LAPORAN KERJA PRAKTEK DESAIN COVER ... LAPORAN KERJA PRAKTEK DESAIN COVER & LAYOUTING BUKU DI...

download LAPORAN KERJA PRAKTEK DESAIN COVER ... LAPORAN KERJA PRAKTEK DESAIN COVER & LAYOUTING BUKU DI UNIVERSITAS

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LAPORAN KERJA PRAKTEK DESAIN COVER ... LAPORAN KERJA PRAKTEK DESAIN COVER & LAYOUTING BUKU DI...

 • LAPORAN KERJA PRAKTEK

  DESAIN COVER & LAYOUTING BUKU

  DI UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

  DISUSUN OLEH :

  Maulana Malik Ibrahim

  NIM : 41913110097

  JURUSAN DESAIN PRODUK

  FAKULTAS DESAIN & SENI KREATIF

  UNIVERSITAS MERCU BUANA

  2016

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • ii

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • iii

  LEMBAR PENGESAHAN

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • iv

  SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • v

  LEMBAR ASISTENSI

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • vi

  LEMBAR ASISTENSI

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • vii

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • viii

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • ix

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • x

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xi

  LAPORAN MINGGUAN

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xii

  LAPORAN MINGGUAN

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xiii

  LAPORAN MINGGUAN

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xiv

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xv

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xvi

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xvii

  KATA PENGANTAR

  Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas kasih dan karunianya

  sehingga Buku Laporan Kerja Praktek Program Studi Desain Produk, Fakultas

  Desain & Seni Kreatif. Universitas Mercu Buana ini dapat terselesaikan dengan

  baik.

  Tujuan Buku Laporan Penulisan Kerja Praktek ini dibuat dan disusun

  sebagai penunjang materi Kerja Praktek. Dan dengan dibuatnya Buku Laporan

  Penulisan Kerja Praktek ini,penulis berharap dapat menghasilkan sumber daya

  pengetahuan bagi pembacanya sehingga mendapat ilmu yang bermanfaat.

  Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada

  semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Buku Laporan Kerja

  Praktek, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat.

  Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

  1. Allah swt. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya.

  2. Orang tua yang telah memberikan bantuan doa dan semangat.

  3. Bapak Eddy Wiyanto, S.T., M.T, selaku Kepala Unit Pusat Pengembangan

  Materi Pembelajaran dan sekaligus pebimbing lapangan kerja praktek.

  4. Bapak Ir. Edi Muladi, M.SI selaku Dekan Program Studi.

  5. Bapak Zulfikar Sa’ban, S.Pd, M.Ds selaku Wakil Dekan.

  6. Bapak Hady Soedarwanto, ST, M.Ds, selaku Kaprodi Desain Produk.

  7. Bapak Agus Budi Setiyawan, S.Ds, M.Sn, selaku Koordinator Kerja Praktek.

  8. Bapak Ali Ramadhan, S.Sn, M.Ds, selaku Dosen Pebimbing Kerja Praktek.

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xviii

  9. Seluruh karyawan Universitas Kristen Krida Wacana dan pihak – pihak yang

  telah membantu dalam pembuatan dan penyelesaian laporan kerja praktek ini.

  Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis

  mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat mengetahui sisi

  kekurangannya dari laporan kerja praktek ini. Semoga laporan kerja praktek ini

  dapat memberikan manfaat.

  Jakarta, 24 April 2016

  Maulana Malik Ibrahim

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xix

  DAFTAR ISI

  HALAMAN JUDUL

  LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... i

  LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................... iii

  SURAT KETERANGAN DITERIMA KERJA PRAKTEK ............................. iv

  SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN ......................................................... v

  LAPORAN MINGGUAN .................................................................................. vi

  LEMBAR ASISTENSI ...................................................................................... viii

  SURAT PERNYATAAN SELESAI KERJA PRAKTEK ................................. xvi

  KATA PENGANTAR ..................................................................................... xvii

  DAFTAR ISI ...................................................................................................... xix

  DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xxi

  BAB I ................................................................................................................. 1

  PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

  1.1 Latar Belakang Kerja Praktek ................................................................ 1

  1.2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Kerja Praktek ......................................... 2

  1.3 Ruang Lingkup Kerja Praktek ................................................................ 3

  BAB II ................................................................................................................ 5

  TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN ........................................................... 5

  2.1 Data Perusahaan ........................................................................................ 5

  2.1.1 Identitas Perusahaan ............................................................................... 5

  2.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan ................................................................... 5

  2.1.3 Visi, Misi, dan Komitmen Perusahaan ................................................... 6

  2.2 Cakupan Bidang Usaha ............................................................................. 7

  2.3 Struktur Perusahaan .................................................................................. 8

  BAB III .............................................................................................................. 9

  PROSEDUR PELAKSANAAN ..................................................................... 9

  3.1 Proses Pelaksanaan Umum ....................................................................... 9

  3.2 Proses Kerja Kreatif Perusahaan ............................................................... 10

  3.3 Konsep Hasil Kerja Kreatif Praktikan....................................................... 10

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xx

  BAB IV ............................................................................................................ 12

  PENGALAMAN KERJA PRAKTEK ........................................................... 12

  4.1 Keterlibatan Praktikan dalam Proyek Kreatif .......................................... 12

  4.1.1 Desain Cover Buku Seeds For The Season ........................................... 15

  4.2 Keterlibatan Praktikan di Luar Proyek Kreatif ........................................ 20

  BAB V .............................................................................................................. 22

  KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 22

  5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 22

  5.2 Saran ........................................................................................................ 23

  DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 24

  http://digilib.mercubuana.ac.id/

 • xxi

  DAFTAR GAMBAR

  Gambar 1. Struktur Organisasi Perusahaan .......................................................... 8

  Gambar 2. Struktur Wakil Rektor Bidang Akademik ........................................... 8

  Gambar 3. Prosedur pelaksanaan umum ............................................................... 9

  Gambar 4. Proses kerja kreatif perusahaan ........................................................... 10

  Gambar 5. Desain cover buku Seeds For The Season .......................................... 11 Gambar 6. Permintaan Desain melalui email ........................................................ 12

  Gambar 7. Proses layout ....................................................................................... 13

  Gambar 8. Desain cover alternatif 1 ..................................................................... 13

  Gambar 9. Desain cover alternatif 2 ..................................................................... 14 Gambar 10. Desain cover final.............................................................................. 14

  Gambar 11.