Log Keahlian.doc

download Log Keahlian.doc

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Log Keahlian.doc

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  1/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  0

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  2/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  1. Persetiaan

  2.

  Undang undang pengakap

  3. Prinsip Rukunegara yang lima

  4. Tabik dan hormat pengakap

  5. Isyarat dan hormat pengakap

  . !ogan kata pengakap

  ". #e$arah permulaan pengakap dan %erita hutan

  &. 'aung (gong

  ). !ara pemakaian len%ana

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  1

   *(+( , ------------------

   *.#UR(T '(/IR ,------------.

  T(RI/ '(/IR ,-------------

  U+PU'(* ,--------------..

   *(+( #'(/,---------------..

   *(+( , ------------------

   *.#UR(T '(/IR ,------------.

  T(RI/ '(/IR ,-------------

  U+PU'(* ,--------------..

   *(+( #'(/,---------------..

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  3/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  PUTU#(* P+RI#(* UU ' (R(/

  'U'U# PR(II

  Pemeriksa uku 'og

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI 

  I' UTIR(* (( TI((

  T(*(

  T(*(*

  1 Persetiaan

  2 Undangundang Pengakap

  3 Prinsip Rukun *egara

  4 Tabik dan /ormat Pengakap

  5 Isyarat dan hormat Pengakap

  !ogan kata Pengakap

  " #e$arah Permulaan Pengakap

  dan %erita hutan

  & 'aung (gung

  ) !ara Pemakaian 'en%ana

  2

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  4/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  1. Persetiaan pengakap

  Persetiaan pengakap adalah satu pengakuan yang perlu dilakukan oleh

  seseorang yang mahu men$adi ahli pengakap.

  Persetiaan tersebut adalah bagi membina semangat tolong menolong serta

  men$adi ahli tersebut seorang yang berguna kepada agama bangsa dan

   *egara.

  Ianya perlu dila6a7kan dan diamalkan oleh setiap ahli pengakap.(hli

   pengakap mela6a7kan persetiaan ini semasa istiadat perlantikan dan

  memperbaharui persetiaan setiap kali per$umpaan.'a6a7 persetiaan

   pengakap seperti di ba8ah ini

  Persetiaan Pengakap

  aha8a dengan sesunggunya

  saya ber$an$i dan bersetia yang saya akan

  (kan taat kepada Tuhan Ra$a dan *egara

  +enolong orang pada setiap masa

  +enurut undangundang pengakap

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  3

  edudukan tangan dan $ari semasa

  mela6a7kan persetiaan

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  5/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  2. Undangundang pengakap

  Undangundang pengakap teras dan intipati ob$ekti6 seseorang itumen%eburi pergerakan pengakap. Undangundang ini $uga adalah panduan

  kepaad setiap ahli pengakap melaksanakan tanggung$a8ab mereka.

  Undangundang pengakap di +alaysai dinyatakan dalam bentuk ayat dan

  mempunyai 10 undangundang.

  1. Pengakap adalah orang yang diper%ayai

  2. Pengakap adalah orang taat pada Ra$a dan *egara.

  3. Pengakap 8a$ib men$adikan dirinya berguna dan menolong oramg padasetiap masa.

  4. Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan saudara kepada

   pengakap yang lain 8alau apa negeri 9 pangkat atau agamanya

  5. Pengakap adalah orang yang baik dan sempurna budi pekertinya dan

  sentiasa berbudi.

  . Pengakap hendaklah berbaik dan kasih akan segala binatang.

  ". Pengakap adalah orang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan

  ibubapanya9 pemimpinnya dan ma$ikannya.

  &. Pengakap adalah orang yang sentiasa sabar dan manis mukanya pada masa

  kesusahan.

  ). Pengakap hendaklah ber$imat dan %ermat

  10. Pengakap hendaklah bersih dan su%i 6ikirannya9 perkataannya dan

   perbuatannya.

  3. Prinsip Rukun *egara :ang 'ima

  +alaysia adalah sebuah *egara yang berbilang kaum .Prinsip Rukunegara

  diadakan bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum ini.

   Maka kami , rakyat Malayia , !"rikrar aka# m"#$m%$ka# "l$r$& t"#a'a

  (a# $a&a kami $#t$k m"#)a%ai )ita-)ita t"r"!$t !"r(aarka# ata

   %ri#i%-%ri#i% ya!' !"rik$t*

   K"%"r)ayaa# k"%a(a T$&a#

   K""tiaa# k"%a(a ra+a (a# N"'ara

   K"l$&$ra# %"rl"m!a'aa#

   K"(a$lata# $#(a#'-$#(a#'  K"%a#a# (a# k"$ilaa#

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  4

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  6/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  4. Tabik dan /ormat pengakap

  /ormat Pengakap

  /ormat pengakap menggunakan 3 $ari dengan keadaan gambara$ah di ba8ah./ormat Pengakap dapat diberikan dalam dua %ara iaitu hormat

   biasa dan hormat bertongkat. /ormat pengakap diberikan semasa,

  a; er$umpa dengan pemimpin pengakap dan pega8aipega8ai

   pengakap atau orang kenamaan.

   b; +enerima anugerah 9 si$il atau hadiah

  %; Istiadat menaik dan menurunkan bendera.

  5. !ogan kata Pengakap

  Unit Cogan kata

  Pengakap anakkanak U(T /(I# (I  

  Pengakap +uda #'('U R#I(

  Pengakap Rema$a P(*(* 'U(#

  Pengakap elana R/I+(T

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  5

  Keadaan tangan Hormat Pengakap

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  7/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  . #e$arah Permulaan Pengakap dan !erita /utan

  Pergerakan pengakap pertama kali ditubuhkan pada tahun 1)10 di

  #ingapura yang mengandungi 30 orang dan diusahakan oleh

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  8/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  i dalam hutan itu terdapat ka8anka8an +o8gli iaitu agheera seekor

  harimau kumbang9 aloo seekor beruang9 oa seekor ular sa8a dan ra$a

  'oAie seekor monyet rimba.

  #here han seekor harimau irihati terhadap +o8gli lalu ingin membunuhnya

  tetapi aloo selalu men$adi penyelamat +o8gli.+elihat situasi ini agheera

  %uba ingin menghantar kembali +o8gli ke perkampungan manusia bagi

  menyelamatkan +o8gli.(kan tetapi +o8gli tidak mahu meninggalkan rimba

  tersebut kerana sayang terhadap ka8an dan kelurganya iaitu sekumpulan

  serigala.

  ". 'aung (gung

  'aung (gung adalah satu istiadat perhimpunan bagi Pengakap anak

  kanak. Ianya dilakukan pada permulaan per$umpaan mingguan atau pada

   perhimpunan pagi di kemkem.. 'aung (gung ini hanya di$alankan oleh

  Pengakap anakkanak saha$a.

  agi setiap istiadat 'aung (gung perkaraperkara berikut perlu dilakukan,

    a; Upa%ara mengibarkan bendera

   b; 'agu sama ada *egaraku atau lagu *egeri

  %; oa

  d; Persetiaan

  e; Taklimat pemimpin

  !ara men$alankan laung (gung

  &. (keela akan melaungkan panggilan “ PEK “ sekali. Pek yang

  sedang membuat sebarang ker$a akan berhenti dan mengarahkepada (keela.

  ). (keela akan melaungkan P ..P.. P semua ahli P

  akan bergerak mengelilingi (keela dalam satu bulatan.

  10. (keela akan mendepakan tangan perlahanlahan dan ahli P

  akan bergerak membuat satu bulatan sambil memegang tangan

  satu sama lain.

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  "

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  9/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  11. (keela akan men$atuhkan tangan perlahanlahan sambil ahli Pkk

  akan bergerak turun ke ba8ah sambil bertinggung. agi P

  lelaki tangan mereka berada di tengah kaki sementara bagi

   perempuan tangan mereka berada di sisi.

  12. (pabila turun ahli P akan melaungkan > (keela kami buat

  habis baik > . /abis saha$a laungan tersebut ahli P akan naik

  serentak.

  13. (keela akan mengadap kepada salah seorang ahli P dan

  men%abar salah seoranh ahli P dan berkata >amu uat /abis

  aik >. #emua P serentak memberi hormat dna berkata >

  ami uat /abis aik >P akan turun hormat bila (keela

  turun hormat.

  14. #elepas itu (keela akan melaungkan >endera?. P bertugas

  akan ke tiang bendera. (keela akan melaungkan 'agu *egaraku 9

  semua P akan menyanyikan lagu *egaraku sambil bendera

  dinaikkan.

  @ Ba'i PKK itia(at m"#aikka# !"#("ra a&a+a

  15. #elepas bendera dan nyanyian lagu *egaraku9 diikuti dengan

   persetiaan dan doa.

  1. (keela akan bergerak kepada pemimpin bertugas bagi

  meneruskan taklimat per$umpaan.

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  &

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  10/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  edudukan P 9 (keela serta pemimpin semasa Istiadat 'aung (gung

  &. !ara Pemakaian 'en%ana i a$u

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  )

   bendera

  (hli P 

  (keela

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  11/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  10

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  12/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  11

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  13/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  PUTU#(* P+I+PI*

  (dalah disahkan baha8a

  ------------------------

  (hli Pengakap anakkanak dari kumpulan ke-----.

  #ekolah ebangsaan----------------

   aerah uala angsar telah menyempurnakan tugasan dalam

  'og 'en%ana eris Perak pada ---------. an

  telah lulus U$ian 'en%ana eris Perak.

  eliau layak dianugerahkan

  #i$il 'en%ana eahlian an 'en%ana eris Perak 

  isahkan oleh9

  -----------------

  ./% (a# ta#(a ta#'a# (a"ra&

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  12

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  14/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  P*#(/(* (R(/

  (dalah disahkan baha8a

  ------------------------

  (hli Pengakap anakkanak dari kumpulan ke-----.

  #ekolah ebangsaan----------------

   aerah uala angsar telah menyempurnakan tugasan dalam

  'og 'en%ana eris Perak pada ---------. an

  telah lulus U$ian 'en%ana eris Perak.

  eliau layak dianugerahkan

  #i$il 'en%ana eahlian an 'en%ana eris Perak 

  isemak oleh9

  -----------------

  ./% (a# ta#(a ta#'a# (a"ra&

  isahkan oleh9

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  13

 • 8/18/2019 Log Keahlian.doc

  15/15

   LOG KEAHLIAN PENGAKAP KANAK-KANAK 

  --------------------.

  .Di)% (a# ta#(ata#'a# l"& P"#'"r$i Lati&a# P"#'"r$i Pr'ram

  Tam%alka# ali#a# i+il L"#)a#a k"a&lia#

   PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - KUMP 01-DAERAH LEMBAH PANTAI  14