Makalah Mikro Teaching Efektif

download Makalah Mikro Teaching Efektif

of 23

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Makalah Mikro Teaching Efektif

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  1/23

  MAKALAH MIKRO TEACHING EFEKTIF

  Nama : Faiz Fathoni

  Komisariat : PK IMM FAI UMP

  LATIHAN INSTRUKTUR DASAR

  PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISA MUHAMMADI!AH

  BAN!UMAS

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  2/23

  Kata "#n$antar

  P%&i S'%(%r (ami "an&at(an (#ha)irt T%han !an$ Maha Esa* (#r#na

  o+#h hi)a'ahn'a (ami )a"at m#n'#+#sai(an t%$as "#m,%atan ma(a+ah

  mi(ro t#a-hin$ )#n$an &%)%+ .Ti"s E/#(ti/ P#+a(sanaan mi-ro t#a-hin$

  )an T#am T#a-hin$01 Ma(a+ah ini ,%at )#n$an t%&%an %nt%( m#+#n$(a"i

  t%$as mi-ro t#a-hin$1

  Kami m#n$%-a"(an t#rima(asih ,%at "ara "#m,a-a 'an$ t#+ah

  m#m,a-a ma(a+ah ini1 Ta( a)a $a)in$ 'an$ ta( r#ta(* ,#$it%+a )#n$an

  "#m,%atan ma(a+ah ini masih ,an'a( (#sa+ahan1 P#n%+is m#n$hara"(an

  saran "#m,a-a %nt%( m#m"#r,ai(i ma(a+ah ini1 Trima (asih1

  P%r2o(#rto* 3 &an%ari

  4567

  P#n%+is

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  3/23

  Da/atr Isi

  Kata P#n$antar 88888888888888 1 6

  Da/tar Isi 888888888888881 4

  Ba, 6 888888888888881 9

  P#n)ah%+%an 888888888888881 9

  A1 Latar B#+a(an$ 888888888888881 9

  B1 R%m%san masa+ah 888888888888881 3

  C1 T%&%an "#n%+isan 888888888888881 3

  D1 Man/aat "#n%+isan ma(a+ah 888888888888881 3

  Ba, 4 888888888888881

  P#m,ahasan 888888888888881

  A1 Ti"s S%(s#s Mi-ro T#a-hin$ 8888888888888

  B1 Ti"s S%(s#s T#am T#a-hin$ 8888888888888 66

  Ba, 9 88888888888888 6;

  P#n%t%" 88888888888888 6;

  A1 K#sim"%+an 88888888888888 6;

  B1 Saran 88888888888881111 6$%r% )i s#(o+ah1

  F%n$si E(s"#rim#nta+

  K#,#ra)aan +a,oratori%m mi-ro t#a-hin$ ,#r/%n$si s#,a$ai

  2ahana "#r-o,aan ,a$i "ara "a(ar "#n)i)i(an1 S#"#rti* s#oran$ )os#n

  ata% ah+i* ,#r)asar(an "#n#+itaiann'a* m#n#m%(ana s%at% mo)#+ ata%

  m#to)# "#m,#+a&aran1 S#,#+%m "#n#m%aaan it% )i "ra(ti(an )i+a"an$an*

  t#r+#,ih )ah%+% ia )a"at m#n$%&in'a )i +a,oratori%m mi-ro t#a-hin$ ini1

  D#n$an )#mi(ian* hasi+n'a )a"at )i #=a+%asi* )an )a"at )i(#tah%i +#ta(

  (#+#mahann'a %nt%( s#$#ra )i+a(%(an "#r,ai((an1

  O+#h (ar#na /%n$si it%* +a,oratori%m mi-ro t#a-hin$ har%s t#r)iri

  atas r%an$an (h%s%s 'an$ )i+#n$(a"i )#n$an (am#ra =i)#o* r#-o)#r*

  mi-ro"hon#* )an "#n#ran$an 'an$ -%(%"1 U(%ran +%as r%an$an mi-ro

  t#a-hin$ ti)a( a)a stan)ar 'an$ ,a(%1

  S#+an&%tn'a t#rs#)ia s#,%ah sarana +ain1 S#"#rti ha+n'a s#,%ah

  r%an$ (#+as 'an$ )i+#n(a"i )#n$an 2hit# ,oar) * m#&a* (%rsi )an OHP

  (a+a% m#man$ )i "#r+%(an1 S#oran$ t#(nisi ata% o"#rator an)a+ 'an$

  s#(a+i$%s )a"at ,#rtin)a( s#,a$ai -am#ram#n a)a+ah san$at )i ,%t%h(an

  (#,#ra)aann'a )a+am mi-ro t#a-hin$1 Ha+ t#rs#,%t )i(ar#na(an

  "#n$%saan t#(nis r#(aman =i)#oa%)io m#n&a)i "ras'arat 'an$ m%t+a(1

  41 M#m,#(a+i Kom"#t#nsi G%r%

  G%r% a)a+ah mo)a+ %tama )a+am "#m,#+a&aran1 Ia ,aha(an

  m#m#$an$ "#ranan %tama )a+am [email protected](an )a+am s#,%ah )inami(a

  "#n)i)i(an1 G%r% ini+ah* 'an$ har%s )i,#r)a'a(an "#rtama (a+i (ar#na

  )am"a(n'a san$at +%as1 Bah(an )a+am ha+ int#rna+isasi mora+ )an

  "#n-#rahan int#+#(t%a+ "ara m%ri)1

  S#,#+%m mas%( )a+am mi-ro t#a-hin$* $%r% s#,ai(n'a )i,#(a+i

  )#n$an (#mam"%an )asar "#n$a&aran 'an$ m#+i"%ti m#to)# )an t#(ni(

  m#n$a&ar* "#m,%atan RPP* "#n$$%naan m#)ia "#m,#+a&aran* )an

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  9/23

  (#mam"%an m#n$%asai (#+as1 S#hin$$a saat mas%( )a+am +a,oratori%m*

  ia sia" tam"i+ s#,a$ai s#niman )a+am "an$$%n$ t#at#r 'an$ mam"%

  m#nam"i+(an =ariasi m#to)# "#m,#+a&aran s#-ara a(ti/* )inamis* )an

  (r#ati/1

  Da+am (ont#(s "#n$#m,an$an "ro/#ssiona+itas ini* san$at "#ntin$

  ,a$i $%r% m#m"#+a&ari -ara m#n$a&ar a(ti/1 P#m,#+a&aran a(ti/ a-ti=#

  +#arnin$ tam"a(n'a t#+ah m#n&a)i "i+ihan %tama )a+am "ra(ti(

  "#n)i)i(an saat ini1 Di In)on#sia* $#ra((an "#m,#+a&aran a(ti/ ini t#rasa

  s#ma(in m#n$#m%(a ,#rsamaan )#n$an %"a'a r#/ormasi "#n)i)i(an

  nasiona+* 'ait% s#&a( s#(itar a(hir tah%n an1 G#ra((an "#r%,ahan ini

  s#ma(in ,#r+an&%t hin$$a s#(aran$* )an $%r% t#r%s m#n#r%s s#ma(in

  )i)oron$* a$ar )a"t m#n#ra"(an (ons#" "#m,#+a&aran a(ti/ )a+am s#tia"

  "ra(ti( "#m,#+a&aran1

  91 M#+a(%(an P#n$a2asaan

  P#n$a2asaan har%s )i+a(%(an )#n$an m#n$%m"%+(an in/ormasi

  )an )at s#s%ai )#n$an /a(ta 'an$ t#r&a)i )i +a"an$an1 K#m%)ian )ata

  t#rs#,%t )i)#s(ri"si(an )an )iana+isis )#n$an "#ran$(at (#i+m%an 'an$

  +as )an t#r%(%r1 D#n$an )#mi(ian* a(an )i(#tah%i r#s"on ana( )i)i(

  'an$ r#s"#(* a"r#siati/* )an /r#ss t#r(ait )#n$an "#n)#(aan 'an$

  )i$%na(an s#oran$ $%r% )a+am "ros#s "#m,#+a&aran )an m#n$a&ar1 Ata%

  s#,a+i(n'a ana( )i)i( &%str% m#rasa ma+as* ,osan )an in$in -#"at s#+#sai

  (ar#na "#n$#tah%an* "#nam"i+an* )an "#n)#(atan 'an$ )i$%na(an

  s#oran$ $%r% monoton* "asi/* )an s#ntra+isti(1

  A$ar "#n$a2asan )a"at ,#r&a+an s#-ara #/#(ti/* ,#ri(%t ,#,#ra"a ha+

  'an$ har%)s )i"#rhati(an

  P#n$a2asan har%s )i(aitan )#n$an t%&%an )an (rit#ri )a+am s'st#m

  "#n)i)i(an* #@si#nsi* )an "ro)%(ti=itas1

  P#n$a2asaan h#n)a(n'a )is#s%ai(an )#n$an si/at )an (#,%t%han

  or$anisasi1 o+#h (ar#na it%* "#r+% )i"#rhati(an "o+a )an tata or$anisasi*

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  10/23

  ,ai( )a+am ha+ s%s%nan* "#rat%ran* (#2#nan$an )an t%$as>t%$as 'an$

  t#+ah )i $aris(an )a+am %raian t%$as&o, )#s-ri"tion1

  P#n$a2asan har%s )i+a(%(an s#-ara "ro"orsiona+1 i(a "#n$a2asan

  t#rha)a" t#am t#r+am"a% s#rin$* a)a (#n-#n)r%n$an m#r#(a a(an

  (#hi+an$an otonomi* ,ah(an "#n$a2asan t#r(a)an$ )irasa(an s#,a$ai

  ,#nt%( "#n$#(an$an1 Di ,#,#ra"a (#a)aan* "#n$a2asaan 'an$

  s#)#mi(ian (#tatn'a* (ar'a2an -#n)r%n$ ,#r"i(ir %nt%( m#+a(%(an

  "#m,#+aan )iri )ari "a)a ,#r%saha m#n%n&%(an "#rtasi (#r&a 'an$ ,ai(1

  Sistim "#n$a2asan har%s )i(#m%)i(an st##rin$ -ontro+s* 'ait% tan"am#n$or,an(an otonomi )an (#hormatan manaria+* t#ta"i ?#(si,#+1

  Artin'a* s'st#m "#n$a2asan m#n%n&%(an (a"an )an )imana tin)a((an

  (or#(ti/ har%s )iam,i+ masa+ahn'a* "#n$a2asan m#mi+i(i im"+i(asi

  #mosiona+ )an moti=asiona+ 'an$ ,#rh%,%n$an )#n$an (ons#(%#nsi

  /%n$siona+ )an )is/%n$siona+1

  P#n$a2asaan h#n)a(n'a m#n$a-% (#"a)a tin)a((an "#r,ai((an1

  D#n$an (ata +ain* ti)a( han'a m#n$%(a"(an "#n'im"an$an* t#ta"i &%$a

  "#n'#)iaan a+t#rnati/ )an m#n#t%(an tin)a((an "#r,ai((an1

  P#n$a2asaan h#n)a(n'a m#n$a-% (#"a)a "ros#)%r "#m#-ahan

  masa+ah* m#n#t%(an "#n'#,a,* m#m,%at ran-an$an "#nan$$%+an$an*

  m#+a(%(an "#r,ai((an* m#n$#-#( hasi+ "#r,ai((an* )n m#n-#$ah

  tim,%+n'a masa+ah 'an$ s#r%"a1

  31 E=a+%asi S#-ara Kontin%

  A)a ,an'a( -ara 'an$ ,isa )i+a(%(an %nt%( m#n$#=a+%asi "ros#s

  (#$iatan ,#+a&ar )an m#n$a&ar1 B#,#ra"a -ara t#rs#,%t antara +ain %nt%(

  (#r&a "#r/orman-#* "#n%$asan "ro'#(* hasi+ (#r&a "ro)%(* t#s t%+is*

  "orto/o+io* )an "#ni+aian si(a"1 A)a"%n man/aat )ari #=a+%asi antara +ain

  s#,a$ai +an)asan ,a$i (#$iatan r#m#)ia+* "#n$a'aan* )an "#r,ai(an

  "a)a tin$(at s#+an&%tn'a1

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  11/23

  E=a+%asi &%$a ti)a( ,o+#h m#n$#n'am"in$(an "rinsi">"rinsi" )asar

  'an$ a)a )i )a+amn'a1 B#,#ra"a "rinsi" )asar )a+am #=a+%asi a)a+ah

  s#,a$ai ,#ri(%t1

  a+i)

  T#r(a)an$ $%r% (%ran$ m#mahami a"a(ah instr%m#nt 'an$ (ita

  $%na(an )a+am #=a+%asi s%)a =a+i) ata% ti)a(1 A(i,atn'a* hasi+ #=a+%asi

  'an$ (ita +a(%(an m#nim,%+(an #/#( 'an$ ,ai( t#rha)a" (#"%t%san 'an$

  a(an (ita am,i+ t#r(ait )#n$an hasi+ 'an$ (ita +a(%(an1

  E=a+%asi har%s )i+a(sana(an s#-ara o,(ti/1 P#+a(sanaan #=a+%asi*

  )#n$an )#mi(ian ti)a( ,o+#h t#r,a( )a+am "#rtim,an$an (#man%siaan

  'an$ s#m%1 A(i,atn'a* hasi+ #=a+%asi ti)a( m#n$$am,ar(an "r#stasi

  sis2a 'an$ s#,#narn'a1

  A)i+

  K#a)i+an* )a+am ha+ a"a "%n* san$at )i"#r+%(an1 G%r% t#r(a)an$

  (%ran$ m#n'#+%r%h )a+am m#n$#=a+%asi "#s#rta )i)i(1 E=a+%asi 'an$

  )i+a(%(an (a)an$ han'a m#n$am,i+ as"#(>as"#( t#rt#nt%* misa+n'a "a)a

  as"#( (no2+#)$# sa&a11 s#m#ntara as"#( a/#(ti/ )an "si(omotori

  )ia,ai(an1

  T#r,%(a

  Prinsi" ini m#n#(an(an a$ar "#+a(sanaan )an hasi+ #=a+%asi ti)a(

  ,o+#h )it%t%">t%t%"i1 G%r% ti)a( ,o+#h m#n%t%">n%t%"i hasi+ #=a+%asi

  (ar#na a+asn t#rt#nt%1 Misa+n'a* ia m#rasa ti)a( s#nan$ (ar#na s#,a$ian

  sis2an'a m#n)a"at(an hasi+ 'an$ ,a$%s1 O+#h (ar#na it%* $%r% t#rs#,%t

  #n$$an %nt%( m#m,#ri(an hasi+ #=a+%asi sis2a 'an$ ,#rsan$(%tan1

  B#rma(na

 • 7/25/2019 Makalah Mikro Teaching Efektif

  12/23

  S#oran$ $%r% &%$a (a)an$ ti)a( m#n$#rti a"a 'an$ h#n)a( ia -a"ai

  )a+am #=a+%asi 'an$ )i+a(%(an1 Ia s#(#)ar m#+a(%(an "ros#s a)minitrasi

  )a+am (#$iatan ,#+a&ar )an m#n$a&ar1 D#n$an (ata +ain* ia ti)a( m#n$#rti

  ma(na )ari )i+a(%(ann'a s#,%ah #=a+%asi1

  S#-ara %m%m* man/aat #=a+%asi ,a$i "ro$ram mi-ro t#a-hin$ a(an

  m#n$ahasi+(an so+%si>so+%si -#r)as ,a$i s#tia" "ro,+#m 'an$ a)a1

  S#hin$$a* "ro,+#m t#rs#,%t ti)a( ,#r+ar%t>+ar%t )an m#n$ham,at

  "ro$ram 'an$ )i-anan$(an1

  1 M#n$$%na(an Manam#n !an$ Pro/#siona+

  Manam#n 'an$ )it#ra"(an )a+am mi-ro t#a-hin$ har%s

  m#n&%&%n$ tin$$i as"#( "ro/#siona+itas* 'ait% as"#( (#a)i+an* (#s#taraan*

  )an (#s#&aht#raan1 an$an sam"ai m#n#ra"a(an manam#n tra)isiona+

  'an$ otorit#r* s#ntra+isti(* )an to" )o2n1

  Mi-ro t#a-hin$ 'an$ s%(s#s* s#+a+% m#m"#rhati(an manam#n

  'an$ trans"aran* a(%nta,#+*