Nota Kursus Bmp 3093

of 15 /15
EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 BAB 4: PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN: MODEL ASSURE 4.0 Pengenalan Sebelum memulakan sesi pengajaran, seseorang guru haruslah bertindak merancang, memilih, menghasil dan menilai media pengajaran. Sekiranya guru tidak membuat perancangan yang lengkap dan sistematik, maka objektif pengajaran tidak dapat dicapai. Sehubungan itu pengetahuan tentang reka bentuk pengajaran adalah sangat penting untuk dikuasai. Model ASSURE merupakan model reka bentuk yang berorientasikan bilik darjah. 4.1 Modul ASSURE Model ASSURE yang berorientasikan bilik darjah, direkabentuk oleh Heinich, Molenda, dan Russel (1982). Ia bertujuan memberi panduan kepada guru untuk merancang dan dapat melaksanakan pengajaran dengan lebih efektif. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dapat mewujudkan kebolehpercayaan,keyakinan, menarik minat dan dapat membina fikiran positif murid terhadap pengajar. Model ini telah diolah semula pada tahun 2002. Dalam modul ini, perbincangan akan merujuk kepada model ASSURE yang terbaru.

Embed Size (px)

description

kursus bmp3093

Transcript of Nota Kursus Bmp 3093

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  1

  BAB 4: PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN

  MEDIA PENGAJARAN: MODEL ASSURE

  4.0 Pengenalan

  Sebelum memulakan sesi pengajaran, seseorang guru haruslah bertindak merancang,

  memilih, menghasil dan menilai media pengajaran. Sekiranya guru tidak membuat

  perancangan yang lengkap dan sistematik, maka objektif pengajaran tidak dapat

  dicapai. Sehubungan itu pengetahuan tentang reka bentuk pengajaran adalah sangat

  penting untuk dikuasai. Model ASSURE merupakan model reka bentuk yang

  berorientasikan bilik darjah.

  4.1 Modul ASSURE

  Model ASSURE yang berorientasikan bilik darjah, direkabentuk oleh Heinich, Molenda,

  dan Russel (1982). Ia bertujuan memberi panduan kepada guru untuk merancang dan

  dapat melaksanakan pengajaran dengan lebih efektif. Pengajaran yang dirancang

  dengan teliti dapat mewujudkan kebolehpercayaan,keyakinan, menarik minat dan dapat

  membina fikiran positif murid terhadap pengajar.

  Model ini telah diolah semula pada tahun 2002. Dalam modul ini, perbincangan akan

  merujuk kepada model ASSURE yang terbaru.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  2

  Rajah 1: Model ASSURE

  A - Analyse learner (Analisis murid)

  3 ciri penting

  - Ciri-ciri umum

  - Kompetensi pra syarat

  - Gaya pembelajaran

  S - State objective (Nyatakan objektif)

  Konsep ABCD

  Klasifikasi objektif

  Objektif dan Perbezaan individu

  S - Select method, media and

  materials

  (Pilih kaedah, media dan bahan)

  Menentukan kaedah yang sesuai

  dengan tugasan pembelajaran

  Memilih media yang sesuai untuk

  melaksanakan kaedah yang dipilih

  Memilih media yang ditentukan

  Mengubahsuai media

  Mereka bentuk media

  A

  Analisis pelajar

  S Nyatakan objektif

  S Pemilihan media dan bahan

  U Penggunaan media dan bahan

  R Penglibatan murid dalam pembelajaran

  E Penilaian semula bahan

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  3

  U - Utilise media and materials

  (Gunakan media dan bahan)

  Prebiu bahan

  Sediakan bahan

  Sediakan persekitaran

  Sediakan murid

  Sediakan pengalaman pembelajaran

  R - Require learner participation

  (Dorong penglibatan murid)

  Libatkan murid dalam aktiviti

  pembelajaran seperti membuat latih

  tubi, perbincangan, kuiz, projek dan

  sebagainya.

  Pengukuhan diberi selepas mendapat

  respons daripada murid.

  E - Evaluate and revise

  (Nilai dan semak)

  - Aspek pencapaian murid

  - Pembelajaran yang dihasilkan

  - Menilai media dan kaedah

  - Kualiti media

  - Penggunaan guru

  - Penggunaan murid

  4.2.1 Analisis Murid

  Media yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu

  sesuai dengan murid agar penggunaannya menjadi lebih berkesan dan efektif. Tidak

  dinafikan untuk mengenal pasti keperluan setiap murid adalah sukar. Walau

  bagaimanapun terdapat beberapa kriteria yang boleh dilaksanakan bagi menganalisis

  murid iaitu:

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  4

  4.2.1.1 Ciri-ciri umum

  Mengetahui ciri-ciri umum dapat membantu guru merancang, memilih, menghasil dan

  menilai media dengan lebih berkesan. Ciri-ciri umum termasuklah umur,

  tahun/tingkatan, kelas, aliran, jantina, latar belakang taraf sosio-ekonomi, budaya,

  minat, sikap, kawasan dan sebagainya. Guru boleh mengetahui ciri-ciri umum ini

  melalui interaksi dengan murid, pemerhatian atau meneliti rekod murid yang sedia ada.

  Sebagai contoh, jika guru telah mengenal pasti bahawa murid kurang meminati sesuatu

  mata pelajaran, tindakan yang boleh diambil ialah guru boleh merangsang

  pembelajaran melalui aktiviti kinestik termasuk simulasi, main peranan, lakonan dan

  sebagainya. Tayangan video atau persembahan elektronik juga boleh digunakan

  sebagai rangsangan untuk aktiviti perbincangan kumpulan.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  5

  4.2.1.2 Kompetensi pra syarat

  Kompetensi pra syarat mempunyai kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan sedia

  ada murid. Hal ini amat penting kerana ia akan memberi kesan yang besar kepada

  proses pembelajaran murid. Guru boleh mengenal pasti pengetahuan atau pengalaman

  sedia ada melalui ujian pra sesuatu topik yang dilakukan sebelum sesi pengajaran

  bermula, sesi soal jawab atau berinteraksi dengan murid.

  Setelah menganalisa tahap kebolehupayaan atau kekurangan murid, maka guru

  dengan mudah dapat mengenal pasti media dan kaedah yang sesuai untuk digunakan

  agar murid dapat menerima mesej dengan lebih berkesan dan jelas. Sebagai contoh,

  guru mengandaikan murid telah memahami konsep tambah dalam matematik

  sedangkan terdapat murid yang masih belum memahami konsep tersebut, sudah pasti

  mereka akan gagal untuk menguasai topik itu sekiranya guru terus mengajar tanpa

  mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid. Jelaslah bahawa guru harus peka

  terhadap kompetensi yang ada pada setiap murid.

  4.3.1.3 Gaya pembelajaran

  Dunn dan Dunn (1992), membina satu instrumen standard mengukur gaya

  pembelajaran dan persekitaran pembelajaran yang digemari oleh setiap murid. Gaya

  pembelajaran merujuk kepada trait psikologi yang menjelaskan cara dan gaya individu

  menanggap, berinteraksi, dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran

  pembelajaran. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses

  maklumat, membentuk persepsi dan tingkah laku murid.

  Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri dan berbeza antara satu

  sama lain. Ada murid yang suka belajar secara bersendirian, ada yang suka berbincang

  dengan kawan atau secara berkumpulan, ada yang suka belajar di kawasan yang sunyi

  dan tenang, ada yang suka belajar di kawasan terang, ada yang suka belajar dengan

  adanya iringan muzik, ada yang suka belajar melalui pemerhatian dan membuat kajian

  dan sebagainya.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  6

  Guru yang merancang pengajaran dan meneliti gaya pembelajaran dengan media yang

  bersesuaian menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Sebagai

  contoh, gaya pembelajaran auditori lebih sesuai bagi murid yang senang kepada

  arahan lisan atau bacaan kuat.

  4.2.2 Nyatakan Objektif

  Setelah dapat menganalisis murid, guru boleh fokus kepada objektif pembelajaran.

  Objektif merujuk kepada hasil pembelajaran iaitu apa yang murid dapat selepas

  mempelajari sesuatu topik. Oleh itu, objektif perlu dinyatakan dengan jelas dan khusus

  kerana dengan penyataan objektif dapat membantu guru:

  i. memilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai

  ii. menyediakan persekitaran pembelajaran yang memberangsangkan

  iii. membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran

  Pernyataan objektif yang baik dirumuskan secara jelas mencakupi komponen ABCD"

  iaitu:

  i. Audience (Kumpulan sasaran murid)

  ii. Behavior (Perilaku yang dapat dilihat sebagai hasil murid)

  iii. Conditions (Syarat yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan tercapai)

  iv. Degree (Darjah tahap pencapaian minimum perlakuan)

  4.2.2.1 Audience (Kumpulan sasaran murid)

  Kumpulan sasaran yang dimaksudkan ialah murid. Proses pembelajaran akan

  berlaku apabila murid terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara

  berfikir atau fizikal.

  Contoh : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat .....

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  7

  4.2.2.2 Behavior (Perilaku yang dapat dilihat sebagai hasil murid)

  Perilaku yang dinyatakan dalam objektif hendaklah yang dapat dilihat dan diukur

  pencapaiannya. Senarai di bawah merupakan istilah yang menunjukkan pemilihan

  perkataan perilaku yang eksplisit:

  mengukur melukis menamakan melakar

  melabel memadankan menghurai meramal

  menjelaskan membaca menandakan menyusun

  mengenal pasti mengelaskan memilih menjana

  menilai menganggar mencadangkan membina

  Contoh : menandakan dan menamakan setelah melihat peta yang diberi oleh

  guru

  4.2.2.3 Conditions (Syarat yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan

  tercapai)

  Syarat yang perlu dipenuhi ini dapat membantu guru untuk menyediakan media

  yang sesuai, langkah pengajaran dan pembelajaran dan suasana pembelajaran.

  Contoh : menandakan dan menamakan setelah melihat peta yang diberi oleh

  guru

  4.2.2.4 Degree (Darjah tahap pencapaian minimum perilaku)

  Tahap pencapaian minimum perilaku merujuk kepada kualiti atau kuantiti tingkah

  laku atau tempoh masa yang ditetapkan. Pengukuran tahap ini membolehkan guru

  membuat tindakan susulan terutama kepada murid yang masih belum mencapai

  objektif pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna bagi guru boleh melaksanakan

  aktiviti pemulihan bagi murid yang belum menguasai pembelajaran dan aktiviti

  pengayaan dan pengukuhan bagi murid yang telah menguasai pembelajaran.

  Contoh : menandakan dan menamakan dua belas daripada empat belas negeri

  dengan tepat dan betul.

  Contoh penulisan objektif secara keseluruhan mengikut komponen ABCD:

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  8

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

  Melabel nama tempat pelancongan pada peta Malaysia sekurang-kurangnya 12

  daripada 14 buah tempat dengan tepat dan betul.

  Menjelaskan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kesan pencemaran udara

  setelah membaca petikan akhbar yang diberi.

  Klasifikasi objektif yang memiliki nilai praktis, serta kaedah yang bergantung pada

  nyatakan objektif yang akan dicapai oleh guru dapat diklasifikasikan mengikut jenis

  utama hasil pembelajaran. Ada empat kategori pembelajaran iaitu:

  - Domain Kognitif

  Domain kognitif, belajar melibatkan berbagai kemampuan intelektual yang dapat

  diklasifikasikan baik sebagai verbal / informasi visual atau sebagai ketrampilan

  intelektual.

  - Domain Afektif

  Dalam domain afektif, pembelajaran melibatkan perasaan dan nilai-nilai.

  - Domain Psikomotor

  Dalam domain psikomotor melibatkan pergerakan tubuh atau apa saja

  pergerakan aktiviti dalam bentuk tingkahlaku.

  - Domain Interpersonal

  Belajar melibatkan interaksi dengan orang lain.

  Objektif haruslah difokus kepada kemahiran atau keupayaan berfikir, sikap dan

  perasaan murid, kemahiran fizikal dan interpersonal.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  9

  4.2.3 Pemilihan teknologi, kaedah, media, dan bahan sumber yang sesuai

  Apabila guru telah mengenal pasti tahap kebolehan murid dan jelas dengan apa yang

  murid harus perolehi daripada proses pembelajaran, maka guru boleh bersedia untuk

  membuat pemilihan. Terdapat empat langkah dalam pemilihan teknologi, kaedah,

  media dan bahan sumber yang sesuai iaitu:

  i. menentukan jenis teknologi yang sesuai digunakan

  ii. memilih kaedah yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran

  iii. memilih bentuk media yang sesuai ke atas kaedah yang dipilih

  iv. memilih, mengubahsuai dan mereka bentuk media yang dipilih

  4.2.3.1 Menentukan jenis teknologi yang sesuai digunakan

  Pemilihan penggunaan teknologi seharusnya berdasarkan kepada ciri-ciri murid dan

  gaya pembelajaran murid. Pada masa yang sama juga, guru perlu memikirkan

  kemudahcapaian bahan/resos yang hendak digunakan. Kriteria kefleksibelan teknologi

  perlu dipertimbangkan berdasarkan aktiviti yang akan dijalankan. Penggunan teknologi

  komputer sesuai diaplikasikan untuk aktiviti projek, pembentangan, simulasi dan

  sebagainya.

  4.3.2.2 Memilih kaedah yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran

  Sekiranya ditanya, apakah kaedah yang paling sesuai digunakan dalam satu proses

  pengajaran dan pembelajaran guru? Jawapannya ialah lebih daripada satu kaedah.

  Tiada satu kaedah khas yang digunakan untuk setiap peringkat perkembangan

  pengajaran. Guru haruslah berfikir dan merancang kaedah pengajaran yang dirasakan

  boleh mencapai objektif dan sesuai dengan tugasan pembelajaran. Kaedah ini

  termasuklah kaedah simulasi, kaedah bermain, kajian lapangan, lakonan, latih tubi dan

  sebagainya. Penentuan kaedah hendaklah berasaskan kepada analisis dan objektif

  pembelajaran yang hendak dicapai. Contoh, bagi menarik tumpuan murid pada awal

  pengajaran boleh dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan tunjuk cara, amali,

  latihan dan latih tubi bagi menyampaikan maklumat kepada murid yang belum

  menguasai sesuatu kemahiran.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  10

  4.2.3.3 Memilih bentuk media yang sesuai ke atas kaedah yang dipilih

  Bentuk media merujuk kepada bagaimana bentuk maklumat dipaparkan. Sehubungan

  itu pemilihan media hendaklah bersesuaian dengan kaedah pengajaran, objektif dan

  pengalaman murid, dan bentuk maklum balas yang akan dihasilkan. Pemilihan media

  berfokus kepada kesesuaian kurikulum yang sedia ada, bahasa yang jelas dan tepat,

  maklumat yang terkini dan tepat, mencetuskan sifat ingin tahu murid, aspek teknikal

  kualiti yang baik dan mempunyai panduan yang lengkap.

  Contoh bentuk media seperti gambar, slaid, peta, lukisan, transperansi, bahan tiga

  dimensi seperti papet, wayang kulit, boneka, akuarium, klip video, audio, pakej

  persembahan multimedia dan lain-lain lagi.

  Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada isi pelajaran yang

  menjadi fokus pembelajaran. Bahan sumber ini boleh dalam bentuk petikan, teks, artikel

  dan sebagainya.

  Kriteria pemilihan bahan sumber boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu:

  i. menggunakan bahan sumber yang tersedia ada

  ii. mengubah suai bahan sumber yang ada

  iii. mereka bentuk bahan sumber yang baru

  4.2.3.4 Memilih, mengubahsuai dan mereka bentuk media yang dipilih

  Memilih media merujuk kepada pemilihan bahan sumber yang dapat membantu

  mencapai objektif yang diperlukan. Pemilihan bahan sumber yang tersedia ada perlu

  mengikut beberapa kriteria seperti:

  i. Menepati kurikulum

  ii. Maklumat tepat, boleh dipercayai dan terkini

  iii. Bahasa yang jelas dan mudah difahami

  iv. Menarik minat dan mencetuskan motivasi murid

  v. Menarik penglibatah murid

  vi. Mempunyai kualiti

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  11

  vii. Ada bukti tentang keberkesanan penggunaan

  viii. Bebas daripada bias

  ix. Mempunyai panduan penggunaan/ manual penggunaan

  Kemungkinan bahan sumber yang ada perlu diubahsuai Sekiranya anda menghadapi

  masalah kekurangan bahan media ataupun media yang dipilih kurang sesuai untuk

  proses pengajaran dan pembelajaran, anda boleh mengubahsuai atau mereka bentuk

  semula media yang dipilih. Bagi mengubahsuai media terdapat beberapa perkara yang

  perlu difikirkan termasuklah objektif, murid, kos, kepakaran teknikal, peralatan, fasiliti

  dan masa. Guru juga boleh mereka bentuk sendiri bahan untuk digunakan oleh murid.

  Bahan-bahan media bukan sahaja terdiri daripada foto, perisian komputer , pita video,

  audio malahan termasuk juga perkakasan seperti komputer, pencetak, pengimbas,

  televisyen dan lain-lain.

  4.2.4 Gunakan teknologi, media dan bahan pengajaran dan pembelajaran

  Proses menggunakan media dan bahan dalam pengajaran merupakan peringkat yang

  paling penting kerana jika media dan bahan begitu menarik tetapi tidak mencapai

  objektif pengajaran dan pembelajaran, maka proses pengajaran dan pembelajaran

  gagal. Oleh itu terdapat lima langkah yang perlu dititikberatkan untuk memastikan

  penggunaan media mencapai tahap optimum iaitu:

  i. Prebiu bahan terlebih dahulu sebelum digunakan di dalam kelas

  ii. Menyediakan peralatan dan pastikan ia berfungsi serta mengetahui

  bagaimana menggunakannya.

  iii. Menyediakan persekitan dan tempat yang bersesuaian

  iv. Menyediakan murid

  v. Menyediakan pengalaman pembelajaran

  Sebelum proses pengajaran bermula, pastikan bahan pengajaran sesuai dan berfungsi

  dengan baik.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  12

  4.2.5 Dorong penglibatan murid

  Pembelajaran menjadi seronok jika terdapat kumpulan murid yang aktif. Oleh itu untuk

  mempastikan proses ini berlaku, guru hendaklah melibatkan murid dengan pelbagai

  aktiviti termasuklah latih tubi, perbincangan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Guru

  hendaklah memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti

  yang dirancang. Kegiatan pengukuhan hendaklah diberikan kepada murid serta merta

  selepas murid memberi tindak balas yang betul.

  4.2.6 Nilai dan semak semula keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

  Peringkat akhir dalam model ASSURE ialah nilai dan semak semula perancangan.

  Penilaian yang ditekankan ialah penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran.

  Penilaian melibatkan aspek :

  i. menilai pencapaian murid berdasarkan prestasi murid (set objektif yang

  ditentukan), prestasi dalam aspek kemahiran dan sikap murid.

  ii. pembelajaran yang dihasilkan

  iii. menilai media dan kaedah

  iv. kualiti media

  v. penggunaan guru dan

  vi. penggunaan murid.

  Penilaian berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sebelum,

  semasa dan selepas (melalui amalan refleksi). Ini bertujuan untuk memastikan

  pemilihan objektif, media dan bahan sumber sesuai dengan keupayaan murid.

  Penilaian semasa proses pengajaran boleh dilakukan melalui pemerhatian perlakuan

  pembelajaran murid. Guru boleh mengubah teknik atau mengambil altenatif lain

  sekiranya menghadapi masalah.

  Penilaian pengajaran akan menghasilkan idea untuk membuat penambahbaikan. Guru

  akan dapat membuat perancangan yang lebih efektif hasil daripada refleksi dan maklum

  balas murid. Selain itu guru dapat membetulkan langkah pengajaran, pemilihan objektif,

  pemilihan media yang kurang berkesan dalam perancangan seterusnya.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  13

  RUMUSAN

  Model ASSURE sangat membantu dalam merancang program dengan menggunakan

  berbagai jenis media. Model ini menggunakan beberapa langkah, iaitu analisis murid,

  nyatakan objektif, memilih media dan bahan, gunakan media dan bahan, dorong murid

  dan nilai dan semak. Kesemua langkah itu berfokus untuk menekankan pengajaran

  kepada murid dengan pelbagai gaya belajar iaitu murid diwajibkan untuk berinteraksi

  dalam kalangan mereka dan tidak secara pasif menerima maklumat agar proses

  pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  14

  Latihan

  Jelaskan bagaimana model ASSURE digunakan untuk merancang sesuatu proses

  pengajaran dan pembelajaran.

  Soalan aneka pilihan:

  1. Semasa merancang untuk menghasilkan sistem pengajaran, aspek analisa

  murid merupakan perkara penting, iaitu

  I. Kecerdasan

  II. Gaya pembelajaran

  III. Jantina

  IV. Status sosial-ekonomi

  A. I dan II

  B. I, II dan III

  C. I , II dan IV

  D. I,II,III dan IV

  2. Apakah ciri-ciri (komponen) utama yang perlu diambil kira untuk menulis sesuatu

  objektif?

  A. Kriteria (criterion ; standard)

  B. Syarat-syarat tertentu (conditions)

  C. Aspek pencapaian (performance ; tingkah laku)

  D. Semua di atas.

  3. Langkah berikut: Sediakan bahan-bahan; sediakan persekitaran; persediaan

  murid dan menyediakan pengalaman pembelajaran, adalah merupakan proses

  dalam model ASSURE, iaitu pada peringkat

  A. Analisis

  B. Pilih

  C. Mengguna bahan

  D. Dorongan

 • EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

  15

  BIBLIOGRAFI

  Dunn, R. & Dunn, K. (1992). Teaching secondary students through their individual

  learning styles: Practical approaches for grades 7-12. Boston: Allyn and Bacon.

  Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., & Smaldino, S.E. (1999). Instructional media

  and technologies for learning. Edisi ke 5 . New Jersey: Prentice-Hall.

  Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., & Smaldino, S.E. (2002). Instructional media

  and technologies for learning. Edisi ke 7. New Jersey: Prentice-Hall.

  Mohd Jizat Abdol, Abdul Razak Idris dan Jessnor Elmy (2006). Teknologi pengajaran

  dan pembelajaran. Johor : UTM.

  Norasiah Abdullah, Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009).

  Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selangor: Penerbitan

  Multimedia.

  Noriati A.Rashid, et. al. (2009). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Shah

  Alam: Oxford Fajar.

  Wan Zah Wan Ali, Dr. et al. (2008). HBEM3103. Prinsip teknologi pengajaran. Kuala

  Lumpur: OUM.

  Instructional Design. Akses pada September 20 2012 daripada

  [http://www.instructionaldesign.org/models/assure.html]