MBS Konspekt 1

download MBS Konspekt 1

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Metodologia badań społecznych - własne opracowanie

Transcript of MBS Konspekt 1

 • Pozanaukowe i naukowe metody gromadzenia wiedzy.

  RDA WIEDZY O RZECZYWISTOCI

  METODY GROMADZENIA WIEDZY

  wiedza oparta na wierze lub umowie

  Obserwacje wasne

  (dane zmysowe, wasne dowiadczenia):

  Niedoskonao zmysw, pamici, wnioskowania, wpyw emocji, przeszych dowiadcze.

  rda zewntrzne

  autorytety (przekaz ustny, pisany osoby znaczce, media, literatura, kultura, tradycja)

  WIEDZA POTOCZNA (mdro ludowa) czy WIEDZA POZANAUKOWA:

  oparta jest na gromadzonych przez lata obserwacjach

  -- tworzy si przez wymian dowiadcze

  -- lepiej wyjania zjawiska spoeczne ni dowiadczenia osobiste

  -- przejawia si moe w przysowiach, powiedzeniach, przesdach, itp.

  -- czsto zawiera sprzeczne stwierdzeni

  w porwnaniu z wiedz naukow:

  --- nie s znani jej twrcy

  --- jest stosowana nawykowo - zawsze tak robiono

  --- jest przekazywana przez osobiste kontakty

  --- nie zawsze ma naukowe uzasadnienia (jeli s, to maj charakter wtrny)

 • WIEDZA NAUKOWA

  oparta jest na poznaniu naukowym, ktre:

  -- ma cel udowodnienie tezy

  -- jest metodyczne

  -- odbywa si w kontrolowanych warunkach (sprzyjajcych otrzymaniu cisej i pewnej wiedzy)

  -- zmierza do wykrywania ukrytych i zarazem istotnych zjawisk mechanizmw

  -- jest instrumentalne

  -- jest dokonywane za pomoc precyzyjnych poj

  -- jego wyniki s utrwalane w formie pisemnej

  PODEJCIE NAUKOWE

  opiera si na zbiorze zaoe, ktre nie s dowiedzione i ktrych si nie dowodzi;

  mona wyodrbni:

  - zaoenia podstawowe, oglne (przyjmowane we wszystkich naukach),

  - zaoenia specyficzne (przyjmowane w danej nauce na okrelonym etapie jej rozwoju).

  Zaoenia podstawowe przyjmowane w nauce:

  1. RZECZYWISTO JEST UPORZDKOWANA

  w wiecie rzeczywistym zdarzenia nie pojawiaj si losowo, maj okrelony stopie uporzdkowania i

  regularnoci

  2. RZECZYWISTO JEST POZNAWALNA

  3. WSZYSTKIE ZJAWISKA MAJ PRZYCZYNY

  4. NIC NIE JEST DOWIEDZIONE SAMO W SOBIE

  prawdziwo wiedzy naukowej musi by dowiedziona obiektywnie

  5. RDEM WIEDZY JEST DOWIADCZENIE (empiria)

  6. WSZELKA WIEDZA MA CHARAKTER WZGLDNY I ULEGA ZMIANOM

 • METODOLOGIA

  METODOLOGIA (bada) to system dobrze okrelonych regu i procedur (norm, standardw)

  dotyczcych prowadzenia bada,

  a w szczeglnoci:

  - obserwacji (zbierania danych),

  - analizy danych,

  - logicznego wnioskowania i generalizacji,

  - intersubiektywnej sprawdzalnoci, intersubiektywnego komunikowania.

  METODOLOGIA JEST NORMATYWNA

  (jej zasady s podstaw oceny poprawnoci postpowania badawczego)

 • TYPY/CELE BADA:

  BADANIA EKSPLORACYJNE

  - rozpoznanie problemu, tematyki

  - prowadzone, gdy przedmiot bada jest stosunkowo nowy

  - w badaniach eksploracyjnych nie stawiamy hipotez

  podejmowane s w celu:

  - poszerzenia wiedzy badacza na dany temat,

  - poszukiwania nowych zalenoci empirycznych,

  - zbadania moliwoci podjcia szerszych bada,

  - wypracowania metod moliwych do uycia w dalszych badaniach

  BADANIA OPISOWE

  - dotycz waciwoci zjawisk

  - ich wynikiem jest opis i klasyfikacja zjawisk (a nie wyjanianie)

  - w ich efekcie uzyskujemy stwierdzenia, e okrelona liczba obiektw przejawia okrelon cech

  - wnioski dotycz okrelonego miejsca i czasu

  - ich wyniki s wykorzystywane, przede wszystkim, w praktyce

  BADANIA WYJANIAJCE/PRZYCZYNOWE

  - dotycz relacji midzy zjawiskami

  - wyjaniaj przyczyny zachodzenia okrelonych zjawisk

  - maj na celu testowanie hipotez (hipoteza ukierunkowuje zbieranie danych zbieramy takie dane,

  ktre s istotne z punktu widzenia testowanej hipotezy)

  - zachowuj niezaleno pomiaru skutku i przyczyny

  - wnioski s prawidowociami oglnymi

  ETAPY BADANIA NAUKOWEGO W BADANIACH WYJANIAJCYCH:

  1. Sformuowanie problemu badawczego (przyjcie zaoe teoretycznych)

  2. Sformuowanie pyta badawczych i hipotez

  3. Opracowanie metody weryfikacji hipotez

  - zmienne,

  - wskaniki,

  - metody i techniki,

  - model prowadzenia bada,

  - dobr obiektw do bada,

  - projekt analizy statystycznej.

  4. Przeprowadzenie bada

  5. Opis i analiza wynikw

  6. Interpretacja wynikw

  7. Sformuowanie wnioskw

  PYTANIA BADAWCZE

  Uszczegowieniem problemw badawczych s pytania badawcze.

  W pytaniach badawczych pytamy,

  - czy istnieje zaleno midzy zjawiskami,

  - czy jedno zjawisko jest przyczyn drugiego.

  Pytania badawcze powinny posiada uzasadnienie.

 • UZASADNIENIE PYTANIA BADAWCZEGO

  - teoretyczne

  wykazanie, e postawienie danego pytania ma sens, tzn., e istnieje teoretyczna moliwo zalenoci

  midzy zjawiskami na gruncie okrelonej teorii wynika z konceptualizacji (zdefiniowania i analizy poj)

  - praktyczne

  istnieje zapotrzebowanie spoeczne na rozwizanie danego problemu.

  WACIWOCI PYTANIA BADAWCZEGO

  - sformuowane w ramach okrelonej teorii,

  - sformuowane precyzyjnie,

  - mona wskaza moliwe odpowiedzi na sformuowane pytanie,

  - powinno dotyczy zalenoci wanych, istotnych.

  HIPOTEZY BADAWCZE

  Hipoteza to zdanie stwierdzajce oczekiwan relacj midzy zjawiskami

  - jest odpowiedzi na pytanie badawcze,

  - ma posta zdania twierdzcego,

  - powinna by stawiana kierunkowo

  - ma moc wyjaniajc jeli postulowana w niej zaleno (i jej kierunek) da si teoretycznie uzasadni

  jako konieczna;

  - jest sprawdzalna empirycznie;

  - goszona w niej zaleno musi mie charakter prawidowoci

  (niekoniecznie bezwarunkowej powinny zosta sformuowane warunki ograniczajce);

  - nie stawiamy hipotez o braku zalenoci;

  - rozrniamy hipotezy:

  -- zwizku midzy zmiennymi

  -- o hipotezy o rnicach midzy grupami.

  ZMIENNE

  Zmienna - cecha obiektu, ktra moe przybiera dwie lub wicej wartoci.

  zasadniczo wyrniamy dwa rodzaje zmiennych:

  -zmienne zalene

  -zmienne niezalene

  Zmienna zalena wyjaniana (Y)

  jest przedmiotem naszego badania,

  jej zwizki z innymi zmiennymi chcemy okreli.

  Zmienna niezalena wyjaniajca (X)

  zmienna od ktrej zaley poziom zmiennej zalenej,

  zwykle mamy do czynienia z wicej ni jedn zmienn niezalen.

 • RODZAJE ZMIENNYCH NIEZALENYCH

  - zmienne niezalene gwne

  s przedmiotem naszego badania

  tzn. analizujemy jak zmiany w poziomie zmiennych niezalenych wpywaj na zmiany w poziomie

  zmiennych zalenych

  - zmienne niezalene uboczne

  wpywaj na poziom zmiennej zalenej, ale nie s przedmiotem naszego badania;

  moemy podzieli je na zmienne kontrolowane i niekontrolowane

  Kontrola zmiennych niezalenych ubocznych (nie polega na rejestrowaniu ich poziomu, wartoci)

  1) okrelenie wpywu na zmienn zalen

  --wczenie zmiennych w schemat badania,

  2) wyeliminowanie wpywu

  zazwyczaj poprzez dobr prby

  -- ustalenie poziomu zmiennej kontrolowanej jako staego,

  --dobr losowy, kwotowy,

  --ustalenie maksymalnie zrnicowanego poziomu zmiennej kontrolowanej.

  - zmienne niezalene zakcajce,

  to zmienne nie zwizane bezporednio z badanymi zalenociami, ale wpywajce na nie i modyfikujce

  ich posta (niektre z tych zmiennych potrafimy kontrolowa).

  MODELE WERYFIKACJI HIPOTEZ

  1. MODEL EKSPERYMENTALNY

  2. MODEL KORELACYJNY

  EKSPERYMENTALNY MODEL WERYFIKACJI HIPOTEZ

  W badaniach przyczynowych weryfikujemy hipotez:

  X jest przyczyn Y;

  aby zjawisko X1 mogo by okrelone jako przyczyna Y konieczne jest

  1) nastpstwo czasowe X1 powinno poprzedza Y;

  2) kontrolowanie pozostaych zjawisk X

  (kanon jedynej rnicy).

  WYBRANE PROCEDURY EKSPERYMENTALNE

  --procedury quasi-eksperymentalne --procedury wzbogacon

 • Czynnoci badacza w odniesieniu do poszczeglnych zmiennych

  ZMIENNA ZALENA - pomiar

  ZMIENNE NIEZALENE:

  GWNE manipulacja*

  UBOCZNE kontrola

  ZAKCAJCE eliminacja

  *badacz wpywa na rzeczywisto, jest aktywny decyduje kiedy i w jaki sposb wprowadzi zmienn

  niezalen (czynnik eksperymentalny)

  ZMIENNE MANIPULOWALNE I OBSERWOWALNE

  Zmienna jest MANIPULOWALNA jeli moemy dowolnie przyporzdkowa obiektom badanym rne

  wartoci tej zmiennej

  Zmienna jest OBSERWOWALNA (MIERZALNA) jeli moemy tylko obserwowa (mierzy) warto

  zmiennej

  MODEL KORELACYJNY WERYFIKACJI HIPOTEZ

  - badacz obserwuje rzeczywisto (rejestruje poziom badanych zmiennych)

  - badacz nie wpywa na rzeczywisto brak manipulacji poziomem ZN

  - model typowy dla bada opisowych (a nie wyjaniajcych)

  - nie pozwala na stwierdzenie, czy analizowane zmienne s ze sob powizane przyczynowo trudno

  stwierdzi, ktra ze zmiennych to zmienna zalena, a ktra niezalena (chyba e istniej przesanki

  merytoryczne),

  - model pozwala na okrelenie siy zwizku midzy dwiema (lub wicej) zmiennymi

  (analiza wspzmiennoci zmiennych),

  - otrzymana zaleno moe by zalenoci pozorn

  z zalenoci pozorn mamy do czynienia, gdy:

  - istnieje zaleno (statystyczna) miedzy X i Y, ktra nie jest zalenoci przyczynow poniewa

  - istnieje inna zmienna Z, ktra wpywa zarwno na X jak i na Y

  - zalenoci midzy Z i X oraz midzy Z i Y s zalenociami przyczynowymi.

 • Aby w modelu korelacyjnym zastosowa interpretacj przyczynow konieczne s dodatkowe przesanki:

  - natury merytorycznej

  wyjanienie mechanizmu zalenoci midzy zmiennymi,

  - natury statystycznej

  kontrola wanych zmiennych ubocznych.

  MODEL KORELACYJNY a MOD