KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang...

of 36 /36
KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

Embed Size (px)

Transcript of KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang...

Page 1: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAHPERBANDINGAN KBSR & KSSR

Page 2: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

Hasil Pembelajaran

• Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenalpasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan

• Menghayati falsafah dan penekanan baru dalamkurikulum Matematik KSSR

• Memahami, membezakan danmenghubungkaitkan kelima-lima tonggakpembelajaran Matematik KBSR

• Memahami reka bentuk kurikulum KBSR & KSSR

• Menghayati amalan bilik darjah guru matematikKBSR / KSSR

Page 4: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

HASRAT KSSR

Page 5: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

PRINSIP KSSR

Page 6: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

Tiada Beza Berbanding KBSR

• Pendekatan Bersepadu

• Unsur pengetahuan,

kemahiran dan nilai

digabungkan supaya

wujud kesepaduan dari

segi intelek, rohani,

emosi, jasmani dan

sosial.

• Perkembangan Individu

Secara Menyeluruh

• Semua mata pelajaran

berperanan untuk

memenuhi keperluan

JERI dan sosial. Potensi

murid dikembangkan

secara bersepadu.

Page 7: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

Tiada Beza Berbanding KBSR

• Pendidikan Saksama

Untuk Semua Murid

• Peluang yang luas dan

saksama kepada semua

murid untuk

mendapatkan ilmu

pengetahuan dan

kemahiran yang

menyeluruh dan

seimbang.

• Pendidikan Seumur

Hidup

• Pengetahuan dan

kemahiran disediakan

adalah asas untuk

menghadapi cabaran

kehidupan seharian dan

pendidikan sepanjang

hayat.

Page 8: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

Bentuk Kurikulum - Tunjang

Page 9: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

• Tahap I - penguasaan asas 4M.

• Penekanan diberikan

• literasi dan numerasi

• kemahiran nilai tambah iaitu kreativiti

dan inovasi, keusahawanan dan TMK.

• Tahap II, - pengukuhan & aplikasi 4M

• Penekanan untuk menguasai

• kemahiran TMK

• kemahiran yang lebih kompleks

• pemerolehan pengetahuan

• perkembangan sahsiah.

FOKUS KSSR

Page 10: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

ORGANISASI TAHAP 1

Page 11: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

MODUL-MODUL

• Modul Teras Asas

• Bidang pembelajaran asas untuksemua murid

• Modul Bahasa, ModulMatematik, Modul PendidikanJasmani, dan ModulPendidikan Kesihatan.

• Modul Pendidikan Islam

• murid beragama Islam

• Modul Pendidikan Moral

• murid bukan beragama Islam.

• Modul Teras Tema

• Gabungan beberapa disiplin ilmuuntuk semua murid

• Dunia Kesenian

• Dunia Seni Visual dan DuniaMuzik.

• Dunia Sains dan Teknologi (DST).

• Sains, Reka Bentuk Teknologi(RBT) dan TMK.

Page 12: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

MODUL-MODUL

• Modul Elektif

• Pilihan disiplin bahasa

yang ditawarkan kepada

murid

• Bahasa Arab

• Bahasa Cina SK

• Bahasa Tamil SK

• Bahasa Iban

• Bahasa Kadazandusun.

• Pihak sekolah perlu

memilih untuk

melaksanakan

sekurang-kurangnya

satu bahasa dalam

Modul Elektif.

Page 13: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

ORGANISASI

KANDUNGAN

KSSR TAHAP 2

Page 14: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

PERNYATAAN STANDARD

Page 15: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM

Page 16: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

PERBEZAAN KBSR-KSSR

Page 17: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

KURIKULUM MATEMATIK KSSR

Page 18: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

RASIONAL PEND MATEMATIK• Pembelajaran dan aplikasi matematik bertujuan

mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam

membuat

• penaakulan logik

• visualisasi ruang

• analisis dan pemikiran abstrak.

Page 19: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

MATLAMAT PEND MATEMATIK• Matlamat KSSR Matematik

• memahami konsep nombor

• berkemahiran asas pengiraan

• memahami idea matematik yang mudah

• mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran

matematik secara berkesan

• bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

Page 20: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

FOKUS P&P MATEMATIK KSSR• Penguasaan pengetahuan dan pemahaman supaya

murid boleh mengaplikasikan konsep, prinsip dan

proses matematik

• Mengembangkan pemikiran murid secara matematik

• penyelesaian masalah

• komunikasi

• penaakulan

• membuat perkaitan

• membuat perwakilan

• penggunaan teknologi dalam matematik.

Page 21: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

STRUKTUR MATEMATK KSSR

Page 22: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

OBJEKTIF MATEMATIK KSSR1. Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran

matematik dalam pelbagai konteks.

2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asastambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan denganNombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitandan Statistik.

3. Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidanglain dan dengan kehidupan harian.

4. Berkomunikasi menggunakan idea matematik denganjelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.

5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematikuntuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepadapelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.

Page 23: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

OBJEKTIF MATEMATIK KSSR1. Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan

secara matematik dalam kehidupan harian.

2. Menggunakan pelbagai perwakilan untuk

menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.

3. Menghargai dan menghayati keindahan

matematik.

4. Menggunakan pelbagai peralatan matematik

secara efektif termasuk TMK untuk membina

kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu

matematik.

Page 24: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

REKA BENTUK MAT. KSSR

Page 25: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

FIKRAH MATEMATIK• Murid yang berfikrah matematik ini merupakan

murid yang berkeupayaan melakukan matematik

dan memahami idea matematik, serta

mengaplikasikan secara bertanggungjawab

pengetahuan dan kemahiran matematik dalam

kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai

matematik.

Page 26: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

KANDUNGAN MAT. KSSR

Page 27: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

KEMAHIRAN MATEMATIK• Kemahiran Matematik

• Kemahiran Menganalisis

• Kemahiran Menyelesaikan Masalah

• Kemahiran Membuat Penyelidikan

• Kemahiran Berkomunikasi

• Kemahiran Menggunakan Teknologi

Page 28: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

PROSES MATEMATIK• Berkomunikasi

• Menaakul

• Kemahiran Menggunakan Teknologi

• Membuat Kaitan

• Menyelesaikan Masalah

• Membuat Perwakilan

Page 29: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

ELEMEN NILAI TAMBAH • Kreativiti dan Inovasi

• Keusahawanan dalam Matematik

• Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Tmk)

Page 30: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

PERBINCANGAN KUMPULAN

Page 31: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

TUGASAN KUMPULAN 1• Huraikan perubahan yang penting dalam kurikulum

Matematik KBSR sejak dilaksanakan.

• Bagaimanakah kurikulum Matematik KBSR berbeza

dengan KSSR (secara umum)?

• Reka bentuk kurikulum

• Bahan kurikulum

• Organisasi kurikulum

• Fokus kurikulum

• Elemen kurikulum

Page 32: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

TUGASAN KUMPULAN 2• Dengan berpandukan objektif kurikulum Matematik

KBSR dan KSSR, huraikan persamaan dan

perbezaan objektif kedua-dua kurikulum itu

• Apakah kelebihan atau kekurangan objektif setiap

kurikulum?

Page 33: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

TUGASAN KUMPULAN 3• Dengan merujuk proses pengajaran dan

pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum

Matematik KBSR dan KSSR,

• huraikan bagaimana amalan bilik darjah seorang guru

Matematik KSSR berbeza dengan amalan bilik darjah

seorang guru Matematik KBSR

Page 34: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

TUGASAN KUMPULAN 4• Kurikulum Matematik KSSR memberi penekanan

penting kepada konsep fikrah matematik

• Apakah yang dimaksudkan dengan fikrah matematik?

• Apakah manfaat konsep fikrah matematik dan

bagaimanakah konsep tersebut dipupuk dalam

kurikulum Matematik KSSR?

Page 35: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

TUGASAN KUMPULAN 5• Kurikulum Matematik KBSR memberi penekanan

penting kepada lima tonggak pengajaran

pembelajaran matematik

• Mengapakah penekanan perlu diberikan terhadap

setiap lima tonggak tersebut dalam kurikulum

Matematik?

• Apakah penekanan baru dalam kurikulum Matematik

KSSR? Mengapakah penekanan tersebut penting dalam

konteks pendidikan matematik Malaysia?

Page 36: KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH - · PDF fileMODUL-MODUL • Modul Teras Asas • Bidang pembelajaran asas untuk semua murid •Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul Pendidikan Jasmani,

TUGASAN KUMPULAN 6• Terdapat beberapa elemen nilai tambah dalam

kurikulum Matematik KSSR

• Apakah manfaat setiap elemen nilai tambah dalam

kurikulum Matematik KSSR?

• Huraikan bagaimana setiap elemen tersebut dapat

diterapkan dalam pengajaran pembelajaran Matematik

sekolah rendah