LM Kelompok 2

download LM Kelompok 2

of 40

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

description

listrik magnet

Transcript of LM Kelompok 2

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  1/40

  istribusi Muatan

  iskrit & Medan

  Listrik Muatan iskrit

  Group 2 :1.Ika Wahyu Utami2.Rofi Ridho urbi!ad".Rendi #radi!!a $absari%.Mohammad !i '(.)ebriana Ra*hma+ati

  ,.#uspitasari Mu-i+inarni.bduro/ak ).

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  2/40

  D)0R I'I

  Muatan Listrik

  onduktor dan Iso!ator Me!a!ui Medan

  Listrik$ukum ou!omb dan Medan Listrik

  Gerak Muatan 0itik di Da!am Medan

  Listrik

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  3/40

  LI'0RI

  3sa! Listrik

  Listrik berasa! dari kata e!ektron 4da!am bahasa5unani6 yan7 menyebutkan batu amber. 5an7 ketikadi 7osok akan menarik benda8benda ke*i! seperti-erami atau bu!u

  3Muatan Listrik

  9enda bermuatan !istrik ia!ah benda yan7 mempunyaike!ebihan se-um!ah e!ektron atau proton. 9endayan7 ke!ebihan se-um!ah e!ektron akan bermuatanne7atifdan yan7 ke!ebihan se-um!ah protondikatakan bermuatan positif.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  4/40

  3 Muatan dari proton ada!ahe sedan7kan muatane!ektron ada!ah ;e dimanae disebut satuan dasarmuatan. 'emua muatan

  merupakan ke!ipatanbi!an7an bu!at dari satuandasar muatan. Den7andemikian muatan bersifatterkuantisasi 4diskrit6.

  3 'atuan dasar dari muatan!istrik e dihubun7kanden7an o!oumb me!a!ui :

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  5/40

  ara Untuk Men7hasi!kanMuatan Listrik

  4a6 Muatan se-enis to!ak 8 meno!ak4b6Muatan tak se-enis akan tarik 8

  menarik

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  6/40

  1onduktor dan Iso!ator 'erta

  #emberian Muatan Me!a!ui Induksi

  31onduktor 4pen7hantar6

  9ahan yan7 di da!amnya banyak terdapat e!ektron

  9ebas.0arikan antara e!ektron yan7 berada da!am

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  7/40

  3 'emi 1onduktor 4seten7ah pen7hantar6

  'emi konduktor ada!ah suatu bahan yan7 tidak !ayak disebutseba7ai pen7hantar -u7a tidak !ayak disebut seba7aibukan pen7hantar 4Iso!ator6.

  3 Iso!ator 4bukan pen7hantar6Iso!ator ada!ah bahan yan7 tidak dapat men7hantarkan arus!istrik. #ada iso!ator semua e!ektron terikat pada atomnya dantidak ada e!ektron yan7 bebas.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  8/40

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  9/40

  muatan !istrik. Dua daun yan7 terbuatdari emas dihubun7kan den7an batan7!o7am yan7 memi!iki suatu bo!akonduktor di atasnya. Dua daun emastersebut teriso!asi dari +adahnya.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  10/40

  Induksi

  1.

  umparan yan7 dia!iri arus !istrik berubah men-adi ma7net.

  9i!a sebuah kompas di!etakkan dekat den7an suatu pen7hantaryan7 sedan7 dia!iri arus !istrik maka kompas tersebut akan

  ber7erak pada posisi tertentu seperti pada 7ambar diba+ah ini.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  11/40

  3da " 4ti7a6 *ara yan7 dapatdi!akukan untuk memperkuat medanma7net pada e!ektroma7net :

  Membuat inti besi pada kumparan

  Menambah -um!ah kumparan

  Memperbesar arus yan7 men7a!ir pada kumparan.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  12/40

  ara ini di!akukan den7an -a!an me!etakkan sepoton7besi di da!am kumparan yan7 dia!iri !istrik. 9esitersebut akan men-adi ma7net tidak tetap. arena

  inti besi men-adi ma7net maka inti besi itu akanmen7hasi!kan medan ma7net. Di!ain pihak kumparan-u7a akan men7hasi!kan medan ma7net pada arah yan7sama pada inti besi. $a! ini akan menyebabkan

  ter-adinya pen7uatan medan ma7net.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  13/40

  0iap8tiap kumparan e!ektroma7net men7hasi!kanmedan ma7net. Den7an penambahan -um!ah kumparansudah tentu akan memperkuat medan ma7net se*arakese!uruhan. uatnya medan e!ektroma7net merupakan-um!ah dari medan ma7net yan7 dihasi!kan o!ehmasin78masin7 !i!itan.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  14/40

  9esarnya arus yan7 dia!irkan pada kumparanberbandin7 !urus den7an besarnya medan ma7net.'etiap e!ektron yan7 men7a!ir pada pen7hantar

  men7hasi!kan medan ma7net. Den7an demikianmedan

  tota! ter7antun7 dari banyaknya e!ektron yan7men7a!ir setiap detik kuat medan tota!ditentukan o!eh besarnya arus yan7 men7a!ir padakumparan.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  15/40

  2. Induksi Listrik

  a. Induksi sendiri 4 'e!f indu*tion 6

  Mun*u!nya te7an7an !istrik pada suatu kumparan pada

  saat ter-adinya perubahan arah arus. pabi!a suatu ka+atpen7hantar berpoton7an den7an medan ma7net maka akanter-adi te7an7an pada ka+at tersebut. Induksi sendirimen-e!askan ke-adian8ke-adian pada suatu ka+at yan7 dia!iri!istrik.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  16/40

  Gambar Induksi 'endiri

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  17/40

  3 b. Induksi Mutua! 4Mutua! Indu*tion6

  pabi!a arus !istrik dia!irkan pada sa!ah satuka+at maka akan timbu! medan ma7net pada

  setiap penampan7 ka+at. Medan ma7net tersebutakan men7emban7 +a!aupun hanya da!am +aktuyan7 san7at sin7kat dan memoton7 ka+atpen7hantar yan7 kedua. #ada saat ini!ahtimbu! 7aya 7erak !istrik pada pen7hantar yan7kedua yan7 disebut induksi mutua!.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  18/40

  $ukum o!umb

  = Gaya !istrik 4tarik8menarik atau to!ak8

  meno!ak6 antara dua muatan !istrik

  sebandin7 den7an besar muatan !istrik

  masin78masin7 dan berbandin7 terba!ikden7an kuadrat -arak pisah antara kedua

  muatan !istrik. 4$k. ou!omb6 =

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  19/40

  2

  2121

  R

  qq~F

  2

  299

  o

  2

  2

  12o

  C

  mN10x910x99.8

  4

  1k

  mNC10x85,8

  =

  =

  =

  Hukum Coulomb : gaya antara dua benda bermuatan

  sebanding dengan kedua muatan

  berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan

  arah gaya pada garis hubung anrata kedua muatan

  muatan sejenis tolak-menolak, muatan tak sejenis tarik menarik

  gaya padakedua benda sama besar tetapi berlawanan arah

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  20/40

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  21/40

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  22/40

  3 Gaya !istrik antara muatan >1dan >2ada!ah:

  Gaya to!ak meno!ak muatan sama

  Gaya tarik menarik muatan beda

  0er!etak sepan-an7 7aris yan7 men7hubun7kan kedua muatan

  3 $ukum ou!omb dapat dirumuskan men-adi:

  3 eteran7an: ) ? Gaya @@@@@@@@.. e+ton 46

  ;> ? Muatan Listrik @@@@.. ou!omb 46

  ;r ? Aarak@@@@@@@@@ meter 4m6

  ;k ? onstanta ? B C 1Bm2 2

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  23/40

  E12merupakan Fektor satuan yan7

  men7arah dari >1ke >2yan7 besarnya

  r12r12.

  H Gaya ou!omb 'ebandin7 den7anmuatan !istrik. Gaya *ou!omb

  antar dua buah muatan akanberubah sebandin7 bi!a

  muatannya berubah.

  H Gaya ou!omb berbandin7terba!ik den7an kuadrat -arakkedua muatan. Gaya *ou!omb -u7aakan berubah -ika -arak keduamuatan berubah

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  24/40

  ontoh 'oa!

  1.Dua muatan titik masin78masin7 sebesar ( dipisahkan pada -arak 1 *m. ari!ah4a6 besarnya 7aya yan7 di!akukan o!eh satumuatan pada muatan !ainnya dan 4b6 Aum!ah

  satuan muatan dasar pada masin78masin7muatan.

  2.0i7a muatan titik ter!etak pada sumbu JK >1? 2( n ter!etak pada titik asa! >

  2? 81

  n berada pada J?2m dan >D? 2 n beradapada J ? "( m. ari!ah 7aya tota! pada >Dakibat >1dan >2.

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  25/40

  3.Carilah resultan gaya pada muatan20 C dalam soal gambar berikut:

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  26/40

  %. Dua buah benda bermuatan se-enis sebesar > dan bermassa samasebesar 1 7ram diikatkan masin78masin7 pada seutas benan7sutra sepan-an7 L ? 12 *m. U-un7 bebas dari kedua benan7sutra ini disatukan dan di7antun7kan pada sebuah statip.!eh karena muatannya se-enis maka kedua benda tersebut

  akan to!ak meno!ak yan7 akhirnya diam dan ber-arak J ? ( *msatu sama !ain. 0entukan besarnya muatan >

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  27/40

  #enye!esaian

  0,

  05C+0,

  05C+10

  cm

  q1 q2F2

  1

  F1

  2

  ( )( )( )

  N

  m

  CxCxCmN

  3-

  2

  66229

  2

  21

  10x2,25

  )1,0(

  1005,01005,0/.8,99x10

  r

  qkqF

  =

  =

  =

  11

  19

  6

  1012,3106,1

  1005,0x

  Cx

  Cx

  e

  qN

  Neq

  ===

  =

  #enye!esaian no.1

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  28/40

  2 m 1,5 m

  q1= 25nC q2

  = -10nC q0

  = 20nCF20

  F10

  iN)(0,367

  i)5,3(

  )1020)(1025)(/.1099,8(

  2

  99229

  102

  10

  0110

  =

  =

  =

  m

  CmN

  rr

  qkqF

  N)i0,799(-

  i)5,1(

  )1020)(1010)(/.10(8,99

  2

  99229

  202

  20

  0220

  =

  =

  =

  m

  CCCmN

  rr

  qkqF

  N)i(-0,432i)799,0(i)367,0(2010 ==+= NNFFFtotal

  #enye!esaian no.2

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  29/40

  Penyelesaianno.3

  N,m

  CNmF

  Nm

  CCNm

  F

  81)1(

  )1020)(1010)(/109(

  2)6,0(

  )1020)(104)(/109(

  2

  66229

  13

  2

  66229

  23

  =

  =

  =

  =

  NNF

  NNFo

  y

  ox

  1,137si)8,1(

  4,137!os)8,1(

  13

  13

  ==

  ==

  o

  yx

  dan

  NF

  NNFNF

  664,1

  1,3"r!#"

  4,31,34,1

  1,10,2$"4,1

  22

  ==

  =+=

  +==

 • 7/17/2019 LM Kelompok 2

  30/40

  #enye!esaian no.%

  C238,010x057,0%

  10x057,0)12)(10x9(

  )5,2()05,0)(8,9(10x10

  k#&m&R%

  m&R

  k%

  m&

  F#&

  !os