makalah adab makan dan minum

of 6 /6
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai perkembangan zaman dancara berpikir manusia. Islam merupakan salah satu agama yang ada di dunia. Islam sangat mengatur aspek kehidupan manusia dalam sehari hari. Islam pun mengajarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan ketika makan dan minum. Adab makan dan minum merupakan hal yang penting dan dilakukan berulang-ulang setiap harinya.Adab makan dan minum merupakan bagian alamiah hidup yang membawa manfaat bagi yang melakukannya. Islam mengatur tentang variasi dan jumlah asupanmakanan, kebersihan makanan, kebiasaan makan bersama dan lain-lain. Dengan demikian makan dan minum harus dilakukan dengan benar, baik 1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of makalah adab makan dan minum

Page 1: makalah adab makan dan minum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami

kemajuan sesuai perkembangan zaman dancara berpikir manusia. Islam

merupakan salah satu agama yang ada di dunia. Islam sangat mengatur aspek

kehidupan manusia dalam sehari hari. Islam pun mengajarkan apa yang sebaiknya

dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan ketika makan dan minum.

Adab makan dan minum merupakan hal yang penting dan dilakukan

berulang-ulang setiap harinya.Adab makan dan minum merupakan bagian alamiah

hidup yang membawa manfaat bagi yang melakukannya. Islam mengatur tentang

variasi dan jumlah asupanmakanan, kebersihan makanan, kebiasaan makan

bersama dan lain-lain. Dengan demikian makan dan minum harus dilakukan

dengan benar, baik dilakukan sendiri, bersama keluarga ataupun dengan teman-

teman.

Membersihkan atau mencuci tangan sebelum makan, makan dengan

tangan kanan, tidak makan sampai kekenyangan, dantidak makan sambil berdiri

adalah beberapa adab makan danminumyang sudah dikenal dalam islam, akan

tetapi beberapa adab makan dan minum tersebut sering kali terlupakan bahkan

hampir tidak pernah dilakukan lagi.

1

Page 2: makalah adab makan dan minum

2

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir

manusia, adab makan dan minum di pandangan manusia hanyalah hal biasa dan

sebagian besar dari mereka memandang sepele terhadap masalah ini. Hal ini

terbukti dengan adanya standing party yang semakin lama

menjadisemakinmembudaya hampir di seluruh dunia. Standing party sejak awal

memang diniatkan agar para tamu tidak duduk ketika makan dan minum, makan

dan minum dengancaraberdiri secara terus–menerus dapat membahayakan

kesehatan manusia.

Sebagian besar manusia tidak menyadari bahwa adab makan dan minum

akan berdampak baik pada kesehatan manusia atau menyadarinya, akantetapi

mereka tidak membiasakannya dalam kehidupan sehari hari walaupun mereka

sudah mengetahui dampak yang terjadi pada kesehatan apabila makan dan minum

tidak menggunakan adab yang baikdanbenar.

Penerapanadabmakandanminum, diharapkan dapat dilakukan dalam

kehidupan sehari-hari sebagai usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan dan

mencegah terjadinya hal yang dapat membahayakan kesehatan. Hal ini menuntut

adanya kesadaran tiap individu agar dapat saling mengingatkan antar sesame

manusia.

Berkenaan dengan hal diatas, perlu disusun sebuah makalah yang mampu

menjadi wahana bagi manusia untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan

berkenaan dengan adab makan dan minum baik secara teoritis maupun secara

Page 3: makalah adab makan dan minum

3

praktis. Oleh sebab itu, penulis menulis sebuah makalah yang bertajuk

“AdabMakandanMinum.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan

masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana adab makan dan minum yang baik dan benar?

2. Kapankahwaktu yang tepatuntukmelakukanmakandanminum?

3. Bagaimana dampak yang terjadi terhadap kesehatan manusia apabila makan

dan minum dengan cara berdiri?

C. Tujuan Makalah

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan

tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui adab makan dan minumyang baik dan benar;

2. Untuk mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan makan dan minum;

3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap kesehatan manusia apabila

makan dan minum dengan cara berdiri.

Page 4: makalah adab makan dan minum

4

D. Kegunaan Makalah

Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara

teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis makalah ini berguna sebagai

pengembangan adab makan dan minum yang baik dan benar. Secara praktis

makalah ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. penulis, sebagai wahana penambah wawasan dan pengetahuan khususnya

tentang adab makan dan minum;

2. pembaca/guru, sebagai media informasi tentang adab makan dan minum

secara teoritis maupun secara praktis.