artinya kembali dari sesuatu yang

  60 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.551

 • 49

  dicela dalam syari’at menuju sesuatu yang

  dipuji dalam syari’at.61

  b) Muroqabah

  Usaha pendekatan diri kepada Allah

  Swt. senantiasa mengingat-Nya dalam tiap

  detik kehidupannya sampai ia mencapai

  suatu keyakinan bahwa Allah Swt. selalu

  mengawasi dan menjaganya, memenuhi

  segala keperluannya, mengetahui segala

  rahasia dan membimbingnya dalam

  pelaksanaan kewajiban amaliyah. Dengan

  keyakinan tersebut ia akan tiba pada

  menyadari kebesaran, keagungan,

  kemurahan Allah yang Rahman dan Rahim.

  c) Muhasabah

  Selalu mengadakan perhitungan laba

  dan rugi mengenai jalan hidupnya, dengan

  mempergunakan norma-norma yang tetap

  abadi dan azali, sesuai dengan petunjuk

  agama.

  d) Mujahadah

  Sikap jihad, yaitu bekerja keras dengan

  sungguh-sungguh adalah suatu sikap yang

  harus selalu mengiringi tindak lkau

  61 Abul Qasim Abdul Karim Hazawin Al-Qusyairi An-Naisaburi, Ar-

  Risalatul Qusyairiyah fi ‘ilmi Tashawwuf, diterjemahkan oleh Umar Faruq,

  (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) h.115

 • 50

  perbuatan seorang muslim. Ia sadar bahwa

  musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri,

  hawa nafsunya yang selalu cenderung

  kepada perbuatan buruk yang tidak terpuji.

  َما َرِحَم َّ

  ِء ِاِلْْۤو ۢ ِبالسُّ

  ٌاَرة مَّ

  َ َْفَس ِل ْيَۚ ِانَّ النَّ ْفس ِ

  َُِئ ن

  َبر ُ آْ َوَما

  ِحْيٌم ُفْوٌر رََّْي غ ِ

  ِانَّ َرب ْيۗ ِ (٦٣) –َرب

  Artinya : “Dan aku tidak (menyatakan)

  diriku bebas (dari kesalahan), karena

  sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong

  kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang

  diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya

  Tuhanku Maha Pengampun, Maha

  Penyayang” (Q.S. Yusuf:53)62

  e) Taat beribadah

  Tiap kesempatan seorang muslim harus

  memacu dirinya untuk berbuat sesuatu

  dengan petunjuk dan bimbingan Allah dan

  Rasul-Nya, bukan menurutkan dorongan

  selera dan hasrat nafsunya.

  َمَع ََه ل

  ّٰ َوِانَّ الل

  َۗناَُهْم ُسُبل َنْهِدَينَّ

  َِذْيَن َجاَهُدْوا ِفْيَنا ل

  َّ َوال

  ْحِسِنْيَن ُ ْ ٥٦ - ࣖاْل

  Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad

  untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan

  tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

  Dan sungguh, Allah beserta orang-orang

  yang berbuat baik.” (Q.S. Al-

  Ankabut:69)63

  62 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.242 63 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV

  Penerbit J-ART, 2005) h.404

 • 51

  4) Pemaaf dan memohon maaf

  Menjadi umat yang pemaaf adalah mudah,

  tetapi untuk minta maaf apabila seseorang

  melakukan kekhilafan terhadap orang lain

  sungguh sangat sukar, karena merasa malu.

  Memberi maaf dan mohon maaf hanya ada pada

  sifat umat yang berjiwa besar dan ikhlas.

  اَن ََه ك

  ِّٰانَّ الل

  ٍَء ف

  ْْۤعُفْوا َعْن ُسْو

  َْو ت

  َُفْوُه ا

  ْخ

  ُْو ت

  َْيًرا ا

  َْبُدْوا خ

  ُ ِاْن ت

  ِدْيًرا َا ق ٢٤٦ –َعُفوًّ

  Artinya : “Jika kamu menyatakan sesuatu

  kebajikan, menyembunyikannya atau

  memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka

  sungguh, Allah Maha Pemaaf, Mahakuasa.”

  (Q.S.Annisa :149)64

  5) Sikap sederhana dan jujur