Nota Digital

download Nota Digital

of 18

Embed Size (px)

Transcript of Nota Digital

 • 7/22/2019 Nota Digital

  1/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  KOMPONEN DIGITAL

  TAJUK : PILIH IC DIGITAL JENIS SSI (SMALL SCALE INTERGRATION)

  1. Kenal jenis-jenis SSI IC digital.

  2. Penggunaan SSI IC digital

  3. Faham data komponen menerusi buku data4. Faham ciri-ciri SSI IC digital

  5. Faham kaedah pengujian

  6. Faham komponen setara

  7. Faham prinsip SSI IC digital

  PENERANGAN :

  KELUARGA LOGIK TTL DAN CMOS

  Anda telah diperkenalkan kepada beberapa jenis get dan kombinasi get seperti

  litar daftar anjakan dan pembilang sama ada bariak atau segerak. Get atau

  kombinasi get ini tergolong dalam dua keluarga logik yang popular digunakaniaitu TTL dan CMOS. TTL ialah singkatan untukTransistor-Transistor Logicmanakala CMOS ialah Complemetary Metal Oxide-Silicon. Perkembangan

  teknologi menjadikan CMOS lebih popular digunakan dalam pembuatan litar

  bersepadu.

  TTL (TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC)

  Pada asasnya get atau kombinasi get TTL dibina dengan menggunakan teknologitransistor dwikutub. Oleh yang demikian teknologi ini memerlukan ruang pembinaan

  cip yang luas dan lesapan kuasa yang tinggi walaupun TTL mempunyai kepantasan

  pensuisan yang tinggi. Ciri-ciri TTL yang lain adalah seperti berikut:

  Bekalan kuasa antara +5V hingga +7V

  Memerlukan komponen luaran yang minimum

  Tidak dipengaruhi oleh elektrik statik

  Mempunyai tanda pengenalan yang bermula dengan nombor 74atau 54

  seperti 7400, 7404 dan sebagainya.

  1

 • 7/22/2019 Nota Digital

  2/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  CMOS (COMPLEMETARY METAL OXIDE-SILICON)

  CMOS menggunakan ruang pembinaan cip yang kecil dan lesapan kuasa yang

  rendah. Kepantasan pensuisan CMOS tidaklah sepantas TTL. Ketidak pantasan

  pensuisan CMOS boleh diimbangi dengan dua kebaikan CMOS iaitu faktor ruangpembinaan dan lesapan kuasa. Faktor ini merupakan kriteria penting dalam proses

  pembinaan litar bersepadu logik. Ciri-ciri lain yang berkaitan dengan CMOS:-

  Kos pembuatan yang rendah

  Boleh berfungsi dengan kadar bekalan kuasa antara +3V hingga +15V

  Menggunakan kadar kuasa yang rendah

  Kurang gangguan kebisingan

  Mempunyai nombor tanda pengenalan yang bermula dengan 4seperti

  4000,4011 dan sebagainya.

  Kelemahan utama IC CMOS berbanding dengan IC TTL ialah IC CMOS sensitif kepadanyahcas statik. Nyahcas statik ini boleh merosakkan lapisan silikon dioksida IC

  tersebut.

  Rajah 6.31

  Contoh IC CMOS

  2

 • 7/22/2019 Nota Digital

  3/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Oleh itu kamu perlu bertindak berhati-hati apabila memegang atau memasang IC

  CMOS dalam litar. Berikut ialah beberapa cadangan untuk mengelakkan kerosakan

  yang disebabkan nyahcas statik:-

  Simpan IC CMOS ditempat khas yang jauh dari bahan pengalir

  Gunakan alat pemateri berkuasa rendah dan mempunyai talian

  pembumian.

  Apabila menukar sambungan atau menanggal IC CMOS pastikan

  bekalan kuasa telah dimatikan.

  Pastikan talian masukkan isyarat tidak disambung pada bekalan kuasa.

  LOGIC GATE

  Dicipta oleh George Book (1815-1864)

  Bertujuan untuk membantu masalah penggunaan logic 1 dan logic 0. Konsepasas digunakan. Benar dan Tidak

  Benar :- menggunakan kaedah penggunaan/penyelesaian yang berbeza

  dengan algebra biasa.

  aljebra biasa.

  Litar logic boleh dibina menggunakan:-

  I. Suis

  II. Transistor

  III. Litar bersepadu/ (IC) Intergrated Circuit

  Pada tahap awal sistem logik menggunakan rangkaian litar bersuis, melibatkan

  bil suis yang agak banyak. Maka timbul kesulitan semasa pemasangan dansistem kendaliannya. Jadi ia telah ditukar kepada gate berelektronik

  dikendalikan oleh isyarat elektrik, sebagaimana diketahui gate mempunyai

  input dan output seperti 1 masukan - 1 keluaran atau 2 masukan-1 keluaran.

  Litar logik bertindak untuk mengalir dan memutuskan arus dalam sesuatu litar.

  Keadaaan ini ditentukan oleh keadaan pada gate dimana voltan high = 1 dan

  voltan low = 0.

  EX:

  3

  Logic 0 Logic 1

  False True

  Off On

  Low High

  No Yes

  Open switch Closed switched

 • 7/22/2019 Nota Digital

  4/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Truth Table

  Litar Logic Menggunakan Suis

  Suatu litar menentukan samaada isyarat masukan (input) boleh melalui hingga

  ke keluaran (output) disebut logic gate, di mana menggunakan binary nombor(0,1). Ini untuk menentukan kendalian sesuatu litar. Contohnya satu mentol

  akan menyala dan terpadam dipengaruhi oleh:-

  i. Aliran (arus) ke mentolii. Punca voltan

  iii. Suis on/off

  Dari segi persamaan logic, mentol menyala pada keadaan 1 dan padam semasa

  keadaan 0.

  CONTOH:- Litar Sesiri

  Litar Logic

  JADUAL KEBENARAN

  Litar logic sesiri (Logic Dan) dan truth table (Jadual Kebenaran) untuk

  kawalan suis (input/output).

  Mentol akan menyala jika suis A dan B ditutup, disebabkan keadaan suis

  dalam litar sesiri. Mentol tak menyala jika salah satu suis A/B ditutup dan satu

  lagi dibuka. Konsep benar dan tidak benar digunakan untuk menentukankeadaan suis dan mentol seperti berikut:-

  4

  x

  xx

  x

  Xx

  X

  5V

  Mentol

  A

  B

  S1 (A) S2 (B) Mentol

  Open (0) Open (0) Padam (0)

  Open (0) Close (1) Padam (0)

  Close (1) Open (0) Padam (0)

  Close (1) Close (1) Nyala (1)

 • 7/22/2019 Nota Digital

  5/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  i. Mentol benar semasa A dan B benar.

  ii. Mentol = A dan B [ Logic Dan (AND GATE)]

  CONTOH :- Litar Selari

  JADUAL KEBENARAN

  Litar logik

  Litar logic selari (OR) dan truth table (jadual kebenaran) untuk kawalan suisinput dan output.

  Pada litar selari (suis) mentol akan menyala jika hanya salah satu daripada 1

  suis ditutup (ON) dan membenarkan konsep benar dan tidak benar digunakandi mana:-

  i. Lampu benar apabila A/B on

  ii. Mentol = A + B (Logic atau (OR))

  Litar Logic menggunakan transistor

  Litar transistor digunakan untuk menghasilkan logic 1 dan 0 di mana keadaan

  suis S1 dan S2 menyebabkan Q1 bekerja.

  Input di base, output di emitter. Suis S1 On, Q1 bekerja menyebabkan output

  di emitter 3V, S2 On, Q1 = off menyebabkan output di emitter 0V.

  5

  A

  B

  5V

  Ment

  ol

  S1 (A) S2 (B) Mentol

  Open (0) Open (0) Padam (0)

  Open (0) Close (1) Nyala (1)

  Close (1) Open (0) Nyala (1)

  Close (1) Close (1) Nyala (1)

  R4

  R3

  R5

  R1R2

  S1

  S2O/P

  Q1

 • 7/22/2019 Nota Digital

  6/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  GET DAN (AND GATE)

  Rajah 6.2 menunjukkan litar anolog dan simbor get DAN. Dalam rajah tersebut

  mentol L akan menyala apabila kedua-dua suis S1 dan S2 ditutup. Keadaan inimewakili logik 1. Apabila satu daripada suis atau kedua-dua suis tersebut terbuka,mentol tidak menyala. Keadaan ini mewakili logik 0. Tanda [.] digunakan untuk

  menunjukkan operasi get DAN. Contohnya A.B bermaksud A DAN B. jadual 6.2

  menunjukkan rumusan kendalian bagi litar anolog get logik DAN manakala jadual 6.3pula menunjukkan jadual kebenaran get logik DAN.

  Rajah 6.2 Litar anolog dan simbol get logik DAN

  Jadual 6.2 Jadual kebenaran litar anolog Get logik DAN

  Jadual 6.3 Jadual kebenaran get logik DAN

  6

  a. Litar analog

  b.

  Masukan Keluaran

  A B F = A.B

  0

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  S1 Keadaan

  logik

  S2 Keadaan

  logik

  Mentol

  (L)

  Keadaan

  logik

  Buka

  Buka

  Tutup

  Tutup

  0

  0

  1

  1

  Buka

  Tutup

  Buka

  Tutup

  0

  1

  0

  1

  Tak nyala

  Tak nyala

  Tak nyala

  Nyala

  0

  0

  0

  1

 • 7/22/2019 Nota Digital

  7/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  7

  o/p Y

  D1

  Vcc

  Litar logik

  RL

  A

  B

  o/p Y

  D1 Litar logik

  RLA

  B

  Vccinput

  input

 • 7/22/2019 Nota Digital

  8/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Boolean Algebra : AND GATE OPERATION

  Y = A.B / AB Tanda (.) menunjukkan operasi AND

  Jika A = 0 , B = 1

  Jika A = 1 , B = 1

  Y = A.B

  Y = A.B

  Y = 0.1 = 0

  Y = 1.1 = 1

  Get ATAU (OR GATE)

  Rajah 6.3 menunjukkan litar anolog dan simbol get logik ATAU. Dalam rajah

  tersebut, mentol L akan menyala apabila satu daripada atau kedua-dua suis

  ( S1 dan S2) ditutup. Keadaan ini mewakili logik 1. Mentol L tidak akanmenyala apabila kedua-dua suis dibuka. Keadaan ini mewakili logik 0.

  Jadual 6.4 merumuskan operasi litar anolog get logik ATAU manakala jadual

  6.5 ialah jadual kebenaran get logik ATAU. Tanda [+] digunakan untukmenunjukkan operasi ATAU. Contohnya, A ATAU B.

  a. Litar Analog b. Simbol

  Rajah 6.3 Litar analog dan simbol get logik ATAU

  Jadual 6.4 Jadual kebenaran litar anolog get logik ATAU

  8

  S1 Keadaan

  Logik

  S2 Keadaan

  Logik

  Mentol

  (L)

  Keadaan

  logik

  Buka

  Buka

  Tutup

  Tutup

  0

  0

  1

  1

  Buka

  Tutup

  Buka

  Tutup

  0

  1

  0

  1

  Tak nyala

  Nyala

  Nyala

  Nyala

  0

  1

  1

  1

 • 7/22/2019 Nota Digital

  9/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Jadual 6.5 Jadual kebenaran get logik ATAU

  9

  Masukan Keluaran

  A B F = A.B

  0

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  D1

  D2 O/p Y

  A

  B RL

  D1

  D2 O/p Y

  RL

  A

  B

  A

  B

  Y

 • 7/22/2019 Nota Digital

  10/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Boolean Algebra : OR GATE OPERATION

  Y = A + B. Tanda (+) menunjukkan operasi OR

  Jika A = 0 , B = 1 , Jika A = 1 , B = 1

  Y = A + B Y = A + B

  Y = 0 +1 = 1 Y = 1 + 1 = 1

  Get Logik Penyongsang (TAK) (INVERTER GATE)

  Get logik penyongsong mempunyai satu masukan dan satu keluaran. Get iniberfungsi untuk menyongsangkan keadaan logik masukan. Jika logik masukan

  ialah 1. Maka keadaan logik keluaran 0 manakala jika logik masukan ialah 0,

  maka keadaan logik keluaran 1. Get logik penyongsang ini juga disebut getlogik TAK. Rajah 6.4 menunjukkan simbol get logik penyongsang dan jadual 6.6

  menunjukkan jadual kebenaran get tersebut. Tanda palang di atas huruf

  bermaksud keadaan logik keluaran telah disongsangkan seperti yang ditunjukkan

  dalam rajah 6.5. apabila keadaan logik disongsangkan dua kali secara berturutankeluaran kembali ke logik, asal seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.6.

  Rajah 6.4 Rajah 6.5

  Simbol get logik TAK Logik keluaran telahDisongsang

  10

 • 7/22/2019 Nota Digital

  11/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Jadual 6.6

  Jadual kebenaran penyongsang

  Rajah 6.6

  Kesan penyongsangan berganda

  11

  Masukan Keluaran

  0

  1

  1

  0

  A Y

  Vin 0

  5Vcc

  O/p Y

  Vcc 5V

  Q1

  Litar logik

 • 7/22/2019 Nota Digital

  12/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Boolean Algebra : NOT / INVERTER GATE OPERATION

  Tanda bar ( ) menunjukkan operasi inverter / not

  Jika A = 0 Jika A = 1

  Y = 0 Y = 1Y = 1 Y = 0

  Atau Y = A Y = AY = A Y = A

  Get TAK-ATAU (NOR GATE)

  a. Gabungan get TAK dan ATAU

  b. Simbol get TAK- ATAU

  Rajah 6.8 Jadual kebenaran get logik TAK-ATAU

  Jadual 6.8 Jadual kebenaran get logik TAK-ATAU

  Get logik TAK-ATAU ialah gabungan get logik ATAU dan get logik TAK yang

  disambung secara berturutan. Gabungan kedua-dua get logik ditunjukkan dalam Rajah6.8a manakala simbol get TAK-DAN adalah seperti Rajah 6.8b. Merujuk Jadual 6.8

  keluaran get logik TAK-ATAU adalah bertentangan dengan keadaan get logik ATAU.

  12

  Masukan Keluaran

  A B Y = A + B

  0

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  0

  0

 • 7/22/2019 Nota Digital

  13/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Fig 3.8 NOR gate symbols , truth table and packages

  NOR OPERATION

  BUBBLE AND GATE

  - Merupakan gabungan not, and gate- De Morgans First Teorem yang menjumpai formula ini.

  BUBBLE AND GATE OPERATION

  13

  A

  B

  Y = A + B

  Y1 = A + B

  Y2 = A + B

  A

  B

  Y1

  Y2

  A

  B

  Y A

  B

  Y

  ABY001010100110

  Jadual KebenaranA

  B

  Y

  A

  B

  Y

  3

  Y1

  Y2

 • 7/22/2019 Nota Digital

  14/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Y1 = A

  Y2 = BY3 = Y1 . Y2 = A . B

  =

  NOR GATE = A + B = BUBBLE AND GATE = A . B

  Keadaan ini dipanggil Interchange able

  Get TAK-DAN (NAND GATE)

  Get logik TAK-DAN ialah gabungan get logik DAN dengan get logik TAK yang

  disambung secara berturutan. Contohnya A . B bermaksud A DAN B. Gabungan kedua-

  dua get logik ditunjukkan dalam Rajah 6.7a manakala simbol get TAK-DAN ditunjukkandalam Rajah 6.7b. Merujuk Jadual 6.7 keluaran get logik TAK-DAN adalah bertentangan

  dengan keadaan logik get DAN.

  a. Gabungan get TAK dan Get DAN b. Simbol get TAK-DAN

  Rajah 6.7 Get TAK dan DAN serta simbol get logik TAK-DAN (nand gate)

  Jadual 6.7 Jadual kebenaran get logik TAK-DAN

  14

  A

  B

  Y = A + B A

  B

  Y

  Q1

  Q2

  Litar logik

  I/p

  R1

  R2

  Vcc

  R3

  O/p

  Masukan Keluaran

  A B Y = A . B

  00

  1

  1

  01

  0

  1

  11

  1

  0

 • 7/22/2019 Nota Digital

  15/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Fig 3.7 NAND gate symbols , truth table and packages

  NAND OPERATION

  BUBBLE OR GATE

  - Gabungan not, or gate dikenali dengan Bubble or gate.- De Morgans Second Teorem yang menjumpai formula ini.

  BUBBLE OR GATE OPERATION

  15

  A

  B

  Y = A . B

  Y1 = A . B

  Y2 = A . B

  A

  B

  Y1

  Y2

  ABY001011101110

  Jadual Kebenaran

  A

  B

  Y A

  B

  Y

  A

  B

  Y

  A

  B

  Y3Y1

  Y2

 • 7/22/2019 Nota Digital

  16/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Y1 = A

  Y2 = BY3 = Y1 + Y2 = A + B

  =

  NAND GATE = A . B = BUBBLE OR GATE = A + B

  Keadaan ini dipanggil Interchange able

  Get Ekslusif ATAU (EX-ATAU)

  Litar ekslusif ATAU (EX-ATAU) dibina daripada beberapa kombinasi logik. Rajah 6.9a

  menunjukkan litar logik bagi get logik EX-ATAU yang paling mudah dan keluarannya

  adalah Y = A B. Rajah 6.9b menunjukkan simbol get logik EX-ATAU. Tanda

  digunakan untuk menunjukkan operasi EX-ATAU.Contohnya, A B bermaksud A EX-

  ATAU B. Dari Jadual 6.9 anda dapat perhatikan bahawa keluaran get logik EX-ATAU

  berada dalam keadaan logik 1 apabila kedua-dua masukan mempunyai keadaan logikyang bertentangan . Jika kedua-dua masukan mempunyai keadaan logik yang sama maka

  keluaran logik EX-ATAU ialah 0

  a. Litar logik ekslusif ATAU

  b. Simbol get EX-ATAU

  Rajah 6.9 Litar logik ekslusif ATAU dan simbol get logik ekslusif EX-ATAU

  16

  A

  B

  Y = A . B A

  B

  Y

 • 7/22/2019 Nota Digital

  17/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  Jadual 6.9 Jadual Kebenaran get logik EX-ATAU

  EX-OR OPERATION

  Y = A B

  Y = AB + AB

  Y = A B

  Fig 3.9 XOR gate symbols, truth table and packages

  EXCLUSIVE NOR GATE

  - Mempunyai keluaran high apabila kedua-dua masukkannya adalah low atauhigh

  a. Litar logik ekslusif NOR

  b.

  17

  Masukan Keluaran

  A B Y = A B0

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  A

  BY

 • 7/22/2019 Nota Digital

  18/18

  INDUSTRIAL ELECTRICAL & ELECTRONIC SYSTEM

  b. Simbol get EX-NOR

  EX-NOR OPERATION

  Y = AB + AB

  Y = A B

  18

  A B Y

  0

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  1

  0

  0

  1

  Jadual Kebenaran

  A

  B

  YA

  B

  Y