Modul Peta Geologi UPI 2009

7
Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI 29 PETA GEOLOGI Peta adalah gambaran suatu permukaan datar dari seluruh atau sebagian permukaan bumi untuk memperlihatkan kenampakan fisik, politik atau yang lainnya yang dihubungkan oleh titik-titik dengan skala dan proyeksi tertentu. Peta geologi adalah gambaran penyebaran satuan batuan di permukaan bumi. Sehingga dalam peta geologi harus mencakup kedudukan dan struktur batuan yang dilengkapi dengan urutan batuan, gambaran bawah permukaan, serta topografi. Peta geologi dibuat dari hasil penyelidikan dan pengukuran di lapangan yang diterapkan pada peta dasar, umumnya adalah peta topografi. Untuk dapat menggambarkan keadaan geologi pada suatu peta dasar, digunakan beberapa aturan teknis,antara lain perbedaan jenis batuan yang digambarkan dengan tanda atau warna, batas satuan batuan atau struktur harus berupa garis tegas dan penyebarannya harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku (sill, batholit, dike, dan sebagainya). Sedangkan jenis batuan sedimen akan tergantung pada Jurus (Strike) dan Kemiringan (dip). Simbol Jenis Satuan Batuan

Transcript of Modul Peta Geologi UPI 2009

Page 1: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

29

PETA GEOLOGI

Peta adalah gambaran suatu permukaan datar dari seluruh atau sebagian

permukaan bumi untuk memperlihatkan kenampakan fisik, politik atau yang

lainnya yang dihubungkan oleh titik-titik dengan skala dan proyeksi tertentu.

Peta geologi adalah gambaran penyebaran satuan batuan di permukaan bumi.

Sehingga dalam peta geologi harus mencakup kedudukan dan struktur batuan yang

dilengkapi dengan urutan batuan, gambaran bawah permukaan, serta topografi.

Peta geologi dibuat dari hasil penyelidikan dan pengukuran di lapangan yang

diterapkan pada peta dasar, umumnya adalah peta topografi.

Untuk dapat menggambarkan keadaan geologi pada suatu peta dasar, digunakan

beberapa aturan teknis,antara lain perbedaan jenis batuan yang digambarkan

dengan tanda atau warna, batas satuan batuan atau struktur harus berupa garis

tegas dan penyebarannya harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku (sill, batholit,

dike, dan sebagainya). Sedangkan jenis batuan sedimen akan tergantung pada Jurus

(Strike) dan Kemiringan (dip).

Simbol Jenis Satuan Batuan

Page 2: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

30

Kolom Geologi

Bentuk Tubuh Batuan Beku

Page 3: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

31

Jurus dan Kemiringan Lapisan

JJuurruuss ((SSttrriikkee)) ddaann KKeemmiirriinnggaann ((DDiipp)) aaddaallaahh ppeenngguukkuurraann yyaanngg ddiillaakkuukkaann uunnttuukk mmeennddiisskkrriippssii kkeedduudduukkaann bbaattuuaann ddii ppeerrmmuukkaaaann bbuummii ddaann ssuudduuttnnyyaa ddaarrii bbiiddaanngg hhoorriizzoonnttaall.. Secara geometris definisi Strike adalah ppeerrppoottoonnggaann bbiiddaanngg mmiirriinngg ddaann bbiiddaanngg hhoorriissoonnttaall.. SSeeddaannggkkaann ddeeffiinniissii DDiipp aaddaallaahh bbeessaarraann ssuudduutt vveerrttiikkaall ppaaddaa aarraahh tteeggaakk lluurruuss ssttrriikkee..

Strike dan Dip

Page 4: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

32

Penulisan Kedudukan Lapisan Batuan

Kedudukan lapisan batuan diukur dengan kompas geologi di lapangan. Oleh karena

itu kerangka acuan yang dipakai umumnya arah utara atau selatan. Skala kompas

dikenal dua jenis, yakni skala azimuth (0° - 360°) dan skala kwadran (0° - 90°) pada

arah timur (E), Barat (W), atau Utara (N).

Contoh : Suatu lapisan memiliki strike berarah 120° dari utara ke timur dan dip 45° ke

arah selatan-barat, dituliskan sebagai berikut :

- Skala azimuth : N 120° E/45 SW atau

- Skala kwadran : S 60° E/45 SW

Berikut contoh-contoh penulisan kedudukan lapisan batuan dan simbolnya :

N 500W

N 900E

N 00/N

420S

120NE

N 360W

450

300

600

Page 5: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

33

Penggambaran Kedudukan Lapisan Batuan (A) dan Penampang Geologi (B)

Page 6: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

34

Simbol Pada Peta dan Tanda Litologi

Peta geologi menggunakan tanda-tanda yang menunjukkan jenis batuan,

kedudukannya, serta struktur geologi yang ada pada daerah tersebut.

Penampang Geologi

Peta geologi selalu dilengkapi dengan penampang geologi, yang merupakan

gambaran bawah permukaan dari keadaan yang tertera pada peta geologi.

Keadaan bawah permukaan harus bisa ditafsirkan dari data geologi permukaan

dengan menggunakan prinsip dan pengertian geologi yang telah dibahas sebelumnya.

Pembuatan penampang geologi secara umum hampir sama dengan teknik

pembuatan penampang/profil peta topografi. Skala penampang dibuat sama, bila

perlu skala dapat diperbesar dengan beberapa koreksi untuk kedudukan atau

struktur batuannya.

Untuk menggambarkan kedudukan lapisan pada penampang dapat dilakukan

penggambaran dengan bantuan garis strike, yakni dengan memproyeksikan titik-

titik pada lapisan di ketinggian sebenarnya.

Page 7: Modul Peta Geologi UPI 2009

Praktikum Geologi Dasar Laboratorium Bumi dan Antariksa Jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA UPI

35

Kontruksi Penampang Geologi

750 700 650 650 700 750 750

800 750 700 700 750 800 850 850

a, b, c,......h = Garis proyeksi jurusPQ = Garis penampang

a bc d

A

B

C

P Q

ef

g h

m

METER100 0 100 200 300 400 500

950

900

850

800

750

700

650

600

A

P

ab

cd

e

fg h

A

B

B

Q

900

750

700

650

850

800

750

700