Modul Fiqh PPG

of 91

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Modul Fiqh PPG

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  1/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Tajuk 1 PERBINCANGAN ILMU USUL FIQH

  Pengenalan Ilmu Usu Fiq

  1!" SIN#PSIS

  Dalam unit ini, beberapa aspek penting ang !en"ak "isentu! untukperbin#angan, k!ususna mengenai k$nsep "an "e%inisi, &e'ara! pertumbu!an,(ae"a! penulisan, &umber ilmu usul Fi)! "an %ae"a! mempela'arina*

  1!"!1 HASIL PEMBELA$ARAN1 Dapat meng!uraikan k$nsep ilmu +sul Fi)!, se'ara! pertumbu!anna* &upaa mengeta!ui se'ara! perkembangan ilmu Fi)! "an usul Fi)! se#ara

  men"alam*3 Mengeta!ui %ae"a! mempela'ari ilmu +sul Fi)! "an mengamalkanna*

  1!"!% &ERANG&A TA$U&

  1

  Pengenalan Ilmu +sul Fi)!

  De%inisi

  &e'ara!perkembanganFi)!

  -araPenulisan

  &umberIlmu Fi)!

  Fae"a! mempela'ariIlmu +sul Fi)!

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  2/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  1!"!' &(nse) *an Penge+,ian

  Penge+,ian Fiq

  Fi)! )a*a -aasabererti %a!am atau ta!u* Menurut is,ila, %i)! berertiilmu ang menerangkan tentang !ukum.!ukum sara/ ang berkenaan "engan

  amal perbuatan manusia ang "iper$le! "ari "alil."ali ta%sil 0'elas*2rang ang

  men"alami %i)! "isebut "engan %a)i!* Jama/na a"ala! %u)a!a, akni $rang.

  $rang ang men"alami %i)!*

  Dalam kitab Durr al.Muk!tar "isebutkan ba!a %i)! mempunai "ua

  makna, akni menurut a!li usul "an a!li %i)!* Masing.masing memiliki pengertian

  "an "asar sen"iri.sen"iri "alam memaknai %i)!*

  Menurut a!li usul, Fi)! a"ala! ilmu ang menerangkan !ukum.!ukum

  s!ara/ ang bersi%at %ar/ia! 0#abang, ang "i!asilkan "ari "alil."alil ang ta%sil

  0k!usus, terin#i "an 'elas* egasna, para a!li usul memberi pengertian %i)!

  a"ala! mengeta!ui %i)! a"ala! mengeta!ui !ukum "an "alilna*

  Menurut para a!li %i)! 0%u)a!a, %i)! a"ala! mengeta!ui !ukum.!ukum

  s!ara/ ang men'a"i si%at bagi perbuatan para !amba 0mukalla%, iaitu5 a'ib,sunna!, !aram, makru! "an muba!*

  6ebi! lan'ut, Hasan A!ma" k!atib mengatakan ba!aa ang "imaksu"

  "engan %i)! Islam iala! sekumpulan !ukum s!ara/ ang su"a! "ibukukan "ari

  berbagai ma7!ab ang empat atau ma7!ab lainna "an "inukilkan "ari %ata.

  %ata sa!abat "an tabi/in, baik "ari %u)a!a ang tu'u! "i ma"ina! ma!upun

  %u)a!a makka!, %u)a!a s!am, %u)a!a mesir, %u)a!a Ira), %u)a!a 8asra! "an

  lain.lain*

  2

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  3/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Penge+,ian Usul Fiq

  Ditin'au "ari sisi ke"ua kata 0ang menusunna, iaitu kata ushul"an

  kata fiqh* A"apun ushul09:;?@B? =;

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  4/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  keakinan seperti mentau!i"kan Alla!, ataupun mengenal nama "an si%at.Na,

  ang "emikian itu ti"ak "inamakan %i)! se#ara istila!*

  Maksu" perkataan kami *engan *alil.*aliln/a /ang *e,ail a"ala! "alil."alil

  %i)! ang ber!ubungan "engan masala!.masala! %i)! ang terperin#i* 8erbe7a

  "engan usul %i)!, kerana pemba!asan "i "alam usul %i)! tersebut *

  1!"!3 Seja+a )e+kem-angan Fiq

  4aman Rasululla S!A!5!

  Pa"a 7aman asululla! &*A*K*, !ukum.!ukum "iambil "ari a!u 0al.

  Quran "an pen'elasan $le! bagin"a 0as.&unna!* &egala masala! ang timbul

  akan "iru'uk kepa"a asululla! &*A*K* "an bagin"a akan men'aab se#ara

  terus ber"asarkan aat al.Quran ang "iturunkan atau pen'elasan bagin"a

  sen"iri* Namun, ter"apat sebagian &a!abat ang ti"ak "apat meru'uk kepa"a

  Nabi lantaran bera"a "i tempat ang 'au! "aripa"a bagin"a, misalna Mua7 bin

  Jabal ang "iutuskan ke Laman* 8agin"a membenarkan Mua7 beri'ti!a" "alam

  perkara ang ti"ak "itemui ketentuan "i "alam al.Quran "an as.&unna!*

  &etela! kea%atan asululla! &*A*K*, sebarang masala! ang timbul "iru'uk

  kepa"a para &a!abat* Mereka mampu mengistinbat !ukum terus "ari al.Quran"an as.&unna! kerena5

  1* Penguasaan ba!asa Arab ang baik

  * Mempunai pengeta!uan mengenai sebab an.nu7ul sesuatu aat atau sabab

  uru" al.!a"is

  3* Mereka merupakan para Perai Ha"is*

  Hal ini men'a"ikan para &a!abat mempunai kepakaran ang #ukup untuk

  mengistinbatkan !ukum.!ukum* Mereka menetapkan !ukum "engan meru'uk

  kepa"a al.Quran "an as.&unna!* &ekirana mereka ti"ak menemui sebarang

  ketetapan !ukum tentang sesuatu masala!, mereka akan beri'ti!a" "engan

  4

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  5/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  menggunakan kae"a! )ias* Inila! #ara ang "ilakukan $le! para mu'ta!i" "alam

  kalangan para &a!abat seperti &ai"ina Abu 8akar as.&i""i), &ai"ina +mar bin

  al.(!attab, &ai"ina +t!man bin A%%an "an &ai"ina Ali bin Abu alib* &ekirana

  mereka men#apai kata sepakat "alam sesuatu !ukum maka berlakula! i'ma/*

  Pa"a 7aman ini, #ara ulama/ mengambil !ukum ti"ak 'au! berbe7a

  "engan 7aman &a!abat kerana 'arak masa mereka "engan kea%atan

  asululla! &*A*K* ti"ak terlalu 'au!* Lang membe7akanna iala! sekirana

  sesuatu !ukum ti"ak ter"apat "alam al.Quran, as.&unna! "an al.I'ma/, mereka

  akan meru'uk kepa"a pan"angan para &a!abat sebelum beri'ti!a"* 2le! sebab

  itu, i"ea untuk menusun ilmu +sul al.Fi)! belum lagi mun#ul ketika itu* Inila!

  #ara ang "igunakan $le! para mu'ta!i" "alam kalangan tabi/in seperti &a/i" binal.Musaib, +ra! bin a7.Oubair, Al.Qa"i &ari! "an Ibra!im an.Nak!a/i*

  Pa"a ak!ir (urun (e"ua Hi'ra!, kea"aan umat Islam semakin beruba!*

  8ilangan umat Islam bertamba! ramai se!ingga menebabkan berlakuna

  per#ampuran antara $rang Arab "an bukan Arab* (esanna, penguasaan

  ba!asa Arab "alam kalangan $rang.$rang Arab sen"iri men'a"i lema!* (etika itu

  timbul banak masala! baru ang tia"a ketentuan !ukumna "alam al.Quran

  "an as.&unna! se#ara 'elas* Hal ini menebabkan para ulama/ mulai menusunkae"a!.kae"a! tertentu ang "inamakan ilmu +sul al.Fi)! untuk "i'a"ikan

  lan"asan kepa"a i'ti!a" mereka*

  Ilmu +sul al.Fi)! "isusun sebagai satu ilmu ang tersen"iri "i "alam

  sebua! kitab ber'u"ul ar.isala! karangan al.Imam Mu!amma" bin I"ris as.

  &a%ie* (itab ini membin#angkan tentang al.Quran "an as.&unna! "ari segi

  ke!u'a!an serta ke"u"ukan ke"ua."uana sebagai sumber penentuan !ukum*

  Seja+a Pe+kem-angan Fiq

  er"apat perbe7aaan 7aman %i)! "i kalangan ulama %i)!* Mu!amma"

  (!u"ari 8ek 0a!li %i)! "ari Mesir membagi peri$"isasi %i)! men'a"i enam

  peri$"e* Menurut Musta%a A!ma" a7.Oar)a, peri$"e keenam ang "ikemukakan

  5

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  6/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  Mu!amma" (!u"ari 8ek tersebut sebenara bisa "ibagi "alam "ua peri$"e,

  karena "alam setiap peri$"ena ter"apat #iri tersen"iri* Peri$"isasi menurut a7.

  Oar)a a"ala! sebagai berikut5

  4aman +isala!

  Peri$"e ini "imulai se'ak kerasulan Mu!amma" &AK sampai a%atna

  Nabi &AK 011 H*3 M** Pa"a peri$"e ini kekuasaan penentuan !ukum

  sepenu!na bera"a "i tangan asululla! &AK* &umber !ukum ketika itu a"ala!

  Al.QurRan "an sunna! Nabi &AK* Pengertian %i)! pa"a masa itu i"entik "engan

  sarat, kerana penentuan !ukum ter!a"ap suatu masala! seluru!na terpulang

  kepa"a asululla! &AK*

  Peri$"e aal ini 'uga "apat "iba!agi men'a"i peri$"e Makka! "an peri$"e

  Ma"ina!* Pa"a peri$"e Makka!, risala! Nabi &AK lebi! banak tertu'u pa"a

  masala! a)i"a!* Aat !ukum ang turun pa"a peri$"e ini ti"ak banak

  'umla!na, "an itu pun masi! "alam rangkaian meu'u"kan reS$lusi a)i"a!

  untuk menguba! sistem keper#aaan masarakat 'a!ilia! menu'u

  peng!ambaan kepa"a Alla! &K semata* Pa"a peri$"e Ma"ina!, aat.aat

  tentang !ukum turun se#ara berta!ap* Pa"a masa ini seluru! pers$alan !ukum"iturunkan Alla! &K, baik ang menangkut masala! iba"a! maupun

  muamala!* 2le! keranana, peri$"e Ma"ina! ini "isebut 'uga $le! ulama %i)!

  sebagai peri$"e reS$lusi s$sial "an p$litik*

  4aman al.&ula2a A+.Ras/i*in!

  Peri$"e ini "imulai se'ak a%atna Nabi Mu!amma" &AK sampai

  MuRaia! bin Abu &u%an memegang tampuk pemerinta!an Islam pa"a ta!un

  41 H*1 M* &umber %i)! pa"a peri$"e ini, "isamping Al.QurRan "an sunna!

  Nabi &AK, 'uga "itan"ai "engan mun#ulna berbagai i'ti!a" para sa!abat* I'ti!a"

  ini "ilakukan ketika pers$alan ang akan "itentukan !ukumna ti"ak "i'umpai

  se#ara 'elas "alam nas* Pa"a masa ini, k!ususna setela! +mar bin al.(!attab

  men'a"i k!ali%a! 013 H*34 M*, i'ti!a" su"a! merupakan upaa ang luas "alam

  6

 • 7/26/2019 Modul Fiqh PPG

  7/91

  PIM3143 PENGAJIAN FIQH

  meme#a!kan berbagai pers$alan !ukum ang mun#ul "i tenga! masarakat*

  Pers$alan !ukum pa"a peri$"e ini su"a! semakin k$mpleks "engan semakin

  banakna pemeluk Islam "ari berbagai etnik "engan bu"aa masing.masing*

  Pa"a peri$"e ini, untuk pertama kali para %u)a!a berbenturan "engan bu"aa,

  m$ral, etika "an nilai.nilai kemanusiaan "alam suatu masarakat ma'emuk* Hal

  ini ter'a"i kerana "aera!."aera! ang "itaklukkan Islam su"a! sangat luas "an

  masing.masing memiliki bu"aa, tra"isi, situasi "an k$m"isi ang menentang

  para %u)a!a "ari kalangan sa!abat untuk memberikan !ukum "alam pers$alan.

  pers$alan baru tersebut* Dalam menelesaikan pers$alan.pers$alan baru itu,

  para sa!abat pertama kali meru'uk pa"a Al.QurRan* Jika !ukum ang "i#ari ti"ak

  "i'umpai "alam Al.QurRan, mereka men#ari 'aabanna "alam sunna! Nabi&AK* Namun 'ika "alam sunna! asululla! &AK ti"ak "i'umpai pula

  'aabanna, mereka melakukan i'ti!a"*!

  4aman a6al )e+,um-uan 2iq!

  Masa ini "imulai pa"a pertenga!an aba" ke.1 sampai aal aba" ke. H*

  Peri$"e ketiga ini merupakan titik aal pertumbu