Nota Elektronik Asas

download Nota Elektronik Asas

of 23

 • date post

  31-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  863
 • download

  19

Embed Size (px)

description

Elektronik asas, Fungsi Komponen, Komponen aktif dan pasif

Transcript of Nota Elektronik Asas

2.0 Elektrik dan Elektronik (EE)2.1 Prinsip Elektrik & ElektronikMata pelajaran Elektrik dan Elektronik merupakan pengabung jalinan antara bidang Elektrik dan Elektronik yang berteraskan teknologi dan memberi penekanan yang lebih kepada pembelajaran praktikal. Ia menyediakan pengetahuan teori dan amali dalam bidang Teknologi Elektrik dan Elektronik. Selain dari mengikuti topik berkaitan dengan bidang Elektrik dan Elektronik, murid akan dilengkapkan dengan kemahiran penting yang lain melalui topik seperti keselamatan, keusahawanan dan pengurusan.Topik-topik Elektrik merangkumi asas elektrik, kaedah penjanaan bekalan kuasa,pemasangan dan pendawaian elektrik satu fasa, pengendalian dan kawalan motor elektrik. Topik-topik Elektronik pula merangkumi asas elektronik, pengujian dan pengawalan, asas sistem berdigit dan asas sistem perhubungan..Objektif

1. Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan bengkel.2. Mengetahui, memahami dan mengaplikasi prinsip, hukum, formula, terminologi, proses dan prosedur dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik.3. Mengenal pasti, mengguna dan menyenggara alat pengukuran dan pengujian dan elektronik.4. Memahami, membina dan menguji litar elektrik dan elektronik berpandukan perincian yang diberikan.5. Mengetahui dan memahami asas sistem berdigit dan aplikasinya.6. Mengguna peralatan lukisan, membina dan membuat lukisan geometri.

2.1.1 Tenaga Elektrik, Pengalir Dan Penebat Tajuk ini mendedahkan murid kepada kaedah penghasilan tenaga elektrik ; jenis-jenis bekalan elektrik ; penyambungan sel ; pengalir dan penebat ; rintangan pengalir dan penggunaan alat ujian dan alat ukuran.Murid dinilai kompetensinya menggunakan osiloskop untuk memaparkan bentuk gelombang ; menggunakan meter pelbagai untuk mengukur arus, voltan dan rintangan ; menyambung sel secara siri, selari dan siri-selari dan mengukur bacaan voltan.

2.1.2 Aplikasi Elektrik & ElektronikTajuk ini dibahagikan kepada dua mata pelajaran, iaitu Prinsip Elektrik dan Elektronik serta Aplikasi Elektrik dan Elektronik. Mata pelajaran Elektrik dan Elektronik merupakan pengabung jalinan antara bidang Elektrik dan Elektronik yang berteraskan teknologi dan memberi penekanan yang lebih kepada pembelajaran praktikal. Ia menyediakan pengetahuan teori dan amali dalam bidang Teknologi Elektrik dan Elektronik. Selain dari mengikuti topik berkaitan dengan bidang Elektrik dan Elektronik, murid akan dilengkapkan dengan kemahiran penting yang lain melalui topik seperti keselamatan, keusahawanan dan pengurusan.2.1.3 Peluang Melanjutkan Pelajaran Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Politeknik Institut Latihan Perindustrian (ILP) Institut Kemahiran Mara (IKM) Kolej Komuniti

Objektif :1. Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan peraturan STM / IEE.2. Memahami kaedah dan membuat kerja pemasangan elektrik fasa tunggal domestik dan industri.3. Memahami ciri, fungsi, penggunaan dan penyenggaraan alat kelengkapan, alat pengukuran dan alat pengujian elektrik dan elektronik.4. Membina dan menguji litar elektrik dan elektronik berpandukan perincian yang diberi.5. Mengesan dan membaiki kerosakan litar elektronik, penerima radio AM, FM dan penerima TV warna.6. Memasang dan mendawai pemula, motor elektrik dan komponen-komponen kawalan magnetik.7. Mengaturcara mudah PLC untuk mengawal motor elektrik.8. Membaca, melukis dan mentafsir lukisan elektrik dan elektronik.9. Mengenal pasti ciri-ciri dan peranan usahawan, agensi yang dapat membantu usahawan serta mematuhi prosedur penubuhan perniagaan dan seterusnya menyediakan rancangan perniagaan yang mudah berkaitan dengan kursus elektrik & elektronik yang dipelajari dalam usaha melahirkan usahawan.

2.1.4 Lukisan Elektrik Dan ElektronikModul ini memberi pendedahan dan pengetahuan tentang kaedah melukis simbol-simbol kompenan elektrik dan elektronik; melukis skema pemasangan dan pendawaian elektrik; susunatur peralatan yang berkaitan; kaedah mentafsir dan memindahkan litar skema kepada papn tercetak dan sebagainya.Murid dinilai kompetensinya dalam kerja melukis rajah litar skema dan rajah susun atur pendawaian 1 fasa dan 3 fasa; melukis simbol kompenan, litar skema dan litar bercetak.

2.1.5 Litar Elektrik Modul ini mendedahkan murid kepada kemahiran membina litar siri, selari dan siri-selari ; teknik mempateri; menghitung kuantiti elektrik ; menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchoff dalam litar siri, selari dan siri-selari ; menggunakan meter pelbagai.Murid dinilai kompetensinya dalam membuat lakaran dan sambungan perintang secara siri, selari dan siri-selari ; memateri perintang secara siri-selari pada papan jalur. 2.1.6 Laluan Kerjaya Wireman Mekanik Radio TV Mekanik Mesin dan Peralatan

2.2 Jenis Komponen ElektronikKomponen-komponen elektronik boleh dikelaskan sebagai komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif ialah komponen-komponen yang tidak menyumbang kepadagandaan voltan, dan arus kepada suatu litar. Ianya tidak memerlukan sebarang input untuk berfungsi. Contoh komponen pasif ialah perintang, pemuat dan pearuh.Komponen aktif pula merupakan komponen yang mempunyai kebolehan untuk menghasilkan gandaan voltan, dan arus. Komponen ini juga boleh menghasilkan tindakan pensuisan dalam suatu litar. Kebanyakan komponen jenis ini dibina menggunakan bahan separuh pengalir. Contoh komponen aktif ialah transistor, diod dan litar bersepadu.

2.2.1 Komponen Pasifa) PerintangPerintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu litar elektronik. Kegunaan utamanya ialah menghadkan aliran arus dalam litar kerana adanya rintangan. Perintang juga digunakan sebagai pembahagi voltan. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Unit untuk menyukat rintangan ialah ohm ().Terdapat dua jenis perintang:1. Perintang tetap perintang yang mempunyai nilai rintangan yang tetap2. Perintang boleh ubah perintang yang nilai rintangannya boleh diubah-ubah

b) Jenis PemuatKomponen kapasitor atau pemuat boleh didapati dalam banyak rupa bentuk dan saiz. Walau bagaimanapun kesemua kapasitor boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pemuat tetap dan pemuat boleh ubah.

c) Pemuat tetapPemuat tetap ialah pemuat yang nilai kemuatannya tetap. Pemuat jenis ini ada yang berkutub seperti pemuat elektrolitik. Anda perlu pastikan pemuat berkutub disambung pada kekutupan yang betul. Pemuat tetap jenis tidak berkutub seperti pemuat seramik, mika dan kertas pula boleh disambung tanpa mengambilkira kekutupan sambungannya.d) Pemuat boleh ubahPemuat boleh ubah ialah jenis pemuat yang nilai kemuatannya boleh dilaras. Nilai kemuatan dapat diubah sama ada dengan melaraskan luas permukaan plat yang berkesan atau jarak antara plat.e) KemuatanKemampuan sesuatu pemuat untuk menyimpan cas dinyatakan dalam kemuatan, C. Unit bagi kemuatan ialah farad, F. Nilai kemuatan sesuatu pemuat dinyatakan pada badan pemuat itu dengan menggunakan salah satu daripada cara berikut: Nilai sebenar dicetak terus pada badan pemuat Nilai dinyatakan menggunakan kod warna Nilai dinyatakan menggunakan kod nombor tiga digit

f) Suis

digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar dengan mudah dan pantas. dua perkara yang perlu diberi perhatian berhubung dengan penggunaan suis: kadaran voltan kendalian dan arus maksimum suis tersebut. Jika kadaran voltan kendalian dan arus maksimum suis dilampaui, suis akan rosak

Jenis-jenis SuisSuis Togel (Rajah 7) dan Suis Gelangsar (Rajah 8)

Rajah 8: Suis GelangsarRajah 7: Suis togel

Suis punat tekan digunakan untuk membuka atau menutup litar dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada dua jenis: suis punat tekan hidup (NO) suis punat tekan mati (NC). Bagi suis punat tekan hidup, litar akan tertutup apabila punat ditekan. Apabila punat dilepaskan, litar akan terbuka. Contoh: Suis loceng dalam bas. Bagi suis punat tekan mati, litar akan terbuka apabila punat ditekan dan litar akan tertutup apabila punat dilepaskan. Contoh: suis amaran di pintu kereta.

g) Mentol Mengeluarkan cahaya apabila arus mengalir melalui filamennya. Mentol selalunya rosak apabila filamennya putus. Mentol dan simbol skematiknya adalah seperti dalam rajah 11.Rajah 11: Mentol dan simbol skematik

h) Sel dan Bateri Komponen ini membekalkan tenaga elektrik untuk membolehkan sesuatu projek elektronik berfungsi. Binaan asas suatu sel dan bateri terdiri daripada elektrod positif, elektrod negatif dan elektrolit. Tindakbalas kimia di antara elektrolit dan plat-plat tersebut menyebabkan tenaga elektrik terhasil. Terdapat dua jenis sel: sel primer dan sel sekunder Sel kering yang digunakan dalam lampu suluh adalah contoh sel primer. Beberapa sel yang disambung secara siri membentuk satu bateri. Bateri basah yang digunakan dalam kereta merupakan contoh sel sekunder.

Rajah 12: Simbol skematik sel dan bateri

2.3 Komponen Aktif2.3.1 Diod Diod ialah komponen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah. Diod dibina dengan mencantumkan bahan semikonduktor jenis-P dan jenis-N. Cantuman ini menghasilkan diod simpang. Bahagian diod yang dibina daripada bahan jenis-P dinamakan anod (+) sementara bahagian bahan jenis-N dinamakan katod (-). Rajah 13 menunjukkan diod simpang dan simbol skematiknya.Rajah 13: Diod simpang dan simbol skematik

Bahagian katod ditandakan dengan satu gelang yang tercetak berhampiran dengannya. Satu fungsi penting diod simpang ialah menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Diod mengalirkan arus apabila dipincang hadapan dan menghalang aliran arus apabila mendapat pincang balikan. Lihat rajah 14.pincang hadapanpincang balikanRajah 14: Cara memincang diod

2.3.2 Diod pemancar cahaya (LED) Diod pemancar cahaya (LED) adalah satu jenis diod yang dapat memancarkan cahaya apabila mendapat punca voltan positif pada anod dan negatif pada katod. LED membenarkan arus elektrik mengalir sehala. LED biasa digunakan