Mari Latihan Membaca untuk anak play group

download Mari Latihan Membaca untuk anak play group

of 10

Embed Size (px)

Transcript of Mari Latihan Membaca untuk anak play group

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  1/25

  MARI LATIHAN MEMBACA

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  2/25

  a ba

  a ba ba baa ba ba a

  ba ba a a

  ba a a ba

  a a ba ba

  a ba a ba a ba a ba

  a ba a ba a ba a ba

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  3/25

  ca

  ca ca a caba a ca a

  ba ca ca ba

  ba a a ca

  ba ba ca ca

  ba ca ba ca ba ca ba ca

  a ba ca a ba ca a ba

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  4/25

  da

  da da ba daba ca da ca

  a da ba da

  ca da da a

  ba ba da da

  a da a da da da da da

  a ba ca da a ba ca ba

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  5/25

  fa

  fa fa da faa fa ba fa

  fa ca fa da

  fa ba fa a

  ca fa fa fa

  a da fa faa da a fa

  a ba ca da fa a ba ca

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  6/25

  ga

  ga ga fa gaba ca da fa

  ga ba ca ga

  ga da fa ga

  a ga ga ga

  a da ga da fa faba ca

  a ba ca da fa ga a

  ba

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  7/25

  ha

  ha ha ga haca da fa ha

  ga ha da ha

  ha ba a ha

  ca ha ha ha

  da ha ba ca a da ga da

  a ba ca da fa ga ha

  a

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  8/25

  ja

  ja ja ha jada ja ja fa

  ja ha da ja

  ba ja a ja

  ja ga ja ja

  fa fa ja ga a da baja

  a ba ca da fa ga ha ja

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  9/25

  ka

  ka ka ja kaba ka da kaka ca ka ba

  ka fa ga kaha ka ka kaa da ka ca jaka ba ca

  a ba ca da fa ga ha jaka a ba ca da fa ga ha

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  10/25

  la

  la la ka lala da la ga

  ja la a la

  ba la la fala ba la laka lalala ba ca jala

  a ba ca da fa ga ha jaka laa ba ca da fa ga

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  11/25

  ma

  ma ma la mama ka ha mama da ma ja

  ca ma ba maga ma ma ma

  mama la ma mama jaga

  a ba ca da fa ga ha ja

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  12/25

  na

  na na ma nada na fa nana ga ba na

  a na ja nana da na na

  mana a da naga la gaa ba ca da fa ga ha jaka la mana a ba ca da

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  13/25

  na

  na na ma nada na fa nana ga ba na

  a na ja nana da na na

  mana a da naga la gaa ba ca da fa ga ha jaka la mana a ba ca da

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  14/25

  pa

  pa pa na paa pa pa hapa da ba pa

  ma pa pa lapa ja pa pa

  a da la da a da pa laa ba ca da fa ga ha jaka la mana paa ba ca

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  15/25

  qa

  qa qa pa qaqa da ba gaqa la ma qa

  ga qa ja qaka qa qa qa

  a da fa na a da ba qaa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa a ba

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  16/25

  ra

  ra ra qa raca ra pa rara ja da ra

  ra ga ra bala ra ra ra

  pa ra ra ja a da la gaa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra a

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  17/25

  sa

  sa sa ra sasa ma ma jaba sa da sa

  a sa sa nasa la sa na

  ra sa la da sa ma sa jaa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  18/25

  ta

  ta ta sa ta

  ma ta ba tara ta da ta

  ka ta na tala ta ta taka ta mamaja ga ma taa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

  ta a ba ca da fa ga ha

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  19/25

  va

  va va ta fa

  la va ja vava sa ma va

  a va na vara va va vaa pa la va a pa ja vaa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

  ta sa a ba ca da fa ga

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  20/25

  wa

  wa wa va wa

  ta wa ja waba wa ha wa

  wa na ra wala wa wa waba wa ka ca ba wa ja laa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

  ta va wa a ba ca da fa

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  21/25

  a

  a a wa a

  ja a a daa na ma a

  la a a lara a a aa pa ja a a pa maaa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

  ta va wa a a ba ca da

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  22/25

  !a

  !a !a a !a

  sa !a da !aja !a ma !a

  ra !a ka !aba !a !a !aa da ra ja ka !a ra !aa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

  ta va wa a !a a ba ca

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  23/25

  "a

  "a "a !a "a

  ja "a fa "aga "a "a ta

  ma "a "a ga"a na "a "aca ra la ga a la ga "aa ba ca da fa ga ha jaka la mana pa qa ra sa

  ta va wa a !a "a a ba

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  24/25

  a da laba labapa da ka ca ma ma

  na na ba wa jalafa fa ba wa ka ca ma ta

  a pa ra sa ladaa pa ra sa pa laka la a da ha ma

  sa !a jaga sa ma sa ma

 • 7/26/2019 Mari Latihan Membaca untuk anak play group

  25/25

  sa !a ja ga a ga ma sa

  !apa ra ra ja ka!a ra !a

  sa !a ja ga ma taja ga ka ta ka ta

  ma na ka la a da mamasa !a ba ca ba ca

  ka la a da ca ha !a