Mengkaji surah al lahab dan an-nasr 2

download Mengkaji surah al lahab dan an-nasr 2

of 16

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.257
 • download

  38

Embed Size (px)

description

Mengkaji surah al lahab dan an-nasr

Transcript of Mengkaji surah al lahab dan an-nasr 2

 • 1. PROBLEMATIKA DAKWAH DALAMKEHIDUPAN SEHARI-HARIOleh :Moh. Bahruddin Alfitro, S.Pd.I

2. ISI PRESENTASI 3. PendahuluanDakwa merupakan hal yang muliah dalam agamaislam, karena dari dakwa terciptalah kelestarianagama islam. Tentunya sangat berat menjalaniproses dakwa,oleh sebab problem ajakan(dakwah) bukan hanya ekstrenal saja yangmenjadi hambatan dalam berdakwa,namunbanyak juga kendalah internal yang harus dilaluioleh seorang pendai. 4. indikator Peserta didik diharapkan dapat: Membaca Surat Al-Lahab dan An-Nasr tentangproblematika dakwah. Menyalin Surat Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematikadakwah. Menterjemahkan Surat Al-Lahab dan An-Nasr tentangproblematika dakwah Menguraikan pokok-pokok kandungan surat Al-Lahab. Menguraikan sebab-sebab turunnya surat Al-Lahab. Menguraikan pokok-pokok kandungan surat An-Nasr. Menguraikan sebab-sebab turunnya surat An-Nasr. Menerapkan prilaku yang tercermin isi kandungan surat Al-Lahab dan An-Nasr. 5. URAIAN MATERIA. SURAT AL-LAHAB1. Lafadz ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1. Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akanbinasa[1607]. 2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang iausahakan. 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar[1608]. 5. Yang di lehernya ada tali dari sabut. 6. a. Pokok-pokok Isinya: Cerita Abu Lahab dan Istrinya yang menentang RasulSAW. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab, tak berguna untuk keselamatannya demikian pula segala usaha-usahanya gagal.b. Pelajaran dari surat Al-Lahab adalah: Surat Al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itutak dapat dipertahankan dan tidak akan menang, walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras.c. Kesimpulan Surat Al-Lahab menjelaskan kegagalan lawan-lawanMuhammad SAW. 7. B. SURAT AN-NASR1. Lafadz ( ) ( ) ( 1. Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,2. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunkepada-Nya. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat. 8. a. Pokok-pokok Isainya: Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkemenangan, Perintah dari Tuhan agar bertasbih dan memuji-Nya, Dan meminta ampun kepada-Nya dikala terjadi peristiwa yangmenggembirakan.b. Pelajaran dari surat An Nashr adalah: Surat An-Nashr menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh NabiMuhammad SAW. Dan pengikut-pengikutnya.c. Kesimpulan : Surat ini mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW. Sebagaiseorang Rasul telah mendekati akhirnya. 9. C. Keterkaitan antara surat Al lahab dan suratAn-Nasrhubungan antara surat an-nasr dengan al-lahab adalah bahwa keduasurat tersebut masih membahas tantang permasalan dakwah. Dalamsurat an-nasr pada intinya menyebutkan bahwa Allah akan mendatangkanpertolongan dan kemenangan pada orang yang mau mengajak(mendakwah) pada suatu nanti. Sedang kan disambut surat Al-lahab yangmenyebutkan ancaman bagi orang yang mengingkari dan tidakmengiyakan ajakan pendai.jadi,hubungan dari dari kedua surat dalam ranah ajakan mengajak(dakwah) dan ancaman bagi orang yang mengingkari ajakan orang yangmengajak kepada kebenaran. 10. LEMBAR KERJA1.Sebutkan pokok-pokok isi surat Al-Lahab!2. Sebutkan pokok-pokok isi surat An-Nashr!3. Surat Al-Lahab diturunkan sesudah surat?4. Surat An-Nashr diturunkan sesudah surat..?5. Surat Al-Lahab termasuk golongan surat?6. Surat An-Nashr termasuk golongan surat ..?7. Surat Al-Lahab terdiri atas ?8. Surat An-Nashr terdiri atas ?9. Dinamai Al-Lahab diambil dari perkataan !10. Surat An-Nashr mengandung arti! 11. Lembar jawaban1. Cerita Abu Lahab dan Istrinya yang menentang RasulSAW.Keduanya akan celaka dan masuk neraka.Harta Abu Lahab, tak berguna untuk keselamatannyademikian pula segala usaha-usahanya gagal.2. Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islamakan mendapat kemenangan,Perintah dari Tuhan agar bertasbih dan memuji-Nya,Dan meminta ampun kepada-Nya dikala terjadiperistiwa yang menggembirakan. 12. 3. Al-Fath4. At-Taubah5. Makkiyyah6. Madaniyyah7. 5 ayat8.3 ayat . 910. Pertolongan 13. KESIMPULANsurat an-nasr dan surat mempunyai hubungan yangdekat karena dalam surat an-nasr disebutkan tentangdakwa,kemudian disusul dengan surat al-ahab yangmembahas balsan bagi orang yang mengingkari orang yangmembawa kebenaran,dengan menggambarakan pamannabi Muhammad yang selalu mengingingkari dakwa nabidan berupaya menyegah dakwa nabi dari berbagai arah.