MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK SISWA KELAS VIII MELALUI

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK SISWA KELAS VIII MELALUI

 • i

  MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK SISWA KELAS VIII MELALUI

  KEGIATAN EKSTRAKURIKULER IMTAQ (IMAN DAN TAQWA)

  DI SMP NEGERI 18 MALANG

  SKRIPSI

  OLEH :

  AZIMAH TAUHIDAH

  201010010311046

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  JURUSAN TARBIYAH

  2015

 • i

  MANAJEMEN PEMBINAAN AKHLAK SISWA KELAS VIII MELALUI

  KEGIATAN EKSTRAKURIKULER IMTAQ (IMAN DAN TAQWA)

  DI SMP NEGERI 18 MALANG

  Diajukan kepada Fakultas Agama Islam

  Universitas Muhammadiyah Malang

  untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

  Program Sarjana Strata Satu (S-1)

  SKRIPSI

  OLEH :

  AZIMAH TAUHIDAH

  201010010311046

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  JURUSAN TARBIYAH

  2015

 • ii

 • iii

 • iv

  MOTTO

  Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap

  kepadanya. Maka berlomba lombalah (dalam membuat) kebaikan. di

  mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian

  (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala

  sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 148)

 • v

  PERSEMBAHAN

  Dengan kerendahan hati, karya sederhana

  ini kupersembahkan UNTUK

  1. Ayahanda M. Maruf Bakry

  2. Ibunda Siti Faizah,

  3. kakak Ku Iqbal

  4. Adik-adikku Rizal, Usamah, Khadijah, Wais, Intana,

  Ukasyah

  5. Orang yang selalu mendukung saya dalam suka

  walaupun duka, terima kasih atas semangat yang

  diberikan

 • vi

 • ix

  KATA PENGANTAR

  Pujian berlimpah kami peruntukkan kepada-Mu, Ya Rabbi Dzat yang

  Maha Agung dan Maha Pengasih Tuhan semesta alam raya. Memang itulah yang

  layak bagi keagungan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Tiada niat

  yang kami peroleh pada pagi dan sore hari, melainkan senantiasa kami ucapkan

  syukur kehadirat-Mu. Di sisi-Mu trdapat kunci-kunci rahasia ghaib yang tiada

  mengetahuinya selain Engkau.

  Shalawat serta salam tercurahkan kepada utusan terakhir-Mu

  Muhammad SAW sang Nabi pamungkas, seorang figur ulama bagi kehidupan

  kini daan menjadi tumpuan syafaat bagi kehidupan kelak, Insya Allah. Dengan

  selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua

  pihak yang telah memberikan bimbingan baik moral maupun spiritual. Oleh

  karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima

  kasih kepada yang terhormat:

  1. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang memberikan contoh arti hidup yang

  sebenarnya hingga penulis bisa merasakan pahit arti kehidupan. Dan

  memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Membimbing serta

  memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

  2. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendy,

  M.AP, selaku Rektor UMM Universitas Muhammadiyah Malang yang

  telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga kepada

  kita semua.

  3. Drs. Faridi, M.Si selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Staf-staf yang telah

  memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

  4. Nur Afifah Khurin Maknin S.PdI, M.Kes selaku ketua jurusan Tarbiyah,

  Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

  5. Drs. H.N. Taufik, M. Ag. Selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu

  untuk turut mengantarkan penulis dalam menyelesaikan studi.

 • x

  6. Bapak Prof. Tobroni, M.Si dan Drs. M. Nurul Humaidi, M.Ag selaku

  pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak meluangkan waktunya

  dengan penuh pengertian, ketelatenan dan kesabaran memberikan

  bimbingan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Mulai

  dari awal hingga skripsi terlesaikan dengan baik.

  7. Seseorang yang telah hadir dalam kehidupanku yang selalu mendukung dan

  membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas cinta, kasih

  sayang dan pengorbananmu.

  8. Bapak Drs. Sulistyo Adjie M. M. Pd. kepala sekolah SMP Negeri 18

  Malang yang telah bersedia memberikan izin, tempat dan informasi tentang

  masalah-masalah yang ada dalam laporan skripsi ini

  9. Hj. Anis Fatimatus Zahro S.Pdi Guru Agama islam SMP Negeri 18 Malang

  yang telah bersedia telah memberikan bantuan dalam perolehan data untuk

  penyusunan laporan skripsi ini.

  10. Teman-teman seperjuanganku dan sahabat-sahabatku yang telah banyak

  memberikan motivasi, serta doanya dalam menyusun skripsi.

  Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan balasan yang tiada

  tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan

  skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh

  Allah SWT sebagai amal yang mulia.

  Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih

  jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan tangan terbuka penulis mengharap

  kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

  Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan penyusunan skripsi yang

  sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

  Penulis

  Azimah Tauhidah

 • xi

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL ................................................................... i

  LEMBAR PERSETUJUAN ...................................................... ii

  LEMBAR PENGESAHAN ........................................................ iii

  MOTTO ...................................................................................... iv

  PERSEMBAHAN ....................................................................... v

  SURAT PERNYATAAN ............................................................ vi

  ABSTRAK .................................................................................. vii

  ABSTRACT ............................................................................... viii

  KATA PENGANTAR ................................................................ ix

  DAFTAR ISI ............................................................................... xi

  DAFTAR TABEL ....................................................................... xiv

  DAFTAR LAMPIRAN............................................................... xv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

  A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

  B. Rumusan Masalah ........................................................................ 8

  C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 8

  D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 9

  E. Devinisi Operational .................................................................... 9

  F. Sistematika Penulisan .................................................................. 12

  BAB II KAJIAN PUSTAKA ...................................................................... 14

  A. Manajemen pembinaan akhlak ..................................................... 14

  1. Pengertian manajemen pembinaan akhlak ................................ 14

  a. Pengertian Manajemen ........................................................ 14

  b. Prinsip-prinsip manajemen .................................................. 15

  c. Fungsi-fungsi manajemen ................................................... 16

  d. Unsur-unsur Manajemen ..................................................... 17

  e. Tingkatan-tingkatan Manajemen ......................................... 19

  f. Manajemen menurut Islam .................................................. 19

 • xii

  2. Pembahasan tentang akhlak ..................................................... 21

  3. Macam-Macam Akhlak ........................................................... 22

  a. Akhlak kepada Allah ........................................................... 22

  b. Akhlak kepada Diri Sendiri ................................................. 23

  c. Akhlak kepada keluarga ...................................................... 24

  d. Akhlak kepada sesama manusia .......................................... 24

  4. Pembinaan akhlak menurut al-Ghozali ..................................... 26

  a. Menjauhi Perbuatan Maksiat Anggota Tubuh ...................... 26

  b. Menjauhi Perbuatan Maksiat Hati ....................................... 28

  B. Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan .......................................... 29

  1. Pengertian ekstrakurikuler ....................................................... 30

  2. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler .............................................. 32

  3. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler ......................... 32

  4. Jenis dan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuker ..................... 34

  5. Prinsi-prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler ................................... 35

  6. Perencanaan kegiatan Ekstrakurikuler ...................................... 36

  7. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler ..................................... 36

  8. Evaluasi Dan Pengawasan kegiatan Ekstrakurikuler ................ 38

  BAB III METODE PENELITIAN ......................................................