Laporan Prakerin Mobil

download Laporan Prakerin Mobil

of 35

 • date post

  23-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Laporan Prakerin Mobil

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  1/35

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  2/35

  4 Meningkatkan e'isiensi proses peniikan an pelatihan tenaga kerja pro'esional7

  4 Mem!eri pengakuan an penghargaan terhaap pengalaman kerja $ang merupakan

  !agian ari proses peniikan.

  1. #ujuan Pem!uatan Laporan

  (e!agai !ukti sis&a telah melaksanakan P3AKE3IN maka isusun laporan hasil

  Prakerin. #ujuan pen$usunan laporan ini antara lain )

  a4 (e!agai alat untuk mengetahui kegiatan sis&a selama Prakerin7

  !4 (upa$a sis&a le!ih mengenal arti ari se!uah pekerjaan7

  4 Meningkatkan mutu sis&a lulusan (MK Negeri 1 Ka&ali7

  4 Memperluas &a&asan sis&a alam !iang i !iang pengetahuan" keterampilan an

  sikap pro'esional khususn$a i !iang %tomoti'7

  e4 (e!agai s$arat untuk apat mengikuti UA(" an Ujian Nasional.

  1./ 3umusan Masalah

  Mengingat !an$ak permasalahan $ang sering terjai i alam sistem rem suatu

  kenaraan" maka alam penulisan laporan ini" penulis han$a mem!atasi masalah

  meliputi) nama komponen an 'ungsi" ara kerja" serta analisis pen$e!a! gangguan an

  per!aikan sistem rem tromol $ang menjai o!jek pem!ahasan agar penguraiann$a apat

  ter'okus engan !aik an sistematik.

  1.8 #eknik Pengumpulan Data

  Dalam rangka penulisan an pem!uatan laporan ini" ata $ang iperlukan iperoleh

  engan ara se!agai !erikut)

  a4 Metoe Dokumentasi

  Paa metoe ini ata $ang telah iperoleh engan ara mempelajari okumen an

  literatur $ang aa kaitann$a engan topik laporan ini.

  !4 Metoe #an$a9ja&a!.

  Untuk melengkapi ata9ata $ang iperlukan maka penulis juga melengkapi engan

  sistem tan$a ja&a! paa sum!er9sum!er $ang rele:an seperti )9 6uru Pem!im!ing.

  9 (ta' pengajar an mekanik $ang mengetahui atau ahli i !iangn$a.

  9 Instruktur paa !engkel %tomoti' (MK Negeri 1 Ka&ali

  9 Pem!im!ing i Inustri

  4 Kajian literatur $aitu ata $ang iperoleh !easarkan literatur" seperti

  9 Buku

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  3/35

  9 Makalah

  9 Moul an !uku $ang !erkaitan engan otomoti'

  1.; (istematika Penulisan

  Dalam penulisan laporan ini i!agi menjai lima 284 !a! $aitu )

  Ba! I Penahuluan

  Menguraikan mengenai latar !elakang masalah" maksu an tujuan prakerin" rumusan

  masalah" teknik pengumpulan ata" sistematika penulisan" an lokasi o!jek.

  Ba! II 3uang Lingkup %!jek

  Ba! ini mem!ahas sejarah !eririn$a perusahaan, institusi" struktur organisasi

  perusahaan" kepega&aian" peralatan penukung kegiatan an penanganan lim!ah.

  Ba! III Lanasan #eori

  Ba! ini penulis menguraikan mengenai7 lanasan teori $ang menukung" (istem rem"jenis < jenis rem" prinsip kerja rem" an komponen < komponen sistem rem an ara

  kerjan$a.

  Ba! I= Praktik Kerja an Pem!ahasan

  Menguraikan tentang analisa gangguan" Langkah9langkah mem!ongkar memeriksa serta

  merakit atau memasangn$a kem!ali

  Ba! I= Kesimpulan an (aran.

  Paa !a! terakhir ini men$ajikan kesimpulan terhaap semua materi $ang telah isajikan

  paa !a!9!a! se!elumn$a serta !erisikan saran9saran $ang perlu isampaikan mengau

  paa teori" analisa an kesimpulan lainn$a.

  1.> Lokasi %!jek

  Lokasi perusahaan !engkel Dua Putra (elaai tepatn$a ?alan 3a$a Ka&ali9@iamis No +

  (elaai9@ipaku /;585

  BAB II3uang Lingkup %!jek

  5.1. (ejarah Beririn$a Perusahaan

  Bengkel Dua Putra !eriri paa tahun 1-+8 $ang iirikan oleh Bapakk Engkus Kusnai

  $ang !eralamat i ?alan 3a$a Ka&ali9@iamis No. + i epan !alai Desa (elaai

  keamatan @ipaku.

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  4/35

  Paa a&aln$a !eliau menirikan tam!al !an sekitar tahun 1-+/. Berkat usaha an kerja

  keras !eliau" $ang i!erinama Dua Putra" karena !eliau mempun$ai ua orang putra"

  maka !engkel $ang !eliau irikan terse!ut i!eri nama !engkel Mo!il Dua Putra.

  5.5. (truktur %rganisasi

  Dalam se!uah perusahaan pasti memiliki organisasi" organisasi terse!ut memiliki tugas

  an tanggung ja&a!. #ugas ari organisasi terse!ut aalah melaksanakan program

  perusahaan engan se!aik9!aikn$a an seara !ijaksana tanggung ja&a! ari organisasi

  aalah menaati seluruh program an tata terti! alam se!uah institusi,inustri. Aapun

  struktur organisasi Bengkel Dua Putra apat ilihat i!a&ah ini)

  5.. Kepega&aian

  Pega&ai aalah salah satu s$arat untuk mem!uat serta menirikan suatu Institusi,Inustri

  terse!ut tiak akan !erjalan. %leh karena itu pega&ai harus rajin an terampil serta

  pega&ai harus apat menghargai Institusi atau Inustri $ang iam!il oleh pega&ai.

  5./. Peralatan Penukung Kegiatan

  Di perusahaan #unas Daihatsu" terapat !er!agai maam alat9alat per!aikan kenaraan.

  Data #ools Mekanik iantaran$a)a. Kuni #

  !. Kuni sok

  . Kuni ring

  . Kuni pas

  e. #ang kom!inasi kom!inasi

  '. #ang lanip

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  5/35

  g. Kuni L

  h. Kuni !usi

  i. Batang sok

  j. Bak keil

  k. #est pen

  l. (ikat Kuningan

  m. 3agum n. #relek

  o. Kape

  p. eeller 6auge

  . %!eng 2C4" 294

  r. Pahat !esi

  s. Palu plastik

  t. Palu !esiu. 6unting

  :. 6rip

  &. #ang stel

  . ener o:er

  $. Lampu kerja

  . Dongkrak

  5.8. Penanggulangan Lim!ah

  Di !engkel ua putra" lim!ah sisa9sisa hasil kegiatan itanggulangi se!agai !erikut )

  1. Lim!ah $ang !ersi'at logam seperti seng" sisa ari hasil per!aikan !oi kenaraan

  an oneril !ekas itu ikumpFulkan lalu ijual7

  5. Lim!ah oli itampung i alam rum" !iasan$a seminggu sekali oli !ekas ini i!eli

  oleh pem!orong oli !ekas7

  . Lim!ah air seperti ari !ekas menui komponen kenaraan $ang i!ersihkan i

  alirkan ke tempat pen$erapan air $ang aa i !elakang rumah.

  5.;. Denah lokasi

  BAB III

  LANDA(AN #E%3I

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  6/35

  Dalam laporan ini" pen$usun tiak melaporkan seluruh kegiatan praktik" tetapi han$a

  mengam!il se!agian materi $ang paling sering ilakukan. Materi ini sangat penting untuk

  keselamatan kenaraan. Materi $ang ipilih aalah Per!aikan kerusakan paa sistem rem.

  .1 Pengertian

  3em merupakan !agian kenaraan $ang sangat penting alam menukung aspek

  keamanan !erkenaraan. #ujuan ipasangn$a rem paa kenaraan untuk mengurangi

  keepatan" menghentikan" memarkir kenaraan paa jalan $ang menaki" engan kata

  lain melakukan kontrol terhaap keepatan kenaraan untuk menghinari keelakaan an

  merupakan alat pengaman $ang !erguna untuk menghentikan kenaraan seara !erkala.

  %leh karena itu!"aik atau tiakn$a kemampuan rem seara langsung menjai persoalan

  $ang sangat penting !agi pengemui i&aktu mengenarai kenaraan. ?ai 'ungsi rem

  harus apat mengatasi keepatan kenaraan.3em $ang igunakan untuk kenaraan harus memenuhi s$arat 9s$arat se!agai !erikut )

  Dapat menghentikan kenaraan seepat mungkin.

  Dapat !ekerja engan !aik

  Dapat melaksanakan pengereman sesuai kehenak pengemui.

  Dapat ipera$a an mempun$ai a$s tekan $ang ukup

  3em itu harus muah iperiksa an isetel.

  .5 Prinsip Kerja 3em

  Kenaraan tiak akan !erhenti engan segera apa!ila masih i!e!askan 2tiak

  ihu!ungkan4 engan peminahan a$a" kenaraan enerung tetap !ergerak. Kelemahan

  ini harus ikurangi engan maksu untuk menurunkan keepatan gerak kenaraan hingga

  !erhenti.

  Mesin mengu!ah energi panas menjai energi kinetik 2gerak4 untuk menggerakan

  kenaraan. (e!alikn$a" rem mengu!ah energi kinetik 2gerak4 kem!ali menjai energi

  panas untuk menghentikan kenaraan. Umumn$a rem !ekerja ise!a!kan oleh aan$a

  sistem ga!ungan penekanan mela&an sistem gerak putar. E'ek pengereman iperoleh ari

  aan$a gesekan $ang itim!ulkan antara ua o!$ek.

  6am!ar 1. E'ek $ang tim!ul karena gesekan ua o!jek

 • 7/24/2019 Laporan Prakerin Mobil

  7/35

  . ?enis 9 ?enis 3em

  Paa mo!il umumn$a igunakan maam rem menurut penggunaann$a" $aitu rem kaki"

  rem tangan" ap rem tam!ahan. Aapun 'ungsin$a aalah se!agai !erikut )

  ..1 3em Kaki

  Untuk mengurangi keepatan sampai menghentikan jalann$a kenaraan. Aa maam

  rem kaki $aitu) rem mekanik 2ka!el4" rem hirolik" rem angin 2pneumati4.

  ..5 3em #angan 2rem parkin4

  Untuk memaetkan putaran oa 2misaln$a paa saat parkir4 selain itu jugs !er'ungsi

  se!agai rem aangan !ilamana alam perjalanan rem kaki ti!a 9 ti!a tiak !er'ungsi.

  Aa ua maam rem parkir $aitu" rem paa roa !elakang an pengereman paa poros

  propeller 2tromol4.

  .. 3em #am!ahan 2ehaust !rake43em tam!ahan !iasan$a igunakan oleh kenaraan9kenaraan $ang mem!utuhkan a$a

  pengereman $ang te!ih !esar seperti truk iesel an kenaraan 9 kenaraan !esar lainn$a.

  ./ Komponen9Komponen (istem 3em

  ./.1 Peal

  Peal !er'ungsi untuk menekan !atang penorong atau push ro ke piston paa maser

  siliner. Peal paa sistem rem menggunakan prinsip tuas" sehingga tenaga pengemui

  apat ilipat ganakan

  ./.5 Batang Penorong 2push ro4

  Batang penorong !er'ungsi untuk meneruskan tekanan peal ke piston paa master

  siliner melalui !oster.

  ./. #angki 3eser:oir 2reser:oir tank4

  #angki reser:oir !er'ungsi untuk men$impan,menampung 'luia.

  ././ Master (iliner

  Master siliner se!agai rumah ari piston $ang !er'ungsi untuk menorong airan 'luia

  paa saat peal rem itekan.

  Master sliner mengu!ah gerak peal rem kealam tekanan hiraulis. Master sliner

  teriri ari reser:oir tank $ang !erisi min$ak rem" pegas" piston an seliner $angmem!angkitkan tekanan hiroulis. Aa ua tipe master siliner $aitu tipe tu