Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

download Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

of 56

Embed Size (px)

Transcript of Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  1/56

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  2/56

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  3/56

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  4/56

  HOME

  ANGGOTA

  KI dan KD

  MATERI

  ICE BREAKING

  Soal Evaluasi

  FINISH

  Kelas / Semester ! /!Tema

  Diri"u #Tema !$Su% Tema

  Tu%u&"u #Su% Tema ' $

  (em%ela)aran "e 'Alo"asi *a"tu !Hari

  D I R I K +

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  5/56

  GO

  TAA GN

  (RADITHA ,ISN+D-R

  .INDA FERONIKA

  .+THFIAH HIDAATI

  RIESDAM MAHDI M-

  CITRA ARME.IA

  ROCHMAT TON (-

  HOME

  ANGGOTA

  KI dan KD

  MATERI

  ICE BREAKING

  Soal Evaluasi

  FINISH

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  6/56

  KOM(ETENSI INTI DAN KOM(ETENSI DASAR

  KOMPETENSI DASAR

  3.1. Mengenal teks deskriptiftentang

  anggota tuu! dan pan"a indra#

  $u%ud dan sifat enda# serta

  peristi$a siang dan &ala&

  dengan antuan guru atau

  te&an

  dala& a!asa Indonesia lisan

  dan tulis 'ang dapat diisidengan

  kosakata a!asa daera! untuk

  &e&antu pe&a!a&an

  (.1. Menga&ati dan &enirukan

  teks

  deskriptif tentang anggota

  tuu!dan pan"aindra# $u%ud dan sifat

  enda# serta peristi$a siang dan

  &ala& se"ara &andiri dala&

  a!asa Indonesia lisan dan tulis

  'ang dapat diisi dengan

  kosakata

  a!asa daera! untuk &e&antu

  pen'a%ian

  KOMPETENSI INTI1. Meneri&a dan &en%alankan

  a%aran aga&a 'ang dianutn'a

  ). Me&iliki perilaku %u%ur#

  disiplin# tanggung %a$a#

  santun# peduli# dan per"a'a diri

  dala& erinteraksi dengan

  keluarga# te&an# dan guru.

  3. Me&a!a&i pengeta!uan

  faktual dengan "ara &enga&ati*&endengar# &eli!at#

  &e&a"a+ dan &enan'a

  erdasarkan rasa ingin ta!u

  tentang dirin'a# &ak!luk

  "iptaan Tu!an dan kegiatann'a#

  dan enda,enda 'ang

  di%u&pain'a di ru&a! dan di

  sekola!.

  (. Men'a%ikan pengeta!uanfaktual dala& a!asa 'ang %elas

  dan logis# dala& kar'a 'ang

  estetis# dala& gerakan 'ang

  &en"er&inkan anak se!at# dan

  dala& tindakan 'ang

  &en"er&inkan perilaku anak

  eri&an dan erak!lak &ulia.

  HOME

  ANGGOTA

  KI dan KD

  MATERI

  ICE BREAKING

  Soal Evaluasi

  FINISH

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  7/56

  Tu)uan 0em%ela)aran!- Den1an mem0er&ati"an 2onto&

  %a2aan 1uru3 sis*a da0atmem%a2a nama4nama an11otatu%u& den1an te0at-

  Indi"ator

  !- Mem%a2a nama4nama an11otatu%u& 5an1 di0ela)ari'- Melen1"a0i 1am%ar an11ota tu%u&6- Men5e%ut"an nama4namaan11ota tu%u&

  HOME

  ANGGOTA

  KI dan KD

  MATERI

  ICE BREAKING

  Soal Evaluasi

  FINISH

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  8/56

  Tu%u& Kita Memili"i Ba1ian4%a1ianDianataran5a

  MA

  TE

  R

  I

  T+B+HK+

  .i&at

  NE7T

  HOME

  ANGGOTA

  KI dan KD

  MATERI

  ICE BREAKING

  Soal Evaluasi

  FINISH

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  9/56

  Udin makan jagung.

  Rasa jagung manis.Lidah mengecap rasa.

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  10/56

  Lani mencium bunga.Bunga harum baunya.Hidung untuk membau.

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  11/56

  Dayu sedangmendengarkan musik

  diradio.Dayu senangmendengarkan musik.Telinga untuk

  mendengarkan

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  12/56

  Dua mata sayaHidung saya satuDua kaki saya

  Pakai sepatu baruDua tangan saya

  Yang kiri dan kananatu mulut sayaTidak berhenti makan

  BR

  EA

  KI

  NG

  HOME

  ANGGOTA

  KI dan KD

  MATERI

  ICE BREAKING

  Soal Evaluasi

  FINISH

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  13/56

  SOA. E8A.+ASI

  KERJAKAN SOAL

  BERIKUT !!!

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  14/56

  !"P!# $U"P!

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  15/56

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  DIRIK+

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  16/56

  Mata

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  17/56

  Mata

  Ram%ut

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  18/56

  Mata

  Ram%ut

  Telin1a

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  19/56

  Mata

  Ram%ut

  Telin1a

  Tan1an

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  20/56

  Mata

  Ram%ut

  Telin1a

  Tan1an

  Hidun1

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  21/56

  Mata

  Ram%ut

  Telin1a

  Tan1an

  Hidun1

  .ida&

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  22/56

  Mata

  Ram%ut

  Telin1a

  Tan1an

  Hidun1

  .ida&

  Ka"i

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  23/56

  Mata

  Ram%ut

  Telin1a

  Tan1an

  Hidun1

  .ida&

  Kulit

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  24/56

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  25/56

  Mata

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  26/56

  Ram%ut

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  27/56

  Telin1a

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  28/56

  Tan1an

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  29/56

  Hidun1

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  30/56

  .ida&

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  31/56

  "a"i

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  32/56

  Kulit

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  33/56

  INI.AH AK+

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/%23action%3Fjump=endshowhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/%23action%3Fjump=endshow
 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  34/56

  MATA

  Mata di1una"an untu" meli&at

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  35/56

  TE.INGA

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  Telin1a untu"menden1ar

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  36/56

  HID+NG

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  Hidun1 untu" mem%au

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  37/56

  RAMB+T

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  Ram%ut untu" melindun1i

  "e0ala

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  38/56

  K+.IT

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  Kulit untu" mera%a

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  39/56

  TANGAN

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  Tan1an untu" %e"er)a

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  40/56

  .IDAH

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  .ida& untu" men1e2a0

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  41/56

  KAKI

  Mata Ram%ut Telin1a Tan1an

  Hidun1 .ida& Ka"i Kulit

  Ka"i untu"

  %er)alan

  ! A t t % &

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  42/56

  !- An11ota tu%u& manasa)a 5an1 untu"

  %er1era"9

  a- Gi1i

  %-Ka"idan

  tan1an

  2-Hidun1

  d-Ram%ut

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  43/56

  '- Kita meli&at den1an a0a9

  a-Mata

  %-Telin1a

  2-Ka"i

  d-Ke0ala

  6 B ) l & t

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  44/56

  6- Bera0a )umla& tan1an"ita9

  a- !

  B- :

  2- 6

  d- '

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  45/56

  Bera0a )umla& "a"i "ita9

  a- '

  %- 6

  2- !'

  d- !;

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  46/56

  Kita menden1ar men11una"an a0a9

  a-Hidun1

  %- Mata

  2-Telin1a

  d-Ke0ala

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  47/56

  EXCELEXCELENT . ENT .EXCELENT.

  O+ARE

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  48/56

  SORR - SORR - SORR - SOR

  Emmmm%%

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  49/56

  KAM+ BENARGood Job

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  50/56

  =A,ABAN SA.AHTr5 A1ain

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  51/56

  =A,A

  BAN

  M+BENAR

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  52/56

  O+R

  ANS,ER

  IS

  ,RONG

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  53/56

  RANEB

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  54/56

  B

  B

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  55/56

  N

  A

  R

  E

  B

  N

  A

  R

  E

  B

 • 7/25/2019 Materi Pelajaran Kelas 1 Diriku

  56/56

  MAAF ANDA BE.+MBER+NT+NG