Nota pga 101

of 54 /54
PGA 101 – PELAJAR DAN KEPERLUAN PEMBELAJARAN TEORI KOGNITIF PIAGET Teori perkembangan kognitif Piaget (Jean Piaget) 1896 – 1980 Dari kecil lagi dah pandai / genius, suka biologi, suka tengok macam mana pembesaran manusia bermula dari kecil hinggalah dewasa dan berkembang secara kognitif. KONSEP – KONSEP PENTING Skema Struktur mental atau konsep minda yang terbentuk melalui interaksi dengan persekitaran ( pemahaman yang sedia ada). Asimilasi Proses pengabungan pengetahuan atau pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Akomodasi Proses perubahan skema yang sedia ada untuk menyesuaikan pengalaman baru. Ketidakseimbangan Proses adaptasi -------------------------------------------- Asimilasi Akomodasi

Embed Size (px)

Transcript of Nota pga 101

  • 1. PGA 101 PELAJAR DAN KEPERLUAN PEMBELAJARANTEORI KOGNITIF PIAGET Teori perkembangan kognitif Piaget (Jean Piaget) 1896 1980 Dari kecil lagi dah pandai / genius, suka biologi, suka tengok macammana pembesaran manusia bermula dari kecil hinggalah dewasa danberkembang secara kognitif.KONSEP KONSEP PENTING SkemaStruktur mental atau konsep minda yang terbentuk melalui interaksidengan persekitaran ( pemahaman yang sedia ada). AsimilasiProses pengabungan pengetahuan atau pengalaman baru ke dalamskema yang sedia ada. AkomodasiProses perubahan skema yang sedia ada untuk menyesuaikanpengalaman baru.KetidakseimbanganProses adaptasi-------------------------------------------- Asimilasi Akomodasipenggabungan pengalaman perubahan skema sedia adabaru ke dalam skema yang untuk menyesuaikansedia ada pengalaman baru4 TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET Tahap 1: Deria motor ( lahir 2 thn) Tahap 2: Praoperasi ( 2 7 thn) pra sekolah / tadika Tahap 3: Operasi konkrit (7 11 thn) sekolah rendah Tahap 4: Operasi formal ( 11 dewasa)

2. CIRI CIRI KOGNITIF Deria motor ( lahir 2 thn)a. Pengekalan objekb. Daripada tindakan reflektif kepada tindakan bertujuan Pra operasi ( 2 7 thn)a. Perkembangan bahasa & pemikiran simbolik awalb. Egosentrrikc. Monolog kolektifd. Pemikiran ajaib Operasi konkrit (7 11 thn)a. Klasifikasib. Penyusunan bersiric. Kekekalan Operasi formal ( 11 dewasa)a. Pemikiran abstrakb. Penaakulan saintifikc. Ujian hipotesisd. Egosentrik remajaTAHAP DERIA MOTOR ( LAHIR 2 THN)a. Reflektif kepada tindakan bertujuanb. Meneroka persekitaran dengan deriac. Pengalaman deria dan motor ini membolehkan bayimemperoleh kemahiran dan membentuk skema.d. Bayi yang terlalu kecil tidak memahami konsep pengekalanobjek. Sebagai contoh bola dipercayai hilang apabila ia tidakdapat dilihat oleh bayi. Secara perlahan lahan bayi membinapengalaman dan menguasai konsep pengekalan objek.Bayidalam proses mempelajari konsep pengekalan suka bermain peek a boo. 3. IMPLIKASI PENDIDIKANIbu bapa / pengasuh Tumpukan perhatian pada perkembangan reflex ( 6 minggu pertama)seperti:a. Hisap jarib. Sentuhanc. Penglihatan 7 minggu hingga 2 tahun, rangsangan kemahiran motor asas bayidengan menggalakkan mereka:a. Memusing musingkan badanb. Dudukc. Bermain tepuk amai amaid. Berlumba merangkake. Bermain kejar kejar Membantu mereka menggalakkan perkembangan kemahiran motor Tabiat asas bayi tentang masa tidur dan masa makan Bermain peek a boo untuk mengukuhkan pemahaman merekatentang konsep pengekalan objek.TAHAP PRA OPERASI ( 2 7 THN)Perkembangan bahasa dan pemikiran simbolik awalEgosentrika. Merujuk kepada kegagalan kanak kanak untuk melihatdaripada perspektif orang lainb. Kanak kanak dalam peringkat pra operasi menunjukkanegosentrik yang berteraskan penglihatan dan pemahaman diric. Contohnya: kanak kanak tidak tahu perasaan orang lain janjidia dapat apa yang dia nak.Monolog kolektif Bunyi ciptaan sendiri yang tidak difahami orang lain dalamaktivitinya sendiri. 4. Pemikiran ajaib Tidak boleh bezakan fantasi daripada reality Contoh: belikan baju batman dia pun terjun tingkap dia ingat diri diabatman. Terpengaruh dengan cerita kartun.IMPLIKASI PENDIDIKANGuru tadika perlu:a. Mengalakkan pemikiran kreatif kanak kanak melalui aktivitibercerita , drama, main peranan dan melukis.b. Mengalakkan kanak kanak memberi pendapat mereka untukmerangsang perkembangan bahasa.c. Guna lagu untuk mengajar kanak kanak mengirad. Membina kemahiran logik awal kanak kanak dengan memintamereka mengklasifikasikan objek ikut satu ciri sahaja.OPERASI KONKRIT ( 7 11 THN)a. Mereka mula menggunakan logik orang dewasa. Namunkemahiran ini hanya boleh diaplikasikan dalam keadaankonkrit ( konkrit boleh dipegang).b. Kanak kanak mentafsir keadaan berdasarkan maksud sebenarperkataan, bukannya maksud disebalik perkataanc. Pemikiran logik mereka bergantung kepada pengalamanmereka dan bukannya keadaan yang diandaikan.d. Klasifikasi : Kanak kanak dalam tahap operasi konkritmampu mengklasifikasikan objek berdasarkan ciri ciri yangabstrak secara logik.e. Penyusunan bersiri: kanak kanak menyusun objek objeksecara logik. 5. f. Kekekalan / pemuliharaan: ciri ciri tertentu sesuatu objekkekal sama walaupun penampilan berubah. Lazimnyamelibatkan kuantiti berat , panjang, luas dan isi padu sesuatuobjek.IMPLIKASI PENDIDIKANGuru sekolah rendah perlu: Masukkan unsur unsur pertalian logik dalam latihan contohnya:a. Bahasa : latihan bercerita ikut gambar bersirib. Matematik: mengira secara manipulasic. Sains: uji kaji sains yang ringkas dan selamat ( berat, isipadu)d. Lukisan: lawatan ke zoo, taman bunga, kebun, kampung danmelukis di lokasi sebenar.TAHAP FORMAL ( 11 DEWASA)a. Remaja pada tahap ini boleh mengaplikasikan konsep logik danabstrak dan memahami keadaan andaian.b. Dalam tahap ini pelajar:- Mampu menghayati karya seni halus dan sastera- Pemikiran saintifik dalam penyelesaian masalah- Remaja akan menjadi egosentrik- Mereka anggap pandangan & perasaan orang lain samasahajadengan pandangan & perasaan sendiri.- Sensitif pada perhatian orang lainIMPLIKASI PENDIDIKANGuru sekolah menengah dan pensyarah harus: Mengalakkan pemikiran abstrak Tekankan unsur penilaian, ulasan Tekankan konsep umum , bukan fakta semasa perkenalkan sesuatutopik untuk mengalakkan penaakulan secara deduktif. Galakkan penghargaan nilai seni baik dalam karya sastera mahupunseni halus Pemikiran saintifik 6. Menyediakan peluang seperti forum, perbahasan, perbincangansosial, politik.TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF KONSTRUKTIVIS- A view of learning suggesting that learners construct their ownunderstanding of the topics they study rather than having thatunderstanding.- Individu sentiasa menguji dan mengubah skema mereka berinteraksidengan persekitaran.KONSEP KONSEP PENTING- Pelajar membentuk pemahaman yang bermakna- Pembelajaran tentang sesuatu topik baru bergantung kepadapengetahuan lepas- Pembelajaran yang bermakna berlaku apabila ia dapat dikaitkandengan kehidupan.Interaksi sosial membantu pembelajaran:- Kerja kumpulan sesama pelajar- Pembelajaran yang bermaknaTEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY Lev Semenovich Vygotsky (1896 1934) The Mozart of psychology Died in Moscow of tuberculosis (TB) at age 38 Human are biological beings living a societya. Biologicalb. Individualc. Masyarakat Perkembangan kognitif berbeza dalam setiap masyarakat bergantungkepada alat mental ( bahasa, teknik penyelesaian masalah, strategi strategi ingatan dan sebagainya) yang digunakan oleh sesebuahmasyarakat Kanak kanak belajar bahasa, teknik penyelesaian masalah, danstrategi strategi ingatan dengan berinteraksi dengan ibu bapa atauahli yang lebih berpengetahuan dalam masyarakatnya. 7. PERANAN BAHASA Merupakan alat yang paling utama dalam proses pengajaran danpembelajaran Vygotsky percaya kemahiran bahasa penting dalam perkembangankognitif. Baginya orang yang berkemahiran tinggi dalam bahasa bolehselesaikan tugasan yang kompleks berbanding dengan orang yanglemah dalam bahasaPROSES PROSES ASAS Kematangan biologi hanya menyumbang kepada proses proses asasdalam perkembangan kognitif. Proses ini adalah automatik danspontan. Misalnya apabila kanak kanak sedang berjalan, tiba tibakemalangan berlaku antara dua buah kereta Bunyi kuat ekoran pelanggaran itu akan menarik perhatian kanak kanak untuk berpaling ke arah itu Tindak balas ini semula jadi, ia tidak perlu dipelajari dan tidak adakaitan dengan interaksi sosialINNER SPEECH Vygotsky percaya bahawa kanak kanak menggunakan inner speech( bercakap sendiri dalam hati ) untuk mengawal tingkah lakunya.ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL Annie , 4tahun menerima hadiah daripada ayahnya iaitu sekotakjigsaw puzzle. Annie sangat gembira dan cuba untuk menyusunnya,namun usahanya gagal kerana dia tidak pernah bermain permainan ini. Zon perkembangan proksimal merupakan jurang antara apa yangdicapai oleh seseorang secara individu dengan apa yang dia berpotensiuntuk capai jika dibantu oleh orang yang lebih mahir / orang dewasaZONE OF PROXIMAL 8. Pencapaian sebenar potensi(sempurnakan 12 keping puzzle) (sempurnakan 60 kepingdengan bimbingan ayahSCAFFOLDING- Bimbingan dan tunjuk ajar yang orang dewasa berikan kepadakanak kanak semasa dia cuba menyelesaikan masalah diluarpengetahuannya.IMPLIKASI PENDIDIKAN TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF- Memastikan pada tahap apa pelajar dapat belajar dengan palingberkesan dan apa yang mereka dapat lakukan jika dibimbing olehguru. ( zon perkembangan proximal)- Keep interaction : not to hard , not to easy, but just right- Dari semasa ke semasa beri bimbingan peribadi kepada pelajar- Merancang untuk kerja kumpulan supaya pelajar dapat belajardaripada satu sama lain- Mengalakkan pelajar untuk mengunakan inner speech semasamenyelesaikan masalah dan memodifikasikan tingkah lakunya- Jadikan keadaan kelas sebagai satu komuniti belajar- Galakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajarandengan memberi maklumat secara implisit dan bukannya eksplisitTEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF BRUNER JEROMES (1915 SKRG) Jerome S. Bruner ( 1915 sekarang ) Prof. psikologi di university Harvard & oxford the process of education telah jadi bahan rujukan penting dalammath & sains dan juga pengubahan ko k di kebanyakan negara 9. 3 TAHAP BRUNER Tahap enaktif ( lahir 3 thn) Tahap ikonik ( 3 8 thn) Tahap simbolik ( 8 dewasa)TAHAP ENAKTIF ( LAHIR 3THN) Perkembangan kognitif bayi & kanak kanak di bawah 3 tahuntermasuk dalam tahap enaktif Ciri ciri tahap ini mirip dengan tahap sensori motor / deria motordalam teori perkembangan kognitif Piaget ( lahir 2 thn) Pembelajaran pada tahap enaktif adalah melalui tindakan manupulatifobjek kerana ia belum melibatkan penggunaan bahasa Kanak kanak dalam tahap ini menggunakan anggota deria untukselesaikan masalah , belum melibatkan penggunaan bahasa Kanak kanak terpaksa memegang dan merasa objek seperti barangmainan untuk memahami persekitaran mereka. Sebagai contoh, kanak kanak mudah tertarik kepada objekberwarna warni dan menggunakan anggota badan untukmendapatkannya. Kanak kanak terpaksa memegang dan merasa objek seperti barangpermainan untuk memahami persekitaran mereka. Galakkan perkembangan kemahiran motor seperti permainan blok,lukisan, puzzle dan sebagainya.TAHAP IKONIK (3 8 TAHUN) Melibatkan kanak kanak yang berusia antara 3 hingga 8 tahun. Perkataan ikon beerti gambar. Kanak kanak pada tahap ini belajarmelalui rangsangan visual Tahap ini adalah lebih kurang sama dengan tahap pra operasi ( 2 7thn) dalam model perkembangan kognitif Piaget. 10. Kanak kanak pada tahap ini juga mempunyai kebolehan mentaluntuk menggambarkan dan membayangkan sesuatu dalam fikiran danmenyimpan imej dalam fikiran mereka Kanak kanak pada tahap ini dapat membentuk persepsi danmembina gambaran mental. Cth: pisau tajam luka Guru harus menggunakan banyak gambaran berwarna, lukisan bersiri,ABM yang menarik untuk menggalakkan perkembangan kognitifkanak kanak pada tahap ini.TAHAP SIMBOLIK ( 8 HINGGA DEWASA) Pada tahap simbolik kanak- kanak sehinggalah remaja bolehmemahami simbol termasuk perkataan dan nombor Tahap simbolik Bruner merangkumi tahap operasi konkrit dan tahapformal dalam model kognitif Piaget. Pelajar boleh memindahkan pengalaman mereka ke dalam bentukbahasa. Mereka dapat berfikir secara abstrak dan membuat penaakulan logik Menurut Bruner, sebaik sahaja pelajar sampai ke tahap simbolik,mereka boleh menerima pelbagai jenis maklumat dalam bahansimbolik. Bahan simbolik termasuklah carta pai, carta bar, formula sains,formula matematik, gambar rajah, abstrak, karangan dan sebagainya.IMPLIKASI PENDIDIKAN Pembelajaran kanak kanak harus mengikut urutan iaitu dari enaktifke ikonik dan akhirnya ke simbolik Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan konsep Menolong pelajar melihat perkaitan antara konsep Menggunakan ABM 11. Pembelajaran melalui kajian luar Mengajar mengikut kebolehan pelajarContoh: Enaktif: pegang dan analisis kenderaan Ikonik: tonton dokumentari Simbolik: mengarang tentang kenderaan yang didedahkan.MODEL PEMPROSESAN MAKLUMATLATAR BELAKANG Pada tahun 1960-an ahli psikologi mula tertarik dengan pemprosesanmaklumat, satu cabang ilmu sains komputer. Ahli psikologi sedar bahawa teori pemprosesan maklumat bolehdijadikan satu model yang amat berguna untuk memahami bagaimanamanusia memproses maklumatPERBANDINGAN KOMPUTER VS OTAK MANUSIAKomputer : Input komputer ( proses maklumat) output (print)Manusia : Input otak ( proses maklumat) output ( menulis, bercakap)PEMPROSESAN MAKLUMAT (fokus pada apa yang berlaku dalam otak) Teori pembelajaran yang menjelaskan bagaimana rangsangan masukkedalam sistem ingatan dipilih dan diorganisasikan untuk disimpandan diperoleh kembali dari ingatan apabila diperlukan (Wayer 1998)MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT MEMPUNYAI 3 KOMPONENUTAMA: Stor stor maklumat (storage): tempat simpan maklumat sepertiingatan sensori, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang 12. Proses kognitif : menghantar maklumat dari satu stor ke satu stor yangyang lain seperti penumpuan, persepsi, ulangan, penyekodan danperoleh kembali Metakognisi :mengawal proses proses kognisi sebenarMODEL PEMPROSESAN MAKLUMATProses- proses kognitifMetakognisi (penumpuan + persepsi)Rgsgan persekitaran igtn sensori igtn jgka pndk ingatan jgka pnjg Hilang lupa lupa-Maklumat x ptg -Masa simpanan - Mklmt x digunaterhad - Mklmt x simpn-Kapasiti terhad dgn baik- GangguanRANGSANGAN DARI PERSEKITARAN DITERIMA OLEH DERIAMANUSIAIngatan sensori Ingatan sensori berlaku dalam masa yang singkat. Maklumat hanyabertahan selama - 4 saat. Dalam masa ini, otak menentukan sama ada rangsangan itu perludiberi tumpuan ataupun tidak. Proses tersebut bergantung padapersepsi kita tentang maklumat yang diterima. Metakognitif : tumpuan dan persepsi kita terhadap sesuatu maklumatdi awasi oleh metakognisi Jika maklumat itu tak diproseskan ia akan hilang begitu sahaja. 13. Maklumat yang diberi tumpuan akan dienkod dan dimasukkan keingatan jangka pendek.Tumpuan Proses yang mengawasi pengaliran maklumat dari ingatan sensori keingatan jangka pendek Maklumat yang dianggap tidak penting tidak akan diberi tumpuan danakan hilang buat selama lamanya.Persepsi Rangsangan adalah tidak bermakna sehingga kita mentafsirnya danmemberi makna kepadanya Pentafsiran kita terhadap sesuatu maklumat yang diterima bergantungkepada pengalaman latar kitaIngatan jangka pendek Maklumat yang telah diberi tumpuan dan ditafsir akan disimpandalam ingatan jangka pendek Maklumat dalam jangka pendek boleh bertahan selama 20 saat jikabutir maklumat itu tidak diulang Hanya boleh ingat 5 9 item pada sesuatu masa. Namun, kebanyakanorang dapat simpan 7 item. Proses ulangan dikawal oleh metakognisiFaedah faedah Mententeramkan jiwa Menumpukan perhatian kepada maklumat yang penting sahaja.Ingatan jangka panjang 14. Maklumat dan pengalaman yang telah dienkodkan ( difahami) akandilihat ke ingatan jangka panjang. Ia boleh bertahan untuk selama lamanya Maklumat yang tidak bermakna pula tidak dapat dihantar ke ingatanjangka panjang. Ia boleh bertahan untuk selama lamanya Maklumat akan hilang dari ingatan jangka panjang jika tidakdigunakan 3 bentuk ingatan jangka panjang1. Pengetahuan deklaratifa. Memori semantikb. Memori episodik2. Pengetahuan prosedul3. Imej mentalPengetahuan deklaratif ( terdiri daripada memori semantik dan episodik) memori semantik ( semua maklumat yang terdiri daripada fakta,konsep, prinsip, teori, dan hukum) memori episodik ( semua peristiwa yang telah berlaku) pengetahuan prosedural (maklumat berkenaan cara, kaedah, atauprosedur melakukan sesuatu.) imej mental ( perwakilan abstrak dalam ingatan jangka panjangtentang sesuatu objek atau peristiwa)STRATEGI STRATEGI MENINGKATKAN INGATAN chunking proses mengumpulkan item-item secara mental kedalam unit yang lebih besar dan bermakna sesuatu chunk tidak mempunyai unit tertentu dan bolehmerupakan 1 huruf, 1 angka, 1 perkataan dan 1 ayat. Ia juga 15. menjimatkan ruang ingatan jangka pendekcontoh 1: U N R contoh 2 : 284963425 Chunking chunking R U N 284 963 425 automatik proses automatik berlaku apabila seseorang itumenggunakan operasi kognitif secara automatik untuk melakukansesuatu. pemprosesan bersama- pemprosesan bersama merupakan proses di mana komponenvisual dan auditori saling melengkapi dalam ingatan jangkapendek. teknik ingatan (mneumoniks)- merupakan satu kaedah atau sistem untuk meningkatkan ingatan.Dalam perkataan lain ia merupakan alat bantu ingatan.- akronim: cipta kombinasi huruf. Contoh : PLUS ProjekLebuhraya Utara-akoristik : cipta satu ayat dengan gunakan huruf pertama dalamperkataan yang hendak diingati.Guru perlu: pastikan pelajar beri perhatian semasa proses pengajaran bantu pelajar kenal pasti & fokus pada maklumat penting menekankan pemahaman bukan hafalan sering membuat ulang kaji peka terhadap masalah tumpuan yang dihadapi oleh pelajarADHD.TEORI TINGKAH LAKU PEMBELAJARAN ( teori pembelajaran palingtua di dunia) Tokoh Pavlov , Thorndike, Skinner 16. Menekankan faktor persekitaran dalam proses pengajaran danpembelajaran John B.Watson : keadaan pelajar tidak penting tetapi persekitaran diapenting. Faktor utama yang menentukan kejayaaan seseorang. Jelasnya Watson percaya bahawa pembelajaran bergantung kepadapersekitaran semata mata.Ivon Petrovich Pavlov (1849 1936) Dinamakan pelaziman klasik ( classical conditioning) Seorang saintis Rangsangan gerak balas ( sesuatu gerak balas itu menimbulkanrangsangan) rangsangan menyebabkan gerak balasPelaziman klasikanjing makanan(gerak balas tak terlazim) ( rangsangan tak terlazim)Anjing loceng(tiada gerak balas) (rangsangan neutral )Rangsangan tak terlazim( makanan)+ gerak balas tak terlazimRangsangan neutral ( anjing jelir)( loceng)Loceng anjing teliur ( gerak balas terlazim)( rangsangan terlazim)Peringkat sebelum pelaziman Pavlov tunjukkan makanan kepada anjing ( rangsangan tak terlazim),anjing keluarkan air liur ( gerak balas tak terlazim) 17. Seterusnya, Pavlov membunyikan loceng ( rangsangan neutral), tidakada gerak balas daripada anjingPeringkat semasa pelaziman Loceng ( rangsangan neutral) dibunyikan dan anjing diberi makanan( rangsangan tak terlazim), air liurnya keluar ( gerak balas takterlazim). Ini dilakukan beberapa kaliPeringkat selepas pelaziman Pelaziman berlaku apabila locengnya dibunyikan ( rangsanganterlazim) dan anjing mengeluarkan air liurnya ( gerak balas terlazim),walaupun makanan tidak ditunjukkanRangsanga terlazimBunyi dril ( alatan doktor gigi)Gerak balas terlazim Takut Berpeluh Denyutan jantung bertambah cepat Ini kerana bunyi dril + sensasi sakitGeneralisasi organisma akan melakukan gerak balas yang sama walaupunrangsangan yang menggerakkannya tidak serupa 100% contoh: bunyi loceng hampir sama ( berlainan kekuatan) contoh:albert suka pada binatang berbulu putihbunyi kuat dikaitkan dengan binatang berbulu putih ( takut) 18. albert takut pada binatang berbulu putih ( gerak balas tertlazim)generalisasi: takut pada semua binatang berbulu putih seperti tikusputih, arnab putih, kucing putih.Diskriminasi Pavlov juga mengatakan bahawa anjing berkeupayaan untuk membuatrespon yang berbeza untuk rangsangan yang hampir sama. Contoh : bunyi loceng bunyi sirenbunyi loceng bunyi gong Diskriminasi bermakna kebolehan organisma mengesan sertamembezakan rangsangan rangsangan yang dikaitkan dengan sesuatuyang dipelajarinyaThorndike (1874 1949) penting sebab dapat ramal tingkah laku Hukum kesan ( the law of effect) Jika kesannya positif, tingkah laku yang sama cenderung berulangdalam situasi yang sama. Jika kesanya negatif, tingkah laku cenderung tak akan berulang Ganjaran vs hukumanGanjaran Untuk mendapatkan ganjatan ( makanan) anjing cenderungmengulangi tingkah laku yang diingini pelatihFred Skinner (1904 1990) Pelaziman operant 19. Pengukuhan Jika sesuatu tingkah laku di ingini, ia hendaklah diberi peneguhan.Jiak tiada peneguhan, tingkah laku itu akan terhapus. Contoh: kalau cikgu dah janji nak bagi bintang untuk semua budakyang cemerlang tetapi cikgu tak bagi atau tidak buat dengankonsisten.Implikasi pendidikan Generalisasi dan diskriminasi- Bantu pelajar belajar membuat generalisasi & diskriminasiuntuk membentuk tingkah laku pembelajaran yang dikehendaki- Cth generalisasi: beri pujian kepada pelajar- Cth diskriminasi: puji pelajar darjah 3 yang mampu bezakanciri ciri binatang liar & peliharaan Peneguhan dan penghukuman- Sama ada sesuatu ganjaran itu dianggap menyenangkan atautidak bergantung kepada persepsi individu- Cth ganjaran: pelajar buat kerja dengan senyap dapatpeluang bermain- Bagi markah tingkah laku macam sistem merit demerit Pembentukan (shaping)- Merupakan proses mengajar tingkah laku baru denganmemberi pengukuhan sedikit demi sedikit tingkah laku yangingin dibentuk itu tercapai.- Cth:Pelajat tidak ingin berinteraksiGuru bagi pujian kepada pelajar ini setiap kali dia cuba untuk berinteraksiPeneguhan yang diberikan oleh guru akan bertambah sedikit demi sedikitsehingga dia mampu bergaul dengan pelajar lainJadual peneguhan Tidak boleh sentiasa memberi ganjaran kepada setiap tingkah laluyang dilaksanakan bagi tujuan membentuk tingkah laku 20. Jadual nisbah tetap (JNT) Sesuatu peneguhan hanya diberi selepas sesuatu tingkah lakudilakukan buat beberapa kali.KEPINTARAN DAN KREATIVITI PELAJARKEPINTARAN Kepintaran adalah salah satu istilah yang paling lazim digunakan dandiperdebatkan dalam bidang sains mahupun kehidupan harian.Umumnya kepintaran merupakan: tingkah laku yang nyata dan objektif pengetahuan sedia ada dan kebolehan belajar kebolehan menyesuaikan diri dalam persekitaranUJIAN KEPINTARAN Alfred Binet telah membentuk Binet - Simon skala pada 1905 skla ini telah diperbaiki oleh Lewis M.Terman (1916) dan iadinamakan standard Binet Intelligance scale keputusan skala ini menunjukkan IQ seseorangApa itu IQ??I IntelligenceQ - Quotient 21. Umur mental X 100Umur kronologiUmur mental: tahap umur dimana kognitif seseorang itu berfungsi/kebolehan mentalnyaUmur kronologi : umur sebenarKEPELBAGAIAN KECERDASAN HOWARD GARDNER kepintaran merupakan kebolehan untuk menyelesaikan masalah ataumenghasilkan sesuatu yang dianggap berguna Teori kepelbagaian kepintaran telah mengemparkan dunia pendidikankerana ia melihat kepintaran dari satu perspektif baru untuk semuaorang yang mempunyai 8 jenis kecerdasanKECERDASAN / KEPINTARAN Verbal logical/matematik kinestetik badan muzikal spatial intrapersonal interpersonal naturalkepintaran verbal kebolehan menggunakan bahasa dengan efektif sama ada secara lisandan bertulis kemahirannya meliputi mendengar, bercakap, menulis, menciptasajak, bercerita, menerang, mengingat, dan memahami maklumat. Contoh: sasterawan, wawancara, pengacara, peguam, cikgu,penterjemah.Logical matematik 22. Berkebolehan memanipulasi simbol abstrak seperti nombor danbentuk geometri, mampu melihat dan meramal hubungan sebab akibat dan menentukan jawapan secara logikal Contoh: ahli sains, jurutera, akauntan, pakar matematikAnggota badan / kinestetik badan Berkebolehan mengawal pergerakan tubuh dan mempunyai kemahiranmemegang objek Individu ini mengambarkan diri mereka melalui pergerakan mata dantangan yang baik Cth: atlit, penari, pelakon, pelawakMuzikal Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk muzikal, mendengar, danmengecam corak dan irama muzik Kemahiran individu ini ialah menyanyi, bersiul, mengubah muzik,mengingati melodi, memahami struktur dan rentak muzik. Cth: pemain alat muzik, ahli kugiran, penyanyi okestra, penyanyi koir,pengubah laguSpatial Kepintaran spatial / visual merujuk kepada kebolehan individu untukberfikir secara gambaran dan menterjemahkan imej dalam bentukgrafik Individu yang mempunyai kepintaran ini boleh membentuk modelsecara visual dan mengaplikasikan model itu dalam situasi sebenar. Cth: pereka fesyen, pereka dalaman, pereka grafik, arkitek, mekanikInterpersonal 23. Kepintaran interpersonal merupakan kebolehan untuk melihat sesuatuperkara dari sudut pandangan orang lain Individu ini juga dapat menggalakkan kerjasama dan mengekalkankesejahteraan dalam kerja kumpulan atau aktiviti sosial Cth: guru, ahli politik, diplomat, kaunselor, pegawai perhubunganawam.Intrapersonal Kebolehan untuk membuat refleksi diri sendiri dan sedar akan sifatdalaman diri. Individu ini mampu memahami perasaan dalaman, impian dan sifatdirinya sendiri Cth: pelajar siswazah, ahli falsafah, penyelidik,peniaga.Natural Mempunyai pengetahuan luas tentang alam sekitar Mampu membeza dan mengklasifikasikan tumbuhan, binatang, danbahan galian Contoh: ahli geologi, ahli biologi, pencinta alam sekitarKREATIVITI Kreativiti mempunyai pelbagai definisi. Ia ditakrifkan sebagai ssatuciri yang dimiliki seseorang, satu produk atau hasil asli dan satuproses untuk menghasilkan satu yang unik.Pengukuran kreativiti Kreativiti kanak kanak ini dimiliki melalui ujian kreativiti grafikyang dihasilka oleh E.P.Torrance Keaslian ( originality) skor dikira secara statistik Kelancaran ( fluency) jumlah jawapan yang berlainan 24. Fleksibiliti setiap kategori jawapan yang berlainanLangkah langkah menggalakkan pemikiran dalam kelas Menggalakkan pelajar menguji dan mencuba kreativiti mereka- masalah yang diberikan oleh guru harus mengalakkan pelajarberfikir. Mengurangkan ganjaran- Pelajar akan terdorong untuk menyelesaikan masalah tersebutdengan daya kreativiti mereka jika mereka berminat tentangnya Memberi piliihan kepada pelajar- Pelajar akan lebih cenderung menggunakan kreativiti merekajika mereka mempunyai kebebasan untuk membuat keputusandalam proses mencipta. Pastikan pelajar mempunyai pengalaman berjaya- Pelajar lebih cenderung menjadi kreatif jika mereka pernahberjaya menggunakan kretiviti untuk menghasilkan sesuatuyang menarik dan asli Melibatkan pelajar dalam proses penilaian- Pelajar boleh mendapat manfaat jika mereka diberi peluanguntuk membuat penilaian diri dan penilaian sesama rakan danbukan dinilai oleh guru sahaja Menggalakkan pelajar menyelesaikan masalah- Secara brainstromming- Brainstromming merupakan kaedah untuk mendapatkanpelbagai idea secara individu ataupun secara berkumpulanuntuk menyelesaikan masalah.MOTIVASI DAN KONSEP KENDIRI DALAM KALANGAN PELAJAR 25. Motivasi Dorongan yang menggerakkan seseorang individu untuk melakuaknsesuatu tindakanIntrinsik Dorongan dalaman untuk melakukan sesuatu tindakan Kanak kanak yang mempunyai motivasi intrinsik terdorong untukbelajar sesuatu semata mata untuk meningkatkan pemahaman danpengetahuan tentang sesuatu topik dan untuk memenuhi minatmereka.Ekstrinsik Dorongan luaran untuk melakukan sesuatu tindakan Kanak kanak yang mempunyai motivasi ekstrinsik belajar sesuatusemata mata kerana dorongan luaran daripada guru, ibu , bapa,sekolah atupun rakan sebaya.KEPERCAYAAN KEPERCAYAAN MOTIVASI Orientasi matlamat instrinsik- Kepercayaan bahawa matlamat pembelajaran dapat ilmupengetahuan & kemahiran semata mata Orientasi matlamat ekstrinsik- Kepercayaan bahawa matlamat pembelajaran dpat ganjaranluaran Nilai tugasan- Kepercayaan terhadap nilai sesuatu tugasan Efikasi diri- Kepercayaan terhadap kebolehan diri untuk belajar Kepercayaan terhadap kawalan pembelajaran 26. - Kepercayaan sama ada pencapaian akademik merupakansesuatu yang terletak dalam kawalan diri Kerisauan peperiksaan- Perasaan risau terhadap peperiksaan atau ujianPEMBELAJARAN ATURAN KENDIRI Orientasi maklumat intrinsik Orientasi maklumat ekstrinsik Nilai tugasan Efikasi diri Kepercayaan terhadap kawalan pembelajaran Kerisauan peperiksaanPembelajaran aturan kendiri adalah proses dimana seorang penuntutmenjanakan & mengekalkan tingkah laku & kognisinya secara sistematik.STRATEGI PEMBELAJARAN ATURAN KENDIRI Ulang kaji Huraian Organisasi Pemikiran kritis Aturan kendiri metakognisi Pengurusan masa & persekitaran Aturan usaha Pembelajaran sebaya Meminta pertolonganUlang kaji Baca nota kuliah berulang kali 27. Hafal konsep konsep penting Senaraikan istilah istilah pentingHuraian Kaitkan maklumat dengan pengetahuan sedia ada Kaitkan maklumat daripada pelbagai sumber Tulis catatan ringkas bagi idea utamaOrganisasi Sewaktu baca buku rujukan & nota kuliah, cari isi - isi penting Buat kerangka isi penting Buat peta mindaPemikiran kritis Menentukan sama ada sesuatu kenyataan / maklumat itu disokongoleh bukti atau tidak Memikirkan kesimpulan alternative Personal & menilai sama ada sesuatu maklumat itu meyakinkan atautidak.Aturan kendiri metakognisi Apabila keliru, cari jalan untuk memahaminya Sebelum mempelajari sesuatu pelajaran yang baru, anda akan melihatsecara menyeluruhPengurusan masa & persekitaran Pastikan belajar ditempat yang boleh beri tumpuan Mempunyai jadual belajar sendiri Pastikan dapat menghantar tugasan pada masa yang ditetapkan Sentiasa hadir kuliah Pastikan mempunyai masa untuk membuat ulang kaji sebelumpeperiksaanAturan usaha 28. Kerja keras untuk berjaya dalam pelajaran walaupun anda tidakmenyukai apa yang dipelajari Tidak mudah putus asa.Pembelajaran sebaya Kerjasama dengan pelajar lain Bantu pelajar lain Tetapkan masa untuk belajar secara kumpulanMeminta pertolongan Meminta penerangan pensyarah Bertanya pada pelajar lain Kenal pasti pelajar sekursus yang boleh bantu andaKepentingan pembelajaran aturan kendiri Pencapaian akademik yang tinggi Pembelajaran seumur hidup Kemahiran penting dalam persekitaran pembelajaran yangmenggunakan teknologi malkumatKONSEP KENDIRI Konsep kendiri adalah persepsi anda tentang diri anda Konsep kendiri positif- Kesan: mempunyai pandangan hidup yang lebih positif, lebihbahagia, lebih sihat. Sederhana- Kesan: mempunyai banyak pencapaian yang sederhana, tidakbanyak kejayaan besar kerana masih belum mencapaipotensi diri. Negatif- Kesan: mempunyai pandangan hidup yang negatif, tidak 29. bahagiaKONSEP KENDIRI FIZIKAL Manusia sangup mengambil langkah yang drastik untuk mengubahkonsep diri merekaKenapa konsep kendiri pentingMaklum balas ( pujian / kritikan)Kesan konsep kendiri negatif Maklum balas orang yang signifikan Kendiri yang ideal Pencapaian Perbandingan dengan orang lainPasif Elakkan tugas sukar Aspirasi dan komitmen rendah Usaha yang terhad Menyalahkan diri sendiri dan nasib jika gagal Tertekan dan sentiasa risauPencapaian rendah / gagalKesan Pencapaian rendah Tidak puas hati dengan kehidupan Masalah kesihatan yang lebih tinggi Jangka hayat lebih pendek Stress lebih tinggiKonsep kendiri positif Maklum balas orang yang signifikan Kendiri yang ideal 30. Aktif Tangani tugasan dengan cekap Aspirasi dan usaha tinggi Mempunyai perancangan dan persediaan apabila melakukan tugas Tidak mudah putus asa Tekanan & kerisauan yang rendahBagaimana membentuk konsep kendiri positif Nasihat pelajar terima dan sedia memperbaikinya- Atasi apa yang paling menghantui diri sendiri Tidak ada orang yang boleh menukar konsep kendiri pelajar, kecualidirinya sendiri Ajar pelajar mengamalkan self talk( dialog dalaman / bisikan hati)yang positifBahasa mewarnai pengalaman Bantu pelajar hakiskan pemikiran yang tidak rasional Tentukan matlamat yang realistik Bimbing pelajar analisis komen yang diterima secara rasional danobjektif Pelajar harus lakukann yang terbaik. Jangan salahkan diri sendiri atasperkara yang diluar kawalan Pelajar perlu sayangi diri sendiri dan bersyukur 31. GAYA KOGNISI DAN PERSONALITI PELAJAROtak manusia Hemisfera kanan mengawal bahagian kiri badan Hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan 90% guna tangan kanan 7 8% guna tangan kiri / kidal 2 3 % menggunakan kedua dua belah tangan Banyak individu yang mempunyai bakat bakat kreatif adalah kidal,misalnya pemuzik, pelukis dan arkitek Tokoh kidal- George Bush- William J.Clinton- Sun Tzu Banyak pemimpin adalah kidal. Mereka menggunakan pemikiranyang kreatif dan holistic dalam mencari jalan penyelesaian baru. Pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh orang kidal dalam kehidupanharian mereka.Gaya kognisi hemisfera otak Cara pembelajaran seseorang yang dipengaruhi oleh dominasihemisfera otaknya Pengkhususan fungsi hemisfera otak dinamakan lateralisasi otak( Holder 2005)Lateralisasi otak Hemisfera kiri- Pemikiran analitik- Logik- Ikut turutan- Bahasa- Sains dan matematik 32. Hemisfera kanan- Pemikiran holistik- Spatial- Gerak hati- Ingatan- Kreativiti- Imaginasi- Seni dan muzikHemisfera dan gaya kognisi Dua orang individu yang menyelesaikan tugasan yang sama tidaksemestinya menggunakan strategi yang sama Strategi strategi yang digunakan dipengaruhi oleh gaya kognitifhemisfera Penggunaan strategi adalah mengikut kecenderungan seseorangterhadap ciri ciri kognitif dalam hemisfera kiri ataupun hemisferakanan.Keperluan pembelajaran Dominasi kognisi pada hemisfera kanan- Apabila anda melakukan sesuatu anda sering mengikut gerakhati anda dan bersifat emosional- Anda juga seorang yang kreatif, suka membuat sesuatu yangbaru dan berpotensi dalam bidang klasik , seni, reka bentuk. Dominasi kognisi pada hemisfera kiri- Apabila anda melakukan sesuatu anda sering mengikuturutan,berfikiran logik, peka pada butiran- Anda juga berpotensi dalam bahasa Tidak ada dominasi kognisi 33. - Anda sering berasa berat hati semasa membuat sesuatukeputusan. Ini kerana dari segi neurological anda mampumelakukan kebanyakkan kerja dengan menggunakan kelebihankedua dua hemisferaKaedah pengajaran guru Guru gaya kognisi hemisfera kiri- Suka pengajaran secara kuliah, sering bagi pelajar kerlaindividu, kelas adalah teratur dan senyap Pelajar gaya kognisi hemisfera kiri- Suka buat kerja individu, tidak suka kelas bising, sering ambilnota Guru gaya kognisi hemisfera kanan- Suka bagi aktiviti pada pelajar, banyak menggunakan alat bantumengajar, kelas adalah bising dan sibuk Pelajar gaya kognisi hemisfera kanan- Suka aktiviti kumpulan, minat pada subjek lukisan, tidak sukamengarang Guru tiada gaya kognisi hemisfera yang dominasi- Gaya pengajaran tidak konsisten Pelajar gaya kognisi hemisfera yang dominan- Tidak konsisten dalam strategi pembelajaranPengajaran adalah satu cabaran Gabungkan pengajaran secara kuliah dengan kerja kumpulan Benarkan aktiviti pembelajaran secara aktif Aplikasikan kesan audio video dalam pengajaran Selang selikan tugasan berbentuk kumpulan dan individu 34. Tegas terhadap semua pelajar yang menghantar tugasan lambat, tidakmembuat kerja rumah Galakkan pelajar menggunakan peta mindaGaya pembelajaran ( Honey dan Munford, 1986) Aktivis gemar cari pengalaman baru, berusaha sendiri walaupuntanpa doronagn orang lain, berfikiran terbuka dan kreatif Reflektif gemar analisis data, ambil masa untuk buat kesimpulan,suka berfikir, suka mata pelajaran seperti sains, dan mempunyaikemahiran berfikir yang tinggi Teoris bersifat objektif, suka uji hipotesis, tidak emosional, sukamembuat kesimpulan berdasarkan bukti, analisis,logik pragmatis praktikal, mementingkan proses aplikasi idea dalamsituasi sebenar, suka lawatan sambil belajar, eksperesif,kreatif daninovatifPersonaliti berasal dari perkataan pesona yang membawa maksud topeng /pelindung muka personaliti secara relatifnya diandaikan stabil dan konsisten dalamkeadaan dan masa yang berbeza merangkumi pemikiran, persepsi, nilai, sikap, watak, keupayaan,kepercayaan, motivasi, tingkah laku dan sebagainyaPersonalitiBig five teori personaliti yang paling popular dalam pendidikan emosi (neuroticism) interpersonal ( agreeableness) intrapersonal ( extraversion) 35. cari pengalaman ( openness to experience) cara kerja ( conscientiousness)Neuroticism ( emosi)- bimbang- gementar- emotional- sering rasa bersalah- rasa serba kekuranganExtraversion (intrapersonal)- suka aktiviti sosial- aktif- suka bercakap- orientasikan manusia- suka keseronokanConscientiousness (cara kerja)- teratur- bertanggungjawab- rajin- disiplin diri tinggi- pentingkan ketetapan masaOpenness to experience ( cari pengalaman)- semangat ingin tahu yang tinggi- kreatif- kaya dengan idea asli- imaginasi 36. - tidak conventional- minat pelbagaiAgreeableness ( interpersonal)- berbudi bahasa- mudah percaya orang- sedia membantu- pemaaf- berterus terangciri ciri personaliti dan pencapaian akademik ciri personaliti cara kerja ( conscientionous) mempunyai hubunganpositif dengan pencapaian akademik ciri personaliti cari pengalaman (openness to experience) mempunyaihubungan positif dengan pencapaian akademik interpersonal (agreeableness) mempunyai hubungan positif denganpencapaian akademik. Namun sukar mencapai keputusan yangcemerlang di peringkat tinggi kerana lazimmnya tidak dapat berfikirsecara kritis. Intrapersonal (Extraversion) mempunyai hubungan positif denganpencapaian akademik di sekolah rendah namun apabila sampai keperingkat menengah hubungan antara ciri extraversion denganpencapaian akademik telah bertukar menjadi negatif Hubungan antara ciri personaliti emosi ( neouroticism ) denganpencapaian akademik adalah negatifCiri personaliti dan kerjaya Pencapaian dalam ujian personaliti big five merupakan salah satukriteria yang akan diambil kira dalam temuduga oleh banyak syarikatyang bertaraf antarabangsa 37. Skor tinggi dalam extraversion, conscientonious, neouroticism danagreeablenessPersonality ( Carl Jung 1875 1961) Extrovert relaks, gemar kepada keseronokkan, suka bercampurgaul, aktif, gemarkan perubahan, suka bercakap, cepat bertindak balasdan mempunyai ciri ciri kepimpinan Introvert pasif, gemar keseronokan, sensitif, pemalu, cermat,berfikir dulu sebelum bertindak, terancang, dan tidak suka ambilrisiko Ambivert bagi individu yang mempunyai cirri personaliti yangsukar digolongkan sebagai introvert ataupun ektrovert maka merekadisifatkan sebagai ambivert.PELAJAR KEPERLUAN KHASDisleksia Difficult with word 38. Boleh menjejaskan kemahiran menulis, mengarang dan membacakanak kanak malahan juga menganggu aspek pemahaman dantulisan mereka. Lelaki lebih cenderung mengalami masalah ini membaca danmenulis Masalah ini berpunca daripada masalah penafsiran bunyi bunyiuntuk otak. Mereka dapat mendengar dengan jelas tetapi menghadapukesukaran untuk mentafsir bunyi tersebut.Autisma Secara umumnya, autisma berpunca daripada kecacatan yang berlakupada struktur otak Kecacatan ini menjejaskan fungsi otak kanak- kanak tersebut akanmenunjukkan tanda luar biasa dari segi tingkah laku, emosi danpertuturan.ciri cirri masalah autisma Masalah pertuturan Perkembangan emosi terbatas maka tidak suka berinteraksi denganorang lain Elak daripada memandang mata orang Ketawa dan menangis tanpa sebab Suka menyusun objek dalam susunan yang tidak bermakna Mengulangi perbuatan yang sama Mengalami gangguan tidur Perangai yang sukar dikawal Terlalau sensitif dan tidak sensitif pada kesakitanTeknik teknik pengajaran Menyesuaikan kaedah mengajar untuk kanak kanak yangmempunyai autisma yang tidak serius Membenarkan kanak kanak melakukan aktiviti pembelajaran secaraberseorangan Memberi tugasan yang menekankan aktiviti non verbal sepertimenyusun gambar bersiri mengikut cerita, melukis dan sebagainya Secara berperingkat menggalakkan kanak kanak akustik melibatkandiri dalam kerja kumpulanMasalah kanak kanak ADHD dalam pemprosesan maklumat 39. Tumpuan Impulsif Hyperaktif Berlaku kerana rangkaian dilapisan luar otak adalah tidak normal.Masalah ini menjejaskan proses penghantaran pesanan ke otak.Akibat kepincangan ini, tingkah laku seseorang menjadi takbertumpuan Banci 2001 dan Kajian Kesihatan & Mobiliti Kebangsaan 1996mendapati 330000 kanak kanak @ 4.3% mengalami masalahADHD (HospitalKL). 2005 Kira kira 3% - 7% kanak kanak yang sedang bersekolahmenghadapi masalah ini dengan purata 2 orang bagi setiap kelas Kanak kanak ADHD ini sering dianggap sebagai anak nakal. Takboleh duduk diam, lasak, bodoh, dan malas belajar ( Hospital KL)2005Crri ciri masalah tumpuan Sukar menyiapkan kerja atau aktiviti yang diarahkan Elak & benci perkara yang memerlukan tumpuan fikiran Pelupa dan sering dianggap cuai Selalu hilang barang keperluan asas Kelihatah seperti tidak mendengar, waalupun bercakap dengannyasecara langsung Mudah terganggu Kesukaran untuk memberi tumpuan dan kekal dalam1 aktivitipermainan sehingga tamat Sukar menurut arahanMembantu pelajar ADHD memberi tumpuan pada aktiviti pembelajaran Guru perlu menetapkan jumlah masa yang khusus untuk setiap aktiviti- Untuk memastikan maklumat tersebut dapat dihantar keingatan jangka panjang, guru perlu memastikan bahawa pelajarfaham apa yang dibacai itu supaya skema yang sempurna dapatdibentuk. Guru harus memberi scaffolding yang lebih kepada pelajar ADHD iniuntuk menyiapkan kerja mereka 40. Guru perlu menyediakan jadual waktu pembelajaran yang tetap untukpelajar ADHD supaya mereka dapat meramal jumlah masa untukmemberi tumpuan pada setiap aktiviti Menyusun kedudukan pelajar ADHD Memastikan pelajar ADHD mengetahui peraturan kelas yangditetapkan Memberi peluang kepada pelajar ADHD untuk menggunakan tenagaberlebihannyaPintar cerdas dan berbakat General intellectual ability Specific academic aptitude Creative and productive thinking Leadership ability Visual and performing arts Psychomotion abilityKepintaran intelektual am Pencapaian tinggi dalam ujian IQKepintaran akademik Kanak kaanak yang mempunyai kepintaran akademik yang khasmempunyai pencapaian luar biasa dalam satu satu bidang tertentucontohnya dalam bahasa atau matematikKepintaran kreativiti Ia merupakan kepintaran untuk menghasilkan idea baru melaluipenggabungan elemen yang biasa dianggap berasinganKepintaran daya kepimpinan Didefinisikan sebagai the ability to direct individuals or groups to acommon decision or actionKepintaran visual dan seni persembahan Kanak kanak yang berbakat dalam seni menunjukkan kepintarandalam seni visual, muzik, tarian, drama dan bidang yang berkaitanKepintaran psikomotor 41. Melibatkan koordinasi motor seperti praktikal, spatial, mekanikal dankemahiran fizikal