LATAR BELAKANG

of 45/45
KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA YANG BERADA DI GRED LANTIKAN 1
 • date post

  31-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  60
 • download

  2

Embed Size (px)

description

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA YANG BERADA DI GRED LANTIKAN. LATAR BELAKANG. (PENAMBAHBAIKAN). (PELAKSANAAN SEMASA). Time-based 13 tahun. Kenaikan pangkat secara time-based berasaskan kecemerlangan. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LATAR BELAKANG

KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA YANG BERADA DI GRED LANTIKAN1
Time-based 13 tahun
(PENAMBAHBAIKAN)
2
Ringkasan Perbezaan Pelaksanaan Time Based 15 tahun vs 13 tahun
ITEM
Sama
Sama
2. Tempoh Perkhidmatan Tempoh diambil kira Tempoh tidak diambil kira
Sama
Sama
berkhidmat 13 tahun pada atau selepas 1 Julai 2013
Pegawai dalam skim perkhidmatan bersepadu yang berada di gred kenaikan pangkat setara dengan gred lantikan permulaan
pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Julai 2013 dan telah berkhidmat 13 tahun ke atas
pegawai yang memilih untuk kekal dalam Sistem Saraan Baru (SSB)/ JKK 1976
pegawai yang sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan jumud di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM)/ SSB/ JKK 1976 tertakluk kepada syarat kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan berkenaan
PEGAWAI YANG LAYAK
4
dilantik secara terus ke gred kenaikan pangkat atau ke gred lantikan yang setara dengan gred kenaikan pangkat dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu
skim perkhidmatan tertentu yang diperuntukkan tempoh time-based berbeza
pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 Julai 2013
PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK
Pen. Pegawai Lat. Vokasional
6
Lantikan
J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54
PEGAWAI TIDAK LAYAK – Skim Perkhidmatan Bersepadu
Pen. Pegawai Lat. Vokasional
7
J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54
TEMPOH PERKHIDMATAN YANG DIAMBIL KIRA DALAM PENGIRAAN TEMPOH 13 TAHUN
Nota
Lantikan tetap dalam skim perkhidmatan semasa
Opsyen tukar lantik gred yang sama / setara
Pegawai yang dipinjamkan / tukar sementara dan kemudian di tukar tetap ke gred yang sama bagi
Pegawai yang memilih untuk kekal dalam sistem saraan kerajaan bagi agensi yang diasingkan saraannya
Tukar lantik atas permohonan sendiri ke skim perkhidmatan dan gred yang sama di bawah PBM* yang berlainan
Melepaskan jawatan dan kemudian dilantik oleh PBM* yang berlainan ke skim perkhidmatan dan gred lantikan yang sama
Letak jawatan dan kemudian dilantik oleh PBM* yang berlainan atas skim perkhidmatan dan gred yang sama
TEMPOH PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIAMBIL KIRA DALAM PENGIRAAN TEMPOH 13 TAHUN
* CTG: Cuti Tanpa Gaji
CSG: Cuti Separuh Gaji
TEMPOH YANG TIDAK DIAMBIL KIRA
Tempoh percubaan dengan denda, tidak hadir bertugas tanpa kebenaran, CTG, CSG kecuali cuti belajar
Perkhidmatan Sebelum Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) / PSL
Perkhidmatan Sebelum Opsyen tukar lantik ke gred lebih tinggi
3.2 Bagi pegawai yang terlibat dengan opsyen pertukaran pelantikan berikutan keputusan Kerajaan ke skim perkhidmatan yang sama atau skim perkhidmatan lain pada gred yang sama/ setara (dalam kumpulan kelayakan masuk yang sama), tempoh perkhidmatan pegawai dalam skim perkhidmatan sebelum opsyen pertukaran pelantikan diambil kira;
Contohnya: Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 yang telah berkhidmat selama 2 tahun yang ditukar lantik ke Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17. Tempoh perkhidmatan 2 tahun di jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 boleh diambil kira.
PERENGGAN 3.2
10
 
Contohnya Penolong Pegawai Tadbir 3 Gred N27 Pihak Berkuasa Tempatan yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Perkhidmatan Awam Persekutuan.
PERENGGAN 3.3
11
4.3 Pegawai yang memilih opsyen pertukaran pelantikan atas keputusan Kerajaan ke skim perkhidmatan yang sama atau skim perkhidmatan yang lain pada gred lantikan yang lebih tinggi (kumpulan kelayakan masuk lebih tinggi), tempoh perkhidmatan sebelumnya tidak diambil kira kerana pegawai telah pun menikmati kenaikan ke gred yang lebih tinggi.
Contoh:
 
Skim Perkhidmatan yang lain : Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17 yang ditukar lantik ke Setiausaha Pejabat Gred N27
PERENGGAN 4.3
12
Markah keseluruhan laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 3 tahun terakhir 80% ke atas
Mencapai tahap BAIK dalam penilaian kecemerlangan
SYARAT KENAIKAN PANGKAT TIME-BASED 13 TAHUN
Sah dalam perkhidmatan
Diperaku Ketua Jabatan
Telah mengisytiharkan harta
Bebas pinjaman pendidikan tegar
Penilaian Kecemerlangan
17 - 40
75%
Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai 2013 dan seterusnya (Jika masih mengguna pakai LNPT tahun 2012 sebagai tahun terkini)
17 – 40
1 - 16
75%
Berkhidmat genap 13 tahun pada 1 Julai 2013 dan seterusnya (Mengguna pakai LNPT tahun 2013 dan seterusnya sebagai tahun terkini)
1 - 40
14
Sehari selepas genap 13 tahun
Pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib
Sehari selepas tempoh yang tidak melayakkan berakhir
Pegawai yang ditimbang semula disebabkan tidak memenuhi syarat LNPT
Pada 1 Januari tahun pegawai menunjukkan prestasi yang ditetapkan atau 6 bulan selepas genap tempoh perkhidmatan, mana yang terkemudian
15
16
Staf yang genap tempoh perkhidmatan 15 tahun sebelum 1 Julai 2013
Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat mereka adalah pada tarikh mereka genap 15 tahun perkhidmatan.
Staf yang genap tempoh perkhidmatan 13 tahun pada atau sebelum 1 Julai 2013 (termasuk staf yang telah berkhidmat 14 & 15 tahun)
Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat mereka adalah pada 1 Julai 2013
Staf yang genap tempoh perkhidmatan 13 tahun selepas 1 Julai 2013
Tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat mereka adalah sehari selepas mereka genap 13 tahun
Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat bagi pegawai yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat time-based ini ialah sehari selepas pegawai genap 13 tahun berkhidmat.
PERENGGAN 5.1
1 Julai 2013
13 Mac 2015
1 Mac 2017
17
5.2 Tarikh kenaikan pangkat pegawai berkuat kuasa selepas tempoh tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat berakhir.
Contoh:
4 Januari 2014
Pegawai Yang Telah Memenuhi Tempoh Perkhidmatan 13 Tahun Tetapi Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib
18
LNPT
RENDAH
:
Markah LNPT 3 tahun terkini (2013, 2014, 2015)
:
:
:
20
21
21
22
Pegawai yang tidak terlibat semasa penilaian asal; dan
berada di gred yang lebih tinggi
Sekiranya Jabatan telah menubuhkan MBJ, salah seorang ahli hendaklah terdiri daripada wakil Pihak Pekerja dalam MBJ tersebut
ULASAN PENYELIA ASAL DAN PEGAWAI PENILAI LAIN
PANEL RAYUAN BERMESYUARAT
Hakiki N22
Masih lagi tertakluk kepada penyeliaan pegawai yang mengisi jawatan kenaikan pangkat hakiki
Pegawai Beruniform
menyediakan skop tugas tambahan yang bersesuaian dengan gred dan skim perkhidmatan pegawai
Ketua Jabatan hendaklah
27
TEMPOH PERALIHAN (bagi urusan yang telah dilaksanakan dalam tempoh 1 Julai 2013 hingga tarikh pekeliling dikeluarkan)
< 1 Julai 2013
≥ 1 Julai 2013
tarikh kenaikan pangkat diselaraskan mengikut tarikh pegawai genap 13 tahun
28
PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT ( P. 6.1, PP 8/2013)
Cth1: Pegawai yang sedang memangku dan telah cukup tempoh 13 tahun, Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat adalah pada tarikh pemangkuan tertakluk memenuhi syarat yang ditetapkan.
Tarikh pemangkuan
29
16.05.2013
02.07.2013
01.12.2013
Cth 2: Pegawai telah cukup tempoh 13 tahun sebelum diluluskan pemangkuan, tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat adalah pada tarikh sehari selepas pegawai genap 13 tahun tertakluk memenuhi syarat yang ditetapkan.
Tarikh pemangkuan
LKP bersidang
Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat 01.07.2013 (sehari selepas genap 13 tahun)
30.06.2013
10.10.2013
01.04.2013
Nota: penempatan pegawai kekal di gred jawatan kenaikan pangkat secara hakiki
PELAKSANAAN URUSAN PEMANGKUAN/ KENAIKAN PANGKAT KE GRED SETERUSNYA
Kenaikan pangkat ke gred seterusnya boleh dipertimbang bersama
Time-Based (KUP 22)
&
31
KE
Skim perkhidmatan sama/lain pada gred lantikan lebih tinggi (Kump. kelayakan masuk lebih tinggi)
Juruteknik
Gred JA29
Tempoh perkhidmatan sebelumnya tidak diambil kira bagi kenaikan pangkat secara time-based 13 tahun
Opsyen
32
Implikasi
i. Tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat secara time-based 13 tahun atas gred terdahulu
ii. Nikmati gaji/ elaun & KGT atas gred tukar lantik
iii. Bagi Gred 1, 3, yang dilantik ke Gred 11 tiada perubahan emolumen
IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSYEN

Bagi Gred 17 ke 29 memperoleh KGT dan elaun lebih tinggi
33
IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSYEN
Tidak nikmati gaji/ elaun & KGT yang lebih tinggi atas gred tukar lantik (gred 17 ke 29)
ii. Hilang kekananan atas gred tukar lantik selagi tidak genap 13 tahun atas skim perkhidmatan terdahulu
iii. Hilang peluang kemajuan kerjaya ke gred seterusnya
Opsyen 2:

jika tempoh tertangguh panjang akan merugikan pegawai dari segi kekananan
tempoh melayakkan time-based yang terdekat lebih menguntungkan pegawai
bagi gred tertentu yang KGT dan elaunnya lebih tinggi, lebih menguntungkan jika terus ditukar lantik
RUMUSAN IMPLIKASI PELAKSANAAN OPSYEN
PEGAWAI SENDIRI PERLU MENENTUKAN UNTUK TERUS TUKAR LANTIK ATAU MENANGGUHKAN SEHINGGA SELEPAS KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED 13 TAHUN
109 ORANG STAF TERLIBAT BAGI TAHUN 2013 MENGIKUT PTJ
FAKULTI/BAHAGIAN
*Semakan terperinci maklumat dalam buku perkhidmatan perlu dibuat bagi memastikan staf melepasi syarat kelayakan.
48 ORANG STAF TERLIBAT BAGI TAHUN 2014 MENGIKUT PTJ
FAKULTI/BAHAGIAN
*Semakan terperinci maklumat dalam buku perkhidmatan perlu dibuat bagi memastikan staf melepasi syarat kelayakan.
JUMLAH STAF KUP 13 TAHUN YANG TERLIBAT DALAM OPSYEN
37
65 dari112 Staf terlibat KUP 13 tahun adalah terlibat dalam opsyen skim
KUP 2013
14 dari 51 staf terlibat KUP 13 tahun adalah terlibat dalam opsyen skim
KUP 2014
38
Sekiranya Memilih KUP 13 tahun Dulu Sebelum Opsyen: Gaji Semasa + 1 KGT gred asal+ 1 KGT Jawatan Baru (Opsyen)
Sekiranya Terus Memilih Opsyen: Gaji Semasa + 1 KGT Jawatan Baru
WALAU BAGAIMANAPUN, KUP 13 TAHUN PADA 2014 PELAKSANAANNYA DINILAI BERDASARKAN KECEMERLANGAN
KUP 2013: CONTOH J17 (JURUTEKNIK) KE JA29 (PENOLONG JURUTERA
Sekiranya Memilih KUP 13 tahun Dulu Sebelum Opsyen: Gaji Semasa + 2 KGT gred asal (RM95+95)+ 1 KGT Jawatan Baru (RM145)
KUP 2014: CONTOH J17 (JURUTEKNIK) KE JA29 (PENOLONG JURUTERA
STAF YANG TELAH LULUS KENAIKAN PANGKAT SECARA KUP 15 TAHUN (2013)
39
Untuk senarai nama Fakulti/Bahagian sila rujuk dengan Puan Dina Azleema binti Mohamed Nor (Penolong Pendaftar) Samb. 31188
STAF YANG TELAH LULUS KENAIKAN PANGKAT SECARA KUP 15 TAHUN (2013)
40
Untuk senarai nama Fakulti/Bahagian sila rujuk dengan Puan Dina Azleema binti Mohamed Nor (Penolong Pendaftar) Samb. 31188
41
TERIMA
KASIH
Amaran
Denda
B17, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/B44, B47/48, B51/52, B53/54
Penerbit Rancangan
B11, B17/18, B21/22, B27/28, B31/32, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
5.
6.
B11, B13/14, B17/18, B21/22, B25/26, B27/28, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54
7.
Kejuruteraan
J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54
8.
Pencegahan
P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/P52, P53/54
44
Markah LNPT 3 tahun terakhir sekurang-kurangnya mencapai 80% untuk mendapat markah minimum keseluruhan 80%