Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

download Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

of 27

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  1/27

  LABORATORIUM BIOPROSES

  SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2015/2016

  MODUL : Kinetika Pertumbuhan Jamur

  PEMBIMBING : Dwi Nurwantr Nur! Ir!" MT!

  Oleh :

  Kelompok : VII

  Nm : 1!N"# A$%&'&% L%&()% *1+1+2+02+,

  2! R-! Ahm- .-%lh *1+1+2+025,

  ! R%k R%m'&% Se)%(& *1+1+2+02,

  Kel : 2A3TK4

  PROGRAM STUDI DIPLOMA I# TEKNIK KIMIA PRODUKSI BERSI$

  JURUSAN TEKNIK KIMIA

  POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

  %&'(

  T&l 4#k)%k"m : 2 Ok)o7e# 2015

  T&l 4e&'e#h& : 10 No8em7e# 2015

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  2/27

  BAB I

  PENDA$ULUAN

  I! Pen)ahu*uan

  I!' Latar Be*akan+

  M%k#oo#&%me '& -%)"m7"hk& -lm me-% '& me&&-"& &")#%e&)

  ee&%l kem"-% -% )emp)k& p- ko&-%% l%&k"&& epe#)% "h" -& 4H '& )ep)

  k& ee# 7e#kem7& 7%k! 4e#)"m7"h& m%k#o7 -p) -%m)% -#% ke&%k&

  ko&e&)#% m%k#o7! Mell"% e#&k%& p#oe e&%m)%9 m%k#o7 melk"k&

  7%o%&)e% molek"l3molek"l pe&'""& el -& me&&-k& el&'! Keep)&

  pe#)"m7"h& m%k#o7 me#"pk& #epo& )e#h-p "7)#) *me-% pe#)"m7"h&, '&

  -%e-%k& -& ko&-%% l%&k"&&&'!

  '!' Tu,uan Per-baan

  Me&"% )hp&3)hp& pe&em7&7%k& ;m"# -& 7k)e#%!

  Me&"% -& )e#mp%l mem7") me-% p-)9 %&ok"l"m/)#)e#9 -& me-%

  pe#)"m7"h& ;m"# -& 7k)e#%!

  Me&"% -& )e#mp%l mem%l%h me)o-e '& )ep) "&)"k me&e)"k& ko&e&)#%

  7%om ;m"# -& 7k)e#% *o"&)%& hm7e#9 pl))%& kolo&% )"

  pek)#o$o)ome)e#,!

  Memh% pol pe#)"m7"h& ;m"# -& 7k)e#% mell"% #$%k ko&e&)#% m%k#o7

  *

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  3/27

  4e#)"m7"h& me#"pk& $k)o# '& &) pe&)%& 7% ")" mkhl"k h%-"p!

  4- -#&' pe#)"m7"h& '%)" pe&m7h& m9 "k"#&9 -& ;"mlh el! 4-

  m%k#oo#&%me pe#)"m7"h& el -p) 7e#"7h l&"& me&;-% pe#)"m7"h&

  pop"l%9 ;"mlh el 7e#)m7h &) ep) -e&& (k)" '& ep) p"l!

  M%k#oo#&%me -p) )"m7"h -%7(h pe"h $%%k9 k%m%9 -& ko&-%% &")#%e&)! 4-

  &")#%e&) '& ook m%k#oo#&%me me&"#%k& &")#%e&) -#% me-% -& me&"7h&'

  -lm kompo%%3kompo%% 7%olo%! Se7%& -#% &")#%e&)3&")#%e&) -%"&k& "&)"k

  memp#o-"k% e&e#% -& e7%& l% -%"&k& "&)"k 7%o%&)e% -& pem7e&)"kk&

  p#o-"k! 4e#)m7h& m el e%#%& -e&& (k)" -p) -%m7#k& e7%

  7e#%k"):

  Sub.trat / Se*0mikrr+ani.meMikrr+ani.me / Pr)uk

  4e#)"m7"h& m%k#oo#&%me me#"pk& o&)oh '& 7%k p- ")" #ek%

  ")ok)l%! 4e#)"m7"& m%k#o7%l 7%&' -%%#%k& -e&& (k)" '& -%7")"hk&

  "&)"k me&&-k& m )" ;"mlh el! ?k)" &- m -p) 7e#7e- -e&&

  (k)" &- el9 k#e& m el -p) me&%&k) )&p pe&%&k)& ;"mlh el! L;"

  pe#)"m7"h& -%)"&;"kk& l&"& oleh ko&e&)#% el -& pe&m7h& ;"mlh el

  *7%om, '& me#"pk& kel"#& '& &o#ml -#% #ek% )e#e7")! Nm"& -em%k%&9

  7%l p- ")" l%&k"&& )e#)e&)" %&)e#8l &)# m el )" pe&&-& ;"mlh

  ko&)& -e&& (k)"9 mk o#&%me %)" )"m7"h p- keep)& ekpo&e&%l! L;"

  pe#)"m7"h& m%k#oo#&%me -%%#%k& -e&& l;" pe#)"m7"h& pe%$%k *specific

  growth rate, -%&')k& e7% 7e#%k"):

  )120)T 3 4 12

  -%m& : @ B Ko&e&)#% el -lm #m/l%)e#

  ) B (k)"

  > B l;" pe#)"m7"h& pe%$%k -lm ;m31

  =e&& mem7") #$%k I& @ )e#h-p )9 mk -%-p) ) C B >!

  Me)o-e3me)o-e '& -%"&k& "&)"k e8l"% pop"l% m%k#oo#&%me '%)":

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  4/27

  a! Met)e *an+.un+ : pe#h%)"&& ;"mlh el *me&"&k& m%k#okop,9 o"&)%&

  hm7e#9 -& -e&& pe&e)p& 7h& ke#%& el"le#!

  b! Met)e ti)ak *an+.un+: )"#7%-%me)#%9 pek)#o$o)ome)#%9 -& pe&e&e#&!

  Me)o-e3me)o-e )e#e7") -%"&k& "&)"k mem&)" -& me&k;% $e&ome&

  pe#)"m7"h& m%k#oo#&%me! U&)"k le7%h ;el&' -p) -%m)% -e&& k"#8

  pe#)"m7"h& '%)" e7% 7e#%k") :

  K"#8 4e#)"m7"h& M%k#oo#&%me

  %!% 5a.a65a.a Kinetika Pertumbuhan

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  5/27

  %!%!'! 5a.e La+

  .e (l -lh $e e;k %&ok"l% el p- me-%"m -& me#"pk&

  ")" pe#%o-e -p)%! 4- $ %&% e7%& 7e# m%k#o7 me&'e"%k& -%#%

  *-p)%, -e&& l%&k"&& 7#"&' -& 7el"m me&-k& pe#7&'k& el9

  7hk& e7%& el&' m)%9 h&' el '& k") ; '& 7e#)h& h%-"p!

  S%&)e% e&%m "-h )e#;-%! Selm $e %&% m el -p) 7e#"7h )&p

  -&' ")" pe#"7h& ;"mlh el! =p) ;" )e#;-% $e (l '& pl"

  7%lm& %&ok"l"m '& -%7e#%k& )e#ll" e-%k%) )" memp"&'% 8%7%l%)

  '& #e&-h! S")" ) 7%l pe#"7h&3pe#"7h& )elh )e#;-%9 mk el3el

  7e#e#k ke#h $e )"m7"h! .e %&% 7%&' me#"pk& $e ekpo&e&%l

  )" $e lo#%)m%k! @%#% -#%p- $ %&% -lh T%-k - pe#)"m7"h&

  pop"l% k#e& el me&lm% pe#"7h& kompo%% k%m%(% -& "k"#& e#)

  7e#)m7h&' "7)&% %&)#el"le# eh%& %p "&)"k mem7elh -%#%!

  5aktr 7enentu 8a.e *a+:

  ! Me-%"m -& l%&k"&& pe#)"m7"h&D ;%k me-%"m m -e&& me-%"m

  e7el"m&'9 (k)" -p)% pe&-ek )" )%-k -9 ;%k &) 7e#7e- pel"

  (k)" "&)"k %&)e% e&%m '& -%7")"hk& "&)"k me)7ol%me

  *pem7e&)"k& e&%m %&-"k)%$,!

  7! Ko&-%% )#)e#/%&ok"l"m

  3 J"mlh %&ok"l"mD ;"mlh el (l '& emk%& )%&% mempe#ep) $e

  -p)%

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  6/27

  3 Ge#m%&% po#D 7%l m%k#o7 '& -%)&m p- me-%"m - -lm

  7e&)"k po# -& 7"k& el 8ee))%$ mk 7%l % -%)&m -lm me-%"m

  -e&& ko&-%% l%&k&& '& 7%k 9 % k& 7e#"7h me&;-% 7e&)"k el

  8ee))%$ -& %&% meme#l"k& e-%k%) (k)"

  3 M")& ' 7#" )e#7e&)"k pe#l" (k)" "&)"k -p)% -e&& l%&k&&

  '& 7#"!

  %!%!%! 5a.a Petumbuhan Di7er-e7at 9De-e*erate) Grwth Pha.e

  4- $ %&% m%k#o7 )elh -p) me&'e"%k& -%#% -e&&

  l%&k"&&&'9 el m"l% mem7elh -%#% -e&& keep)& #e&-h9 "k"#& el

  -p) me&p% mk%m"m e#) m"l% -&' k)%8%) me)7ol%me!

  %!%!;! 5a.a Ek.7nen.ia* 9E27nentia*0 L+arithmi- Grwth Pha.e

  4- $ %&% pem7elh& m%k#o7 &) ep) -& ko&)& me&%k")%

  k"#8 lo#%)m%k! =lm ko&-%% k"l)"# '& op)%m"m9 el m%k#o7 me&lm%

  #ek% me)7ol%me '& mk%m"m! Selm $e lo#%)m9 ko&e&)#% &")#%e&)

  ee&%l - -lm ke-& "k"p ;e&"h "&)"k me&"&;& #ek%3#ek%

  me)7ol%me ")m -#% pe#)"m7"h&! 4- ) %&% pl%& e&%)%$ )e#h-p

  l%&k"&&!

  .e lo#%)m%k -%%#%k& oleh ")" #% l"#" p- plo) em%lo &)# I&

  mel(& (k)"! 4e#%o-e %&% -lh ke-& pe#)"m7"h& '& e%m7& )"

  m&)p9 -e&& l;" pe#)"m7"h& pe%$%k! > ko&)& -& el&' mem7elh -%#%

  -e&& l;" '& ko&)&9 m me&;-% -" kl% l%p)9 ke-& pe#)"m7"h&

  e%m7&!

  Kekhususan fase logaritmik

  ! %l pop"l% el '& e-& me&lm% $ %&% -%p%&-hk& ke -lm

  me-%"m 7#" -e&& kompo%% &")#%e&) -& ko&-%% l%&k"&& '& m

  mk -% -lm me-%"m 7#" pop"l% el %&% k& l&"& me&lm% $

  lo#%)m )&p me&(l% pe#)"m7"h& -e&& $ pe#)"m7"h&

  (l/pe#)"m7"h& -%pe#ep)!

 • 7/26/2019 Laporan Kinetika Pertumbuhan Jamur Kel 7

  7/27

  7! =%)%&;" -#% el 7k)e#% e# %&-%8%-"l9 p- $e %&% "k"#& el m%&%m"m

  -e&& -%&-%& el '& )%p%9 k#e& el mem7elh -%#% -e&& &) k)%$9

  %&)e mk#molek"l -#% kompo&e& el 7e#lom7 -e&& (k)"!

  %!%!

  Pha.e

  4- $ %&% l;" pe#)"m7"h& -%pe#lm7)9 k#e& &")#%% -lm me-%"m

  "-h &) 7e#k"#&9 -& -&' h%l3h%l me)7ol%me '& m"&k%&

  7e#"& )" me&hm7) pe#)"m7"h& m%k#o7! 4- $e %&% pe#)"m7"h& el

  )%-k )7%l9 p% ;"mlh pop"l% m%h &%k k#e& ;"ml el '& )"m7"h m%h

  le7%h 7&'k -#%p- ;"mlh el '& m)%!

  %!%!(! 5a.a Statiner 9Statinar> Pha.e

  4- $ %&% keep)& pe#)"m7"h& -lh &ol! J"mlh el 7#" e7%

  h%l #ep#o-"k%9 e%m7& -e&& ;"mlh el '& m)%!I&% me&'e77k&

  #$%k&' l%&%e# -& e;;# -e&& 7%&'!Rep#o-"k% el m%h )e#;-% elm

  $ %&% me&"&k& -&& mk&& '& - -lm p#o)opl) e7%

  7"%l-%& 7lok pem7&"& el '& 7#"!K#e& kek"#&& &")#%%9 el

  kem"&k%&& memp"&'% kompo%% '& 7e#7e- -e&& el '& )"m7"h

  p- $ lo#%)m%k!4- $ %&% le7%h )h& )e#h-p ke-& ek)#%m9 epe#)%

  p&9 -%&%&9 #-%%9 -& 7h& k%m%!M"&"l mo-%$%k% )#"k)"# 7%ok%m%(%

  el!

  %l -%l&;")k&9