Ok Laapopraan

download Ok Laapopraan

of 15

 • date post

  19-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ok Laapopraan

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  1/15

  1

  LAPORAN OBSERVASI

  A. Profil SMK Negeri 1 Ampek Angkek

  1. Sejarah Sekolah

  SMK Negeri 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam didirikan dengan

  SK Depdikbud RI No.107/0/1997; Tangga 1! Mei 1997 dengan nama "aat

  itu adaa# Sekoa# Menenga# Ke$uruan % SMK & Negeri 1 I' Angkat

  (andung) Kabupaten Agam) dibangun meaui *ro+ek *endidikan

  Ke$uruan dan Teknoogi Depdikbud RI % ',(T-( & meaui bantuan

  uar Negeri ,AN AD No. 1192IN,/Ta#un 199!/1997 diata" tana#

  "eua" 1)7 a +ang beroka"i di Nagari atu Taba) Ke3amatan I' Angkat

  (andung) Kabupaten Agam. A4a berdirin+a SMK ini #an+a membuka

  dua *rogram Kea#ian +aitu *rogram Kea#ian Kri+a Ka+u dan *rogram

  Kea#ian Kri+a Tek"ti. Kemudian menga3u kepada kebutu#an daera#

  maka ta#un 500 dibuka *rogram Kea#ian tamba#an +aitu *rogram

  Kea#ian Akuntan"i) dan dita#un 500! dibuka agi *rogram Kea#ian Tata

  u"ana) berikutn+a dita#un 5006 dibuka "atu program kea#ian agi +aitu

  *rogram Kea#ian Mutimedia dan terak#ir pada ta#un 5010 dibuka agi

  % tiga & program kea#ian +aitu Teknik Komputer aringan) De"ain

  Komunika"i 'i"ua dan Admini"tra"i *erkantoran. Dengan demikian

  "ekarang ada 6 *rogram Kea#ian "emuan+a. *embukaan program

  kea#ian +ang "ampai "aat ini "uda# men3apai 6 program kea#ian dan

  kemungkinan $uga akan teru" berkembang "e"uai dengan kebutu#an

  ma"+arakat +ang diatar beakangi oe# beberapa #a) +aitu8

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  2/15

  5

  a. Kebutu#an akan tenaga ker$a dibidang konek"i pakaian $adi) :urniture dan

  $a"a ainn+a karena Ke3amatan Ampek Angkek adaa# "aa# "atu "entra

  indu"tri pakaian $adi pen+angga kebutu#an pa"ar Aur ukittinggi "ebagai

  pa"ar konek"i terbe"ar di puau Sumatera.

  b. Se3ara #i"tori" Ke3amatan Ampek Angkek adaa# "aa# "atu ka4a"an +ang

  dikena "ebagai peng#a"i barang konek"i) "entra ukiran tradi"iona dan

  u"a#a perabot ainn+a +ang tea# berang"ung "emen$ak $aman pen$a$a#an

  eanda ) dan ma"i# ek"i" "ampai "ekarang.

  3. Se3ara Kutura) pro:e"i "ebagai pen$a#it) pengra$in ukiran dan pengu"a#a

  konek"i "uda# begitu membuda+a dan mengakar dikaangan ma"+arakat

  Ampek Angkek) "e#ingga mata pen3arian ma"+arakat bertumpu pada

  u"a#a konek"i) ukiran tradi"iona) muai dari pengra$in) "ampai pada

  pengu"a#a) baik +ang tingga di Ampek Angkek) ba#kan men$adi

  pengu"a#a di perantauan. Tidak "edikit $uma#n+a pengu"a#a konek"i

  ber"kaa be"ar +ang tingga di kota akarta) Medan) andung) adaa#

  perantau dari Ampek Angkek.

  d. Daam pandangan "trategi") $uma# tenaga ker$a +ang dibutu#kan untuk

  memproduk"i pakaian $adi) ukiran traidi"iona) :urniture di Ampek Angkek

  ma"i# kurang) baik dari "egi kuantita" maupun kuaita") "e#ingga di"aat

  mu"im permintaan tinggi) produk"i terpak"a di pa"ok dari a4a arat dan

  daera# peng#a"i konek"i ain+a.

  e. "a#a kon:ek"i) dan ukiran ka+u di Ampek Angek ma"i# di pandang oe#

  "ebagian ma"+arkat "ebagai u"a#a tradi"iona) karena "eama ini diker$akan

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  3/15

  oe# tenaga ker$a +ang mendapatkan kea#ian "e3ara turun

  temurun)"e#ingga dibutu#kan pendekatan "e3ara akedemi")untuk

  menganti"ipa"i per"aingan goba)agar u"a#a ma"+arakat ini tidak kaa#

  ber"aing dan tetap ek"i".

  Tantangan Dunia *endidikan) "ampai "aat ini "ekoa# beum

  mampu "epenu#n+a me+akinkan ma"+arakat akan pentingn+a "ebua#

  u"a#a +ang diatar beakangi oe# pendidikan) mengingat SMK Negeri 1

  Ampek Angek beum memiiki "arana praktek +ang memadai bia

  dibandingkan dengan ke3epatan ma"+arakat daam menggunakan

  teknoogi komputeri"a"i dan peraatan produk"i +ang pe"at "ekai

  perkembangann+a.

  2. Penamaan Sekolah

  Ada pun dari penamaan "ekoa# SMK Negri Ampek Angkek adaa#

  "ebagai berikut 8

  a. Se"uai dengan SK. Mendikbud RI Nomor 8 107/0/1997 Tangga 1!

  Mei 1997 "ekoa# ini bernama SMKN 1 I' Angkat (andung +ang

  pada 4aktu itu baru ada 5 program kea#ian +aitu De"ain *roduk"i

  Kria Ka+u dan De"ain *roduk"i Kria Ka+u.

  b. Seiring dengan peak"anaan ,tonomi Daera# pada ta#un 500< "ekoa#

  ini beroba# nama men$adi SMKN 1 Ampek Angkek) "e"uai dengan

  SK.upati Agam Nomor 8 10 Ta#un 500< ) TMT 50 anuari 500

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  4/15

  =

  N*SN 8 100057=

  Nama Kepaa Sekoa# 8 Dr". Mu"bar

  NI* 8 19

  No. SK Kepaa Sekoa# 8 15< Ta#un 5009

  Tangga 8 ! ui 5009

  Diangkat ,e# 8 Kepaa Dina" *endidikan

  Kabupaten Agam

  Aamat Sekoa#

  aan 8 n. Ra+a *an3a

  Keura#an/Nagari 8 atu Taba

  Ke3amatan 8 Ampek Angkek

  Kabupaten 8 Agam*ropin"i 8 Sumatera arat

  No.Tep/>a? 8 %07

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  5/15

  irdau") S.*d 19!=111=19660

  1005

  Br.#". Indone"ia I'/a

  15 Dra. erina.S+

  19!

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  9/15

  9

  Mai4andrit 1005

  0Dr". Mu+adi

  u"tamam

  19!!11571990

  100=Buru D*KK I'/a

  1Dra. MeiTa:"+a

  19!70!5=199=055001

  Buru D*KT I'/a

  5

  Dr". u"ria 19!0101199=0

  100=

  Buru D*KT /

  Mutimedia

  I'/a

  Cuki:i.)S.*d 19!=0510199=0

  100=

  Buru D*KT /

  Mutimedia

  I'/a

  =

  Dra. Di"uarni 19!9070

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  10/15

  10

  5005

  =9

  Cukadri) S.*d 19!

 • 7/23/2019 Ok Laapopraan

  11/15

  11

  S.*d 5010

  !6

  >itria Ning"i#)

  S.*d

  1965055500!0=

  500!

  Buru .Inggri" III/3

  !9Rider Indra)S.*d

  19!!0!1!5007011010

  Buru S A K III/3

  70

  -:i anita)

  S.*d

  197!0=15500!0=

  501!

  Buru I*A III/3

  71

  Nema Rai")

  S.*d

  19!901=500701

  500