Layang Muslimin Muslimat

download Layang Muslimin Muslimat

of 156

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.047
 • download

  24

Embed Size (px)

description

Layang Muslimin Muslimat | Jilid I-V, Asep Martawidjaya, 1959

Transcript of Layang Muslimin Muslimat

LAJANG

MUSLIMIN MUSLIMATDjilid ka I dugi ka V

Ngudag dalil dina Quran: = Inna lillahi wainna ilaihi rodjiun =

Pituahna

Adjar PadangDikarang sarta didangding ku:

Asep MartawidjayaDikaluarkeun ku:

J. Hidajat bin Asep MartawidjayaPataruman GARUT Pusat pendjual M. SATJAWIKARTA Djl. Karapitan No. 23A/36A Bandung M. ATJIP Gg. Asmi No. 23 Bandung -----------------------------------------------Tjitakan ka opat kali; Januari taun 1959 ------------------------------------------------

i

--------------------------------------------------------------------Hakna nu ngarang disengker ku artikel 11 anu kaunggel dina Staatsblad 1912 No 600 Anu sanes teu kenging njitak. Ieu lajang teu sjach digaduhannana teu aya tawisan anu gaduh hak, sapertos ieu dihandap ----------------------------------------------------------------------

Pamugi ulah disimpen atanapi diaos di tempat anu hina. Ieu lajang teu kenging diaos ku anu masih keneh salantjar elmuna.

ii

PangjajapDuka kumaha mimitina kuring tepung jeung hiji jajaka urang Lembang. Teu hir walahir jeung manehna tapi kiwari jadi duduluran; manehna ngaku lanceuk ka kuring, nya kitu sabalikna. Nya ti manehna kuring meunang ieu buku; cenah minangka kado ulang taun waktu kuring panceg umur nyorang opat puluh. Ki adi ngabejakeun yen ieu buku mangrupakeun salah sahiji pituduh jalan paeh. Sarta manehna ngajelaskeun panjang lebar naon ari jalan paeh teh; jiga anu heueuh nerangkeunna teh, padahal manehna sorangan harita tacan maca eusi ieu buku. Teuing ti mana manehna meunang buku ieu, weleh manehna ge pohoeun. Nu kainget manehna; cenah ieu teh warisan ti Mama (kokolot manehna, manehna yatim piatu ti umur opat taun, sakolana oge ngan nepi ka kelas 3 SD; diurus ti leuleutik ku ninina anu pernah meunang penghargaan Kalpataru di wewengkon Tasik dina mangsa dekade 90-an). Ieu buku dikaluarkeun tina wadah kotak anu geus lusuh, nya kitu deui waragad buku jeung hurufna (geus laluntur ku umur). Kuring ngarandeg sajongjongan waktu maca pangeling cara maca buku ieu; Pamugi ulahdisimpen atanapi diaos dina tempat anu hina. Ieu Lajang teu kenging diaos ku anu masih keneh salantjar elmuna. Nurut kana pangeling eta, kuring nyiapkeun suasana (lahir jeung batinna) pikeun

mahamkeun ieu buku. Kituna mah rumasa sabab elmu kuring jauh tina salancar malah teu bodo-bodo acan! Hate kuring bener-bener ngageter, leuleus, jeung ngarasa leuwih bodo waktu maca jilid per jilid ieu buku. Sajujurna saumur nyunyuhun sirah, can pernah alatan ku maca buku hate kuring ngageter saperti harita! Bener-bener harita mangrupakeun kado anu istimewa pisan pikeun kuring mah. Tangtu bakal beda pangaruh buku ieu keur nu lian. Keur sing saha wae anu bakal ngarasakeun mangpaat ieu buku; minangka nimu bongbolongan pikeun jalan hirup ka hareup. Hayu urang menta hampura sarta muji syukur ka Pangeran. Urang perlu menta pangampura ka pangarang jeung penerbit ieu buku anu nyata-nyata hak penerbitanana dilindungi (copyright). Neda pangapunten pisan rehna simkuring (urang sarerea) cologog nyebarkeun ieu buku tanpa izinna. Mugi kauninga, ieu salinan buku dina waragad elektronik file teh kenging nimu ti dunya maya internet (tadi siang bada dzuhur). Diparios ku simkuring salinan teh sami sareng aslina, anu benten nyaeta; teu nyebatkeun pengarang sareng penerbit, oge ejaannana parantos digentos ku ejaan anyar. Ka pengarang, penerbit atanapi ahli warisna; sakali deui neda jembar pangampura, sarta nyuhunkeun rido galih kanggo neraskeun nyebarkeun ieu buku. Urang perlu muji syukur ka Pangeran ku cara ngadoakeun ka pengarang sareng penerbitna; Mugi aranjeunna dipasihan pahala jariyah saseueur anu maca sareng anu kenging manfaat tina ieu buku. Teu kakantun hatur nuhun kanu parantos nyalin buku ieu kana e-file (anonim), mugi anjeunna kenging kasalametan sareng baroqah (sarta oge kenging pangampura ti pengarang sareng penerbitna). Man aroffa nafsahu, faqod aroffa robbahu, man aroffa robbahu faqod jahilan nafsahu. Wilujeng nitenan sareng ngaregepkeun ieu Layang. Bogor, 30 Desember 2010Ganip Gunawan

iii

Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMATJILID KA IAsmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Marifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib marifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal marifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah taala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

*

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ruyatullahi taala, fiidunya bi ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ruyatullahi taala, lajengna Bil akhiroti, teras biaenil arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon tadim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, y