Modul 4 WORKPLACE CULTURE ETHICS

download Modul 4 WORKPLACE CULTURE ETHICS

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  116
 • download

  0

Embed Size (px)

description

WORKPLACE CULTURE ETHICS, WORKPLACE SAFETY, 5S culture. This is the 5th module in the subject of NCS (National Competency Standard) taught throughout institutes under the Manpower Department of Malaysia (Jabatan Tenaga Manusia).

Transcript of Modul 4 WORKPLACE CULTURE ETHICS

 • 1. MODUL 4WORKPLACE CULTURE AND ETHICS

2. KANDUNGAN M41. BUDAYA KERJA2. MEMPRAKTIKAN INTERGRITI DAN AMALANBERETIKA3. TANGGUNGJAWAB DI TEMPAT KERJA4. PERBINCANGAN MENGENAI PRESTASI KERJA17/09/2014 MODUL 4 2 3. BUDAYA KERJATUJUAN:Supaya pelatih-pelatih dapat mengetahui nilaisesuatu budaya kerja yang ada berpandukansuasana persekitaran yang merangkumikepelbagaian kaum, pegangan agama danbudaya hidup serta latar belakang yangberbeza.17/09/2014 MODUL 4 3 4. UJI KENDIRI 1 Nyatakan kaum-kaum utama di Malaysia? Apakah agama rasmi di Malaysia? Apakah bahasa rasmi di Malaysia?17/09/2014 MODUL 4 4 5. MEMPRAKTIKAN INTERGRITI DANAMALAN BERETIKATUJUAN:Supaya pelatih-pelatih dapat mengetahui,memahami dan mengamalkan nilai-nilai murnidalam melaksanakan tugas dan menjalanikehidupan seharian.17/09/2014 MODUL 4 5 6. INTEGRITIMaksud integriti mengikut:-a) Kamus Dwibahasa, DPB, 1985, ialah kejujurandan ketulusan; kesempurnaan; keutuhan.b) Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan ialahmendifinasikan sebagai jujur bererti ikhlas,adil dan terus terang.c) Webster`s New World Dictionary berertiberakhlak mulia.17/09/2014 MODUL 4 6 7. Dari maksud yang didapati dari Kamus, integritimerangkumikeikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah,benar, berpegang kepada prinsip, tidak mudahdipengaruhi, boleh dipercayai, boleh diterimacakapnya, dll17/09/2014 MODUL 4 7 8. ETIKAa) Istilah etika berasal dari perkataan Greek 'ethos', yang bermaksudkhusus kepada 'character', ataupun perwatakan dan keperibadian.b) Gluck (1986 : 176) telah mendifinasikan etika sebagai, " kajianfilosofikal terhadap moraliti". Shea (1988 : 17) pulamendefinasikan etika sebagai "prinsip-prinsip bertingkahlaku yangmengawal individu atau profesyen" dan sebagai "satu standardtingkahlaku ".c) Manakala istilah etika dikalangan teknokrat merujuk kepadakajian-kajian mengenai isu-isu 'standard moral' yang melibatkanpara teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integritiprofesyen mereka.17/09/2014 MODUL 4 8 9. ETIKA KERJA(a) Bekerja Dengan Azam Mengabdikan DiriKepada Tuhan(b) Bekerja Dengan ikhlas Dan Amanah(c) Bekerja Dengan Tekun Dan Cekap(d) Bekerja Dengan Semangat Gotong-RoyongDan Berpadu Fikiran(e) Bekerja Dengan Matlamat KebahagiaanManusia Sejagat17/09/2014 MODUL 4 9 10. INTERGRITI DI TEMPAT KERJAAmalan intergriti dalam tempat kerja adalahmengandungi sifat-sifat mulia dan akhlaktererpuji merangkumi :-1. Menyayangi diri dengan mencernakanbudiperkerti dan amalan baik2. Menyayangi diri dengan mendispilin diriterhadap peraturan dan etika kerja3. Menyayangi diri dengan mengurus masayang betul dan optima.17/09/2014 MODUL 4 10 11. INTERGRITI DI TEMPAT KERJA4. Menyayangi keluarga dengan melaksanakanperanan dan tanggungjawab terhadapkeluarga5. Hidup bersama dengan rakan sekeliling,pihak atasan dan masyarakat denganharmoni.6. Bersedia menghadapi cabaran tugas dantanggungjawab.17/09/2014 MODUL 4 11 12. INTERGRITI DI TEMPAT KERJA7. Bersikap rasional terhadap diri.8. Usaha berterusan dan memiliki sumberbistari.17/09/2014 MODUL 4 12 13. INTERGRITI DI TEMPAT KERJADi samping menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yangnegatif seperti :-1. Suka menyalahkan orang lain dan beranggapan kitalahsahaja yang betul dalam semua keadaan.2. Menghabiskan masa dengan melakukan kerja-kerjapersendirian3. Melakukan pembaziran dan berbual-bual kosongsesama rakan sekerja4. Suka menonjolkan diri, berbanding sumbangan yangdiberikan terlalu kecil . ini akan melahirkan kesan yanglebih borok lagi iaitu berlakunya permusuhan danfitnah17/09/2014 MODUL 4 13 14. UJI KENDIRI 2 Sebutkan nilai nilai murni pada rakan sekerja Kehidupan tanpa intergriti, apakah berlakupada persekitaran?17/09/2014 MODUL 4 14 15. TANGGUNGJAWAB DI TEMPAT KERJATUJUAN:Memberi pengetahuan supaya pelatih-pelatihdapat membudayakan diri tentangtanggungjawab kerja yang diberi denganberpandukan suasana persekitaran tempatkerja.17/09/2014 MODUL 4 15 16. PENGENALAN Tempat bekerja tidak kira di mana sahaja hendaklahsentiasa bersih menurut piawaian dan dasar yang telahditetapkan oleh pihak berkuasa samada badan-badan yangmenetapkan kepiawaian atau pihak kerajaan tempatan. Lazimnya di kilang Jepun piawaian kebersihan lebih dikenalisebagai kaedah 5S; Sapu (Seis=Clear up), Sisih (Seiton=Keep in good order)Susun, Suci (Seiketsu=Hygienic) danSikap(Shitsuke=lets behave). Di Malaysia dasar dan piawaian keselamatan di tempatkerja termaktub di dalam Akta Keselamatan Dan KesihatanPekerjaan 1994. Disamping itu pihak berkuasa tempatanjuga wujudkan Peraturan Kecemasan dan PengosonganBangunan.17/09/2014 MODUL 4 16 17. BUDAYA KERJABERDASARKAN KONSEP 5S KESIHATAN KESELESAAN PRODUKTIVITI TABIAT BAIK17/09/2014 MODUL 4 17 18. KONSEP 5S SINGAPURA, 1986 ALAT PENINGKATAN PRODUKTIVITII. Tempat kerja yang bersih dan lebih tersusun.II. Hasilnya nyata kepada semua - orang luar atau dalaman.III. Hasil nyata meningkatkan lebih banyak idea baru.IV. Semua orang akan lebih berdisiplin.V. Operasi di pejabat dan kilang lebih senang dan selamat.VI. Menjadi kebanggaan semua kerana tempat kerja yangbersih dan tersusun.VII. Meningkatkan imej dan perniagaan syarikat / orang.17/09/2014 MODUL 4 18 19. DEFINISI 5SBIL. S JENIS S DEFINISI1 SEIRI / SISIH Menyisih dan membuang barang yang tidakperlu di tempat kerja.2 SEITON / SUSUN Menyusun dan menyimpan barang dengankemas, mudah diambil dan disimpan.3 SEISO / SAPU Mencuci tempat kerja dengan rapi supayatiada habuk di lantai, mesin dan peralatan.4 SEIKETSU / SERAGAM Memelihara kebersihan dan penyusunansepanjang masa serta mudah mengamalkanSeiri-Seiton-Seiso.5 SHITSUKE / SENTIASAAMALBerdisiplin & melatih pekerja mematuhiperaturan dan bertabiat baik di tempat kerjasecara berterusan.17/09/2014 MODUL 4 19 20. BUDAYA KERJA 5S17/09/2014 MODUL 4 20 21. KATEGORI TEMPAT KERJAKELAS DEFINISI3 Di mana para pekerja membuat kotoran merata-ratadan tiada siapa yang membersihkannya.2 Ada sekumpulan orang buat kotor dan adasekumpulan orang yang membersihkan.1 Tiada pekerja membuat kotor dan setiap orangmelakukan pembersihan.17/09/2014 MODUL 4 21 22. UJI KENDIRI 3 Namakan 5 S dalam Konsep 5S17/09/2014 MODUL 4 22 23. PERBINCANGAN MENGENAI PRESTASIKERJATUJUAN:Supaya pelatih-pelatih dapat mengetahui danmemahami mengenai kepentingan urusan mintamaklumbalas tentang prestasi dan perbaikikelemahan perhubungan serta komitmen diantara pihak majikan dengan pekerja.17/09/2014 MODUL 4 23 24. PENILAIAN PRESTASI KERJAIstilah penilaian prestasi digunakan untukmerujuk kepada proses menyampaikan balikkepada subordinat-subordinat secara berterusanmaklumat tentang sebaik manakah merekamelakukan kerja-kerja mereka untuk organisasi.Proses ini berlaku secara tak formal dan jugabersistem.17/09/2014 MODUL 4 24 25. PENILAIAN TAK FORMAL1. PENILAIAN SETIAP HARI2. PENILAIAN SECARA SPONTAN3. TINDAKAN SELEPAS PENILAIAN ADALAHSERTA MERTA17/09/2014 MODUL 4 25 26. PENILAIAN FORMALPenilaian bersistem dilakukan secara formal pada tiap-tiapenam bulan atau setahun sekali. Penilaian sedemikianmempunyai empat tujuan utama:I. Secara formal ia membuat subordinat-subordinat tahutentang bagaimana prestasi semasa mereka dinilai.II. Ia mengenalpasti subordinat-subordinat yang benar-benarwajar diberikan kenaikan gaji.III. Ia menentukan subordinat-subordinat yang perlumemerlukan latihan tambahan.IV. Ia memainkan peranan yang penting dalammengenalpasti mana-mana subordinat yang layakdinaikkan pangkat.17/09/2014 MODUL 4 26 27. KELEMAHAN FORMAL/TAK FORMALI. Piawai-piawai yang berubah.II. Sikap berat sebelah penilai.III. Pola-pola penilai yang berbeza.IV. Kesan halo17/09/2014 MODUL 4 27 28. KAEDAH PENILAIAN PRESTASI KERJAI. Skala perkadaranII. Kejadian kritikalIII. Esei atau karanganIV. Piawai kerjaV. Susunan (Ranking)VI. Taburan paksa (Forced distribution)VII. Laporan prestasi pilihan terpaksa dan senaraiberwajaranVIII.Skala perkadaran berteraskan gelagat (BARS)IX. Pengurusan melalui objektif (MBO)17/09/2014 MODUL 4 28 29. KAEDAH PENILAIAN PRESTASII. Penyelia langsungII. SubordinatIII. Rakan sekerjaIV. Penilaian kumpulan atau jawatankuasaV. Penilaian kendiriVI. Gabungan17/09/2014 MODUL 4 29 30. FAKTOR PENILAIAN PRESTASIFAKTOR LUARAN FAKTOR DALAMANUNDANG-UNDANGBURUHJENIS PEMIMPINORGANISASIKESATUAN SEKERJA BUDAYA KERJA17/09/2014 MODUL 4 30 31. KEPENTINGAN / KEGUNAANPENILAIAN PRESTASII. Memperbaiki perancangan sumber manusia(HRP)II. Memperbaiki perekrutan dan pemilihankakitanganIII. Memperbaiki pembangunan sumber manusia(HRD)IV. Memperbaiki perhubungan kakitangan dalamanV. Memperbaiki perancangan dan pembangunankerjayaVI. Memperbaiki program pampasan17/09/2014 MODUL 4 31 32. UJI KENDIRI 4 Namakan kaedah penilaian prestasi17/09/2014 MODUL 4 32 33. TAMAT M4SEKIAN,TERIMAKASIH17/09/2014 MODUL 4 33