Nota Pitos1013

download Nota Pitos1013

of 36

Embed Size (px)

Transcript of Nota Pitos1013

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  1/36

  1

  PENGENALAN SEJARAH

  Jadual 1.1: Pengertian Sejarah Menurut Pandangan Tokoh

  Tokoh Pengertian Sejarah

  Herodotus Sejarah bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadapsegala peristiwa silam mahupun sezaman

  Leopold von Ranke Sejarah haruslah dikaji dan ditulis seperti sebenarnyaberlaku ( wes es eigentlich gewesen ) berasaskan akta! aktadan dokumen!dokumen yang dikaji se"ara sainti ik

  R# $# %ollingwood Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal!halyang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau#

  H# %arr Sejarah adalah satu proses yang tidak putus!putus antaraahli sejarah dengan aktanya atau antara masa kini denganmasa lampau#

  'lmu haldun Sejarah adalah "atatan atau maklumat tentang masyarakatdan tamadun dunia dan perubahan yang berlaku padamasyarakat tersebut .

  bdul Rahman bdullah

  Sejarah sebagai realiti objekti ( akta) memerlukan pemikiransubjekti (interpretasi) sejarahwan yang bertanggungjawab#

  *isiplin Sejarah

  +olitik

  ,ema politik sentiasa menarik perhatian sejarawan dan masyarakatkerana naluri manusia sendiri yang gemarkan kuasa- pangkat- harta- danwanita# Si at manusia yang tamak kuasa inilah yang menyebabkan segalasesuatu dilihat dan dinilai dari sudut pandangan ini# ntara mereka termasuklah

  ahli sejarawan yang melihat seolah!olah kuasa politiklah yang sebenarnyamenjadi aktor utama pengerak yang mengubah perjalanan sejarah manusiaselama ini# .aka tidak hairanlah jikalau sejarah politik sentiasa berpengaruhsepanjang zaman#Sejarah politik terbahagi kepada dua iaitu politik tinggi- danpolitik rendah# Sejarah politik tinggi menyentuh tentang (i) kegiatan golonganelit yang memerintah- (ii) dasar!dasar pentadbiran dan perlaksanaannya- dan(iii) urusan diplomatik dan strategik# Sejarah politik rendah lebih tertumpukepada kegiatan masyarakat dan orang!orang awam# Sebagai "ontoh gerakanpolitik di kampung!kampung- atau sikap para pengundi atau para penyokongparti tertentu# /alaupun masih menyentuh sejarah politik namun kesannyatidak sampai kepada peringkat negara#

  Sejarah Sosial

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  2/36

  2

  emun"ulan aliran sejarah sosial adalah akibat kritikan terhadap sejarahpolitik yang dianggap sempit dan terbatas kepada golongan elit atau pihak yangberkuasa sahaja# Sejarah sosial mengetepikan politik dan lebih tertumpukepada sejarah orang kebanyakan# *i antara aspek!aspek yang dikaji dalamsejarah sosial ialah kebudayaan- kesenian- kesusasteraan- agama- ekonomi-pendidikan- perundangan- pemikiran- keluarga- wanita- etnik dan sebagainya#%iri utama yang menjadi tumpuan ialah aspek kualitati berbanding aspekkuantitati # spek kualitati yang dimaksudkan ialah sistem nilai atau sikapgolongan yang dikaji sedangkan aspek kuantitati lebih banyak menggunakanperangkaan atau rajah dalam kajiannya#

  Sejarah &konomi

  /alaupun pada asalnya sejarah sosial termasuk sejarah ekonomi- tetapisejarah ekonomi telah berkembang menjadi satu subdisiplin yang tersendiri#Sejarah ekonomi terbahagi kepada dua jenis# 0enis yang pertama bersi attematik- iaitu menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema!tema ekonomidalam sejarah# .anakala jenis yang kedua bersi at paradigmatik- iaitu aktor ekonomi sebagai skema mental atau asas alsa ah dalam menganalisis setiapkejadian sejarah# Sebagai suatu tema- sejarah ekonomi berkembang hinggamelahirkan dua aliran lagi iaitu aliran tradisional dan aliran New Economic History (cliometrics )# Si at aliran tradisional agak menyeluruh dan luas hinggatermasuk kegiatan sosial# .anakala si at aliran New Economic History (cliometrics ) terlalu khusus dan menjurus kepada persoalan ekonomi semata!mata dengan menggunakan kaedah!kaedah matematik- ekonometrik dankuantitati # edua!dua aliran sejarah ekonomi ini terus berkembang dan saling

  melengkapi dalam pendekatan masing!masing# *i antara "iri!"iri sejarahekonomi ialah (i) kemampuan membuat generalisasi- (ii) kemampuan menyusundata se"ara kuantitati - (iii) kemampuan membuat kajian perbandingan- dan (iv)mengindenti ikasikan pola atau ke"enderungan# $eneralisasi walaupun bersi atabstrak merupakan suatu konstruksi berdasarkan kuanti ikasi dan perbandinganse"ara empirik untuk menghasilkan suatu hukum#

  +emikiran Sejarah

  sas emahiran +emikiran Sejarah emahiran +emikiran Sejarah ( +S)merupakan proses kogniti yang membolehkan murid meneroka idea yangkompleks dan abstrak dengan bimbingan guru# +S juga membantu muridmemahami bagaimana sejarawan menggabungjalinkan peristiwa lalu denganmenggunakan bukti!bukti sejarah bagi menentukan signi ikan sesuatu peristiwake arah meningkatkan pemikiran kritis dan kreati # +enguasaan kesemuaelemen dalam kemahiran ini membolehkan murid dapat melihat sesuatuperistiwa sejarah se"ara empati# +S sesuai diaplikasikan dalam hampir semuasituasi pengajaran dan pembelajaran# +enerapan +S dapat membantu gurumenghidupkan suasana pembelajaran Sejarah yang sekaligus bolehmeningkatkan minat murid# 'ni membolehkan murid menjadi lebih kritis- kreati dan inovati # sas emahiran +emikiran Sejarah yang perlu dikuasai oleh muriddi peringkat sekolah rendah adalah seperti berikut1

  a) Elemen Asas Sejarah

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  3/36

  3

  i# ,okohii# ,empatiii# +eristiwaiv# ,arikh2 .asa

  b) Konsep Masai# ,empohii# 0arak masaiii# ,arikh spesi ik

  c) Susunan Masai# walan- perkembangan dan akhiranii# .engukur dan mengira

  d) Konversi Masai# .embuat interpretasi garis masaii# .enerangkan perubahan dan kesinambungan dalam urutan masa

  e) Isu dan Masalah Masa alui# .engkaji sebab!musababii# .elihat perubahan dan kesinambunganiii# .elihat sebab dan akibat

  !) "erbandingan Masa alui# .en"ari persamaanii# .en"ari perbezaan

  g) Imaginasi dan Empatii# 'maginasi se"ara visualii# .engembangkan kreativitiiii# 'maginasi berdasarkan perasaan

  h) Mencari Sumberi# aedah men"ari sumberii# .engenal pasti sumberiii# .enggunakan sumber

  i) Signi!i#an $u#ti

  i# ,arikh berlakuii# ,okoh yang terlibatiii# +eristiwa yang berlakuiv# Lokasi2tempat peristiwa berlakuv# 3agaimana berlaku

  Sumber Sejarah

  .engikut H %arr sumber sejarah ialah sekumpulan akta yang telah dianalisisdan disahkan akta yang benar# ,api bagi $otts"halk- sumber sejarah ialahkesaksian dalam bentuk tulisan- nota dan saksi utama dalam sesuatu peristiwasejarah# R#$ %ollingwood pula berpandangan sumber sejarah ialah teks denganketerangan tentang sesuatu peristiwa sejarah# Sumber sejarah adalah bahantinggalan lalu yang mempunyai nilai sejarah sama ada berbentuk tulisan- bahanarti ak- atau keterangan lisan# Lous $otts"halk pula menyatakan sumber

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  4/36

  4

  sejarah adalah bahan bukti dalam bentuk tulisan- "atatan dan saksi utamakepadaperistiwa sejarah yang berlaku# Se"ara umumnya sumber sejarahterbahagi kepada empat iaitu sumber primer dan sumber sekunder- sumber arkeologi dan sumber lisan#

  a# Sumber +rimer

  Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh daripada saksi kepadaperistiwa yang berlaku# Sumber ini dikenali sebagai sumber asal ( early sources%!irst sources% main sources% !irst&hand sources ) yang mengandungi maklumattentang sesuatu peristiwa yang dikaji# .enurut 4adzan haron (5675) sumber primer dikategori sebagai sumber asli dan bukan asli# Sumber primer asli adalahbahan mentah yang belum diproses atau diubahsuai iaitu1!

  i# dokumen yang belum disalin atau diterjemahkan kepada bahasaasing dan masih kekal dalam tulisan asal#

  ii# sumber awal yang belum dita sirkaniii# teks asli yang belum ditokoktambah atau belum dipinda#iv# sumber yang pertama kali diperoleh yang memberi keterangan

  atau maklumat tentang kaji selidik#

  Sumber primer bukan asli merupakan sumber yang tidak diketahui keasliannyadan tidak dalam bentuk sumber asal- tidak diketahui siapa penulis atau yangmenghasilkannya- telah dipinda- diperbetulkan akta sebenarnya- telahdita sirkan dan tidak mampu memberi maklumat yang jelas dan tepat kepadapengkaji# ntara sumber primer ialah1

  i# manuskrip- surat- "atatan harianii ail dan rekod kerajaan

  iii laporan tahunaniv arti akv gambar vi keterangan proto dan saksi mata

  b# Sumber sekunder

  Sumber se#under merupa#an sumber yang terhasil daripada sumber primer'"embentu#annya adalah hasil daripada #ajian yang telah dila#u#an olehsejarawan' (ermasu# dalam #ategori ini ialah hasil&hasil penulisan oleh penulisdalam jurnal% bu#u% tesis% a#hbar dan bahan seminar' iri&ciri sumber se#under

  menurut Nad*an +,-.,) antara lainnya ialah/

  i' hasil penyelidi#an yang telah dila#u#anii bahan mentah yang telah diproses oleh peng#aji sejarah semasa

  membuat penyelidi#an'iii sumber yang telah dita!sir#an% dianalisis dan dipertimbang#an

  untu# menentu#an #esahihan yang ter#andung'iv sumber yang telah diterjemah#an daripada bahasa asal #e dalam

  bahasa terjemahan'v sumber ruju#an yang ber!ungsi sebagai bandingan demi

  menguat#an sesuatu pendapat dan penta!siran peng#aji sejarahvi sumber yang mudah diperoleh% tida# berbentu# sulit% telah

  diterbit#an dan bu#an mili# individu'

  ' Sumber ar#eologi

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  5/36

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  6/36

  'S&0 R H / L

  Sumber arkeologi menjelaskan bahawa .alaysia telah diduduki olehmanusia sejak beribu!ribu tahun yang lalu# Sumber ini juga menjelaskanbahawa terdapat empat zaman prasejarah iaitu1

  (a) 8aman +aleolitik (8aman 3atu wal)(b) 8aman .esolitik (8aman 3atu +ertengahan)(") 8aman 4eolitik (8aman 3atu 3aharu)(d) 8aman Logam (8aman $angsa!3esi)

  (a) 8aman +aleolitik (8aman 3atu wal)

  3erdasarkan rekod!rekod sejarah- zaman ini wujud kira!kira 9: 666 tahun yanglalu# omunitinya tinggal dalam gua!gua# egiatan ekonomi mereka bersi atsara diri dan hidup se"ara nomad# %ontoh petempatan komuniti ini ialah di $ua3adak dan ota ,ampan (+erak)- $ua 4iah (Sarawak) dan ,ingkayu (Sabah)#

  (b) 8aman .esolitik (8aman 3atu +ertengahan)

  3erbanding dengan 8aman +aleolitik- zaman ini dianggarkan wujud sekitar 77666 tahun yang lalu# omuniti zaman ini tertumpu di gua!gua batu kapur#.ereka sudah mula mendiami kawasan sekitar sungai dan pinggir laut#+eralatan batu yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka lebih halusbuatannya# .asih memburu binatang dan mula ber"u"uk tanam# awasanpetempatan mereka seperti di $ua %ha ( elantan)- $ua e"il (+ahang)- $uaepah ( edah) dan 0enderam Hilir (Selangor)#

  (") 8aman 4eolitik (8aman 3atu 3aharu)

  8aman ini wujud sekitar : 666 tahun yang lalu# omuniti zaman ini masihmenggunakan alat!alat batu untuk membantu mereka menjalani kehidupanseharian# egiatan utama mereka adalah memburu binatang- menangkap ikan-ber"u"uk tanam dan menternak binatang# .ereka mula mengadakan hubungandengan komuniti luar#

  %ontoh petempatan yang memperlihatkan zaman ini adalah seperti di $ua

  $omantong dan $ua .adai (Sabah)- $ua 4iah dan $ua ,engkorak (Sarawak)#

  (d) 8aman Logam (8aman $angsa!3esi)

  8aman ini dikatakan wujud sekitar kira!kira 5:66 tahun yang lalu# omunitizaman ini tidak lagi menggunakan alat!alat batu untuk membantu mereka dalamkehidupan seharian# ehidupan komuniti zaman ini lebih teratur dan beradat#%ontoh petempatan zaman ini adalah di Sungai Lang dan Sungai Langat(Selangor)- 3atu 3uruk .

  erajaan ; kerajaan wal

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  7/36

  erajaan!kerajaan di lam .elayu termasuklah ,an!,an- alasapura- eh- %hih!,u-,un!Sun- +an!+an dan Hsia!/ai!Lu#

  erajaan!kerajaan tersebut mempunyai nama dalam loghat bahasa %hina#erajaan edah ,ua erajaan edah ,ua merupakan salah satu kerajaan awal

  terkenal yang terletak di Semenanjung ,anah .elayu .'a juga dikenali sebagai ataha- adaram- Sai- alah-alah 3ar dan alagram#.enurut "atatan ' %hing dari negara %hina- edah ,ua

  juga disebut sebagai %heh!%ha#erajaan edah ,ua diasaskan pada abad ke!: .+ada peringkat awal- Sungai .as merupakan pelabuhanutama tetapi kemudian dipindah ke Lembah 3ujangedah ,ua dipengaruhi oleh agama 3uddha danseterusnya diikuti oleh agama Hindu - pengaruh Hindu!3uddha ini boleh dibuktikan melalui peninggalan "andiyang terletak di Lembah 3ujang#

  +elabuhan edah ,ua telah menjadi tempat penukaranbarang- tempat persinggahan dan tempat membaiki kapalpelayar dan pedagang dari rab - 'ndia - Sri Lanka - +arsidan &ropah sebelum mereka meneruskan perjalananmereka ke ,imur#'a juga menjadi pusat perdagangan pelbagai hasiltempatan yang dikumpul oleh penduduk tempatan sepertibijih timah - emas - beras - lada hitam - gading - damar - rotan -tanduk dan sebagainya#/alaupun ia adalah sebuah kerajaan samudera tetapi

  juga menjadi pengeluar padi terkenal kerana dikurniakan

  tanah pamah yang rata dan luas#erajaan edah ,ua men"apai zaman kegemilangansemasa pemerintahan Sultan al!.utawakil ( [email protected]?B7)#'ni dapat dibuktikan melalui penemuan wang perak padazaman Sultan al!.utawakil- manik yang dibawa darinegara 'ndia dan barangan ka"a dari ,imur ,engah .

  erajaan Langkasuka Langkasuka atau juga dikenali sebagai ang&ya&shiu%ang&chia&shu (%hina)- angasyu#a ( rab) danIlangaso#a (inkripsi ,angore) yang terletak di kawasanyang dikenali sebagai +attani (dahulunya edah)#Langkasuka ialah sebuah kerajaan Hindu .elayu silamyang terletak di Semenanjung .alaysiaerajaan ini bersama!sama dengan erajaan edah ,uaberkemungkinan merupakan kerajaan yang paling awal di,anah .elayu ..engikut satu sumber- kerajaan ini diasaskan pada kurunke!5 masihi#Legenda orang .elayu mendakwa bahawa Langkasukadiasaskan di edah - dan kemudian berpindah ke +attani .Sumber!sumber sejarah tidak banyak tetapi mengikutsatu rekod sejarah *inasti Liang %hina (:66 .) merujukkerajaan itu sebagai CLanggasuC yang diasaskan padakurun pertama masihi#4ama Langkasuka juga ada disebut dalam tulisan!tulisan

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/I_Chinghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-5http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Mas&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Lembah_Bujanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddhismehttp://ms.wikipedia.org/wiki/Agama_Hinduhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Candihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Arabhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sri_Lankahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parsihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eropahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eropahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Emashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Berashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lada_hitamhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Gading&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Damar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tandukhttp://ms.wikipedia.org/wiki/847http://ms.wikipedia.org/wiki/861http://ms.wikipedia.org/wiki/Perakhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Manik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kacahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pattanihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hinduhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedah_Tuahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pattanihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinasti_Liang&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/I_Chinghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-5http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Mas&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Lembah_Bujanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddhismehttp://ms.wikipedia.org/wiki/Agama_Hinduhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Candihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Arabhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sri_Lankahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Parsihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Eropahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Emashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Berashttp://ms.wikipedia.org/wiki/Lada_hitamhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Gading&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Damar&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Tandukhttp://ms.wikipedia.org/wiki/847http://ms.wikipedia.org/wiki/861http://ms.wikipedia.org/wiki/Perakhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Manik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kacahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pattanihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hinduhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedah_Tuahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pattanihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinasti_Liang&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Chinahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Tanah_Melayu
 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  8/36

  .elayu dan 0awa ,sementara tulisan!tulisan dari %hina pernah menyebutsebuah negeri iaitu ang&ya&hsiu atau ang&chia&shu+ada tahun :7: . Raja 3hagadatta menjalinkanhubungan dengan %hina#Hubungan itu dikukuhkan lagi dengan duta!duta dihantar pada tahun :59 - :97 dan :B? masihi+ada kurun ke!75- Langkasuka merupakan negerinaungan kepada erajaan Srivijaya dan pada kurun ke!7:ia digantikan dengan erajaan +attani+ada tahun 7DB9- Stewart /avell mengetuai satuekspedisi %ambridge ke Langkasuka dan ,ambralinga #.aklumat mengenai ekspedisi ini boleh didapati melaluibuku C(he Naga King1s 2aughter C- terbitan ntara 3ooks#

  erajaan %hih ,u .enurut "atatan '!%hing- %hih ,u bermaksud ,anah.erah- yang terletak di negeri elantan #erajaan ini diasaskan oleh Raja $uatama pada abad

  keenam .asihi#3eliau ialah seorang raja yang berkuasa mutlak#3eliau diketuai oleh tiga orang menteri yangbertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran#Sistem pemerintahan berjaya mengikut "orakpemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruhHindu .

  esultanan .elayu .elaka

  +engasasan .elaka

  +arameswara adalah keturunan Raden /ijaya - raja pertama (75D9!796D) danpengasas erajaan .ajapahit menikahi Sri $ayatri Rajapatni- puteri dari Sriertanegara- raja terakhir (75B?!75D5) erajaan Singhasari - yang kemudianmemiliki +uteri ,ribuana ,unggadewi- pemimpin ketiga (795B!79:6) erajaan.ajapahit # 3eliau menikahi ertawardana- dan memiliki +uteri 'swari# Si puterikemudian menikahi Singawardana- dan memiliki +utri Sarawardani# emudiania menikahi Ranamenggala- dan memiliki anak bernama +arameswara yanglahir di tahun 79@@ pada saat neneknya- Ratu ,ribuana ,unggadewi-memerintah .ajapahit .

  Selain itu- beliau masih kerabat dari nanggavarman atau nanggawarman -(anak dari dityawarman ) yang menjabat sebagai gabenor .ajapahit di +agar Ruyung - erajaan *harmasraya - dan +alembang .Sebelumnya +arameswara beragama Hindu- dan kemudian memeluk agama'slam di tahun [email protected]@# *ari agama yang diyakini kita dapat lihat bahawa+arameswara bukan asli dari Sriwijaya atau +alembang - kerana umumnyamereka memeluk agama 3uddha # Sriwijaya ketika masa lampau adalah pusatpengembangan agama 3uddha di sia ,enggara#

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/wiki/515http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhagadatta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/523http://ms.wikipedia.org/wiki/531http://ms.wikipedia.org/wiki/568http://ms.wikipedia.org/wiki/Srivijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Pattanihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1963http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambralinga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Srivijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hinduhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Raden_Wijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singhasarihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ananggavarmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ananggawarmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Adityawarmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pagar_Ruyunghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pagar_Ruyunghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Dharmasrayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Palembanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Palembanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddhahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddhahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddhahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/wiki/515http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhagadatta&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/523http://ms.wikipedia.org/wiki/531http://ms.wikipedia.org/wiki/568http://ms.wikipedia.org/wiki/Srivijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Pattanihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1963http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambralinga&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Srivijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hinduhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Raden_Wijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singhasarihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ananggavarmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ananggawarmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Adityawarmanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Majapahithttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pagar_Ruyunghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pagar_Ruyunghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Dharmasrayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Palembanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Palembanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddhahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sriwijayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Buddha
 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  9/36

  .enurut C Suma Eriental C- +arameswara ialah seorang raja +alembang yangmenggantikan ayahandanya- Raja Sam gi# 3eliau diserang oleh Raja 0awa -3atara ,amavill- sewaktu beliau menggelarkan dirinya sebagai Mjeura (Corangyang beraniC)# &koran daripada itu- beliau melarikan diri ke Singapura .Setelah membunuh wakil Raja Siam (bernama ,amagi) di Singapura-+arameswara menjadi pemerintah palsu pada satu tempoh yang tidak lamakerana beliau telah diserang dan dihalau oleh pihak Siam tidak lama selepas itu#*engan seribu pengikutnya- beliau menuju ke pantai barat Semenanjung.elayu untuk men"ari tempat perlindungan yang baru#

  .enurut Sejarah Melayu (C.alay nnalsC) yang dikarang oleh ,un Sri Lanangpada tahun 7:B: - +arameswara melarikan diri ke .uar tetapi diganggu olehbiawak yang tidak terkira banyaknya# +enetapan di tempat yang kedua di ota3urok juga gagal kerana kubu pertahanan yang mereka "uba mendirikan runtuhdengan serta merta# emudian +arameswara berpindah ke Sening Fjong#Setelah berada di sana- beliau melantik seorang menteri untuk mewakili dirinya

  dan kemudiannya beliau tiba di Sungai 3ertam - iaitu suatu kawasan persisiranpantai# etika itu- orang!orang Seletar mendiami di situ dan mereka meminta+arameswara menjadi raja#

  Semasa berburu di muara Sungai 3ertam- +arameswara ternampak seekor pelanduk menendang salah seekor daripada anjing!anjing pemburunya#+arameswara tertarik dengan kegagahan pelanduk itu lalu beliau memutuskanmembina sebuah penempatan di kawasan tersebut# Selepas menanyakannama pokok ( +okok .elaka ) yang diteduhnya- +arameswara menamakantempat itu C.elakaC#

  n"aman serangan daripada pihak Siam menyebabkan keputusan+arameswara membayar u ti kepada negara %hina pada tahun [email protected] supayamendapat perlindungan# +ada tahun [email protected] diiringi oleh Laksamana %heng Ho -beliau melawat negara %hina dengan rombongan pengiring sebanyak :@6orang untuk pertemuan dengan .aharaja .ing - =ung Lo .+arameswaramemeluk 'slam pada tahun [email protected]@ melalui perkahwinannya dengan puteri +asai-'ndonesia dan menukarkan nama beliau kepada CRaja .egat 'skandar ShahC#

  +emerintahannya itu berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah pelabuhanyang terpenting di epulauan .elayu pada abad ke!7: dan ke!7B# ,ambahanpula- .elaka merupakan tempat perdagangan rempah dengan ber ungsisebagai pintu kepada negeri!negeri rempah untuk memasarkan rempahmereka# 'ni dapat digambarkan menerusi *uarte 3arbosa yang berkata-CSesiapa yang menguasai .elaka- dia dapat menguasai perdagangan duniaC(He who is lord o! Malacca has his hand on the throat o! 3enice #)

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  10/36

  Perkem angan Melaka

  'skandar Shah mangkat pada tahun [email protected]@ dan diwarisi oleh anaknya- Sri.aharaja- yang mengambil gelaran C Sultan .uhammad Shah C ([email protected]@!7@@@)#+ada kemangkatannya dalam tahun 7@@@- beliau diganti oleh puterabongsunya- Raja 'brahim# Raja 'brahim kemudian dibunuh dan dimakamkandengan gelaran CSultan bu SyahidC#

  Raja assim menaiki tahta pada tahun 7@@: dan memakai gelaran CSultan.uza ar ShahC (7@@:! 7@:D) menaiki takhta dan mengisytiharkan 'slam sebagaiagama rasmi negeri# +endakwah!pendakwah 'slam dihantar oleh Sultan keseluruh epulauan .elayu seperti 0awa- 3orneo dan

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  11/36

  dipegang oleh Srivijaya# ejayaan menarik tumpuan perdagangan dari Srivijayaini telah mengangkat martabat .elaka ke tahap yang lebih tinggi kerana padazaman dahulu hanya kuasa!kuasa besar sahaja yang mampu untukmengendalikan pusat perdagangan yang "ekap dan berupaya menyediakankemudahan in rastruktur yang moden#

  eupayaan .elaka telah menyebabkan sebilangan negeri yang dulunya beradadi bawah kekuasaan kuasa Siam dan 0awa telah meminta naungan danperlindungan daripada kekuasaan .elaka# %ontoh negeri tersebut ialah seperti3ernam - lang - Selangor - Sungai Fjung - edah - dan +atani yang se"arasukarela datang mendapatkan nobat daripada .elaka# .anakala +asai pulasebagai abang tua dalam perdagangan dan agama- sentiasa berkirim salamdengan .elaka# 3ukti kemun"ulan .elaka sebagai satu kuasa besar yang baruialah .elaka telah dua kali berjaya menangkis serangan Siam dan akhirnyaberjaya menguasai elantan - menjelang kurun ke!7B .elaka telah memutuskanhubungan hormat dengan Siam# Hal ini menunjukkan .elaka bukan sahaja

  berjaya men"ontohi kejayaan Srivijaya dalam perdagangan tetapi juga dari segiperluasan wilayah#

  ejayaan .elaka memainkan peranannya sebagai sebuah enterport baru dapatdilihat dalam tiga bentuk iaitu bertindak sebagai penerima atau pembeli barang!barangan- menjadi pengantara menemukan pedagang ,imur dan 3arattermasuk 4usantara- dan juga bertindak sebagai penyebar barang!baranganyang dibawa ke .elaka ke tempat lain# /alaupun .elaka merupakan warisanSrivijaya- namun pen"apaian .elaka adalah berbeza daripada Srivijaya kerana.elaka merupakan tempat yang menjadi asas kepada pegangan yang menjadinadi menggerakan seluruh kegiatan pemerintahan dan rakyatnya sehingga kini#

  !ejatuhan Melaka

  +ada tahun 7@??- Sultan .ahmud Shah mewarisi .elaka yang telah men"apaikemun"ak kuasa dan merupakan pusat dagangan yang unggul di sia,enggara # 3endahara ,un +erak- pen"ipta keunggulan .elaka- telah tua# 3egitu

  juga dengan Laksamana Hang ,uah # +emerintahan Sultan .ahmud Shah jugamengalami ran"angan jahat dan pilih kasih# 3eliau bukan seorang raja yang"ekap- akan tetapi beliau juga seorang mangsa keadaan# yahandanya (Sultan

  laudin Riayat Shah) mangkat pada usia yang masih muda# Eleh itu bagindamenaiki takhta ketika masih kanak!kanak# +ortugal pada awal abad ke!7Bsedang mengasaskan sebuah empayar luar negeri#

  +ada tahun 7:6D - *iego Lopez de SeGuiera dengan 7? buah kapal dari ngkatan diRaja +ortugal tiba di .elaka# .ereka merupakan orang &ropahpertama yang tiba di sia ,enggara dan digelar C3enggali +utihC oleh orangtempatan# Eleh kerana orang!orang +ortugis membuat ka"au di .elaka sepertimengusik gadis!gadis dan men"uri- disamping perselisihan aham- Sultan.ahmud Shah kemudiannya mengarahkan supaya orang!orang +ortugisdihalau dari .elaka# ngkatan +ortugis diserang dan 56 anak kapalnya ditahan#

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Klanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Selangorhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sungai_Ujunghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Patanihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobat&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobat&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pasaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1488http://ms.wikipedia.org/wiki/Sultan_Mahmud_Shahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hang_Tuahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-16http://ms.wikipedia.org/wiki/1509http://ms.wikipedia.org/wiki/1509http://ms.wikipedia.org/wiki/Diego_Lopez_de_Sequierahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Jawahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernam&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Klanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Selangorhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Sungai_Ujunghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Patanihttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobat&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pasaihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1488http://ms.wikipedia.org/wiki/Sultan_Mahmud_Shahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggarahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Hang_Tuahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-16http://ms.wikipedia.org/wiki/1509http://ms.wikipedia.org/wiki/Diego_Lopez_de_Sequiera
 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  12/36

  +&R &.3 4$ 4 4&$&R'!4&$&R' *' , 4 H .&L =F- S 3 H * 4S R /

  4egeri!negeri Selat- 7?5B!7?D6

  Selepas tahun [email protected] 3ritish mempunyai 9 bentuk petempatan# +ertama- +ulau+inang yang telah ditubuhkan sejak tahun 7A?B# +ada tahun 7?6:- erajaan'ndia telah mengangkat +ulau +inang menjadi +residen"yI ke!@ selepas.adras- 3ombay dan 3enggala di 'ndia# +ulau +inang mempunyai seoranggabenor sebagai ketua negara# edua- Singapura yang ditubuhkan pada 7?7Ddengan seorang Residen yang bertanggungjawab kepada erajaan 'ndia#Sebelumnya iaitu di antara 7?7D!7?59- semua arahannya datang se"aralangsung dari Ra les di 3engkahulu dan bukan dari +ulau +inang- tetapiselepas Ra les pulang ke &ngland (7?5@)- Singapura terus diletakkan di bawahpentadbiran 'ndia# etiga- .elaka yang diperolehi melalui pertukaran dengan3engkahulu yang diserahkan kepada 3elanda berdasarkan +erjanjian 'nggeris!3elanda diletakkan se"ara langsung di bawah pentadbiran erajaan 'ndia#

  +ada tahun 7?5B- erajaan 'ndia mengambil kesempatan untukmenyatupadukan ketiga!tiga negeri menjadi satu bentuk pemerintahan dengantujuan untuk mengurangkan bilangan pegawai!pegawai# +ernyataan inikemudian dipanggil 4egeri!negeri Selat# 4egeri!negeri Selat ini terus menjadi+residen"y ke!@ dan +ulau +inang dijadikan ibu negerinya# Seorang gabenor dilantik dan ianya tertakluk kepada arahan!arahan dari erajaan 'ndia# +adatahun 7?95- pusat pentadbiran 4egeri!negeri Selat dipindahkan ke Singapura#

  +ada tahun 7?96- tara +residen"y 4egeri!negeri Selat telah diturunkan ke tara

  Residen"y# *engan itu- jawatan gabenor telah dijadikan Residen# emudian 5orang ,imbalan Residen telah dilantik di +ulau +inang dan .elaka# ,etapiselepas tahun 7?95- jawatan gabenor digunakan semula di 4egeri!negeri Selat#

  +erpindahan pusat pentadbiran 4egeri!negeri Selat

  etika 4egeri!negeri Selat di bawah pentadbiran erajaan 'ndia ia telahdiletakkan di bawah kawalan 9 bentuk pentadbiran- antaranya1

  a# 7?97!7?:7 ; ditadbir oleh erajaan 3enggalab# 7?:7!7?:? ; diletakkan se"ara langsung kepada +ejabat $abenor

  0eneral"# 7?:?!7?BA ; diserahkan kepada +ejabat 'ndia

  Rayuan untuk perpindahan pentadbiran 4egeri!negeri Selat dari +ejabat 'ndiake +ejabat ,anah 0ajahan telah bertambah kuat selepas pengenalan kta .ata/ang dan "ukai pelabuhan# .alah- rayuan dibuat kepada erajaan 'ndia padamasa itu terlibat dalam satu pemberontakan sepoi (*ahagi 'ndia- 7?:A) di manasepoi!sepoi 'ndia bangkit menentang SH,'# +eristiwa *ahagi itu jelasmemperlihatkan kelemahan +ejabat 'ndia untuk memerintah 'ndia sendiri danmembuktikan ketidakmampuan untuk mentadbir 4egeri!negeri Selat yang jauh#*alam rayuan itu- saudagar!saudagar 4egeri!negeri Selat telah meminta+ejabat ,anah 0ajahan di London supaya mengambil alih kuasa pentadbiran4egeri!negeri Selat daripada +ejabat 'ndia# Selepas tamatnya peristiwa *ahagi-iaitu 7?:?- SH,' telah dibubarkan dan kuasa pentadbiran 'ndia diletakkan di

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  13/36

  bawah erajaan 3ritish di London# +ada 76 Egos 7?BB- +arlimen meluluskan kta +erpindahan +entadbiran 4egeri!negeri Selat dari 'ndia ke +ejabat ,anah0ajahan# +ada 7 pril 7?BA- kta tersebut dikuatkuasakan dan pentadbiran4egeri!negeri Selat dipindahkan ke +ejabat ,anah 0ajahan di London# *enganini- 4egeri!negeri Selat men"apai tara ,anah 0ajahan .ahkota#

  Sebab!sebab perpindahan

  .' Kedudu#an India yang jauh dari Negeri&negeri Selat

  etika 4egeri!negeri Selat di bawah pentadbiran erajaan 'ndia- telah timbulbeberapa masalah dan rasa tidak puas hati di kalangan orang ramai terutamagolongan saudagar yang merupakan golongan terpenting# .ereka menuduherajaan 'ndia tidak "uba menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluanmereka# *engan lain perkataan- erajaan 'ndia "uai menjalankan

  tugasnya# esukaran!kesukaran yang dihadapi oleh erajaan 'ndia danmungkin tidak dapat dielakkan kerana kedudukan 'ndia yang begitu jauhdaripada 4egeri!negeri Selat# eadaan ini menyebabkan satu!satu arahanpenting yang hendak disampaikan ke 4egeri!negeri Selat mengambil masayang lama untuk diterima# eadaan ini menjadi semakin serius apabila tidak adapegawai!pegawai 'ndia yang mengetahui benar!benar akan kedudukan 4egeri!negeri Selat# =ang penting- antara 'ndia dan 4egeri!negeri Selat mempunyaiperbezaan yang besar sama ada dari segi politik mahupun dari segi sosial# Elehitu- segala keputusan yang dibuat oleh erajaan 'ndia sering!kali bertentangandengan kehendak!kehendak atau tidak dapat memenuhi keperluan masyarakat4egeri!negeri Selat#

  ,' Si#ap #ecuaian Kerajaan India dalam masalah Negeri&negeri Selat

  a# .asalah lanun

  Sikap "uai erajaan 'ndia jelas dilihat dalam usaha mereka membasmi lanunyang dikatakan tidak bersungguh!sungguh# ejadian rompakan berlakuberleluasa di Selat .elaka dan perairan Singapura# egiatan lanun dilakukanoleh beberapa puak seperti 'lkanon- Sikarna- .elayu- *ayak dan lain!lain#adang!kala- mereka tidak sahaja merompak malah membakar kapal!kapalperdagangan serta membunuh anak!anak kapal atau ditawan lalu dijadikanhamba abdi# +eristiwa rompakan oleh lanun sudah pasti menjejaskanperdagangan 4egeri!negeri Selat# *alam tahun!tahun 7?:6- orang %ina turutterlibat dalam peristiwa lanun#

  b# .engawal kegiatan kongsi gelap

  Seperti masalah lanun- erjaan 'ndia juga dituduh tidak berjaya dalamusahanya mengawal kegiatan kongsi gelap "ina# *alam hubungan dengankongsi gelap "ina- erajaan 'ndia menggunakan sistem indire"t ruleI iaitumemberi kebebasan kepada kongsi gelap itu menjalankan kegiatan mereka#Eleh sebab kongsi gelap "ina di 4egeri!negeri Selat ditubuhkan berdasarkanpuak!puak- menyebabkan sering terjadi pergaduhan antara mereka yangkemudiannya diikuti oleh peristiwa pembunuhan# eadaan ini semua memberikesan buruk kepada saudagar# 3agi golongan saudagar 4egeri!negeri Selat

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  14/36

  pula- usaha!usaha yang lebih giat hendaklah dijalankan lebih!lebih lagimemandangkan hilangnya monopoli perdagangan 'nggeris di 4egeri %hinapada tahun 7?99# *engan kehilangan monopoli perdagangan itu sudah tentutumpuan hendaklah dibuat ke 4egeri!negeri Selat# ,etapi- jika kegiatan lanundan kongsi gelap tidak dapat dikawal- bermakna "ita!"ita hendak menjadikan4egeri!negeri Selat sebagai pusat perdagangan 'nggeris yang penting dibahagian timur tidak akan ter"apai#

  4' Si#ap #ecuaian Kerajaan India terhadap pentadbiran Negeri&negeri Selat

  *asar pengurangan pegawai!pegawai untuk menjimatkan perbelanjaanpentadbiran 4egeri!negeri Selat menyebabkan ke"ekapan pentadbirannyamerosot# 'ni adalah kerana 4egeri!negeri Selat semakin maju tetapi bilanganpegawai tidak men"ukupi untuk menguruskan kerja tambahan# Selain itu-pegawai yang dihantar ke 4egeri!negeri Selat juga tidak terlatih dalampentadbiran tempatan# ebanyakan mereka adalah muda dan tidak ahamtentang bahasa dan adat resam orang tempatan# Eleh itu- mereka menghadapimasalah untuk menjalankan tugas dengan "ekap# +egawai!pegawai ini jugadiberi gaji yang rendah dan kenaikan pangkat tidak terjamin# 0adi- mereka tidakberminat dalam tugas mereka# 0usteru itu- mereka mengamalkan rasuah#erajaan 'ndia juga tidak mengambil tindakan tegas untuk mengekalkan

  keamanan di 4egeri!negeri Selat# 3ilangan anggota polis tidak men"ukupi untukmenjaga ketenteraman- misalnya pada tahun 7?97- hanya terdapat 7? orangpolis untuk menjaga penduduk seramai 7B666 di Singapura# Sistem keadilan di4egeri!negeri Selat juga tidak "ekap kerana tidak ada hakim!hakim danpeguam!peguam yang terlatih dan kekurangan mahkamah untuk membi"arakanserta mengadili kes!kes jenayah dan awam# Hanya terdapat seorang hakim di

  4egeri!negeri Selat pada tahun 7?:B# 'ni menyebabkan banyak kes tertangguh#5' Ketiadaan perwa#ilan tempatan

  erajaan 4egeri!negeri Selat tidak mempunyai majlis perundangan untukmemilih wakil!wakil rakyat dalam menyuarakan pendapat rakyat tempatanberkenaan pentadbiran 4egeri!negeri Selat# 0adi- undang!undang digubal dandiluluskan di majlis perundangan di %al"utta atau +arlimen oleh ahli!ahli danpegawai!pegawai yang jahil mengenai keadaan 4egeri!negeri Selat# Fndang!undang yang digubal tidak se"o"ok dengan keadaan di 4egeri!negeri Selatkerana keadaan sosioekonomi di 4egeri!negeri Selat jauh berbeza daripada

  'ndia dan 3ritain# .alah- undang!undang ini digubal tanpa menghiraukanpandangan pegawai!pegawai tempatan# Eleh itu- pedagang!pedagang tidakpuas hati dengan tindakan erajaan 'ndia dan menuntut supaya sebuah majlisperundangan ditubuhkan dan diwakili oleh wakil tempatan#

  6' "enempatan banduan di Negeri&negeri Selat

  erajaan 'ndia mengambil keputusan untuk menghantar banduan dari 'ndia ke4egeri!negeri Selat- misalnya menjelang tahun 7?:A- seramai @666 orangbanduan telah dihantar ke 4egeri!negeri Selat# ,indakan ini dibantah keras olehsaudagar!saudagar yang diketuai oleh /#H# Read# .ereka menganggapkehadiran banduan akan menjejaskan imej 4egeri!negeri Selat danmengan"am nyawa mereka# 3esar kemungkinan perdagangan 4egeri!negeriSelat akan merosot kerana saudagar asing akan merasa bimbang untuk

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  15/36

  melakukan aktiviti perdagangan# Selain itu- 4egeri!negeri Selat juga terpaksamembiayai perbelanjaan untuk menanggung banduan!banduan itu danseterusnya menambahkan beban kewangan dan sosial mereka#

  7' 2asar tida# campur tangan Kerajaan India

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  16/36

  bagaimanapun- Residen tidak diberi garis panduan di dalam melaksanakantugas di 4egeri!negeri .elayu# +erlaksanaan sistem Residen bergantungkepada sepenuhnya di atas kebijaksanaan Residen yang dilantik# ejayaan dankegagalan menjadi tanggungjawab Residen# kibatnya- berlakuketidakseragaman dalam pentadbiran di negeri +erak- Selangor- +ahang dan4egeri Sembilan# emajuan di antara negeri ini juga tidak seimbang keranakebolehan dan "ara pentadbiran Residen berbeza!beza# ,erdapat jugaperbezaan!perbezaan dalam pentadbiran Fndang!uhndang ,anah- keadilan dansistem "ukai di antara negeri!negeri tersebut# emajuan juga tidak seimbang dimana negeri yang kaya iaitu +erak dn Selangor lebih maju dari negeri yangmiskin seperti +ahang# erjasama antara negeri sukar dijalankan sebab negeriini mempunyai unit politik yang berasingan#

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  17/36

  7?D5- hutang meningkat kepada J?66 ribu# .asalah kewangan +ahangsemakin run"ing apabila berlaku kebangkitan +ahang 7?D7!7?D:# 0adibeberapa "adangan dikemukakan oleh 3ritish untuk mengatasi masalah ini#

  %adangan pertama ialah 3ritish berundur dari +ahang dan menyerahkanpentadbiran kepada Sultan# Langkah ini tidak dapat dilaksanakan kerana iamenjatuhkan maruah 3ritish# ,indakan ini juga membuka peluang kepada kuasalain untuk bertapak di +ahang yang sudah tentu akan menjejaskan kepentingan3ritish# %adangan kedua ialah 3ritish mendapatkan pinjaman dari 4egeri!negeriSelat# 'a tidak dapat dilaksanakan kerana pada tahun 7?D6!an- 4egeri!negeriSelat juga menghadapi masalah kewangan# Hutang yang berjumlah J?66 ribupada tahun 7?D5 masih belum diselesaikan#

  %adangan ketiga ialah 3ritish mendapat bantuan kewangan dari negeri yangkaya seperti +erak dan Selangor# %adangan ini tidak dapat dilaksanakan kerana+erak dan Selangor enggan membantu sebab ianya satu unit politik berasingan#

  *iharapkan dengan penubuhan persekutuan- hasil negeri kaya seperti +erakdan Selangor dapat digunakan untuk membantu negeri!negeri miskin seperti+ahang jika negeri!negeri ini digabungkan sebagai satu unit politik#

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  18/36

  entiti tetapi hanyalah sebagai satu terma untuk menerangkan tentang negeri!negeri .elayu berkenaan# 0ohor menandatangani +erjanjian perlindungan padatahun 7??: dan akhirnya tunduk kepada tekanan untuk menerima +enasihat3ritish pada tahun 7D6@.

  *ibawah +erjanjian 3angkok 7D6D - Siam (kini ,hailand ) memindahkan hak!hakmereka terhadap elantan - ,erengganu - edah , dan +erlis kepada pihak3ritish # +ihak 3ritish kemudiannya memaksa negeri!negeri .elayu berkenaanmenandatangani perjanjian seperti perjanjian dengan 4egeri!negeri .elayu3ersekutu .+egawai kanan pentadbiran koloni 3ritish disitu dikenali sebagaiC+enasihatC#3ahasa rasmi 4egeri!negeri .elayu ,idak 3ersekutu ialah 3ahasa.elayu dengan ,ulisan 0awi sebagai tulisan rasmi# esemua negeri inikemudiannya menyertai .alayan Fnion dan sekarang merupakan sebahagiandaripada .alaysia

  +embentukan +erlembagaan .alayan Fnion

  .alayan Fnion yang ditubuhkan pada 7 pril [email protected] selepas +erang *unia ''merupakan sebuah gabungan 4egeri!4egeri .elayu dengan 4egeri!4egeriSelat (tanpa Singapura ) untuk menjadi pengganti 3ritish .alaya .Seawal [email protected] 3ritish telah menubuhkan CFnit +eran"angan ,anah .elayuC di Fnitedingdom untuk menyediakan pembinaan semula ,anah .elayu selepas +erang*unia '' tamat# Fnit peran"angan tersebut dinamakan sebagai .alayan+lanning Fnit (.+F) dan *iketuai oleh .ejar!$eneral Ralph Hone#Hone diberitugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baru untuk ,anah .elayuselepas perang tamat# khirnya selepas semua perbin"angan berlaku maka"adangan untuk men"adangkan penggabungan 4egeri!negeri .elayu

  3ersekutu - 4egeri!negeri .elayu ,ak 3ersekutu - +ulau +inang - dan .elakamenjadi Malayan ;nion diusulkan - sedangkan Singapura dikekalkan sebagaitanah jajahan yang berasingan#

  Ran"angan Malayan ;nion mengekalkan Singapura sebagai suatu tanah jajahan yang berasingan disebabkan ketakutan bahawa penentangan orang.elayu terhadap penyertaan Singapura akan menjejaskan penerimaanran"angan tersebut# ,erdapat kesangsian tradisional di kalangan peniaga!peniaga ,anah .elayu bahawa sektor perniagaan Singapura akan menjejaskankepentingan mereka# Selain itu- pihak 3ritish juga takut bahawa pemasukandasar kewarganegaraan yang liberal akan mengakibatkan ketakutan pemimpin!

  pemimpin .elayu disebabkan bilangan orang %ina Singapura yang besar#3agaimanapun- kerajaan 3ritish juga hendak menjadikan Singapura sebagaisebuah pangkalan tentera laut untuk operasi strateginya di ,imur 0auh #4amunbegitu tujuan utama 3ritish menge"ualikan penyertaan singapura kedalam.alayan Fnion adalah disebabkan oleh kepentingan ekonominya di Singapura-kedududkan strategik Singapura sebagai pelabuhan dan +elbagai lagi aktor yang berteraskan kepada kegiatan ekonomi mendorong pihak 3ritish untukmengekalkan singapura sebagai kononnya ,anah jajahan London#

  ebanyakan buku!buku 'nggeris menyatakan salah satu daripada sebab utamauntuk pembentukan K.alayan FnionK ialah hasrat kerajaan 3ritish untukmenyediakan ,anah .elayu terhadap kemerdekaan # 'a dilihat sebagai satukewajaran kerana pihak 3ritish telah pun menandatangani +iagam tlantik pada7@ Egos [email protected] yang mengisytiharkan bahawa semua negara!negara dunia

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Johorhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1885http://ms.wikipedia.org/wiki/1904http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Inggeris-Siam_1909http://ms.wikipedia.org/wiki/Siamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Thailandhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Terengganuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlishttp://ms.wikipedia.org/wiki/Britishhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Koloni&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Britishhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Jawihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malayan_Unionhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/1_Aprilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1946http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Selathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Selathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/British_Malayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Negeri-negeri_Melayu_Tak_Bersekutu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melakahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_jajahan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tionghoahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pangkalan_tentera_laut&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Jauhhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Piagam_Atlantik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/14_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1941http://ms.wikipedia.org/wiki/Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Johorhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1885http://ms.wikipedia.org/wiki/1904http://ms.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Inggeris-Siam_1909http://ms.wikipedia.org/wiki/Siamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Thailandhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kelantanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Terengganuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kedahhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perlishttp://ms.wikipedia.org/wiki/Britishhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Koloni&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Britishhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Jawihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malayan_Unionhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysiahttp://ms.wikipedia.org/wiki/1_Aprilhttp://ms.wikipedia.org/wiki/1946http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Selathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Selathttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/wiki/British_Malayahttp://ms.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_IIhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-negeri_Melayu_Bersekutuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Negeri-negeri_Melayu_Tak_Bersekutu&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melakahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Singapurahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanah_jajahan&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraanhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tionghoahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pangkalan_tentera_laut&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Timur_Jauhhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaanhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Piagam_Atlantik&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/14_Ogoshttp://ms.wikipedia.org/wiki/1941
 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  19/36

  berhak untuk menentukan dan memerintah negara sendiri dalam erti kata lainK.erdekaK- .aka- pihak 3ritain terikat untuk memberikan kemerdekaan kepada,anah .elayu# 3agaimanapun- banyak pihak di ,anah .elayu ketika itumemper"ayai bahawa ran"angan itu hanya menukarkan tara negeri!negeri.elayu daripada sebuah negeri naungan menjadi sebuah tanah jajahan 3ritish#*i mana ia dilihat sebagai satu usaha untuk memanjangkan lagi tempohpenjajahan 3ritish di ,anah .elayu dengan "ara berpura!pura berusaha untukmemberikan kemerdekaan kepada ,anah .elayu- sedangkan kuasa pemerintah,anah .elayu ketika itu- iaitu sultan!sultan telah pun dilu"utkan melaluipembentukan .alayan Fnion#

  $utiran utama Malayan ;nion

  Ran"angan Malayan ;nion yang akan melibatkan 4egeri!4egeri Selat - tetapitidak termasuk Singapura- akan terdiri daripada .ajlis +erundangan dan .ajlis.esyuarat erajaan yang diketuai oleh seorang $abenor 3ritish# Sultan!sultan

  .elayu masih akan mengekalkan kedudukan masing!masing tetapi dalambidang kuasa yang sangat terhad- iaitu berkaitan tentang agama 'slam dan adat'stiadat orang .elayu sahaja# Sebaliknya pihak 3ritish akan terus memerintahmelalui sebuah majlis penasihat yang diluluskan oleh gabenor .alayan Fnion#erajaan Malayan ;nion akan mengambil alih semua aset negeri!negeri

  .elayu- ke"uali aset yang berkaitan dengan agama 'slam dan harta peribadisultan!sultan# *i +ulau +inang dan .elaka yang tidak mempunyai sultan-+esuruhjaya Residen akan menjadi ketua pentadbiran# 3eliau diberi banyakkuasa dan hanya bertanggungjawab kepada $abenor# 'ni sekaligus menunjukankedaulatan 3ritish di ,anah .elayu# *i mana pihak 3ritish bertindak mengawalsemua perkara mengenai ,anah .elayu# *an mereka lebih berkuasa

  berbanding sebelum pendudukan 0epun#

  Skim Malayan ;nion juga men"adangkan undang!undang baru yangmemberikan kewarganegaraan kepada semua orang yang dilahirkan di ,anah.elayu dan Singapura- serta pendatang yang tinggal di sana selama sekurang!kurang 76 tahun daripada 7: tahun sebelum 7:

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  20/36

  sesuai bagi .a".i"hael untuk mendapatkan tandatangan daripada Raja!raja.elayu kerana keadaan ketenteraan amat sesuai dijadikan asas ugutan untukmendapatkan tandatangan Raja!raja .elayu#3eliau hanya mengambil masaselama 55 hari untuk mendapatkan tandatangan daripada kesemua pemerintah,anah .elayu hasil daripada ugutan yang amat bersesuaian dengan keadaanpada masa itu# +ada 9 September 7D@: - ketika pihak 3ritish sedang menjalanipendudukan semula di ,anah .elayu- abinet 3ritish memberikan kebenaranuntuk dasar ,anah .elayu yang baru dan bersetuju dengan misi .a".i"hael#.emperoleh tandatangan daripada sultan!sultan tidak sebegitu susah sepertiyang dijangka# .a" .i"hael telah bertindak memaksakan sultan!sultan .elayuuntuk menerima "adangan!"adangan pihak 3ritish dan tidak memberikan masauntuk baginda!baginda berunding dengan majlis masing!masing- malah Sultanyang enggan menandatangani perjanjian tersebut diugut akan digantikandengan sultan yang lain di atas tuduhan bekerjasama dengan 0epun semasa+erang *unia '' # +ada 57 *isember - setiap Sultan atau +emangku Raja telahmemeterai perjanjian yang baru dengan Sir Harold .a".i"heal# 3agaimanapun-sebilangan daripada sultan!sultan itu menyatakan keraguan terhadap syarat!syarat perjanjian itu- tetapi disebabkan oleh ugutan yang mendakwa pebaginda!baginda sultan memainkan peranan semasa pendudukan 0epun di,anah .elayu telah memaksa sultan!sultan itu untuk merelakan .alayan Fnionuntuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada pihak 3ritish dan mereka jugabimbang akan kehilangan tahta# ,anpa disedari oleh sultan!sultan ini ialahsemua perjanjian terdahulu yang mengakui hak kedaulatan sultan!sultan.elayu dimansuhkan# *engan itu- kepura!puraan pihak 3ritish bahawa merekaingin membantu sultan!sultan .elayu untuk memerintah dihapuskan#

  Setelah menerima perjanjian!perjanjian itu- pihak 3ritish mendedahkanran"angan .alayan Fnion dalam suatu ertas +utih pada akhir bulan [email protected]#berserta ertas +utih satu lagi usul telah dikeluarkan iaitu pembatalanundang!undang 44S 44.3 yang wujud sebelum ini dan digantikan dengankesatuan .alaya yang 3aru iaitu .alayan Fnion#

  Gerak ala# dari$ada kaum Mela"u

  3ertentangan dengan jangkaan 3ritish- penduduk .elayu- yang biasanyabersikap lemah lembut dan sering boleh di arah untuk melakukan itu dan initelah bangun bersama!sama untuk membantah skim yang baru itu# omuniti

  %ina dan 'ndia juga tidak ghairah dan telah mengkritik sesetengah peruntukanyang terdapat di dalam kertas putih .alayan Fnion# +emimpin!pemimpin.elayu dan pesara!pesara 3ritish daripada +erkhidmatan wam di ,anah.elayu telah mengetuai bidasan terhadap ran"angan Malayan ;nion - danmembidas .a".i"hael kerana menggunakan KugutanK untuk memperolehipersetujuan daripada sultan!sultan .elayu# +egawai!pegawai ini bertindakmeLobi ,anah .elayu di +arlimen antara bekas pegawai!pegawai+erkhidmatan wam ,anah .elayu yang mengambil bahagian adalah

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  21/36

  yang hebat terhadap Malayan ;nion bukan sahaja daripada penduduk ,anah.elayu malahan daripada pegawai dalaman 3ritish sendiri#

  Sultan!sultan ,anah .elayu juga telah terpengaruh oleh perasaan anti Malayan;nion yang dianjurkan oleh pegawai!pegawai .elayu dan rakyat .elayu# inimengheret baginda sultan untuk membantah se"ara terbuka terhadap "arayang digunakan oleh .a".i"hael untuk memperoleh tandatangan baginda!baginda untuk perjanjian baru itu# Sultan!sultan tersebut menolak ran"anganMalayan ;nion dan "adangan untuk menghantar sutu perwakilan ke Londonuntuk memansuhkan ran"angan itu telah disuarakan# 3agaimanapun- sudutpandangan orang .elayu disampaikan dengan lebih berkesan selepaspenubuhan F.4E atau +& &.3 R yang telah mun"ul untuk menyuarakanbantahan .elayu terhadap Malayan ;nion .

  +ihak 3ritish sangat terperanjat dengan perubahan sikap masyarakat .elayu#

  Selepas pendudukan 0epun orang!orang .elayu telah sedar bahawa pihak3ritish tidaklah sekuat yang di sangka- ditambah pula oleh semangat untukmerdeka yang bertiup ken"ang dari tanah seberang ('ndonesia)# *i ataskesedaran inilah Erang!orang .elayu telah bangun bersama!sama untukmenentang "adangan pihak 3ritish# ,indakan yang kemas telah dilan"arkanmelalui F.4E# 4egeri!negeri .elayu yang selama ini terpisah dan tidakbersatu telah bangun bersama!sama- malahan sultan!sultan negeri!negeri.elayu juga turut bersama!sama bergabung dengan rakyat .elayu untukmenentang .alayan Fnion# Satu perkara yang tidak pernah terjadi di ,anah.elayu sebelumnya#

  +erjuangan orang!orang .elayu tidak terhenti setakat itu sahaja- orang .elayuturut mengadakan "eramah!"eramah umum di seluruh semenanjung untukmenyedarkan masyarakat .elayu di kampung!kampung# Selepas menerimatekanan yang begitu kuat- pihak 3ritish yang masih ingin meneruskan .alayanFnion men"adangkan satu jawatankuasa dihantar untuk melihat reaksimasyarakat .elayu# hli jawatankuasa tersebut telah terkejut melihat reaksiyang amat kuat dari orang melayu untuk menghentikan .alayan Fnion# di manasahaja mereka pergi pasti disambut dengan ribuan umat melayu denganslogan!slogan anti .alayan Fnion# .alahan mereka dan $abenor .alayanFnion ketika itu turut bersimpati dengan orang!orang .elayu# +ada akhir lawatan tersebut- ahli jawatankuasa terbabit telah mengambarkan sesuatu yangpositi di dalam u"apan mereka# Ramai orang melayu dan F.4E sendiri yakinbahawa .alayan Fnion akan berkubur#

  +ersekutuan ,anah .elayu- 7D@?

  +ersekutuan ,anah .elayu merupakan sebuah persekutuan 77 negeri di ,anah.elayu # 'a dibentuk pada 97 0anuari 7D@? oleh sembilan 4egeri!4egeri .elayudan dua penempatan 3ritish +ulau +inang dan .elaka # +erjanjian +ersekutuantelah digubal oleh Sidang +leno 'nggeris!.elayu sejak antara 0un!*isember [email protected]# *i akhir mesyuaratnya Sidang +leno telah menghasilkan apa yangdikenali sebagai $lue $oo# setebal 766 muka surat# +erjanjian +ersekutuan ,anah .elayu telah ditandatangani pada 57 0anuari7D@? di ing House dan diumumkan oleh kerajaan 3ritish # +erjanjian iniditandatangani oleh Raja!Raja .elayu- dan Sir &dward $ent - sebagai wakil

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Londonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/31_Januarihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1948http://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penempatan_Selat&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melakahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melakahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcosa_Sri_Negara&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Gent&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/Londonhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/wiki/31_Januarihttp://ms.wikipedia.org/wiki/1948http://ms.wikipedia.org/wiki/Negeri-Negeri_Melayuhttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Penempatan_Selat&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/wiki/United_Kingdomhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinanghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Melakahttp://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcosa_Sri_Negara&action=edit&redlink=1http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Gent&action=edit&redlink=1
 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  22/36

  erajaan 3ritish # +erjanjian ini adalah sebagai persediaan ke arah penubuhan+ersekutuan ,anah .elayu pada 7

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  23/36

  ntara mereka yang dilantik memegang pot olio tertentu adalah seperti dibawah-

  0abatan hli *alam 4egeri *ato Enn 0aa ar 0abatan hli &konomi E# # Spen"er 0abatan hli +ertanian Hutan ,unku =aakob Sultan bdul Hamid0abatan hli esihatan *R#Lee ,iang eng0abatan hli +elajaran %# ,huraisingam0abatan hli +erindustrian 0#*#Hodgkinson0abatan hli ,anah-+erlombongan +erhubungan *ato .ahmud .at0abatan hli +erumahan danerjaraya 0#*# .ead

  +ihak 3ritish juga telah memulakan proses pilihanraya di +ersekutuan ,anah.elayu# +eruntukan untuk mengadakan pilihanraya telah termaktub dalam

  +erjanjian +ersekutuan 7D@? yang menjanjikan pilihanraya kepada +ersekutuan,anah .elayu pada suatu masa yang sesuai# Seorang sejarawan tempatanmenyatakan kemahuan untuk mengadakan pilihanraya ini bukan dimulakan dandidesak semata!mata oleh onvensyen ebangsaan +erikatan F.4E!.% # 'aadalah kesedaran semua pihak orang .elayu yang telah terlibat dalam gerakannasionalisme- politik dan pentadbiran +ersekutuan ,anah .elayu# Semasaberu"ap merasmikan pembukaan onvensyen ebangsaan ini- ,unku bdulRahman telah meminta pihak 3ritish mengadakan pilihanraya peringkat+ersekutuan .

  +ilihanraya pertama di +ersekutuan ,anah .elayu diadakan pada peringkat

  bandaran# 3uat permulaannya pilihanraya .ajlis 3andaran +ulau +inang telahdiadakan pada 7 *isember 7D:7# *alam pilihanraya ini parti F.4E- +artiRadikal +ulau +inang dan +arti 3uruh +ulau +inang telah bertanding# +artiRadikal +ulau +inang telah memenangi enam daripada sembilan kerusi yangdipertandingkan# +ilihanraya peringkat .ajlis 3andaran berikutnya diadakanpada peringkat .ajlis 3andaran uala Lumpur# +ada peringkat ini F.4E telahmembentuk +erikatan dengan .% # eputusan pilihanraya ini memihak kepada+erikatan F.4E!.% - di mana +erikatan F.4E!.% telah memenangisembilan kerusi daripada dua belas buah kerusi- dua kerusi dimenangi oleh '.+dan satu kerusi dimenangi "alon bebas#

  +enyelia pilihanraya ,#& Smith telah mengumumkan penamaan "alon bagipilihanraya +ersekutuan ,anah .elayu yang pertama ini akan diadakan pada 7:0un 7D::- manakala pengundian telah ditetapkan pada 5A 0ulai 7D::# +rosespenda taran pengundi telah dimulakan sejak 7? Egos 7D:@ di seluruh+ersekutuan ,anah .elayu ke"uali bagi ,erengganu di mana penda taranhanya bermula pada 5? Ektober 7D:@# +ada pilihanraya ini telah ditetapkanpengundi mestilah berumur 57 tahun ke atas- bermastautin di +ersekutuan,anah .elayu lebih enam tahun#

  %alon yang bertanding pula seramai 7:D orang- merebut :5 kerusi# ,erdapatseorang "alon wanita iaitu %ik Halimaton bdul .ajid yang bertanding dikawasan Flu Selangor# 3eberapa buah parti dan "alon bebas telah bertandingdalam pilihanraya ini# +ilihanraya ini telah menjadi latihan kepada anak!anaktempatan untuk menimba pengalaman dan mengamalkan demokrasi#

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  24/36

  + R,' = 4$ 3&R, 4*'4$ * L .+'L'H 4R = 7D::

  Nama "arti Melayu ina India =umlah+erikatan 9: 7: 5 :5+arti 4egara 5D 7 ! 96+arti 'slam Sa ,anah .elayu(+ S)77 ! ! 77+arti ebangsaan +erak ? 7 ! D+arti 3uruh ! 5 5 @Liga .elayu +erak 9 ! ! 9+arti +rogresi +erak 7 ! 7 5%alon 3ebas 7B 7 7 7?0umlah 769 56 B 75D

  Sumber 1 Smith- Report on the ederation o! Malaya

  .?6: 17?

  +ada bulan September 7D::- +erikatan telah menghantar satu rombongankemerdekaan ke London dengan diketuai oleh ,unku bdul Rahman# 3eberapasiri perundingan dan persidangan telah diadakan di antara perwakilan+ersekutuan ,anah .elayu dengan pihak 3ritish# Hasil daripada perundinganini- satu suruhanjaya perlembagaan dibentuk untuk merangka perlembagaanbagi +ersekutuan ,anah .elayu merdeka .

  Suruhanjaya +erlembagaan ini merupakan sebuah badan bebas yang diketuaioleh Lord Reid- sebagai +engerusi Suruhanjaya +erlembagaan# nggota!anggotanya ialah Sir 'vor 0enning dari Fnited ingdom- Sir /illiam .a"kell dari

  ustralia- Sir 3# .alik dari 'ndia dan Hakim bdul Hamid dari +akistan#

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  25/36

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  26/36

  bahasa masing!masing sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah telahditerima#%adangan mengenai agama juga dipinda dan walaupun rumit- agama 'slamtetap diterima sebagai agama rasmi +ersekutuan# +indaan ini diterima olehorang bukan .elayu kerana menjamin hak setiap rakyat +ersekutuan ,anah.elayu untuk bebas menganut agama sendiri#Lagi satu pindaan dibuat ke ataslaporan Suruhanjaya Reid adalah hak istimewa orang .elayu yang menurutsuruhanjaya tersebut- hak keistimewaan orang .elayu hendaklahdipertimbangkan selepas 76 tahun merdeka# %adangan ini ditolak sebaliknyadipersetujui bahawa hak istimewa ini dipertimbangkan dari semasa ke semasaatas arahan =ang di!+ertuan gong # ,erdapat beberapa syor lain yang dipindadan semua pindaan dilakukan selepas perbin"angan terperin"i di antara semuapihak yang terlibat yang menunjukkan terdapatnya tolak ansur di kalanganrakyat pelbagai kaum di ,anah .elayu#

  khirnya +ersekutuan ,anah .elayu telah diisytiharkan merdeka pada 97 Egos7D:A#

  +&.3&4,F 4 . L =S'

  +ada 5A .ei 7DB7- ,unku telah mengemukakan "adangannya tentang gagasan.alaysia pada u"apan bersejarahnya di elab /artawan di Singapura#.enurutnya-

  (4ik nuar 4ik .ahmud- 5666)

  ,erdapat beberapa sebab "adang penubuhan .alaysia ini dikemukakan oleh,unku bdul Rahman- antaranya ialah1

  n"aman komunis

  +engaruh komunis ketara semakin merebak apabila anggota +arti ,indakanRakyat (++) menubuhkan 3arisan Sosialis yang berhaluan kiri di bawahpimpinan Lim %hin Siong# ekalahan "alon + + dalam dua pilihan raya ke"ilbagi kawasan Hong Lim dan nson memperlihatkan pengaruh komunis yangsemakin merebak di Singapura# +erkembangan pengaruh komunis di sia,enggara terutamanya Singapura membimbangkan ,unku bdul Rahman danerajaan +ersekutuan

  ,anah .elayu# ,unku risau jika Singapura merdeka bersendirian- Singapuramungkin akan jatuh ke tangan komunis dan seterusnya menggugat

  Sebagai satu bangsa, Malaya hari ini sedar bahawa tidakdapat berdiri sendiri. Di luar bidang politik antarabangsa,maka politik kebangsaan kita hendaklah berdasarkan pada

  konsep yang luas. Lambat laun Malaya akan mencaripersefahaman dengan British dan dengan rakyat-rakyat diwilayah Singapura, Borneo tara, Brunei dan Sarawak.!

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Agamahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Islamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertuan_Agonghttp://ms.wikipedia.org/wiki/Agamahttp://ms.wikipedia.org/wiki/Islamhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Yang_di-Pertuan_Agong
 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  27/36

  keselamatan ,anah .elayu# Eleh itu- jika Singapura bergabung dengan.alaysia- pengaruh komunis dapat disekat# ebimbangan ,unku bdul Rahmandapat dibayangkan dalam u"apannya di *ewan Rakyat pada 7B Ektober 7DB7#,unku [email protected] Singapore is under the $ritish% we !eel that there is no treat o! openaction by the ommunists% which might endanger the peace% and security o! the>ederation% but an independent Singapore% anything could happen B (.ohd 4oor bdullah- 7DAD )

  Seimbangkan aum

  +enubuhan .alaysia dapat membentuk keseimbangan kaum# +en"antumanSingapura sahaja dengan ,anah .elayu akan mengan"am kedudukan orang.elayu dari segi bilangan penduduk# Sabah- Sarawak dan 3runei perludigabungkan dalam .alaysia bagi memastikan keseimbangan antara kaumbumiputera dan bukan bumiputera#

  omposisi +enduduk 3erdasarkan &tnik 7DB5/ilayah .elayu

  3umiputera%ina Lain!Lain 0umlah

  ,anah .elayu Singapura

  9- 955- :9@ 9- @[email protected] 9:7 DAA- ?65 A- [email protected]?A

  3orneo ?A5- ?:9 9::- @D7 :@- 9?9 7- 5?5-?5A

  0umlah @- 7D:- 9?A(@B#BP)

  9- AAD- [email protected](@7#DP)

  7- 695- 7?:(77#:P)

  D- [email protected]@

  (766P) Sumber 1 Engkili- 0#+#- 7D?:17:@#

  .emper"epatkan kemerdekaan

  +embentukan .alaysia membolehkan Sabah dan Sarawak serta Singapuramemperolehi kemerdekaan lebih awal# Fsaha ini seiring dengan ketetapan+erhimpunan gung +ertubuhan 3angsa!3angsa 3ersatu (+33) pada tahun7DB6 yang meminta supaya penjajahan di seluruh dunia ditamatkan melaluiResolusi 7:7@(Q )# ntara lain- resolusi itu menegaskan1

  @ onvinced that all peoples have as inalienable right to complete !reedom% theeCercise o! their sovereignty and the integrity o! the national territory 2eclaresthat all peoples have the right to sel!&determination% by virtue o! that right% they !reely determine their political status and !reely pursue their economic% social and cultural developmentB (.ohd 4oor bdullah- 7DAD )

  Fntuk merealisasikan penubuhan .alaysia satu 0awatankuasa +erundingan+erpaduan .alaysia (0++.) telah ditubuhkan pada 0ulai 7DB7 di Singapura#0awatankuasa ini telah men"apai beberapa keputusan# ntaranya ialah

  i#Sebuah jawatankuasa akan dibentuk untuk mendapatkan pandanganrakyat Sabah dan Sarawak berhubung pembentukan .alaysia#

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  28/36

  ii#+erlembagaan .alaysia yang akan dibentuk hendaklah berasaskan+erlembagaan +ersekutuan ,anah .elayu tahun 7D:A#

  iii#'slam hendaklah menjadi agama rasmi bagi .alaysia#

  iv# edudukan istimewa bumiputera Sabah Sarawak dikekalkan#

  Suruhanjaya %obbold telah ditubuhkan untuk meninjau reaksi rakyat Sabahdan Sarawak# .engikut laporan %obbold- hampir semua penduduk Sabah danSarawak menyokong pembentukan .alaysia# Selepas persetujuan rakyatSabah dan Sarawak diperolehi- satu jawatankuasa merangka perlembagaanyang menyentuh kedudukan Sabah dan Sarawak dibentuk# 0awatankuasa

  ntara erajaan (0 ) ditubuh bertujuan mengkaji peruntukan perlembagaanyang berkaitan dengan penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam .alaysia#0awatankuasa ini telah mengesyorkan-

  i#'slam dijadikan agama rasmi +ersekutuan .alaysia denganpenge"ualian kepada Sabah dan Sarawak#

  ii#3ahasa .elayu menjadi bahasa kebangsaan .alaysia tetapi bahasa'nggeris digunakan sebagai bahasa rasmi di Sabah dan Sarawak#

  iii#Sistem pendidikan dikekalkan dibawah bidang kuasa pusat ke"ualibagi Sabah dan Sarawak#

  3agi penduduk Singapura pula satu re erendum telah diadakan untuk mendapat

  pandangan penduduk Singapura# Sebanyak A7#7P penduduk Singapuramenyokong penubuhan .alaysia#%adangan ,unku bdul Rahman telahdisokong oleh pihak 3ritish# +erdana .enteri Singapura- Lee uan =ewmenyatakan kerajaan 3ritish terpaksa menerima konsep .alaysia kerana kalautidak mereka akan menghadapi satu keadaan seperti 'rian 3arat# 3ritish sedar demi kepentingan ekonomi- tentera dan politik mereka pada jangka panjangadalah lebih baik mereka berundur se"ara teratur sementara masih berkuasadaripada disingkirkan se"ara paksa sebagaimana berlaku ke atas 3elanda di'rian 3arat#

  %adangan ,unku ini telah menimbulkan reaksi positi daripada pihak Singapura

  tetapi negati dari negara 'ndonesia# Lee uan =ew sepertimana dilaporkan olehberita harian pada @#B#7DB7 menyatakan sokonganya terhadap .alaysia keranamatlamat Singapura ialah merdeka dengan .alaya# Singapura menyokonghanya dengan tujuan memperolehi kemerdekaan# pabila kemerdekaandiperolehi- Singapura kemudiannya sanggup menimbulkan beberapa isu danakhirnay dipisahkan daripada .alaysia#3agi 'ndonesia pula reaksi pertama datangnya daripada 0awatankuasa +usat+arti omunis 'ndonesia# 0awatankuasa ini menyi atkan .alaysia sebagaineokolonial# +ada peringkat awalnya pemerintah 'ndonesia tidak memandangserius "adangan ini malah dalam beberapa kenyataan oleh .enteri Luarnya- *r#Subandrio seolah!olah menggambarkan pihak pemerintah 'ndonesia merestuipenubuhan .alaysia .

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  29/36

  kan tetapi apabila ter"etusnya pemberontakan 3runei# +emerintah 'ndonesiase"ara rasmi menganggap "adangan .alaysia bertentangan dengan hasratrakyat alimantan Ftara# 'ndonesia menunjukkan simpati mereka danmenyokong pemberontakan itu# Sukarno menganggap gagasan .alaysiasebenarnya bertujuan menyelamatkan ekonomi 3ritish#'ndonesia menentang pembentukan .alaysia kerana ia mempunyai ran"anganuntuk menggabungkan wilayah!wilayah di 4usantara ini di dalam satupersekutuan yang besar yang dikenali sebagai 'ndonesia Raya#I onsep inipernah disuarakan oleh +ro esor .ohd =amin- +enasihat Soekarno selepas'ndonesia merdeka dari tangan 0epun# +ro esor .ohd =amin men"adangkan'ndonesia Raya pada peringkat awalnya menggabungkan +ersekutuan ,anah.elayu dan 'ndonesia dan kemudiannya akan berkembang membentukrangkaian yang lebih besar apabila 3urma- ,hailand- ietnam-

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  30/36

  .a"apagal dan +residen 'ndonesi- Sukarno# Hasil daripada Sidang emun"akini . +H'L'4*E ditubuhkan# . +H'L'4*E dianggap sebagai penyatuanrumpun .elayu dan antara tujuannya ialah untuk menyelesaikan masalahpenentang 'ndonesia dan

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  31/36

  +ertubuhan +ersidangan 'slam (E'%)

  E'% ditubuhkan pada .ei 7DA7# E'% beribu pejabat di 0eddah- rabSaudi# 'a dianggotai negara!megara 'slam# ,unku bdul Rahman menjadiSetiausaha gung E'% yang pertama#,ujuan E'% diwujudkan ialah-

  i#.engeratkan hubungan dan kerjasama di antara negara!negara 'slam#ii#.enyelesaikan persengketaan antara negara!negara 'slam#iii#.enghapuskan semua penindasan dan penjajahan#iv#.empertingkatkan kedudukan ekonomi dan kemasyarakatan umat'slam#

  +eranan .alaysia dalam E'% antara lainnya ialah-i#berusaha bersama!sama dengan anggota E'% untuk men"apaipenyelesaian dalam peperangan 'ran!'raG#ii#3erjaya memulhkan hubungan .esir dengan negara!negara rab yang

  lain selepas .esir dipulaukan kerana mengadakan hubungan dengan'srael#iii#3erperanan akti dalam 3ank +embangunan 'slam#iv#.emberi bantuan dalam bidang ekonomi kepada .ali dan .aldives .v#.enubuhkan Fniversiti 'slam ntarabangsa dengan kerjasamadariapad beberapa buah negara 'slam#vi#.emberi biasisiwa kepada pelajar!pelajar dari negara 'slam lain bagimembolehkan mereka menuntut di F' # ntaranya dari negara3angladesh- Sri Lanka- 4igeria dan $ambia#

  Komanwel

  omanwel merupakan pertubuhan negara!negara merdeka yang pernahdijajah oleh 3ritain# omanwel mempunyai keahlian @D buah negara# .alaysiamenganggotai omanwel pada tahun 7D:A#+eranan .alaysia dalam omanwelialah-

  i# erjasama dalam bidang ketenteraana#+ada tahun 7D:A- negara kita telah menandatangani +erjanjian+ertahanan dengan 3ritish- ustralia dan 4ew 8ealand# .enurutperjanjian ini ketiga!tiga buah negara ini akan membantu negara kitamengatasi pen"erobohan luar dan komunis#b#+ada tahun 7DA7- +erjanjian +ertahanan Lima uasa telah diasaskandi antara 3ritain- ustralia- 4ew 8ealand- .alaysia dan Singapura#.enurut perjanjian ini sekiranya negara yang terlibat di serang olehmusuh- anggota yang lain boleh menimbang sama ada hendakmembantu atau tidak#ii# erjasama dalam bidang ekonomia#.alaysia telah mengadakan hubungan dengan negara!negaraomanwel untuk kepentingan ekonomi#b#3ritain telah menanam banyak modal di bekas!bekas tanah jajahannya#"#4egara omanwel juga mengadakan kerjasama dalam bidangkewangan iaitu 3lok Sterling# 3lok Sterling ialah tabung bagi negara!negara yang mengasaskan nilai mata wang mereka dengan mata wang3ritain ( pound )

  iii#Ran"angan %olombo

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  32/36

  a#.enurut ran"angan %olombo- negara!negara anggota omanwel yangkaya akan membantu negara anggota yang memerlukan bantuan#b# ntara bidang yang diberikan tumpuan ialah bidang latihan# 3iasiswatelah disediakan oleh 3ritain- anada- 4ew 8ealand untuk pelajar!pelajar dari .alaysia- Sri Lanka- 'ndia dan +alistan yang melanjut pelajaran keinstitute pengajian tinggi#"#.alaysia juga menyumbang kepakaran teknologi getah kepada negaraanggota#iv# erjasama dalam bidang pendidikana#Sehingga akhir tahun 7DA6!an- ramai pelajar .alaysia telah dihantar belajar di negara 3ritain- ustralia dan 4ew 8ealand .b#3iasiswa pendidikan omanwel juga telah ditubuhkan#v#+ersidangan etua!ketua erajaan omanwel (%HE$.)a#+ada tahun 7D?D .alaysia telah menjadi tuan rumah +ersidanganetua!ketua erajaan omanwel#b# ntara isu yang dibahaskan ialah persoalan hak asasi- masalahekonomi negara sedang membangun- isu alam sekitar dan dasar

  partheid#

  Hasil daripada persidangan ini +eristiharan Langkawi berkenaan alam sekitar dihasilkan- +enyata uala Lumpur berkaitan dasar partheid dan ,abung &kuitiomanwel#

  Association o! Southeast Asian Nations +ASEAN)

  S& 4 ditubuh hasil daripada *eklarasi 3angkok pada Egos 7DBA# S& 4 pada peringkat awalnya dianggotai .alaysia- ,hailand- 'ndonesia-Singapura dan

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  33/36

  ii#0awatankuasa kenderaan dan perhubungan#iii#0awatankuasa industri- galian dan tenaga#iv#0awatankuasa kewangan dan urusan bank#v#0awatankuasa makanan#vi#0awatankuasa kegiatan so"ial dan kebudayaan#vii#jawatankuasa pertanian dan perhutanan#

  .esyuarat .enteri!menteri ekonomi S& 4 diadakan dua kali setahun#

  .esyuarat ,ahunan .enteri!menteri Luar S& 4 juga diadakan# .anakala

  .esyuarat etua! etua erajaan S& 4 (Sidang emun"ak) diadakan darimasa ke semasa# erjasama yang telah diusahakan oleh S& 4 ialah-

  i# eamanan dan kestabilana#.ewujudkan satu kawasan yang aman- bebas dan berke"uali ( one o! "eace% >reedom dan Neutrality ) dengan tidak memihak kepada mana!mana blok dunia#

  b#+eringkat awalnya S& 4 tidak mengiktira kerajaan ampu"hea yangdiketuai oleh Heng Samrin dan Hun Sen yang dianggap boneka ietnamdan ber ahaman kominis#"#.engadakan +ersetiaan +emua akatan dan kerjasama untukmewujudkan keamanan dan pemua akatan yang kekal di antara negaraanggota#d#.engiktira kerajaan demokratik di bawah pemerintahan +ol +otsebagai kerajaan yang sah dan memberi sokongan kepada penubuhankerajaan %ampuran ampu"hea *emokratik di bawah pimpinan4orodom Sihanouk#

  ii# erjasama &konomia# esepakatan telah diperolehi di mana "ukai eksport dalam kalangananggota S& 4 bagi barang!barang seperti garam- "uka dan rotandihapuskan#b#+rojek membuat barang tertentu dibahagikan dalam kalangan anggota-mislanya .alaysia dan 'ndonesia mengeluarkan baja urea-

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  34/36

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  35/36

  Rujukan

  bdul Lati bu 3akar# (7DD?)# +atriotisme dan 4asionalisme1 Satu +andangan danRenunganI-dlm# =urnal IKSE" ('nstitut ajian Sejarah dan +atriotisme

  .alaysia)- jilid 7# hlm# ?9!?@#

  llen- 0#*# # (7DBA)# ,he .alayan Fnion#monograph no#76#%one"ti"ut14ew Heaven#

  3hatta"harjee- $#+# (7DAB)#Southeast sian politi"s1.alaysia and 'ndonesia# %ul"utta1.inerva sso"iates +v,#Ltv#

  %heah 3oon heong#(7D?A)#Red Star Ever .alaya# Singapore1Singapore,e"tor#

  %handran .uza ar#(7DAD)#+rote"tor - n anaylsis o the "on"ept and pra"ti"e o loyalty in leader led relationship within .alay so"iety# +ulau +inang1

  %E ?5:2?B2::@5:[email protected] Regional %ooperation &"onomi" *evelopment-+reparation o +lans by South east sian ,erritories-

 • 7/25/2019 Nota Pitos1013

  36/36

  Ratnam- #0# (7DB:)#%ommunalism and politi"al pro"ess in .alaya# uala Lumpur1Fniversity o .alaya +ress#

  Ruslan zainuddin- .ohd .ahadee 'smail 8aini Ethman#(566:)# enegaraan.alaysia#Shah lam1+enerbitan