KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - .MODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk...

download KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - .MODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani, dan Modul

of 36

 • date post

  01-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - .MODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk...

 • KUR. MATEMATIK SEK. RENDAHPERBANDINGAN KBSR & KSSR

 • Hasil Pembelajaran

  Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenalpasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan

  Menghayati falsafah dan penekanan baru dalamkurikulum Matematik KSSR

  Memahami, membezakan danmenghubungkaitkan kelima-lima tonggakpembelajaran Matematik KBSR

  Memahami reka bentuk kurikulum KBSR & KSSR

  Menghayati amalan bilik darjah guru matematikKBSR / KSSR

 • http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_

  content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=en

  http://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=enhttp://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=enhttp://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=enhttp://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=enhttp://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=enhttp://www.moe.gov.my/bpk/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=311&Itemid=477&lang=en

 • HASRAT KSSR

 • PRINSIP KSSR

 • Tiada Beza Berbanding KBSR

  Pendekatan Bersepadu

  Unsur pengetahuan,

  kemahiran dan nilai

  digabungkan supaya

  wujud kesepaduan dari

  segi intelek, rohani,

  emosi, jasmani dan

  sosial.

  Perkembangan Individu

  Secara Menyeluruh

  Semua mata pelajaran

  berperanan untuk

  memenuhi keperluan

  JERI dan sosial. Potensi

  murid dikembangkan

  secara bersepadu.

 • Tiada Beza Berbanding KBSR

  Pendidikan Saksama

  Untuk Semua Murid

  Peluang yang luas dan

  saksama kepada semua

  murid untuk

  mendapatkan ilmu

  pengetahuan dan

  kemahiran yang

  menyeluruh dan

  seimbang.

  Pendidikan Seumur

  Hidup

  Pengetahuan dan

  kemahiran disediakan

  adalah asas untuk

  menghadapi cabaran

  kehidupan seharian dan

  pendidikan sepanjang

  hayat.

 • Bentuk Kurikulum - Tunjang

 • Tahap I - penguasaan asas 4M.

  Penekanan diberikan

  literasi dan numerasi

  kemahiran nilai tambah iaitu kreativiti

  dan inovasi, keusahawanan dan TMK.

  Tahap II, - pengukuhan & aplikasi 4M

  Penekanan untuk menguasai

  kemahiran TMK

  kemahiran yang lebih kompleks

  pemerolehan pengetahuan

  perkembangan sahsiah.

  FOKUS KSSR

 • ORGANISASI TAHAP 1

 • MODUL-MODUL

  Modul Teras Asas

  Bidang pembelajaran asas untuksemua murid

  Modul Bahasa, ModulMatematik, Modul PendidikanJasmani, dan ModulPendidikan Kesihatan.

  Modul Pendidikan Islam

  murid beragama Islam

  Modul Pendidikan Moral

  murid bukan beragama Islam.

  Modul Teras Tema

  Gabungan beberapa disiplin ilmuuntuk semua murid

  Dunia Kesenian

  Dunia Seni Visual dan DuniaMuzik.

  Dunia Sains dan Teknologi (DST).

  Sains, Reka Bentuk Teknologi(RBT) dan TMK.

 • MODUL-MODUL

  Modul Elektif

  Pilihan disiplin bahasa

  yang ditawarkan kepada

  murid

  Bahasa Arab

  Bahasa Cina SK

  Bahasa Tamil SK

  Bahasa Iban

  Bahasa Kadazandusun.

  Pihak sekolah perlu

  memilih untuk

  melaksanakan

  sekurang-kurangnya

  satu bahasa dalam

  Modul Elektif.

 • ORGANISASI

  KANDUNGAN

  KSSR TAHAP 2

 • PERNYATAAN STANDARD

 • ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

 • PERBEZAAN KBSR-KSSR

 • KURIKULUM MATEMATIK KSSR

 • RASIONAL PEND MATEMATIK Pembelajaran dan aplikasi matematik bertujuan

  mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam

  membuat

  penaakulan logik

  visualisasi ruang

  analisis dan pemikiran abstrak.

 • MATLAMAT PEND MATEMATIK Matlamat KSSR Matematik

  memahami konsep nombor

  berkemahiran asas pengiraan

  memahami idea matematik yang mudah

  mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran

  matematik secara berkesan

  bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

 • FOKUS P&P MATEMATIK KSSR Penguasaan pengetahuan dan pemahaman supaya

  murid boleh mengaplikasikan konsep, prinsip dan

  proses matematik

  Mengembangkan pemikiran murid secara matematik

  penyelesaian masalah

  komunikasi

  penaakulan

  membuat perkaitan

  membuat perwakilan

  penggunaan teknologi dalam matematik.

 • STRUKTUR MATEMATK KSSR

 • OBJEKTIF MATEMATIK KSSR1. Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran

  matematik dalam pelbagai konteks.

  2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asastambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan denganNombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitandan Statistik.

  3. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidanglain dan dengan kehidupan harian.

  4. Berkomunikasi menggunakan idea matematik denganjelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.

  5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematikuntuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepadapelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.

 • OBJEKTIF MATEMATIK KSSR1. Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan

  secara matematik dalam kehidupan harian.

  2. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk

  menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.

  3. Menghargai dan menghayati keindahan

  matematik.

  4. Menggunakan pelbagai peralatan matematik

  secara efektif termasuk TMK untuk membina

  kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu

  matematik.

 • REKA BENTUK MAT. KSSR

 • FIKRAH MATEMATIK Murid yang berfikrah matematik ini merupakan

  murid yang berkeupayaan melakukan matematik

  dan memahami idea matematik, serta

  mengaplikasikan secara bertanggungjawab

  pengetahuan dan kemahiran matematik dalam

  kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai

  matematik.

 • KANDUNGAN MAT. KSSR

 • KEMAHIRAN MATEMATIK Kemahiran Matematik

  Kemahiran Menganalisis

  Kemahiran Menyelesaikan Masalah

  Kemahiran Membuat Penyelidikan

  Kemahiran Berkomunikasi

  Kemahiran Menggunakan Teknologi

 • PROSES MATEMATIK Berkomunikasi

  Menaakul

  Kemahiran Menggunakan Teknologi

  Membuat Kaitan

  Menyelesaikan Masalah

  Membuat Perwakilan

 • ELEMEN NILAI TAMBAH Kreativiti dan Inovasi

  Keusahawanan dalam Matematik

  Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Tmk)

 • PERBINCANGAN KUMPULAN

 • TUGASAN KUMPULAN 1 Huraikan perubahan yang penting dalam kurikulum

  Matematik KBSR sejak dilaksanakan.

  Bagaimanakah kurikulum Matematik KBSR berbeza

  dengan KSSR (secara umum)?

  Reka bentuk kurikulum

  Bahan kurikulum

  Organisasi kurikulum

  Fokus kurikulum

  Elemen kurikulum

 • TUGASAN KUMPULAN 2 Dengan berpandukan objektif kurikulum Matematik

  KBSR dan KSSR, huraikan persamaan dan

  perbezaan objektif kedua-dua kurikulum itu

  Apakah kelebihan atau kekurangan objektif setiap

  kurikulum?

 • TUGASAN KUMPULAN 3 Dengan merujuk proses pengajaran dan

  pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum

  Matematik KBSR dan KSSR,

  huraikan bagaimana amalan bilik darjah seorang guru

  Matematik KSSR berbeza dengan amalan bilik darjah

  seorang guru Matematik KBSR

 • TUGASAN KUMPULAN 4 Kurikulum Matematik KSSR memberi penekanan

  penting kepada konsep fikrah matematik

  Apakah yang dimaksudkan dengan fikrah matematik?

  Apakah manfaat konsep fikrah matematik dan

  bagaimanakah konsep tersebut dipupuk dalam

  kurikulum Matematik KSSR?

 • TUGASAN KUMPULAN 5 Kurikulum Matematik KBSR memberi penekanan

  penting kepada lima tonggak pengajaran

  pembelajaran matematik

  Mengapakah penekanan perlu diberikan terhadap

  setiap lima tonggak tersebut dalam kurikulum

  Matematik?

  Apakah penekanan baru dalam kurikulum Matematik

  KSSR? Mengapakah penekanan tersebut penting dalam

  konteks pendidikan matematik Malaysia?

 • TUGASAN KUMPULAN 6 Terdapat beberapa elemen nilai tambah dalam

  kurikulum Matematik KSSR

  Apakah manfaat setiap elemen nilai tambah dalam

  kurikulum Matematik KSSR?

  Huraikan bagaimana setiap elemen tersebut dapat

  diterapkan dalam pengajaran pembelajaran Matematik

  sekolah rendah