Nota CTU 211 (Sejarah Sains Dan Teknologi Islam)-NOTA 2

download Nota CTU 211 (Sejarah Sains Dan Teknologi Islam)-NOTA 2

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Nota CTU 211 (Sejarah Sains Dan Teknologi Islam)-NOTA 2

SEJARAH SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM. SUBTOPIK: 1)Keperluan Mengkaji Sejarah Dalam Islam. 2)Sains Dan Teknologi Zaman Anbiya Dan Umat Terdahulu. Adam a.s.Nuh a.s. Ibrahin a.s. Daud a.s. Sulaiman a.s. Teknologi Kaum Ad Teknologi Kaum Thamud. Teknologi Firaun. 3)Pengajaran Daripada Peristiwa Sejarah. Rumusan Pengajaran Peristiwa Sejarah Kaum Terdahulu. . 1)KEPERLUAN MENGKAJI SEJARAH DALAM ISLAM. Sejarah telah memainkan peranan penting dalam proses kajian ke atas peringkat dan tahap kehidupan manusia. Dalam Islam al-Quran merupakan sumber sejarah utama dalam membenarkan sesuatu fakta sejarah. Al-Quran juga telah memperlihatkan beberapa ciri penting mengenai sejarah dan pensejarahan dan hubungannya dngan tamadun manusia melalaui peristiwa-peristiwa dan contoh-contoh umat terdahulu.1

Di antara peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan dalam al-Qurandianggarkan sebanyak 1000 ayat adalah kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sejak zaman nabi Adam a.s, sehinggalah zaman nabi Muhammad s.a.w, serta kisah-kisah kaum Ad, Thamud dan Firaun serta kerajaan-kerajaan seperti Saba dan sebagainya.2 Berikut adalah beberapa keperluan dalam mengkaji sejarah dalam Islam: a)Mendidik Manusia Berfikir. _ +O^~ "=^- _^UE4pNO-E44C ^_g ..maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. b) Mengambil iktibar.

1 Ab. Aziz Ismail (2008), Beberapa Aspek Sains Dan Teknologi Dalam Islam,UPENA UITM, Shah Alam, Selangor, h.12. 2 Ibid, h.12. ; ]~E O))=~E4OgN Oj+wU4:^- 4`4p~E LVCg4O4O4^NC}:4 4-Cg>Og~-.- 4u-4gOuCE4CO^>4 ]7/E* O4-4LO4uO4O4Og4pONLg`uNC ^ 111.Demisesungguhnya,kisahNabi-nabiitu mengandungipelajaranYangmendatangkan iktibarbagiorang-orangYangmempunyaiakal fikiran.(kisahNabi-nabiYangterkandungDalam Al-Quran)bukanlahiacerita-ceritaYangdiada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa Yang tersebut diDalamKitab-kitabugamaYangterdahulu daripadanya,daniasebagaiketeranganYang menjelaskantiap-tiapsesuatu,sertamenjadi hidayahpetunjukdanrahmatbagikaumYang (mahu) beriman. c) Membuktikan bahawa wahyu adalah benar-benar daripada Allah swt. -Segalayangdiceritakandalamal-Quranadalahfakta-faktayangbenar,sama adamengenaiperistiwasejarah,fakta-faktasaintifikataupunapasahajaberita daripadaal-Quran.Olehdemikianseseorangmuslimituperlulahberimandan yakindengansetiapayatdanfaktadaripadaal-Quransamaadatelah terdapatnya sesuatu fakta sains yang membenarkannya ataupun belum. Sebagai seorangsaintismuslimkitaperluyakindengansetiapayatqurantanparagu, dan setelah datangnya fakta sains maka fakta tersebut akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah swt. d) Membenarkan Islam sebagai al-Deen. - Setelah kita meyakini mengenai kebenaran ayat-ayat al-Quran dan Hadith-hadith nabiSaw,makasecaratidaklangsungkebenaran-kebenaraninitelahmembenarkanIslam sebagai suatu al-deen iaitu agama dan cara hidup bagi sekalian manusia. Kajian ke atas sejarahummatterdahulusecarahistoriografimahupunsaintifikmelaluipanduan-panduanal-QurantelahmeletakkanIslamsebagaiagamaulungyanghanyasatu-satunya diterima oleh Allah swt. Oleh demikian segala agama selain islam adalah tidak releven untuk dianuti oleh manusia. e) Membenarkan janji baik dan buruk itu daripada Allah SWT. -Kajiansejarahmelaluial-Qurantelahmembuktikanakankebenaranjanjibaikdan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sejarah menunjukkan bahawa orang-orang yangberimandanbertaqwakepadaAllahadalahgolonganyangberjayadisisiAllah manakala golongan yang ingkar dan melakukan kerosakan dimuka bumi adalah mereka yang menerima balasan buruk daripada Allah swt. 2. SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN ANBIYA DAN UMAT TERDAHULU. 2.1 Nabi Adam a.s. =^U44 4E1-4747.E;--E_^U7 gE)=O47 O>4NgOj^UE^-4O)+O7*):^g7.Ec)g7^E- p)+L7 4-g~g=31.DaniatelahmengajarkanNabiAdam,akanSegala namabenda-bendadangunanya,kemudian ditunjukkannyakepadamalaikatlaluiaberfirman: "TerangkanlahkepadaKunamabenda-bendaini semuanya jika kamu golongan Yang benar". (al-Baqarah 2:31) ^@ Antara kemahiran yang dikuasai oleh Nabi Adam a.s adalah: -Penguasaan tentang nama sekalian benda. -Menurut Ibn al-Athir, nabi Adam a.s. diajar oleh Allah s.w.t. melaluiJibril a.s. cara-cara menanam pokok (pertanian) dan membuat besi. -Menguasai ilmu bahasa. 2.2 Nabi Nuh a.s. - Nabi ke-4 selepas adam a.s.3 - Berdakwah selama 950 tahun menyeru kaumnya supaya tidak mensyirikkan Allah. 4~ p4OO)+uOO^e- E)pO+OO ^gg .E4^1EOugO^O) p;7E4;-ElU^-E4g[N1;N)E4j1;O44-O) 47.E_4^+O 4O4+OOOL+- -CUc OgOg}g` ]u-E}uEeu-4L^-26.NabiNuhberdoaDenganberkata:"Wahai Tuhankutolonglahdaku,keranamereka mendustakan seruanku". 27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera Dengan pengawasan serta kawalan kami, dan Dengan panduanwahyuKami(tentangcaramembuatnya); kemudianapabiladatanghukumKamiuntuk membinasakanmereka,danairmemancut-mancut darimukabumi(yangmenandakankedatangan taufan), maka masukkanlah ke Dalam bahtera itu dua daritiap-tiapjenishaiwan(jantandanbetina),dan bawalahahlimu(danpengikut-pengikutmu)kecuali orang Yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antaramereka(disebabkankekufurannya);dan janganlahEngkaumerayukepadaKuuntukmenolong kaumYangzalimitu,keranaSesungguhnyamereka akanditenggelamkanDengantaufansehinggamati lemas. Al-Muminun 23: 26-27.

3 Fadzlullah Hj. Shuib (2007), Syariah Sains Dan Teknologi, al-Hidayah Publication, Kuala Lumpur, h.33. CUu-4 ) }4`4-4lEc gO^OU4NNO^- _u4g`W 4 /j_lgCCq`O) 4g~-.-W-EOU WgE+)]O~O^G` ^g_ Kemahiran-kemahiran yang dikuasai oleh Nabi Nuh a.s adalah: -Pembinaan bahtera untuk menyelamatkan golongan yang beriman ketika banjir besar. -Beliau juga merupakan seorang pakar sains, matematik dan teknologi logam.4 Tapak Pendaratan Bahtera Nabi Nuh.

4 Ab. Aziz Ismail, op.cit,h.16. 2.3 Nabi Ibrahim a.s. - Beliau merupakan putera kepada Azar, iaitu salah seorang menteri pada pemerintahan Namrud dan beliau juga memiliki ilmu cakerawala yang dimiliki oleh ayahnya.5 Firman Allah swt : CgEOE4-O@O+^=1g-4O)=O7U4`g4OEOO-75.DanDemikianlahKamiperlihatkankepada NabiIbrahimkebesarandankekuasaan(Kami)di langitdandibumi,dansupayamenjadilahiadari orang-orang Yang percaya Dengan sepenuh-penuh yakin. 76. Maka ketika ia berada pada waktu malam Yang

5 Fadzlullah Hj. Shuib, op.cit, h.16. ^O-44pO74Og4 =}g`4-g4g~O^-^_) OU O}E_gO^OU4N N^O---474O 4:EOE W4~ -EOE-O).4O W .OU 4~ OUgOq--)UgE- ^_g OU -474O4OE^-LN)e4 4~-EOE- O).4O W.OU 4~' -O)+gg4 O).4O-=OV =}g`gO^-4-)g.._-^__ OU -474O";O=-LOEN)e4 4~-EOE- O).4O.-EOE- +O4- W.OU ;eU4~ O4CO)E+) E7-O@O4gelap,iamelihatsebuahbintang(bersinar-sinar), laluiaberkata:"InikahTuhanku?"kemudian apabilabintangituterbenam,iaberkatapula: "Aku tidak suka kepada Yang terbenam hilang". 77.Kemudianapabiladilihatnyabulanterbit (menyinarkancahayanya),Diaberkata:"Inikah Tuhanku?"makasetelahbulanituterbenam, berkatalahdia:"Demisesungguhnya,jikaAku tidakdiberikanpetunjukolehTuhanku,nescaya menjadilah Aku dari kaum Yang sesat". 78.KemudianapabilaDiamelihatmatahari sedangterbit(menyinarkancahayanya), berkatalahdia:"InikahTuhanku?inilebihbesar". setelahmatahariterbenam,Diaberkatapula:` Wahaikaumku,SesungguhnyaAkuberlepasdiri (bersih)dariapaYangkamusekutukan(Allah dengannya). 79. "Sesungguhnya Aku hadapkan muka dan diriku kepadaAllahYangmenciptakanlangitdanbumi, sedangAkutetapdiatasdasarTauhiddan bukanlahAkudariorang-orangYang menyekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain)". Al-Anam 6: 75-79. Og)`4pO7)O; ^_g O)E+) e;__4"O)_;_4 Og~--g4OCV4OEOO-O-4LOgLEO W .4`44^ ;g`--g)O;^-^__ 2.4 Nabi Daud a.s -Daud bin Yisya keturunan ke13 dari Ibrahim AS, tinggal di Baitulahem iaitu kota kelahiran Nabi Isa AS -Allah kurniakan ketelitian, kebijaksanaan ilmu pengetahuan serta kesempurnaan ilmu-Kepakaran : teknologi dalam pembuatan baju besi di mana Allah mengajar beliau cara cara membuat baju besi untuk kegunaan peperangan. -Juga pakar dalam strategi peperanganFirman Allah swt : +OE4u^U44OEu4= EO+l:-7E4+-g}g)` 7c4 W80.DanKamimengajarNabiDaudmembuatbaju-bajubesiuntukkamu,untukmenjagakeselamatan kamuDalammana-manapeperangankamu,maka Adakah kamu sentiasa bersyukur? Al-Anbiya 21:80. E_ +^4pNOE- ^g p 4-e4)lEcOg-~4 O)g1uO-O- WW-OUE;N-4)U= W O)E+)E) 4pOUEu>OO4 ^ 11.(sertaKamiwahyukankepadanya):"Buatlah baju-bajubesiYangLuaslabuh,dan sempurnakanlahjalinannyasekadarYang dikehendaki;dankerjakanlahkamu(WahaiDaud dan umatmu) amal-amal Yang soleh, Sesungguhnya AkuMahamelihatakanSegalaYangkamu kerjakan". Saba 34:11. 2.5 Nabi Sulaiman a.s. Kelebihan Nabi Sulaiman a.s: -Memahami bahasa haiwan. -Mampu mengarahkan tiupan angin. -Mampu menundukkan syaitan-syaitan utk dan menghalang mereka daripada melakukan kejahatan. -Mampu mengarahkan angin untuk perjalanan beliau. -Binaan istana beliau yang cukup indah sehinggakan mengagumkan ratu Saba -Memindahkan Istana Saba ke Palestin dengan Izin Allah swt. -Menambah binaan masjid al-Aqsa dengan lebih hebat setelah dibina oleh Nabi Ibrahim.6 E[jO44}E^1Uc16. Dan Nabi Sulaiman mewarisi (pangkat kenabian dankerajaan)NabiDaud;dan(setelahitu)Nabi Sulaimanberkata:"Wahaiumatmanusia,Kami

6 Sami bin Abdullah, Atlas Sejarah Para Nabi Dan Rasul, Maktabah Obekan, Arab Saudi, h.162. E1N-E1 W 4~4E_GC^4C+EEL-E4;ggUN 4-gCL4`)OO-C-4LOg>q4 }g`]7 7/E* WEp) -EOE- 4O+ON;_E^--)l^- ^g telahdiajarmengertibahasapertuturanburung, dan Kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu(yangdiperlukan);SesungguhnyaYang demikianiniadalahlimpahkurnia(dariAllah)Yang jelas nyata". (Surah al-Naml 27:16) 4~ p4OOg^N- OjUE-4 Oj ~LUN` /4l[4C l4}g)` -Ogu4 WElE^) =e^CE-4O^- ^@) 4^OOC=O +OEEC@O-O@O^_`j@O^`)7.~+O +^OEO== ^@g 4-gC4OO=-4E7 7.EL4-OEN4 ^@_ 4@OE=-4744-g^ON` O)g1E;- ^@g 35.Katanya:"WahaiTuhanku!ampunkanlah kesilapanku,dankurniakanlahkepadaKusebuah kerajaan(yangtidakadataranyadan)Yangtidak akanadapadasesiapapunkemudiandaripadaku; SesungguhnyaEngkaulahYangsentiasamelimpah kurniaNya ". 36.Maka(Kamikabulkanpermohonannyalalu) KamimudahkanbaginyamenggunakananginYang bertiupperlahan-lahanmenurutkemahuannya,ke arah mana sahaja Yang hendak ditujunya; 37.Dan(Kamimudahkanbaginyamemerintah)jin Syaitan;(iamemerintah)golongan-golonganYang pandaimendirikanbangunan,danYangmenjadi penyelam (bagi menjalankan kerja masing-masing). 38.Danjin-jinSyaitanYanglaindipasungDalam rantai-rantai belenggu. 39.(sertaKamikatakankepadanya):"Inilah pemberianKami(kepadamu),makaberikanlah (kepadasesiapaYangEngkausuka),atau tahankanlahpemberianitu;(terserahlah kepadamu)Dengantidakadasebaranghitungan (untuk menyalahkanmu) ". 40.DanSesungguhnyaiamempunyaikedudukan Yangdekatlagimuliadisisikami,sertatempat -EOE-4^74.C4N;}N4^` u;lO^` )OO4)=OgO ^@_ Ep)4 +O4^ELgN_O>^+O=}ONO4 4*4`^j kembaliYangsebaik-baiknya(padahariakhirat kelak). (Surah Shaad 38:35-40) =}E^OUOOg4EEC@O-E-7N EOgE+E_NO-44O4EOgE+ W4LUEc4 +O4u-4N @O;C^- W=}g`4 ^-}^-}4` NEu4C 4u-4gOuCE4C p^O))gO)4O W }4`4^@O4C gu+g` ;}4N4^jO+O^~O+^ ;}g`-EO4N)OOgOO- ^g 4pOUEu4C +O4` +7.4=EC }g`12.DanKamikurniakankepadaNabiSulaiman Kuasamenggunakananginuntukperjalanannya: sepagiperjalanannyaadalahmenyamaiperjalanan biasasebulan,dansepetangperjalanannyaadalah menyamaiperjalananbiasasebulan;danKami alirkanbaginyamatairdaritembaga;dan(Kami mudahkan)sebahagiandarijinuntukbekerjadi hadapannyaDenganizinTuhannya.dansesiapa darijinituYangmenyelewengdariperintahkami, Kamiakanmerasakannya(pukulan)dariazabapi neraka. 13. Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apaYangiakehendakidaribangunan-bangunan Yangtinggi,danpatung-patung,danpinggan-pingganhidanganYangbesarsepertikolam,serta periuk-periukbesarYangtetapdiatastukunya. (setelahituKamiperintahkan):"Beramalahkamu WahaikeluargaDauduntukbersyukur!"dan sememangnyasedikitsekalidiantarahamba-hambaKu Yang bersyukur. (Surah Saba 34:12-13) =UC@OO4O`1g1E>4pE_4-4OO_^~EO~4`e4Oc-O _W-EOUE;N-4-47 E1N-E1-wO'7- _ O)U~4;}g)` EOg14:gN+OO7O=- ^@4~ W-NO4^EO OgE+O4NOOL4^-Og4-g ;NpO7> =}g`4g~-.- 4p4-g4 ^j OU ;47.~E}1g~ -EOE-l7-O47 W ;e~+O^^WE 4O- _4LOg>q4=Ug^- }g`E_)Ul~ EL744-gjON` ^jg E-O=4 4`e4^~E +luE>}g` p1 *.- W41.NabiSulaimanberkatapula(kepadaorang-orangnya):"Ubahkanlahkeadaansinggahsananya itu,supayakitamelihatAdakahiadapatmencapai pengetahuanYangsebenar(untukmengenal singgahsananyaitu)atauiatermasukDalam golonganYangtidakdapatmencapaipengetahuan Yang demikian". 42.Makaketikaiadatangmengadap,Nabi Sulaimanbertanyakepadanya:serupainikah singahsanamu?"iamenjawab:"BolehjadiInilah dia;danKamitelahdiberikanilmupengetahuan sebelumberlakunya(mukjizat)ini,danKamipula adalahtetapberserahdiri(menjunjungperintah Allah)". 43. Dan ia dihalangi (daripada memeluk Islam pada masaYanglalu):apaYangiapernah menyembahNya(daribenda-benda)Yanglaindari Allah;Sesungguhnyaadalahia(padamasaitu)dari puak Yang kafir. (Surah al-Naml 27: 41-43) OgE+) ;e4^~E}g` lO~4@OgE ^j@ 1g~ EOOj>7=u1-EEuOO^- WOU +O^>4O+Ou-4:OEO LOO7;eE4=E4 }4NE_^1~Ec _ 4~+O^^) /EuO=1OEG` }g)`4OCjO-4O~ ;e~ _4OO)E+) e;U/O^4^e;Uc4 E74`=}E^1Uc *.p4O4-gUE^-^jj 44. (setelah itu) dikatakan kepadanya: "Dipersilakan masukkeDalamistanaini."makaketikaia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolamair,sertaDiapunmenyingsingkanpakaian dariduabetisnya.NabiSulaimanberkata: "SebenarnyainiadalahsebuahistanaYang diperbuatlicinberkilatdarikaca".(Mendengar Yangdemikian),Balqisberdoa:"WahaiTuhanku, SesungguhnyaAkutelahmenganiayadirisendiri dan(SekarangAkumenegaskanbahawa)Aku berserahdirimemelukIslambersama-samaNabi Sulaiman, kepada Allah Tuhan sekalian alam ". (Surah al-Naml 27:44) 2.6 Kaum Ad. KaumAdadalahumatyangmenghunisebuahkawasandiantaraOmandanjuga Hadramautyangdikenalisebagaial-Ahqaf.7Al-Ahqafmerupakansebuahwadiyangkering

7 Ibid, h. 94. kontang di tengah padangpasir. Mereka adalah golongan yang Allah berikan kekuatan fizikal yangkuatdanmengagumkan.MerekamerupakangolonganQabilahArabyangAllah tempatkan di sebelah selatan Semenanjung Tanah Arab, selepas daripada kaum Nuh a.s. Kaum iniadalahmasyarakatyangdiajakolehNabiHuda.suntukberimankepadaAllah,tetapi mereka tetap berada di atas kesesatan dan keingkaran. Digambarkandidalamal-Quran,KaumAdmerupakankaumyangmajudanmoden berbandingkaum-kaumlainpadaketikaitu.Kekayaandankemahirandalampembinaan bangunan-bangunan yang megah danhebat meletakkan merekasebagai kaum yangterhebat pada waktu tersebut. Dalam menyatakan hal ini Allah swt telah berfirman dalam Surah al-Fajr, ayat 6-8: 4O> E-^OE E ElG4O1E) ^g 44O) g-Og1Eg^- ^_ /-- u-U^C7 E_Uu1g` O) gU):^- ^g Maksudnya : tidakkah Engkau perhatikan, Bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur derhaka)Iaitupenduduk"Iram"Yangmempunyaibangunan-bangunanYangtinggitiangnya,(sesuaiDengan penduduknya)Yangbelumpernahdiciptakansepertinya(tentangbesardankukuhnya)disegalanegeri(pada zamannya)? Olehdemikianparasejarawantelahmenggambarkankauminidalamlipatansejarah merekaadalahmasyarakatyangbegituhebatteknologibinaanyangterdiridaripadaribuan istana-istanayangtinggimegah,denganbinaannyadaripadabatu-batayangamatbernilai sertadipagariolehtiang-tiangyangkukuh8danangkuhsepertimanaangkuhnyakaumini terhadap dakwah nabi Hud a.s. DisebabkankeangkuhanteknologiyangdikurniakanolehAllahkepadakaumini,maka merekamenolaksegaladakwahnabiHusa.suntuktundukmenyembahAllahswt.Segala nasihatdanseruanolehnabiHudlangsungtidakditerima,malahditentangdengansekeras-kerasnya. Firman Allah swtdalam Surah al-Syuara ayat 123-134 :

8 Ibid, 92. ;e4OOE N1~44-)UEcO^-^g@ ^O) 4~+O -O7=N1O- 4pO+->^gjO)E+) 7NOc4O -g`^g) W-OE>-.- pONOgC4^gg .4`47U4*cgO^OU4N ;}g` O;_W up) EO@O;_ )_O>4N p4O4-gUE^-^g_ 4pONL:>]7) >7CjOLO4C-47 4pO14:u>^gg 4p7OgC+->4E7g^=4`7+UE4pq-^C` ^g_ -O)4 +-;=C4+;=C44jO*lE_ ^@ W-OE> -.-pONOgC4^@ W-OE>-4123.(demikianjuga)kaumAadtelahmendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka). 124.Ketikasaudaramereka-NabiHud,berkata kepadamereka:"Hendaknyakamumematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya. 125."SesungguhnyaAkuiniseorangRasulYang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu. 126."Olehitu,takutilahkamuakan(kemurkaan) Allah, dan Taatlah kepadaKu. 127. "Dan Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upahmengenaiapaYangAkusampaikan(dari Tuhanku); balasanKu hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. 128."Patutkahkamumendirikanpadatiap-tiap tempatYangtinggibangunan-bangunanYang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya Dengan sesuatu tujuan Yang baik. 129."Dankamupulabersusahpayahmendirikan istana-istanadanbenteng-bentengYangkukuh Denganharapanhendakkekalhidupselama-lamanya? 130."Danapabilakamumemukulataumenyeksa, kamumelakukanYangdemikianDengankejam bengis? 131."Olehitu,takutilahkamuakan(kemurkaan) Allah dan Taatlah kepadaKu. 132."DanberbaktilahkamukepadaAllahYangtelah menolongkamuDenganpemberiannikmat-nikmatNya Yang kamu sedia mengetahuinya. 133. "Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang biak) serta anak-pinak (yang ramai), 134."Dantaman-taman(yangindahpermai)serta mata air-mata air (yang mengalir). -Og~-.-7O4` E)4pOUu> ^@g 7O4`Eu^)4-gL44 ^@@ eELE_4 pON1NN4^@j Lantaran keangkuhan kaum ini Allah swt memberi balasan azab di dunia iaitu kemarau selamatigatahun9danseterusnyataufanyangmenggerunkansehinggamenghancurkan keangkuhankotaAdbersamakeangkuhanpenduduk-penduduknya.FirmanAllahswtdalam surah al-Ahqaf ayat 24-25: OU +u4OLjO~4):^4-OG`jg4Cg1uW-O7~ -EOE-EjO~44^NOgC^O _ 44O- 4`7+UEu4-c-gO) W /ECjOOgOg R-EO4N7g ^gj NOg)`E> E724.Makaapabilamerekamelihatazabitusebagai awanYangmenghalakelembah-lembahmereka, merekaberkata:"IniialahawanYangakanmembawa hujankepadakita!"(Mendengarkankata-kataYang demikian,NabiHudberkata):"Tidak!bahkanitulah (azab)Yangkamumintadisegerakankedatangannya, IaituanginYangmembawaazabseksaYangtidak terperi sakitnya; 25. "Yang menghancur leburkan segala-galanya Dengan izinTuhannya".(setelahazabitumenimpamereka) makamenjadilahmereka(punahranah)-tidakada Yangkelihatanmelainkantempat-tempattinggal mereka.DemikianlahKamimembalaskaumYang berdosa.

9 Ibid, h.92. 7/E* @O^`)Ogj4OW-O4l; -O4ONC )g+=O4` _ElgEOE O@O^_4O^-4-g`@O;^-^g) Firman Allah swt lagi dalam Surah al-Haqqah ayat 6-8: E`4 14NW-O:)Uu-qEC@O) O=O=lO41g>~4 ^g E-4OOCEcjgOU4N E7lEc41O41g4E4`+C 4`OOONOO4O4 4O^-OgOg _/4+uO=gE+WENeE;N ^ClO4Cj~ ^_ E_ O4O> _6.AdapunAad(kaumNabiHud),makamerekatelah dibinasakanDengananginributYangkencang,Yang melampau kencangnya, - 7.Yangdiarahkannyamenyerangmerekatujuhmalam lapanhariterus-menerus;(KalaulahEngkau menyaksikannya)makaEngkauakanmelihatkaumitu bergelimpanganmati,seolah-olahmereka:batang-batang pohon kurma Yang (tumbang dan) lompang. 8.DenganYangdemikian,DapatkahEngkaumelihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)? }g)` lO4Og~4^g 2.7 Kaum Thamud KaumThamud,sepertimanaKaumAd,merekamerupakanmasyarakatyanghebat dalam teknologi binaan pada zaman nabi Saleh a.s. Kaum ini telah menghuni di kawasan yang dikenalisebagaiWadial-Qura.Kehebatanteknologibinaankauminidapatdigambarkan melaluibinaan-binaanistanadanbangunanyangmegahterpahatdikaki-kakigunungyang terletakdikawasantersebut.KawasaninisekaranginilebihdikenalisebagaiMadainSoleh, iaituBandaryangterletakdiantaraSyamdanjugaMadinahal-Munawwarah.Binaan-binaan yangmegahinimenggambarkankehebatanmasyarakatThamudyangtinggiteknologinya. Firman Allah swt dalam Surah al-Fajr ayat 9: E1O44g~-.-W-O+~E}4OuCO-g1-4O^) ^_ 9.Dan(terhadap)kaumThamudYangmemahatbatu-batubesardilembah(Wadil-QuraIaitutempat tinggalnya). UntukmenyelamatkankaumThamuddaripadakesombongandankeangkuhanserta penyembahanselainAllahswt,makadiutuskanNabiSaleha.suntukmengajakmasyarakat tersebut supaya kembali beriman kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik. Namun kauminimenentangdakwahNabiSaleha.sdengansekeras-keraspenentangan.Disebabkan keangkuhan dan kesombongan mereka, Allah swt telah menghancurkan kaum ini sepertimana kaum-kaumlainyangingkarperintahpararasul.Laludimusnahkanseluruhgolonganyang ingkarinidengansambaranpetiryangcukupdahsyatsehinggamenyebabkanmasyarakatini jatuhtersungkurdihadapanmahligai-mahligaidaribinaanmerekayangcukupangkuh terhadap perintah Allah swt. Firman Allah swt : W-O4-E ;}4N@O^` jgj4ON_^>EOOgO--4 4pNOOL4C^jj 44.Makamerekamembesarkandiriterhadapperintah Tuhannya,lalumerekadisambarpetir(dengantidak dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya. ( Surah al-Dzaariyat :44) EO4-g~-.-W-OUOE^1O-W-O4l; O)g-@O4Cg1--gg1E_ ^g_ 67.Danorang-orangYangzalimitu,dibinasakanoleh satuletusansuaraYangmenggempakanbumi,lalu menjadilahmerekamayat-mayatYangtersungkurdi tempat tinggal masing-masing. (Surah Hud :67) E` 1OW-O:)Uu-qgO4OgN-C)^) 5.Maka(masing-masingmenerimaazabdunianya)- adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah dibinasakanDengan(petir)Yangmelampau dahsyatnya. ( Surah al-Haaqah :5) O_^>EOOE;_O-W-O4l; O)g-jO-E14-gg1E_ ^_g 78. Oleh itu, mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalumenjadilahmerekamayat-mayatYangtersungkur di tempat tinggal masing-masing. (surah al-Araf : 78) 2.8 Firaun 2.9 Rumusan Pengajaran Daripada Kisah Umat-umat Terdahulu. Firman Allah swt dalam Surah al-Haaqqah ayat 4-12: ;e4OOE 1Ol1~44gO4NjO^)^j E` 1OW-O:)Uu-qgO4OgN-C)^) E`4 14NW-O:)Uu-qEC@O) O=O=lO41g>~4 ^g E-4OOCEcjgOU4N E7lEc41O41g4E4`+C 4`OOONOO4O4 4O^-OgOg _/4+uO=gE+WENeE;N ^ClO4Cj~ ^_ E_O4O> _ }g)`lO4Og~4 ^g 47.~E}4 NpO4NOg}4`4 N-:~4.KaumThamuddanAadtelahmendustakanhari (kiamat) Yang menggempar dan mengharukan itu. 5.Maka(masing-masingmenerimaazabdunianya)- adapunThamud(kaumNabiSoleh),makamereka telahdibinasakanDengan(petir)Yangmelampau dahsyatnya. 6. Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah dibinasakanDengananginributYangkencang,Yang melampau kencangnya, - 7.Yangdiarahkannyamenyerangmerekatujuh malamlapanhariterus-menerus;(KalaulahEngkau menyaksikannya)makaEngkauakanmelihatkaum itubergelimpanganmati,seolah-olahmereka: batang-batangpohonkurmaYang(tumbangdan) lompang. 8.DenganYangdemikian,DapatkahEngkaumelihat lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)? 9.Dan(selaindarimereka)datanglahFiraun,dan orang-orangYangterdahuludaripadanya,serta penduduknegeri-negeriYangtelahditunggang balikkan-Denganmelakukanperkara-perkaraYang salah. 10.Iaitumasing-masingmenderhakakepadaRasul (yangdiutuskanoleh)Tuhanmereka,laluAllah menyeksamerekaDenganazabYangsentiasa bertambah. 11.Sesungguhnyakami,-ketikaair(banjir) melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-ganang),-telahmengangkut(sertamenyelamatkan nenekmoyang)kamukeDalambahteraNabiNuh (yang bergerak laju pelayarannya). eg>u^-4gO4OgCC^)^_ W-O=E4Oc4O jgj4O-EO LEEOuO4O)-O ^ ^^) O 4C+7.E^-7E4U4EO O)gO4CjOO_^-^ E_UE;4Lg7 LE4Og'O>.Og4Og>4pOq O4OgN4^g 12.(KamilakukanYangdemikian)untukKami jadikanperistiwaitusatupelajaranbagikamu,dan untukdidengarsertadiambilingatolehtelinga (orang-orang) Yang mahu menerima pengajaran.