Makalah Sistem Digital II

download Makalah Sistem Digital II

of 14

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Makalah Sistem Digital II

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  1/14

  MAKALAH SISTEM DIGITAL II

  COUNTER 

  Disusun Oleh :

  1. M. Faisal Ramadhan !"11#1#1

  $. R%ni &ul'i(a) !"11#1##

  *. Samsul Hida+ah !"11#1#!

  #. Gesa Ri,i(+ Nu-)aha !"11#1#

  ". Ra(a A/dilah Luma(e(i !"11#1"1

  !. M Ra(a 0anua)s+ah !"11#1"#

  Kelas : E

  D%sen :

  1.

  )%-)am S2udi Ilmu K%m3u2e) 

  Fa(ul2as Ma2ema2i(a dan Ilmu en-e2ahuan Alam

  Uni4e)si2as a(uan

  $1!

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  2/14

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  3/14

  DAFTAR ISI

  KATA ENGANTAR ..................................................................................................................i

  DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  4/14

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  5/14

  1.1.$ C%un2e) Men-hi2un- Tu)un

  D%n C%un2e) me)u3a(an ;%un2e) men-hi2un- 2u)un ?>7 =7 7 [email protected] dalam sis2em

  di-i2al. C%un2e) +an- men-hi2un- da)i /ilan-an /esa) (e (e;il dise/u2 d%n ;%un2e). ada

  )an-(aian ;%un2e) asin()%n7 hal i2u da3a2 di/an-un den-an mudah den-an memindah(anin3u2 ;l%;( da)i B men5adi B

  1.1.* C%un2e)

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  6/14

  A)si2e(2u) 3e)an-(a2 (e)as mi()%(%n2)%le) MCS"1 mem3un+ai # (a(i7 *$ (a(i

  di-una(an un2u( (e3e)luan # /uah 3%)2 3a)a)el. 1 3%)2 2e)di)i da)i = (a(i +an- da3a2 di

  hu/un-(an un2u( in2e)'a;in- (e 3a)a)el de4i;e7 se3e)2i ADC7 sens%) dan se/a-ain+a7 a2au

  da3a2 5u-a di-una(an se;a)a sendi)i se2ia3 /i2n+a un2u( in2e)'a;in- sin-le /i2 se32e)2i si2;h7

  LED7 dll.

  Ka)a(2e)is2i( lain+a da)i mi()%(%n2)%le) MCS"1 se/a-ai /e)i(u2 :

  • L%83%e) 

  • *$ 5alu) masu(an(elua)an +an- da3a2 di3)%-)am

  • Dua 2ime) ;%un2e) 1! /i2

  • RAM 1$= /+2e

  • Lima in2e))u32

  Tida( se3e)2i sis2em (%m3u2e)7 +an- mam3u menan-ani/e)/a-ai ma;am 3)%-)am a3li(asi

  ?misaln+a 3en-%lah (a2a7 3en-%lah an-(adan lain se/[email protected] mi()%(%n2)%le) han+a /isa

  di-una(an un2u( sua2u a3li(asi 2e)2en2u sa5a ?han+a sa2u 3)%-)am sa5a +an- /isa [email protected]

  e)/edaan lainn+a 2e)le2a( 3ada 3e)/andin-an RAM dan ROM. ada sis2em (%m3u2e)  3e)/andin-an RAM dan ROM8n+a /esa)7 a)2in+a 3)%-)am83)%-)am 3en--una disim3an

  dalam )uan- RAM +an- )ela2i' /esa)7 sedan-(an )u2in8)u2in an2a)mu(a 3e)an-(a2 (e)as

  disim3an dalam )uan- ROM +an- (e;il. Sedan-(an 3ada Mi()%(%n2)%le)7 3e)/andin-an

  ROM dan RAM8n+a +an- /esa)7 a)2in+a 3)%-)am (%n2)%l disim3an dalam ROM ?/isa Mas(ed

  ROM a2au Flash [email protected] +an- u(u)ann+a )ela2i' le/ih /esa)7 sedan-(an RAM di-una(an

  se/a-ai 2em3a2 3en+im3an semen2a)a7 2e)masu( )e-is2e)8)e-is2e) +an- di-una(an 3ada

  mi()%(%n2)%le) +an- /e)san-(u2an.

  Kele/ihan Sis2em Den-an Mi()%(%n2)%le) 

  • en--e)a( 3ada mi()%(%n2%le) men--una(an /ahasa 3em%-)aman assem/l+ den-an

   /e)3a2%(an 3ada (aidah di-i2al dasa) sehin--a 3en-%3e)asian sis2em men5adi san-a2

  mudah di(e)5a(an sesuai den-an l%-i(a sis2em ?/ahasa assem/l+ ini mudah

  dimen-e)2i (a)ena men--una(an /ahasa assem/l+ a3li(asi dimana 3a)ame2e) in3u2

  dan %u23u2 lan-sun- /isa dia(ses 2an3a men--una(an /an+a( 3e)[email protected] Desain

   /ahasa assem/l+ ini 2ida( men--una(an /e-i2u /an+a( s+a)a2 3enulisan /ahasa

   3em)%-)aman se3e)2i hu)u' /esa) dan hu)u' (e;il un2u( /ahasa assem/l+ 2e2a3

  dia5a)(an.

  • Mi()%(%n2)%le) 2e)susun dalam sa2u ;hi3 dimana 3)%ses%)7 mem%)i7 dan IO

  2e)in2e-)asi men5adi sa2u (esa2uan (%n2)%l sis2em sehin--a mi()%(%n2)%le) da3a2

  3

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  7/14

  di(a2a(an se/a-ai (%m3u2e) mini +an- da3a2 /e(e)5a se;a)a in%4a2i' sesuai den-an

  (e/u2uhan sis2em.

  • Sis2em )unnin- /e)si'a2 /e)di)i sendi)i 2an3a 2e)-an2un- den-an (%m3u2e) sedan-(an

   3a)ame2e) (%m3u2e) han+a di-una(an un2u( d%nl%ad 3e)in2ah ins2)u(si a2au

   3)%-)am. Lan-(ah8lan-(ah un2u( d%nl%ad (%m3u2e) den-an mi()%(%n2)%le) san-a2

  mudah di-una(an (a)ena 2ida( men--una(an /an+a( 3e)in2ah.• ada mi()%(%n2)%le) 2e)sedia 'asili2as 2am/ahan un2u( 3en-em/an-an mem%)i dan IO

  +an- disesuai(an den-an (e/u2uhan sis2em.

  • Ha)-a un2u( mem3e)%leh ala2 ini le/ih mu)ah dan mudah dida3a2.

  Mi;)%;%n2)%lle)7 se/a-ai sua2u 2e)%/%san teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer 

  me)u3a(an 2e(n%l%-i /a)u un2u( memenuhi (e/u2uhan 3asa).  Microcontroller sebagai

  teknologi baru7 +ai2u 2e(n%l%-i semi(%ndu(2%) den-an (andun-an 2)ansis2%) +an- le/ih

   /an+a( namun han+a mem/u2uh(an )uan- +an- (e;il sehin--a mi;)%;%n2)%lle)   da3a2

  di3)%du(si se;a)a masal ?dalam 5umlah /an+a(@ mem/ua2 ha)-an+a men5adi le/ih mu)ah?di/andin-(an mi()%3)%ses%)@. Mi;)%;%n2)%lle) se/a-ai (e/u2uhan 3asa)7 mi()%(%n2)%le) 

  hadi) un2u( memenuhi sele)a indus2)i dan 3a)a (%nsumen a(an (e/u2uhan dan (ein-inan ala28

  ala2 /an2u /ah(an mainan +an- le/ih /ai( dan ;an--ih.

  Uni2 Mi;)%;%n2)%lle) 

  Kelua)-a MCS8"1 me)u3a(an mi()%(%n2)%lle) = /i2 se3e)2i 2e)liha2 3ada 2a/le /e)i(u2 ini :

  De4i;eIn2e)nal mem%)+

   3)%-)am

  In2e)nal

  mem%)+ da2a

  Time)e'en

  C%un2e) In2e)u32s

  ="$AH

  ="1AH

  ="1

  =*$AH

  =*1AH=*1

  ="1H

  ="1H81$

  ="1H8==

  =K =ROM

  #K =ROM

  #K =ROM

   N%ne

   N%ne N%ne

  #K =ROM

  #K =ROM

  #K =ROM

  $"! =RAM

  1$= =RAM

  1$= =RAM

  $"! =RAM

  1$= =RAM1$= =RAM

  1$= =RAM

  1$= =RAM

  1$= =RAM

  * 1!

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  8/14

  Te)da3a2 /e/e)a3a an--%2a mi;)%;%n2)%lle) MCS"1 +an- mem3un+ai in2e)nal mem%)+7 salah

  sa2un+a adalah mi()%(%n2)%lle) AT=>C"1 +an- me)u3a(an 4e)si EEROM da)i =C"1

  dimana mem%)+ in2e)nal ini da3a2 di3)%-)am dan diha3us se;a)a ele(2)i( dan di3)%du(si %leh

  ATMEL C%)3%)a2i%n. AT=>C"1 di/ua2 ;%m3a2i/le den-an sel ins2)u(si dan 3in (elua)an

  s2anda) indus2)i MCS8"1 +an- memili(i #K/+2e RAM in2e)nal den-an 2e(n%l%-i 'lash

  EEROM +an- da3a2 men+im3an da2a mes(i3un ;a2u da+a dima2i(an.

  5

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  9/14

  1.* S+n;h)%n%us

  U3D%n C%un2e) adalah 3en-em/an-an da)i s+n;h)%n%us ;%un2e)   +an-

  men--a/un-(an 'un-si u3 ;%un2e) dan d%n ;%un2e) dalam sa2u )an-(aian den-an sua2u

  (%n2)%l un2u( menen2u(an 3)%ses ;%un2in- +an- dila(u(an. Den-an )an-(aian u3d%n

  ;%n2e) ini 3)%ses ;%un2in- dalam sua2u 3e)5alanan ;%un2in- da3a2 diu/ah se;a)a lan-sun- da)i 3%sisi da2a %u23u2 2e)a(hi a(an dila(u(an 3)%ses ;%un2 u3 a2au ;%un2 d%n. Un2u( 

  mem/an-un sua2u U3D%n C%un2e) di3e)lu(an s+n;h)%n%us ;%un2e) dan di2am/ah

  )an-(aian (%n2)%l U3 a2au D%n 3)%ses +an- a(an dila(u(an. C%n2%h )an-(aian u3d%n

  ;%un2e) +an- disusun da)i s+n;h)%n%us ;%un2e) # /i2 da3a2 diliha2 3ada -am/a) )an-(aian

   /e)i(u2.

  Ran-(aian U3D%n C%un2e) #

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  10/14

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  11/14

  Ta/el In3u2Ou23u2 As+n;h)%n%us 1 =

  1 1 1 >

  11 C%un2e) di )ese2 (em/ali (e NOL [email protected] Dia-)am As+n;h)%n%us

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  12/14

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  13/14

  $.$ em/ahasasan

  )an-(aiann+a ham3i) sama den-an ;%un2e) u3 sin()%n m%dul 1! den-an 0KFF7 han+a

  sa5a sa2u 0KFF sen-a5a sa+a hilan-(an sehin--a han+a * /i2 da2a ?2an3a dihilan-(an 5u-a

  2ida( men5adi [email protected] ma(a men5adi m%dul =7 dan (elua)ann+a di-an2i +an- 2adin+a B

  di3indah (e 3in Bn%2 a2au B lalu )an-(aian ini a(an men-elua)(an /i28/i2 da2a +an- 2e)/ali( 

  da)i ;%un2e) u3 +ai2u a(an men-;%un2e) 2u)un da)i hin--a . Se2elah (i2a /ahas 2en2an-

  ;%un2e) sin()%n den-an 0KFF7 se(a)an- (i2a /ahas 2en2an- ;%un2e) Asin()%n den-an 0KFF.

  10

 • 8/15/2019 Makalah Sistem Digital II

  14/14

  DAFTAR USTAKA

  h223:/as(a)a3un+a./l%-s3%2.;%.id$1#*)an-(aian8;%un2e)8den-an85(8'li38'l%3.h2ml

  h223:ele(2)%ni(a8dasa).e/.ids2e%)i83en-e)2ian8;%un2e)8sis2em8di-i2al

  11

  http://baskarapunya.blogspot.co.id/2014/03/rangkaian-counter-dengan-jk-flip-flop.htmlhttp://baskarapunya.blogspot.co.id/2014/03/rangkaian-counter-dengan-jk-flip-flop.html