Manual Modul Pembelian v1 Modul...  2009-08-28  Pengenalan Modul Pembelian ... Pembatalan...

download Manual Modul Pembelian v1 Modul...  2009-08-28  Pengenalan Modul Pembelian ... Pembatalan Permohonan

of 53

 • date post

  26-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Manual Modul Pembelian v1 Modul...  2009-08-28  Pengenalan Modul Pembelian ... Pembatalan...

ISIKANDUNGAN

PengenalanModulPembelian......................................................................................................................1

SubModulPermohonanPembelian.............................................................................................................2

PermohonanPembelian...........................................................................................................................3

SokonganPermohonanPembelian...........................................................................................................5

SemakanPermohonanPembelian(Bendahari)........................................................................................6

KelulusanPesananTempatan...................................................................................................................8

CetakPermohonanPembelian...............................................................................................................10

SubModulPesananTempatan...................................................................................................................11

CetakanPT..............................................................................................................................................12

KemasukanPemfaktoran........................................................................................................................15

KemasukanIrrevocable...........................................................................................................................16

PelarasanPT............................................................................................................................................17

SubModulTender/Sebutharga..................................................................................................................20

DaftarTender/Sebutharga.....................................................................................................................21

SetujuTerima..........................................................................................................................................23

JaminanBank..........................................................................................................................................25

KelulusanPesananTempatan.................................................................................................................26

LanjutanTender......................................................................................................................................28

TamatSelesaiTender/Sebutharga.........................................................................................................30

PemulanganJaminanBank.....................................................................................................................32

SubModulPembatalan...............................................................................................................................33

PembatalanPermohonanPembelian.....................................................................................................34

PembatalanPesananTempatan.............................................................................................................36

PembatalanDaftarTender/Sebutharga.................................................................................................38

SubModulPenyelenggaraan......................................................................................................................40

VotTabung..............................................................................................................................................41

Amaun.....................................................................................................................................................42

NamaLaporan.........................................................................................................................................43

Ukuran.....................................................................................................................................................44

MaklumatPemfaktoran..........................................................................................................................45

SubModulPertanyaan...............................................................................................................................46

Pertanyaan..............................................................................................................................................47

SubModulLaporan.....................................................................................................................................49

Laporan...................................................................................................................................................50

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPEMBELIANVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms1

PengenalanModulPembelian

ModulPembelianmerupakanmodulyangmenyelenggaramaklumatperolehanmengikuthadperolehan

yang telah ditetapkan (Pekeliling Bendahari Bil. 1/2002 dan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 2/2004).

Kaedah permohonan adalah sama kecualimaklumat dapat dicapai terus oleh Unit Belanjawan (UB)

PejabatBendaharisetelahkelulusanKetuaPTJ.Perolehanakandiuruskanolehpihakyangdiberikuasa

dengandokumenfizikalyangtelahdisah/diluluskan.

AntarasubmodulyangterkandungdibawahModulPembelianiniadalah:

1. SubModulPembelian2. SubModulPesananTempatan3. SubModulTender/Sebutharga4. SubModulPembatalan5. SubModulPenyelenggaraan6. SubModulPertanyaan7. SubModulLaporan

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPEMBELIANVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms2

SubModulPermohonanPembelian

FUNGSI:Untukmembuatpermohonanpembelian.

1. KlikikonPermohonanPembeliandibawahmodulPEMBELIAN.Skrinberikutakandipaparkan.

Skrin1.0:MenuBagiSubModulPermohonanPembelian

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPEMBELIANVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms3

PermohonanPembelian

FUNGSI:Skrininidigunakanuntukmembuatpermohonanpembelian.

1.1 KlikmenuPermohonanPembelian,skrinberikutakandipaparkan:

Skrin1.1:SkrinPermohonanPembelian(PermohonanPembelian)

Langkahlangkahuntukmembuatpermohonanpembelian:

i) Masukkan semua maklumat yang diperlukan. Kolum yang bertanda asterisk (*) adalahkolumyangWAJIBdiisi.

ii) KlikMasukLampiranuntukmuatnaiklampiran,ataudoubleclickpadalampiranyangadauntukHapus.

iii) Masukkan kesemua maklumat yang diperlukan di bahagian Butiran PermohonanPembelian.

iv) KlikTambahKeSenarai.v) DoubleclickpadabutiranyangingindihapuskandanklikHapusDariSenarai.

viii

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPEMBELIANVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms4

vi) Klik Laporan Permohonan untuk memaparkan dan mencetak Dokumen PermohonanPembelian yang telah dibuat, atau klik Lampiran untuk memaparkan dan mencetakDokumenLampiranPermohonanPembelian.

vii) Klikikon untukSimpanRekod.

viii) Klikikon untukKemaskiniRekod.Skrinberikutakandipaparkan.

Skrin1.1.1:CarianRekodPermohonanPembelian

Langkahlangkahmembuatcarianrekodpermohonanpembelian:

i) MasukkanpilihancariansamaadaNo.BS,TarikhatauPembekal.ii) KlikbutangCari.iii) Senaraicarianakandipaparkan.Doubleclickpadarekodyangdicari.

i ii

iii

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPEMBELIANVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms5

SokonganPermohonanPembelian

FUNGSI:Skrininidigunakanuntukmembuatsokonganpermohonanpembelian.

1.2 KlikmenuSokonganPermohonanPembelianpadasubmodulPERMOHONANPEMBELIAN,skrinberikutakandipaparkan:

Skrin1.2:SkrinmenuSokonganPermohonanPembelian

Langkahlangkahuntukmembuatsokonganpermohonanpembelian:

i) Buatcarianrekodpermohonanpembelianterlebihdahulu,samaadacarianmengikutNo.BS, Tarikh atau Pembekal. Klik butang Cari. Senarai permohonan pembelianmengikutcarianyangtelahdibuatakandipaparkan.

ii) Double click pada rekod yang dicari, rekod terperinci akan dipaparkan di ButiranPermohonanPembelian.

iii) BuatSokonganPermohonanPembeliansamaadaYaatauTidak.Jikatidak,masukkanulasan.

iv) Klikikon untukSimpanRekod.

i

ii

iii

iv

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPEMBELIANVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms6

SemakanPermohonanPembelian(Bendahari)

FUNGSI:Skrininidigunakanuntukmembuatsemakanpermohonanpembelian(Bendahari).

1.3 Klikmenu SemakanPermohonanPembelian (Bendahari)pada submodul PERMOHONANPEMBELIAN,skrincarianrekodpermohonanpembeliansepertiberikutakandipaparkan:

Skrin1.3(a):SkrinPermohonanPembelian(SemakanPermohonanPembelian(Bendahari))carian

rekodpermohonanpembelian

Langkahlangkahuntukmembuatsemakanpermohonanpembelian(Bendahari):

i) Buatcarianrekodpermohonanpembelianterlebihdahulu,samaadacarianmengikutNo.BS, Tarikh atau Pembekal. Klik butang C