Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

download Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

of 30

Transcript of Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  1/30

  LALUAN KERJAYAPEMBANGUNAN

  PROFESIONALISMEBERTERUSANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  2/30

  Sejak 1957

  Pengisian berdasarkan kekosonganjawaatan

  HAKIKI

  Bermula 1994

  Pengisian berdasarkan kekosongankuota

  CEMERLANG

  Bermula 1998

  Berdasarkan tempoh masaberkhidmat

  TIME-BASED

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  3/30

  Mencapai tahap prestasi yang ditetapkanberdasarkan LNPT/PBPPP (HP, NP/MP atau LP)TIGA tahun terakhir

  Bebas daripada tindakan tatatertib

  Telah mengisytiharkan harta

  Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya PencegahRasuah Malaysia (SPRM)

  Bebas drpd senarai peminjam tegar InstitusiPinjaman Pendidikan

  Diperakukan oleh Ketua Jabatan

  Mengikuti CPD yang ditetapkan

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  4/30

  Guru-guru di

  sekolah Pegawai di

  Bhg, JPN&PPD yg

  terlibat dlmPDP

  Pegawai di

  Bhg, JPN danPPD Hakiki

  Pengetua /Guru Besar

  LALUAN SME

  Pegawai di

  Bhg, JPN, PPD Pegawai

  SIPartner +dan SISC +

  sertaFasilinus diPPD

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  5/30

  LALUAN TIME-BASED

  Masih diteruskan berdasarkan bilangan tahunperkhidmatan mengikut Gred iaitu

  DG 41 44 52 54

  Thn 8 - 8 - 6 - 3

  Bermula 1 Julai 2013, kenaikan gred secara

  time-based akan menggunakan borang yangperlu diisi oleh pemohon beserta bukti-buktidan disahkan oleh penilai.

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  6/30

  GRED

  41

  44

  48

  52

  54

  HP

  5 thn(3HP)

  3 thn

  3 thn

  3 thn

  NP

  8 thn

  8 thn

  6 thn

  3 thn

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  7/30

  Bil. Domain Elemen Huraian (secara ringkas: 10

  hingga 20 perkataan)

  1. PENGETAHUAN ISI

  KANDUNGAN

  (content knowledge)

  Penguasaan Isi Kandungan

  2. PENYAMPAIAN a. Objektif Pengajaran

  b. Strategi dan Aktiviti

  e. Bahan / sumber pengajaran dan

  pembelajaran

  3. PENILAIANPEMBELAJARAN

  /KURSUS

  Penilaian pelajar/peserta

  4. BIMBINGAN &

  RUNDING CARA

  (Bagi Kenaikan

  Pangkat Ke Gred

  DG48/DG52/DG54)

  Penyeliaan dan hidmat nasihat

  kepada pelajar/pensyarah

  /guru/komuniti

  BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURUTAHUN: _____________SEKOLAH : ______________________________________________

  NAMA : ______________________________________________

  NO. KAD PENGENALAN : ____________________________________

  GRED JAWATAN SEKARANG : 41 / 44 / 48 / 52 (sila bulatkan gred berkenaan)

  Arahan: 1.Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian anda bagi setiap domain.

  2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.

  3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.

  LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  8/30

  Bil Kelab/Persatuan

  Badan Beruniform

  Sukan dan

  Permainan

  Peringkat Pencapaian ( / ) Catatan

  Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa

  Kelab

  Keusahawanan

  /

  Persatuan Bahasa

  Melayu

  / Johan

  BahasPersatuan Bulan

  Sabit Merah

  /

  Guru Penasihat

  Rumah Sukan

  Aminuddin Baki

  /

  LAPORAN KOKURIKULUM

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  9/30

  Bil AKTIVITI Peringkat Pencapaian ( / ) ( Laporan 3 tahun terakhir) Catatan

  Institusi Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa

  TUGAS KHAS DAN SUMBANGAN PROFESIONAL*Dokumen sokongan merujuk kepada sijil penghargaan/penyertaan, rekod mengajar, laporan aktivitikurikulum/kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan.

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  10/30

  Bil. Domain Elemen

  Huraian Ringkas (10

  hingga 20 perkataan

  bagi setiap elemen)

  1. PENGURUSAN

  ORGANISASI

  Sumber manusia/

  kewangan, aset &

  prasarana/ data &

  maklumat/ sumber

  pendidikan/takwim

  2. PENGURUSAN

  KURIKULUM/

  KOKURIKULUM/ HALEHWAL

  MURID/TUGAS KHAS

  a. Perancangan

  a. Pelaksanaan

  a. Pemantauan

  a. Penilaian

  3. PENGETAHUAN DAN

  KEMAHIRAN DALAM

  PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN

  (P&P)

  Penguasaan pengetahuan

  dan kemahiran dalam P&P

  4. KEPIMPINAN

  (Bagi Kenaikan

  Pangkat Ke Gred

  DGA34/DGA38/DG48

  /DG52/DG54)

  Penyeliaan dan khidmat

  nasihat kepada :

  Murid/Pelajar dan/atau

  Guru; dan/atau

  Komuniti

  LAPORAN BIDANG TUGAS PENGETUA

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  11/30

  Bil AKTIVITI Peringkat Pencapaian ( / ) ( Laporan 3 tahun terakhir) Catatan

  Institusi Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa

  TUGAS KHAS DAN SUMBANGAN PROFESIONAL*Dokumen sokongan merujuk kepada sijil penghargaan/penyertaan, rekod mengajar, laporan aktivitikurikulum/kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan.

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  12/30

  LALUAN SME

  Pakar Bidang Pengkhususan/ Subject MatterExpert(SME) merujuk kepada seorangpegawai yang berpengetahuan mendalam,berkemahiran tinggi, berpengalaman luas

  dalam bidang pengkhususan/kepakaran danmengamalkan nilai profesional dalampelaksanaan tugas. Pegawai tersebut sentiasaberusaha meningkatkan profesionalisme

  dalam bidang kepakaran serta menjadi pakarrujuk, penasihat, pembimbing yang diperakuioleh organisasinya.

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  13/30

  Kepakaran

  Pengetahuan

  Kemahiran

  Profesionalisme

  Penghargaan/Pengiktirafan

  CPD

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  14/30

  PEMBANGUNAN

  PROFESIONALISME

  BERTERUSAN

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  15/30

  DASAR LATIHAN

  Dasar Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP)

  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) telah

  menetapkan setiap PPP perlu melengkapkan

  diri atau dilengkapkan dengan pengetahuanprofesional, kemahiran profesional dan nilai

  serta amalan profesional keguruan melalui

  program pembangunan LDP yang terancangyang berteraskan pembangunan kompetensi,

  pembelajaran berterusan dan laluan kerjaya.

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  16/30

  MODUL PEMBANGUNAN KOMPETENSI

  (BPPK)

  Bertujuan membangun kompetensi danpotensi PPP untuk menyandang jawatan lebihtinggi.

  Dibangunkan untuk meningkatkan 4kompetensi utama PPP iaitu :

  Tadbir Urus Cemerlang

  Komunikasi Berkesan Kepimpinan Strategik

  Sahsiah Terpuji

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  17/30

  MODUL PEMBANGUNAN

  PROFESIONALISME BERTERUSAN

  Modul Asas

  Modul Wajib Kompetensi Modul Wajib Dasar

  Modul Pelengkap

  Modul Elektif

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  18/30

  PBPPP

  Penilaian berasaskan 6 aspek dalam PBPPP:

  1. Kepimpinan Organisasi

  2. Kepimpinan Instruksional3. Pengurusan Sumber

  4. Sahsiah dan Potensi

  5. Hubungan Luar6. ICT

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  19/30

  Penilaian PBPPP

  KompetensiOutcome +

  CPDMarkah

  keseluruhan

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  20/30

  KURSUS 5 FASA

  Pengetua yang dikategorikanHP, akan dapat mengikuti

  Kursus Pelengkap :

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  21/30

  8.30-10.30 10.30

  -11.00

  11.00-1.00 1.00-

  2.30

  2.30-4.30 4.30-

  8.30

  8.30-10.30

  ISNIN Pendaftaran Taklimat Kursus

  SELASA Aktiviti: Pushingthe Personal

  Boundaries

  Rehat

  Aktiviti: Pushing thePersonal Boundaries

  Rehat

  DiscoveringPersonal

  Excellence/

  Organisational

  Performance

  Modul

  Rehat

  DiscoveringPersonal

  Excellence/

  Organisational

  Performance

  Modul

  RABU Successful

  Business Models

  (Toyota, StarBuck,

  AirAsia, Mydin)

  Video/ Invited

  Speaker

  Successful Business

  Models (Toyota,

  StarBuck, AirAsia,

  Mydin)

  Video/ Invited

  Speaker

  Successful

  Business Models

  (Toyota, StarBuck,

  AirAsia, Mydin)

  Video/ Invited

  Speaker

  Taklimat

  Penandaarasan

  Berfokus

  KHAMIS Penandaarasan

  BerfokusPenandaarasan

  Berfokus

  Penandaarasan

  Berfokus

  Bengkel

  penyediaan

  laporan hasil

  penandaarasanJUMAAT Pembentangan

  hasil

  PenandaarasanBerfokus

  Rumusan dan Penutup Perjalanan Pulang

  JADUAL MODUL PELENGKAP (5 HARI)

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  22/30

  Modul Sandaran

  Job shadowing

  Fokus kekuatan organisasi

  Amalan-amalan terbaik Pengalaman semasa sandaran log reflektif,

  perkongsian (lesson learned)

  Ada penglibatan pensyarah IAB

  MODUL SANDARAN

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  23/30

  SENARAI ORGANISASI UNTUK PROGRAM

  SANDARAN EDUCATION

  JEWELLERY

  CONSTRUCTION

  NEWS

  CLOTHING

  TRANSPORT

  AGRICULTURE

  HEALTH CARE

  OIL AND GAS

  COMMUNICATION AIRLINES

  SUPERMARKET

  INSURANCE

  HEALTH PRODUCTS

  GOVT

  THEME PARK

  DIRECT SALES

  COMMUNICATION EQUIPMENT

  COMPUTERS & ELECTRONICS

  HOME DEVELOPERS

  GLC

  SUPERMARKET

  FOOD & BEVERAGES ENTERTAINMENT

  HOTELS

  CORPORATION

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  24/30

  PELAKSANAAN PROJEK DI SEKOLAH

  Melaksanakan projek yang dirancang hasil

  penandaarasan

  Progress report

  Konsultasi daripada IAB/Fellow Kanan atas

  keperluan

  PELAKSAAN PROJEK DI SEKOLAH

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  25/30

  KOLOKIUM

  Pembentangan hasil projek yang telah

  dilaksanakan di sekolah secara individu

  (progress report)

  Q&A

  KOLOKIUM

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  26/30

  Perkongsian dengan pemimpin sekolah di

  daerah masing-masing

  Mewujudkan jaringan profesional antarapemimpin sekolah di peringkat daerah

  Penglibatan SIPartner +/IAB

  PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY(PLC)

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  27/30

  CPD PEMIMPIN SEKOLAH MURID

  BERKEPERLUAN KHUSUS

  Sek. Pend

  Khas Integrasi

  Sek. AgamaBantuan

  Kerajaan

  Sek. Murid

  Asli

  Sek.

  Pedalaman

  Sek. Kurang

  Murid

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  28/30

  Kategori dan Mata Kredit CPD

  PLCCoaching &Mentoring

  Kajian /Penyelidikan/

  Inovasi

  Bengkel Ulasan Buku Kursus

  Seminar/Kolokium/

  Konvensyen

  LawatanKerja/

  Benchmarking

  Penulisan /Penerbitan

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  29/30

  PRINSIP PEMBERIAN MATA CPD

  Kiraan jumlah mata CPD : 1 jam aktiviti = 1

  mata

  Mata minimum setahun = 42 mata = 7 hari

  Mata maksimum setahun = 120 mata

  Kursus berasaskan sekolah dan organisasi

  Sistem ini menggalakkan kepelbagaian aktivitiCPD

  Pemberatan yang berbeza

 • 7/22/2019 Laluan Kerjaya & Cpd Kpm (2)

  30/30