Mehanika 2 - teorija

download Mehanika 2 - teorija

of 11

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  349
 • download

  13

Embed Size (px)

description

teorija iz mehanike 2

Transcript of Mehanika 2 - teorija

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  1/11

  1

  t

  1

  t

  s( t ) v( t )dt s( t )

  KINEMATIKA

  1. Treba napisati diferencijalne i integralne odnose koji povezuju funkcije a(t), v(t) i s(t) kodgibanja estice po pravcu, te s nekoliko reenica objasniti njihovo geometrijsko znaenje.

  Brzina u trenutku t1je povrina ispo a(t) grafa o trenutka t0 do trenutka t1.Takoer je jenaka

  nagibu tangente s(t) grafa u trenutku t1.

  Ubrzanje u trenutku t1jednako je nagibu tangente v(t) grafa u trenutku t1.

  Put u trenutku t1je povrina ispo v(t) grafa o trenutka t0 do trenutka t1

  2. Objasniti koji poaci su potrebni i kako se oreuje brzina i ubrzanje estice ako je gibanjezaano prironim nainom.

  -jesu li potrebni poaci ovo to je prvo naveeno?

  -brzina je erivacija skalarnog zakona gibanja iji je smjer oreen jeininim vektorom0

  - ubrzanje je erivacija vektora brzine poijeljena na tangencijalno ubrzanje oreeno vektorom

  0

  i normalno ubrzanje oreeno vektorom0

  n

  3. Objasniti kako se oreuje brzina i ubrzanje estice koja rotira oko nepomine toke ako jegibanje zaano na prironi nain.

  - skalarni iznos brzine estice

  obijemo tako a pomnoimo iznose

  kutne brzine i udaljenosti od

  nepomine toke, a vektor brzineje

  okomit na uinu koja povezuje

  nepomiu toku i toku u kojoj

  traimo brzinu

  - ubrzanje se dijeli na normalno i

  tangencijalno. Vektor tangencijalnog

  ubrzanja ide u smjeru vektora brzinedok vektor normalnog ubrzanja ide u

  a tdv

  dt

  d s

  dt( )

  2

  2

  1

  t

  1

  t

  v( t ) a( t )dt v( t )

  v t ds

  dt( )

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  2/11

  smjeru nepomine toke. Tangencijalno ubrzanje obijemo umnokom kutnog ubrzanja i

  raijusa, ok normalno kvaratom kutne brzine pomnoene raijusom

  4. Opisati kako se efinira brzina i ubrzanje i koje zakonitosti vrijee ako je gibanje esticezadano u polarnom koordinatnom sustavu? Prikazati izvod za v(t) i a(t).

  Zakonitosti

  5. Pokazati izvod zakrivljenosti trajektorije

  6. Prikazati izvo i objasniti iz koje pretpostavke, te uz koje zakonitosti izvoimo jenabekosog hitca.-gibanje u gravitacijskom polju

  gaa yx ,0

  Poznato:- poetna brzina v0- poetni poloaj (x0, y0)

  ,cosvv 0x0 cosv)t(v 0x sin)( 0 vtgtvy

  sinvv 0y0

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  3/11

  Horizontalni hitac Vertikalni hitac

  7. Prikazati i objasniti ieju izvoa te znaenje pojeinih oznaka osnovnog teorema kinematikekrutog tijela.

  - osnovni teorem kinematike krutog tijela kae a projekcije brzina vije toke na njihovu

  spojnicu moraju biti jednake.

  - sve oznake treba napisat

  8. Objasniti pretpostavke, izvo i znaenje teorema o ravnopravnosti izbora pokretnogishoita.

  Teorem o ravnopravnosti izbora

  pokretnog ishoita kae a moemo

  uzeti bilo koju toku tijela za

  pokretno ishoite jer je mogude

  prikazati brzinu neke toke pomodu

  bilo koje ruge toke tog tijela.

  00 xt)cosv()t(x 002

  yt)sinv(2

  tg)t(y

  0 0yv 0 0xv

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  4/11

  0i i j jF r M

  9. Treba objasniti i prikazati kako se oreuje brzina i ubrzanje estice koja vri sloeno gibanje.

  Superpozicijiom prvo izraunamo

  prijenosnu brzinu toke o

  gibanja nepominogkoordinatnog sustava pa joj

  dodamo relativnu brzinu od

  gibanja u onosu na pomini

  koordinatni sustav.

  Za ubrzanje isto tako, samo to

  jo oamo Coriolisovo ubrzanje

  u sluaju a je prijenosno gibanje

  rotacija.

  10.Objasniti svojstva apsolutnih i relativnih polova brzina u kinematici mehanizama. Navestikoji uvjeti i pravila vrijee pri njihovom oreivanju.Objasniti postupak odreivanja i sve

  zakljuke Kenneyevog teorema

  Relativni pol brzina:

  - stvarna ili zamiljena toka u kojoj su pomaci oba tijela jenaki

  - u relativnom polu moguda je relativna rotacija izmeu va tijela

  - apsolutna brzina u relativnom polu jednaka je za oba tijela

  Apsolutni pol brzina:

  - stvarna ili zamiljena toka u kojoj je pomak tijela 0

  - moguda je rotacija- brzina je jednaka 0

  Koji uvjeti i pravila vrijee pri orevanju:

  - Kennedyev teorem

  - kinematika ogranienja leaja (?)

  - ima jo to?

  Zakljuci Kenney-evog teorema:

  - tri relativna pola tri povezana tijela moraju se nalaziti na istom pravcu

  - ako je jeno o ta tri tijela nepomino (pologa), relativni pol ruga va tijela mora se

  nalaziti na spojnici apsolutnih polova ta dva tijela

  11.Navesti koji teorem i koja pravila i pretpostavke koristimo pri oreivanju plana projekcijapomaka i brzina u kinematici mehanizama.- Kennedyev teorem

  - osnovni teorem kinematike krutog tijela

  -

  12.Objasniti postupak oreivanja unutarnjih sila metoom virtualnog raa.- podijelimo pomake na one u smjeru osi x i one u smjeru osi y

  - pronaemo polovei prenesemo ih na osi

  - zarotiramo tijelo za infintesimalno mali kut 1 te spojimo sa relativnim polom i tako

  obijemo kut zaokreta rugog tijela 2

  - postavljamo jenabu jer za sustav sila u ravnotei ukupni ramora biti jednak 0.

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  5/11

  13.Objasniti razliku izmeu nezavisnog i zavisnog relativnog gibanja estica, te navesti baremjedan primjer za svako gibanje.

  Zavisno relativno gibanje:

  - postoje neki geometrijski uvjeti oreeni nekim vezama izmeu estica i gibanje jene

  estice utjee na gibanje ruge (estice su na istom tijelu, estice povezane uetom)Nezavisno relativno gibanje:

  - gibanje jedne estice ne utjee irektno na relativno gibanje ruge (prsten na voilici)?

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  6/11

  DINAMIKA

  14.Navesti osnovne Newtonove zakone, te ukratko objasniti koji zakoni se primjenjuju, i na kojinaine prirjeavanju slijeedeg zaatka:

  a. gibanje estice po polozi- 2. aksiom ko raunanja inercijalne sile- 3. aksiom ko raunanja trenja (?)

  b. Vezana gibanja- 2. aksiom ko raunanja inercijalne sile

  - 3. aksiom ko raunanja sila u uetu (sila kojom prvo tijelo jeluje na ue mora biti

  suprotna sili kojom drugo tijelo jeluje na ue)

  c. Analiza gibanja sustava estica- 2. aksiom ko raunanja inercijalne sile

  15.Treba objasniti znaenje rugog Newtonovog aksioma na gibanju jene estice i primjenuna analizu gibanja sustava estica.

  16.Objasniti koji je smisao D'Alambertovog principa, koje zakonitosti vrijede, te kako seprimjenjuje pri gibanju tijela.

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  7/11

  17.Prikazati izvod zakona impulsa, objasniti pojam impulsa te osnovne razlike kod djelovanja

  impulsa na gibanje estice i gibanje tijela

  Impuls sile je jednak

  integralu sile po vremenu.

  Takoer je jenak

  promjeni koliine gibanja

  uzrokovane tom silom.

  18.Objasniti pojam koliine gibanja sustava estica i zakon ouvanja koliine gibanja sustavaestica.

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  8/11

  19.Objasniti pojam kinetikog momenta i prikazati izvo za kinetiki moment sustava esticana centar masa.

  - Kinetiki moment je moment koliine gibanja na oreenu toku.

  - Izvo kinetikog momenta na centar mase

  20.Navesti i objasniti iferencijalne jenabe koje opisuju gibanje tijela u ravnini te pokazatiprimjenu na rjeenje zaatka

  21.Objasniti kako se opdenito efinira ra sile, a kako ra konstane sile za vrijeme nekogkonanog pomaka koji nije u smjeru sile. Bez dokaza navesti pretpostavke i teoreme koji

  vrijee pri oreivanju nepoznatih statikih veliina metoom virtualnog raa.

  - ukupni ra sile na pomaku o poloaja 1 o poloaja 2 jenak je integralu elementarnog raa

  22.Treba objasniti kako se oreuje ra utroen na eformaciju iealno elastinog tijela(prikazati izvod).

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  9/11

  23.Objasniti pojam kinetike energije, prikazati i objasniti izvo zakona promjene kinetike

  energije

  24.Objasniti zakon ouvanja mehanike energije i navesti uvjete koje sustav mora zadovoljitida bi primjenili taj zakon.

  Zakon ouvanja mehanike energije

  kae a je u sluaju jelovanja

  konzervativnih sila mehanika energija

  konstantna, onosno zbroj kinetike i

  potencijalne energije je konstantan.

  25.Objasniti kako se definira gibanje tijela pod djelovanjem sila u ravnini i napisati pripadnejenabe gibanja. Na crteu prikazati sve veliine i objasniti njihovo znaenje

  a. ako je tijelo slobadnob. ako je tijelo zglobno vezano u proizvoljnoj toki

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  10/11

  26.Opisati koji se zakoni primjenjuju i kako se analizira gibanje sustava estica po jelovanjemsila u ravnini. Napisati jenabe i objasniti znaenje svih veliina u tim jenabama.

  27.Navesti i objasniti jenabe rotacije oko osi i jenabe komplanarnog gibanja tijela poddjelovanjem sustava sila u ravnini.

  28.Opisati koji se zakoni primjenjuju i kako se analizira gibanje sustava estica po jelovanjemimpulsa.

  - zakon ouvanja koliine gibanja

  29.Nabrojati postupke za orejivanje iferencijalne jenabe oscilacija iealno elastinogoscilatora.- primjenom inamike ravnotee (DAlambert)

  - primjenom zakona ouvanja energije

  - primjenom metode virtualnog rada

  30.Treba dokazati da je gibanje linearnog oscilatora u vertikalnoj i u horizontalnoj ravniniopisano istom iferencijalnom jenabom (crte, pretpostavke i izvo).

 • 5/24/2018 Mehanika 2 - teorija

  11/11

  31.Objasniti koje pretpostavke i koje zakonitosti primjenjujemo pri srazu estica.32.Objasniti i prikazati izvod Steinerovog pravila uz crte sa svim oznakama koje se koriste u

  izvou. Navesti znaenja svih veliina koje se koriste u matematikoj formulaciji.