Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

of 56 /56
1 KUMPULAN CERAMAH RAMADHAN SINGKA T DAN PRAKTIS Hatta Syamsuddln, Lc www.indonesiaoptimis.com [email protected] +6281329078646 Wakaf !nt!k dakwah di "alan #llah  $ida k diper"!al%elik an & dilarang mengcop' !nt!k kepentingan komersial (emoga %ermanfaat %agi !mat

Embed Size (px)

description

AGAMA

Transcript of Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

Page 1: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 1/56

1

KUMPULAN CERAMAH

RAMADHAN SINGKAT DAN

PRAKTIS

Hatta Syamsuddln, Lc

[email protected]

+6281329078646

Wakaf !nt!k dakwah di "alan #llah

 $idak diper"!al%elikan & dilarang mengcop' !nt!k

kepentingan komersial

(emoga %ermanfaat %agi !mat

Page 2: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 2/56

2

Materi ! Gem"ira Menyam"ut Ramad#an

 A.i^f3 ^\ J j  >j to;i:-;iJt^ ii^i'S/t ^J^^i j s. fSiut^

Si^^Ji^ to^^^iiJi ^

(egala p!"i %agi #llah) teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas na%i dan

ras!l term!lia* !hammad (#W) "!ga atas kel!arga dan para saha%at) serta kepada

sem!a 'ang mengik!ti mereka dalam ke%enaran sampai hari kiamat nanti.

,amadhan -ariim) arha%an a ,amadhan / !lan ,amadhan telah %enar&%enar

datang men"elang. -a!m m!slimin kem%ali %ergem%ira dengan datangn'a %!lan

'ang m!lia ini. (etelah se%elas %!lan kita mengar!ngi kehid!pan 'ang pen!h warna&

warni) maka inilah moment!m 'ang tepat %agi kita sem!a !nt!k mem%ersihkan diri

dari segala dosa 'ang melekat tanpa kita sadari.

-a!m !slimin 'ang %er%ahagia / 

(!ngg!h kita sem!a %ergem%ira sepen!h hati dengan datangn'a ,amadhan 'ang

pen!h %erkah. ,asa gem%ira ini adalah cerminan ketakwaaan 'ang ada dalam hati

kita) karena se"atin'a %!lan ,amadhan adalah salah sat! dari s'iar dalam agama

kita) 'ang har!s senantiasa kita hormati dan ag!ngkan. #llah (W$ %errman *

Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul

dari ketakwaan hati." $%S Al&Ha'' ()*

-arenan'a) s!ngg!h mengherankan "ika ada se%agian ka!m m!slimin 'ang "!str!

merasa %erat dengan hadirn'a ,amadhan) merasa %ahwa ,amadhan mengekang

segala ke%e%asan dan kemerdekaann'a. #ta! ada p!la 'ang merasa %iasa&%iasa

sa"a) merasa %ahwa ,amadhan han'alah r!tinitas %elaka) 'ang datang silih %erganti

se%agaimana %!lan&%!lan lainn'a. (ikap seperti ini) tent! sa"a %!kan cerminan

ketakwaan 'ang ada dalam hati. elainkan tim%!l dari hati 'ang sakit ata! "iwa 'ang

lekat dengan maksiat. $ent! sa"a kita %erlind!ng dari sikap 'ang demikian ^Naudzu

billah tsuma naudzu billah

Ma'asyirol mukminin rahimakumullah

-egem%iraan kita tent! sa"a %!kan se%agaimana kegem%iraan anak&anak kecildengan hadirn'a ,amadhan. -arena mereka "!ga %ergem%ira dengan datangn'a

% l li i i k i kt % k t k % i % t

Page 3: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 3/56

3

,amadhan ternoda) dengan m!da&m!di 'ang "!str! mengg!nakan wakt!&wakt!

i%adah !nt!k saling -$ sat! sama lainn'a. Naudzu billah tsumma naudzu billah ..

aum muslimin yang dirahmati Allah !ubhanahu wa ta'ala

(es!ngg!hn'a kita %ergem%ira dengan hadirn'a ,amadhan) karena %!lan ini

mem%awa %an'ak ke!tamaan %agi kita sem!a. 5ika kita meren!ngin'a sat! persat!

le%ih mendalam) maka tent!lah kegem%iraan it! akan kian %ertam%ah lengkap dan

semp!rna. arilah kita melihat %e%erapa ke!tamaan ,amadhan 'ang men"adikan

alasan kita %ers!ka cita men'am%!tn'a / 

Pertama ! Karena Ramad#an "ulan +enuur d-sa .ita

,as!l!llah (#W %ersa%da dengan lisann'a 'ang m!lia *

"!halat lima waktu, shalat um'at sampai ke shalat um'at berikutnya, puasa

#amadhan ke puasa #amadhan berikutnya adalah sebagai penghapus $dosa% apabila

 perbuatan dosa besar ditinggalkan". $HR/ Muslim*

adirn'a ,amadhan s!ngg!h men"adikan moment!m %agi kita !nt!k mem%ersihkan

diri dari segala noda dosa dan kemaksiatan 'ang tidak kita sadari. %aratn'a pakaian

'ang sehari&hari kita pakai) meskip!n tidak terkena l!mp!r ata! kotoran 'ang "elas)

tetap sa"a kita har!s menc!cin'a karena ada de%! 'ang melekat erat. egit!p!n diri

kita) sekalip!n kita tidak men"alani dosa %esar) nam!n tent! sa"a tanpa kita sadari

terkadang ada hal 'ang kita lak!kan men'e%a%kan noda kecil dalam hati kita) %isa

 "adi melal!i lisan) pandangan) ata! %ahkan anggota %adan kita. Astagh&rullahal

adziim ^ as%!nallah wa nikmal wakiil .

nilah 'ang mem%!at kita %ers!ka cita karena mendapat kesempatan !nt!k

men'!cikan diri dari kita. aka marilah kita men"alankan i%adah di dalamn'a dengan

pen!h iman dan pengharapan) serta memper%an'ak istighfar) agar %enar&%enar

,amadhan ini men"adi %!lan pengamp!nan. ahkan diriwa'atkan p!la) %agaimana

malaikat 5i%ril as melaknat mereka 'ang mendapati ,amadhan) tetapi tidak diamp!ni

dosan&dosan'a. (emoga ini %isa men"adi cermin %agi kita sem!a.

aum muslimin yang berbahagia ^

Hal .edua 'ang mem%!at kita %er%ahagia adalah) karena ,amadhan mer!pakan

%!lan m!sim ke%aikan) dimana kita sem!a men"alankan i%adah dengan pen!h

semangat) %er%ondong&%ondong dan s!ngg!h terasa le%ih ringan. nilah 'ang

di"elaskan dalam hadist ,as!l!llah (#W) tentang ,amadhan se%agai m!sim ke%aikan

'ang menak"!%kan *

Oli ij ^r; ^^ LI t ^J ii l 5 ^^! gpl^ l^i? t ^ ii> j/JiLl

Page 4: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 4/56

4

henti&hentin'a. ari m!lai pagi hari hingga malam men"elang) %ergantian kita

melaksanakan amal ke%aikan 'ang %egit! %eragam. (!%hanallah walhamdlillah

aum muslimin yang berbahagia ^

Hal .etia 'ang mem%!at kita %er%ahagia adalah) karena ,amadhan adalah %!lan

dimana !kh!wah kita meningkat. a'angkan sa"a) %agaimana hari&hari ini dipen!hi

dengan %an'ak pertem!an antar "amaah mas"id) dari m!lai sholat tarawih

%er"amaah) tadar!san selepas tarawih) hingga sholat sh!%!h %er"amaah -a!m

m!slimin %erk!mp!l setiap harin'a dan merasakan keindahan !kh!wah 'ang l!ar

%iasa. ahkan %!kan han'a di l!ar r!mah) di dalam r!mah p!n kita menem!kan

keharmonisan 'ang %ertam%ah saat ,amadhan ti%a. an'ak kesempatan !nt!k

%erk!mp!l antar anggota kel!arga) kh!s!sn'a saat %!ka p!asa dan sah!r

men"elang. ni sem!a tanpa kita sadari) s!ngg!h mem%!at hati kita le%ih tenteram

dan n'aman. e%ih siap !nt!k men"alani sem!a aktitas dan tantangan dalam

kehid!pan ini.

aum muslimin yang berbahagia ^

 ang terakhir) tent! sa"a kita %ergem%ira dalam %!lan ,amadhan ini karena #llah(W$ %an'ak men"an"ikan pahala kem!liaan %agi kita sem!a melal!i amal&amal 'ang

ada di dalamn'a. (etiap amal memp!n'ai ke!tamaann'a masing&masing. -h!s!sn'a

kita %ergem%ira karena di dalam ,amadhan ada sat! malam 'ang m!lia) 'ait!

lailat!l :adar 'ang %ernilai mele%ihi seri%! %!lan. ni men"adi kesempatan 'ang

s!ngg!h kita impikan) !nt!k mendapatin'a dengan memper%an'ak i%adah pada

malam terse%!t.

#khirn'a) marilah kegem%iraan ini kita "adikan se%agai pemic! awal !nt!k le%ih

%ersemangat dalam mengar!ngi sam!dera ke%erkahan ,amadhan dengan ragam

i%adahn'a 'ang m!lia. -ita men"alanin'a sat! persat! dengan ringan pen!h s!kacita) agar sem!a 'ang di"an"ikan %isa kita

dapatkan dalam ,amadhan ini. (emoga #llah (W$ mem!dahkan

 Allahumma sholli ala muhammad wa 'ala aalihi wa ashabihi amain

Materi ) ! Kunci Su.ses Ramad#an

(egala p!"i han'alah %agi #llah semata) sholawat dan salam semoga senantiasa

terc!rah pada na%i "!n"!ngan kita * !hammad (#W) 'ang senantiasa kita harap

s'afaatn'a pada hari kiamat kelak. egit! p!la kepada para saha%at dan kel!arga

%elia! 'ang m!lia) serta sel!r!h pengik!t risalahn'a hingga akhir nanti.

aum muslimin yang dirahmati Allah !*+ 

( h % l , dh li i i k t % it i k t i

Page 5: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 5/56

;

" ai orang-orang yang beriman, diwaibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwaibkan

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, $yaitu% dalam beberapa hari yang

tertentu " $%S 0a1-r-# 2(23*

an'a %e%erapa hari tertent! sa"a) karena ia tidak akan le%ih dari 29 ata! 30 hari.

-arenan'a) tanpa mengetah!i sel!k %el!k dan ke!tamaan ragam amal dalam

,amadhan) %isa "adi ,amadhan 'ang singkat akan %enar&%enar %erlal! %egit! sa"a)

n'aris tanpa amal dan kenangan 'ang %erarti. Naudzubillah tsumma naudzu billah

aum muslimin yang dirahmati Allah !*+ 

(etidakn'a ada lima k!nci s!kses ,amadhan) 'ang "ika kita men"alankann'a dengan

%aik ) ins'a #llah akan men"adikan ,amadhan kita le%ih %erharga) le%ih terasa) dan

le%ih %erkah ins'a #llah. engan lima hal terse%!t) kita %isa meniti hari&hari

,amadhan dengan dipen!hi amal 'ang %aik dan dis'ariatkan. #dap!n lima hal

terse%!t adalah *

Pertama ! Men#ayati Hi.ma# dan Man4aat Puasa "ai Kita

 5ika seorang memahami maks!d) hikmah dan manfaat dari apa 'ang dilak!kan)

maka tent!lah ia akan men"alankann'a dengan ringan dan senang hati. aka %egit!p!la seorang 'ang %erp!asa) ketika ia %enar&%enar mamp! mengha'ati hikmah

p!asa) maka i%adah 'ang terlihat %erat ini akan di"alani dengan pen!h kekh!s'!kan

dan hati 'ang ringan. iantara hikmah p!asa antara lain adalah * en"adi madrasah

ketakwaan dalam diri kita) se%agaimana is'arat #l&<!ran ketika %er%icara kewa"i%an

p!asa) 'ait! la'allakum tattaun agar s!pa'a engka! %ertakwa. ikmah p!asa 'ang

lain adalah mengg!g!rkan dosa&dosa kita 'ang terdah!l!) se%agaimana dise%!tkan

dalam %an'ak riwa'at sep!tar ke!tamaan i%adah p!asa ,amadhan. ikmah p!asa

%erik!tn'a tent! sa"a men"adikan kem!liaan tersendiri %agi 'ang men"alanin'a saat

hari kiamat nanti. 5angankan amal i%adahn'a) %ahkan %a! m!l!t orang 'ang

%erp!asa p!n men"adi tanda kem!liaan tersendiri di akhirat nanti. (!%hanallah),as!l!llah (#W %ersa%da *

!ungguh bau mulut orang yang berpuasa, lebih wangi di sisi Allah !*+ dari aroma

kesturi" $HR 0u.#-ri*/

engan memahami hikmah p!asa 'ang %egit! %esar dan m!lia %agi diri kita) maka

ins'a #llah mem%!at kita le%ih semangat dalam men"alani hari&hari ,amadhan kita.

aum muslimin yang dirahmati Allah !*+ 

#dap!n langkah s!kses ,amadhan 'ang Kedua adalah * Mengetahui fqh dan

aturan-aturan dalam Ibadah Puasa. ari %n! #%%as) ,as!l!llah (#W %ersa%da *

"seorang /aih $ahli ilmu agama% lebih ditakuti syetan dari pada seribu ahli ibadah

Page 6: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 6/56

6

dengan %aik tanpa kerag!an sedikitp!n. al 'ang penting kita ketah!i !taman'a

tentang apa&apa 'ang di%olehkan) apa&apa 'ang mem%atalkan) siapa sa"a 'ang

%oleh %er%!ka dan apa konsek!ensin'a. ari kita sempatkan dalam hari&hari ini

!nt!k kem%ali mengka"i :h sep!tar p!asa. $idak ada kata terlam%at !nt!k se%!ah

ilm! i%adah 'ang m!lia.

Langkah Ketiga : Menjaga Puasa kita agar teta utuh ahalan!a

 ang dimaks!d men"aga p!asa kita adalah !pa'a !nt!k men"adikan pahala p!asa

kita !t!h. !a cara 'ang har!s kita lak!kan dalam kaitann'a dengan hal ini) 'ait!

men"alani s!nnah&s!nnah p!asa) serta men"a!hi hal&hal 'ang %isa meng!rangi

pahala dan hikmah p!asa. #dap!n s!nnah&s!nnah p!asa) antara lain adalah

mengakhirkan sah!r dan men'egerakan %er%!ka. (!nnah 'ang sederhana ini adalah

%agian dari kem!dahan dan keindahan s'ariat slam. -ita diminta mengakhirkan

sah!r) se%agai persiapan !nt!k men"alani p!asa seharian. egit! p!la kita diminta

men'egerakan %er%!ka) se%agai ke%!t!han trah man!sia 'ang har!s diperhatikan.

(!nnah p!asa lainn'a adalah dengan %erdoa se%el!m dan saat %er%!ka) serta

%er%!ka dengan seteg!k air. (emoga s!nnah 'ang sederhana ini %isa kita lak!kan

!nt!k mengoptimalkan pahala p!asa kita.

aum muslimin yang dirahmati Allah !*+ 

en"aga p!asa "!ga dengan men"a!hi segala sikap dan tindakan 'ang akan

meng!rangi ke%erkahan p!asa kita) seperti * marah tiada g!na) emosional) %erd!sta

dalam perkataan) ghi%ah) ma!p!n kemaksiatan secara !m!m. al&hal semacam di

atas) selain dilarang secara !m!m %agi seorang m!slim) "!ga akan mempengar!hi

k!alitas p!asan'a di hadapan #llah (W$. 5a!h&"a!h hari ,as!l!llah (#W telah

mengingatkan kepada kita *

etapa anyak 0rang berpuasa tapi tidak mendapat $pahala% apa-apa dari puasanya

ke)uali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam $tarawih% tapitidak mendapatkan apa-apa selain begadang saa $HR An&NAsai*

ari kita mengam%il pela"aran dari hadits di atas) !nt!k kem!dian meniti hari&hari

ramadhan kita dengan pen!h kehati&hatian dan perhit!ngan. (iapap!n kita tidak

akan pernah rela "ika han'a mendapat lapar dahaga sa"a di %!lan m!lia ini.

Keem+at ! Men#ias Puasa .ita denan Raam Amal yan disyariat.an

dalam Ramad#an

(es!ngg!hn'a i%adah dalam %!lan ,amadhan %!kan han'a p!asa sa"a. $etapi

%an'ak ragam i%adah 'ang "!ga dis'ariatkan dalam %!lan pen!h %erkah ini. ari kitamenghias ,amadhan dengan i%adah&i%adah m!lia terse%!t) agar ramadhan se%agai

madrasah ketakwaan %enar %enar hadir dalam hid!p kita ,as!l!llah (#W telah

Page 7: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 7/56

7

aum muslimin yang dirahmati Allah !*+ 

angkah s!kses 'ang terakhir ata! kelima adalah * Mem+erta#an.an atau

men'aa semua amal denan isti1-ma# #ina a.#ir Ramad#an/

!lan ramdhan dipen!hi %an'ak amalan 'ang s!ngg!h akan melelahkan se%agian

%esar orang. -arenan'a kita sering men"adi saksi %agaimana ka!m m!slimin

?%erg!g!ran? dalam perlom%aan ,amadhan ini se%el!m mencapai garis nishn'a.

(holat tarawih di mas"id m!lai men'!s!t sedikit demi sedikit seiring %erlal!n'a hari&

hari awal ,amadhan. -arenan'a) mer!pakan hal 'ang tidak %isa di%antah adalah "ika

kes!ksesan ,amadhan %ergant!ng dari keisti:omahan kita men"alani sem!a

ke%aikan di dalamn'a hingga akhir ,amadhan ti%a. ('ariat kita 'ang indah p!n

seolah mem%erikan motiasi di !"!ng ramadhan) agar kita %ertam%ah semangat

dalam %eri%adah) 'ait! dengan men!r!nkan malam lailat!l :adar 'ang m!lia.

,as!l!llah (#W p!n men"alankan ?tikaf !nt!k men!t!p %!lan ke%erkahan ini. elia!

 "!ga %ers!ngg!h&s!ngg!h di pengh!"!ng ,amadhan. %!nda #is'ah menceritakan

kepada kita *

adalah Nabi !A* ketika masuk sepuluh hari yang terakhir $#omadhon%,

menghidupkan malam, membangunkan istrinya, dan mengikat sarungnya $HR0u.#-ri dan Muslim #khirn'a) marilah kita %er!saha men"alankan lima k!nci

s!kses ,amadhan di atas) agar !saha kita mendapatkan ke%erkahan dan kes!ksesan

,amadhan %enar&%enar terarah dengan %aik dan optimal. (emoga #llah (W$

mem!dahkan dan mem%erikan kek!atan kepada kita / 

 Allahumma sholli ala muhammad wa 'ala aalihi wa ashabihi amain ..

Materi Ke&( ! Kesala#an 6ran 0er+uasa

#lhamd!lillah) kita %ers'!k!r kepada #llah (W$ 'ang telah meringankan hati kita dan

mem!dahkan langkah kita %ertem! dalam ma"elis ini. (emoga keselamatan dankedamaian terc!rah kepada na%i !hammad (#W) kel!arga dan saha%at 'ang m!lia)

serta pener!s risalahn'a hingga hari akhir nanti.

-a!m m!slimin 'ang %er%ahagia ...

(es!ngg!hn'a setiap i%adah memp!n'ai d!a potensi 'ang selal! %eriringan sat!

sama lainn'a. (at! sisi se%!ah i%adah m!ngkin akan men"adi ladang pahala kita

'ang akan kita panen di kamp!ng akhirat nanti. $api sisi lain) "ika kita tidak

memen!hi s'arat) ada% dan r!k!nn'a %isa "adi se%!ah i%adah "!str! men"adi tnah

%agi kita di hari akhir nanti. Aa!dB! %illah min dBalika ... Contoh 'ang paling "elas

dalam masalah ini terdapat dalam se%!ah a'at 'ang s!dah sama&sama kita hafal%ersama) dalam s!rat al&a!n dise%!tkan ancaman #llah (W$ kepada orang&orang

h l t #ll h % d l kit % li

Page 8: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 8/56

8

mengingatkan kita dengan gam%lang tentang %aha'an'a orang %erp!asa "ika tidak

memen!hi ada% dan at!rann'a. alil pertama) ,as!l!llah (#W telah mem%erikan

prediksi %agaimana %an'ak orang 'ang %erp!asa tanpa hasil apap!n kec!lai han'a

lapar dahaga. elia! %ersa%da dari lisann'a 'ang m!lia *

etapa anyak 0rang berpuasa tapi tidak mendapat $pahala% apa-apa dari

 puasanya ke)uali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam

$tarawih% tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saa" =, #n&A#sai>

alil di atas sehar!sn'a men"adi warning ata! peringatan dini %agi kita dalam meniti

hari&hari ,amadhan kita) agar tidak termas!k golongan 'ang celaka dalam arti

%erp!asa tanpa pahala. eringatan %erik!tn'a adalah dalam lafadB doa 5i%ril

alaihissalam) dimana ia mendoakan ke%!r!kan kepada mereka 'ang mendapati

,amadhan tapi tidak mendapat amp!nan dari #llah (W$. iriwa'atkan dalam hadits

'ang pan"ang *

"Dari Abu urairah( #asulullah !hallallahu'alaihi *asallam naik mimbar lalubersabda( 'Amin, Amin, Amin'. 1ara sahabat bertanya ( "enapa engkau berkata

demikian, wahai #asulullah2"

emudian beliau bersabda, "aru saa 3ibril berkata kepadaku( 'Allah melaknat

seorang hamba yang melewati #amadhan tanpa mendapatkan ampunan', maka

kukatakan, 'Amin', kemudian 3ibril berkata lagi, 'Allah melaknat seorang hamba yang

mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk

 3annah $karena tidak berbakti kepada mereka berdua%', maka aku berkata( 'Amin'.

emudian 3ibril berkata lagi. 'Allah melaknat seorang hambar yang tidak bershalawat 

ketika disebut namamu', maka kukatakan, 'Amin" $HR I"nu K#u7aima#

dis#a#i#.an -le# Al"ani >

Aa!dB! %illah ts!mma na!dB! %illah ... i%aratn'a dalam pepatah %ahasa kita) s!dah

 "at!h tertimpa tangga. $idak mendapatkan amp!nan dalam ramadhan s!dah

mer!pakan m!si%ah l!ar %iasa) %el!m lagi ditam%ah doa laknat dati 5i%ril

alaihissalam 'ang diaminkan oleh ,as!l!llah (#W 'ang m!lia ..E. (emoga kita tidak

termas!k dalam d!a golongan 'ang dise%!tkan dalam d!a hadits 'ang sa'a

se%!tkan di atas.

-a!m m!slimin 'ang %er%ahagia ..

,asan'a men"adi penting %agi kita !nt!k mengetah!i mengapa orang 'ang %erp!asa%isa mendapat kecelakaan 'ang sedemikian %!r!k semacam it!. (etidakn'a ada

empat kesalahan orang %erp!asa 'ang %isa men"er!m!skan mereka dalam dosa dan

Page 9: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 9/56

9

ertan'aann'a adalah) p!asa semestin'a melatih orang !nt!k ikhlas) karena ia

mer!pakan i%adah antara seorang ham%a dan #llah (W$. ,as!l!llah (#W %ersa%da *

ari #%! !rairah ra) dari Aa%i (#W %ersa%da* "!emua amal manusia adalah

miliknya, ke)uali puasa, sesungguhnya ia adalah milik-u dan Aku yang akan

memberikan balasannya, =.,. !khari>.

 $api s!ngg!h sa'ang sekali) tern'ata masih ada 'ang ternoda keikhlasann'a dalam

%erp!asa karena godaan ri'a) harta ma!p!n kecender!ngan diri pri%adi. !asa

dilip!ti ri'a) karena ingin dianggap) dihargai dan dip!"i orang lain se%agai orang 'ang

%erp!asa. isa "adi karena ew!h pakew!h dengan mert!a) ata! tak!t dengan

pimpinan di kantor) ata! m!ngkin ingin eksis di tengah rekan se"awat. (em!a it!

s!ngg!h mel!r!hkan pahala p!asa 'ang m!lia. #da p!la orang 'ang %erp!asa

karena mengincar harta) m!ngkin sa"a ini le%ih %an'ak ter"adi pada anak&anak kita

'ang mengidamkan hadiah dari para orangt!a saat le%aran nanti) karena mamp!

men'elesaikan p!asa dengan semp!rna. (elain it!) ada "!ga 'ang %erp!asa dengan

%ersemangat) %!kan karena kewa"i%an semata tetapi "!ga karena keinginan pri%adi

!nt!k diet dan men!r!nkan %erat %adan. (!ngg!h ini sem!a "ika tidak dihap!s

dalam hati) akan mengotori keikhlasan p!asa kita) dan kita ter"er!m!s dalam

golongan mereka 'ang %erp!asa tanpa pahala.

-a!m m!slimin 'ang %er%ahagia ..

 8an .edua adalah mereka 'ang %erp!asa tanpa ilm!. $idak mengetah!i mana

'ang mem%atalkan dan mana 'ang tidak. aka mereka men"alani p!asa tanpa

at!ran) ata! memahami tidak dengan sepen!hn'a %enar. #ki%atn'a) p!asa mereka

men"adi %egit! rap!h dan tanpa makna. en'angka telah melak!kan hal 'ang %enar

padahal se"atin'a salah. ari %n! #%%as) ,as!l!llah (#W %ersa%da ("seorang /aih

$ahli ilmu agama% lebih ditakuti syetan dari pada seribu ahli ibadah $tanpa ilmu% .

=, %n! a"ah>.

aka marilah meningkatkan k!alitas i%adah p!asa kita dengan memahami

sepen!hn'a h!k!m&h!k!m sep!tarn'a. ari ter!s mem%aca) mengka"i dan

%ertan'a) agar %isa men"alankan sel!r!h rangkaian i%adahn'a dengan ke'akinan

'ang n'aris semp!rna.

-a!m m!slimin 'ang %er%ahagia ..

Folongan orang %erp!asa !ang "elaka ketiga adalah merkea 'ang %erp!asa han'a

dari makan min!m dan %erh!%!ngan %adan semata) dan merasa %ahwa dengan it!

Page 10: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 10/56

10

-a!m m!slimin 'ang %er%ahagia ..

 ang keempat adalah mereka 'ang men"alankan i%adah p!asa dengan pen!h

kemalasan) dalam arti tidak men'adari kem!liaan %!lan ,amadhan 'ang %erta%!ran

%erkah. ereka tidak men'adari dan memahami %ahwa ,amadhan %!kan han'a

%!lan p!asa sa"a) tetapi le%ih dari it! ia adalah %!lan m!sim ke%aikan 'ang

dis'ariatkan %an'ak amal ke%aikan. ,as!l!llah (#W %ersa%da tentang %!lan m!lia ini

* =!lan dimana> di%!ka pint!&pint! s!rga) dit!t!p pint!&pint! neraka) s'etan&s'etan

di%elengg!. an %erser!lah malaikat * wahai pencari ke%aikan) sam%!tlah. Wahai

pencari ke"ahatan) %erhentilah =demikian> sampai %erakhirn'a ramadhan $ HR

A#mad*

Folongan ini %erp!asa tetapi tidak men"alankan tarawih) tilawah dan tadar!s. $idak

p!la %er!saha !nt!k %ersedakah) mem%eri %er%!ka pada orang 'ang %erp!asa. #ta!

tidak p!la men'empatkan diri !nt!k i?tikaf dan amal ke%aikan secara !m!m. ereka

han'a %erp!asa dan

men"adikan p!asa se%agai alasan !nt!k %ermalas&malasan di siang hari) lal! makan

pestapora di malam hari.

#khirn'a) semoga kita terhindar dari peringatan ,as!l!llah (#W tentang mereka

'ang %erp!asa tapi sia&sia dalam pahalan dan ke!tamann'a. (emoga #llah (W$

men"aga kita agar tidak ter"er!m!s dalam empat golongan mereka 'ang %erp!asa

tapi celaka. Wallah! a?lam %isshowa%

Materi .e& 3 ! 9asilitas A.#irat "ai -ran yan 0er+uasa

#lhamd!lillah) kita %ers'!k!r kehadirat #llah (W$ atas hadirn'a %!lan ,amadhan'ang m!lia ditengah&tengah kita) %!lan 'ang dilip!ti kem!liaan dan "an"i&"an"i

pengamp!nan. (emoga kita %enar&%enar mamp! mengisin'a dengan amal ke%aikan

'ang isti:omah. (holawat dan salam marilah kita sampaikan kepada %aginda

,as!l!llah (#W sang "!n"!ngan) 'ang senantias men"adikan ,amadhan %!lan pen!h

dengan amalan siang dan malam. arilah kita %er!saha mencontoh %elia! dalam

setiap langkah meniti hari di %!lan ,amadhan 'ang m!lia ini.

 5amaah sekalian rahimak!m!llah / 

-ita s!dah meniti hampir sepertiga dari %!lan ,amadhan ini) marilah kita kem%ali

meng!atkan diri dan memotiasin'a agar tak lengah dan tak s!r!t dalam %eramal

mengisin'a dengan amal ke%aikan. -arena ses!ngg!hn'a man!sia diciptakan dalam

Page 11: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 11/56

11

 5amaah sekalian rahimak!m!llah / 

Gnt!k men"aga k!alitas dan kontin'!itas amal kita dalam %!lan ,amadhan ini)

marilah kem%ali mengingat "an"i #llah 'ang di"an"ikan kepada kita) kh!s!sn'a 'ang

%erkaitan dengan i%adah p!asa 'ang kita "alani ini. engan mengha'ati apa sa"a

'ang akan di%erikan #llah (W$ kepada kita) maka ins'a #llah p!asa kita akan terasa

ringan) se%agaimana kitap!n akan le%ih %ersemangat dalam men"alankan amal

ke%aikan lainn'a di dalam ,amadhan. ari kita lihat kem%ali %agaimanases!ngg!hn'a fasilitas 'ang di%erikan #llah s!%hanah! wa ta?ala kepada mereka

'ang %erp!asa dengan %aik di %!lan ,amadhan ini.

Pertama ! Am+unan di sisi Alla# S:T

,as!l!llah (#W %ersa%da dalam hadits 'ang kita sama&sama sering mendengarn'a

disampaikan para m!%alligh dalam hari&hari ini. adits 'ang singkat tetapi

memp!n'ai nilai motiasi 'ang k!at %agi kita * arang siapa %erp!asa ,amadhan

dengan keimanan dan pen!h pengharapan) maka akan diamp!ni dosa&dosan'a 'ang

telah lal! =, !khori !slim>.

(iapa 'ang tidak %ergem%ira mendapatkan amp!nan dari setiap dosa D -arena

s!ngg!h setiap kita tidaklah %er"alan di atas m!ka %!mi ini kec!ali dengan

memangg!l dosa 'ang ter!s %ertam%ah setiap harin'a) tanpa kita sadari. %aratn'a

tahanan) maka p!asa akan men"adikan kita mendapatkan remisi pem%e%asan dari

neraka. #min allah!mma amiin. $ent!n'a dengan d!a s'arat 'ang telah dise%!tkan

%egit! "elas dalam hadits terse%!t) 'ait! * dengan pen!h keimanan dan

pengharapan. erp!asa dengan sepen!h keikhlasan dan ke'akinan) serta

mengharap pahala 'ang ag!ng di sisi #llah (W$) karena it!lah ia senantias men"aga

k!alitas p!asan'a dari hari ke hari. en"agan'a agar tidak terkotori dengan noda&

noda 'ang akan meng!rangi nilai pahalan'a.

Kedua ! 0au mulut yan :ani

Hasilitas ked!a 'ang di%erikan #llah (W$ kepada orang 'ang %erp!asa adalah) %a!

m!l!t kita men"adi %egit! semer%ak mewangi di akhirat nanti. ,as!l!llah (#W

%ersa%da *

sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah subhanahu wa

ta'ala daripada wangi minyak kesturi" =, !khori>

 5amaah sekalian rahimak!m!llah / 

Page 12: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 12/56

12

 5amaah sekalian rahimak!m!llah / 

Ketia ! Menda+at.an Sya4aat denan Puasanya

al keempat 'ang akan didapatkan oleh orang %erp!asa di akhirat nanti adalah

s'afaat ata! pem%elaan dari amal p!asan'a. (e%agaimana "elas dise%!tkan

,as!l!llah (#W dalam haditsn'a

!asa dan al&<!r?an akan mem%eri s'afa?at kepada seorang ham%a pada ari-iamat. !asa %erkata) ?Wahai ,a%%k!) ak! telah menghalangin'a dari makan dan

s'ahwatn'a di siang hari) maka iBinkan ak! mem%eri s'afa?at kepadan'a.? #l&<!r?an

%erkata) ?#k! telah menghalangin'a dari tid!r di malam hari) maka iBinkan ak!

mem%eri s'afa?at kepadan'a $HR A#mad*

(!%hanallah .. p!asa dan %acaan #l&<!ran akan %er!%ah men"adi pem%ela&pem%ela

kita di akhirat nanti. emper"!angkan kita dengan mem%erikan s'afaat agar kita

terhindar dari tnah dan siksa perhit!ngan akhirat. -arena %isa "adi ada amal&amal

ke%aikan 'ang %el!m semp!rna tert!naikan) ata! dosa 'ang %el!m sepen!h

terle%!r) maka s'afaat senantiasa masih kita nanti&nantikan) dan tern'ata salah

sat!n'a %isa %erasal dari amal p!asa kita.

Keem+at! Pintu Sura .#usus ;Arr-yan; "ai -ran yan "er+uasa

alam se%!ah hadits 'ang pan"ang ,as!l!llah (#W mem%eritah!kan kepada kita

kem!liaan lain dari orang 'ang %erp!asa ) %elia! men'e%!tkan dengan lisann'a

'ang m!lia * (es!ngg!hn'a di s!rga ada se%!ah pint! 'ang %ernama #r&,o''aan.

ada hari kiamat orang&orang 'ang %erp!asa akan mas!k s!rga melal!i pint!

terse%!t dan tidak ada seorang p!n 'ang mas!k melal!i pint! terse%!t kec!ali

mereka. ikatakan kepada mereka)?i mana orang&orang 'ang %erp!asaD? aka

orang&orang 'ang %erp!asa p!n %erdiri dan tidak ada seorang p!n 'ang mas!kmelal!i pint! terse%!t kec!ali mereka. 5ika mereka s!dah mas!k) pint! terse%!t

dit!t!p dan tidak ada lagi seorang p!n 'ang mas!k melal!i pint! terse%!t.=,

!khori !slim>

 5elas sekali %ahwa i%adah p!asa memp!n'ai ked!d!kan tersendiri 'ang %egit! m!lia)

hingga %agi mereka 'ang gemar %erp!asa dan s!kses dalam p!asa ,amadhann'a

mendapatkan pint! kh!s!s 'ang dise%!t dengan #rro'an. $ent!n'a kita sem!a

%erharap %isa memas!ki pint! s!rga) dan %isa "adi ins'a #llah melal!i pint! #rro'an

'ang di"an"ikan kepada ahl! sho!m #miin allah!mma amiin / 

 5amaah sekalian rahimak!m!llah

Kelima ! Keem"iraan 0ertemu Alla# S:T

Page 13: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 13/56

13

dengan #llah aBBa wa "alla. #mal p!asa kita tern'ata %isa men"adi tiket tersendiri

!nt!k mendapatkan impian setiap m!kmin se"ati ini.

#khirn'a) tiada kata lagi setelah ini kec!ali marilah %ersama kita lan"!tkan program

,amadhan dan i%adah p!asa kita dengan ter!s men"aga semangat dan

kekh!s'!kann'a. 5angan ada lagi

semangat 'ang mengend!r di tengah ,amadhan) apalagi lalai dalam mengisi

,amadhan dengan ke%aikan dan men'i%!kkan diri dengan persiapan m!dik dan

le%aran. ari kita t!ntaskan ,amadhan dengan sepen!h kes!ngg!han dan harapan

akan "an"i&"an"i #llah se%agaimana telah dise%!tkan. (emoga #llah (W$

mem!dahkan.

ateri -e&; * elatih #nak erp!asa

#lhamd!lillah) segala p!"i han'a kepada #llah (W$. -ita %ers'!k!r hingga hari ini

di%eri kek!atan dan kesempatan !nt!k men"alani hari&hari ,amadhan dengan pen!h

amal ke%aikan. (holawat dan salam kepada ,as!l!llah (#W na%i "!n"!ngan kitasem!a) 'ang mengisi ,amadhan dengan sepen!h amal 'ang %erkah. em%erikan

contoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

 5amaah sholat tarawih 'ang dirahmati #llah s!%hanah! wa ta?ala ..

ada kesempatan 'ang %er%ahagia ini sa'a ingin mem%ahas tentang p!asa

,amadhan dan anak&anak kita. (e%!ah gam%aran 'ang !nik seringkali ditem!i di

 "alan&"alan dan sekolahan. -ita melihat anak !sia sep!l!h tah!nan) ata! %ahkan le%ih

dari it! 'ang dengan ringan menikmati makanan dan min!man 'ang segar di siang

hari ,amadhan. $ent! kita %ertan'a&tan'a dalam hati) apakah 'ang mem%!at sanganak terse%!t tidak %erp!asa di hari&hari ,amadhan ini D. (eandain'a sa"a karena

sakit dan kondisi sik 'ang lemah) tent!lah kita tidak akan

mempermasalahkann'a.-arena "angankan anak kecil) orang dewasa 'ang sakitp!n

di%olehkan !nt!k %er%!ka oleh s'ariat slam 'ang indah dan man!siawi. aka

pertan'aan selan"!tn'a adalah) apakah anak terse%!t tidak pernah dilatih dan

diperintahkan %erp!asa oleh orang t!a mereka D nilah 'ang akan sedikit kita %ahas

dan ren!ngkan pada kesempatan kali ini. agaimana ses!ngg!hn'a slam

mem%erikan pandangan sep!tar anak&anak dan p!asa ,amadhan.

 5amaah sholat tarawih 'ang dirahmati #llah s!%hanah! wa ta?ala ..

!ngkin ada se%agian orang t!a 'ang akan dengan m!dah %eralasan %ahwa s'ariat

Page 14: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 14/56

14

Diangkat pena )atatan amal dari tiga orang( orang gila yang hilang akalnya sampai

sadar kembali, orang tidur sampai ia bangun, dan anak ke)il sampai ia bermimpi

$baligh% " $# Abu Daud%

al! apakah kem!dian kita %erdiam diri tidak mengenalkan dan melatih anak kita

%erp!asa hingga wakt!n'a ti%a D . $idak dan sekali&kali tidak. %adah di"alankan

dengan ringan karena ada latihan dan pem%iasaan. egit! p!la dan apalagi i%adah

p!asa 'ang sangat dominan sisi sikn'a. 5ika tidak di%iasakan se"ak dini) maka

pen!ndaan dari tah!n ke tah!n han'alah mengaki%atkan kes!litan 'ang %ertam%ah&

tam%ah. epatah hikmah mengatakan dengan indahn'a) %ahwa mendidik anak saat

kecil %agaikan meng!kir di atas %at!. (!sah memang tapi masih mem!ngkinkan

!nt!k dilak!kan. (edangkan mendidik orang t!a %agaikan meng!kir di atas air)

hampir&hampir tidak pernah kita %a'angkan %agaimana melak!kann'a.

 5amaah sekalian 'ang dirahmati oleh #llah (W$

,asa&rasan'a tidak %erle%ihan "ika kita mengatakan) %ahwa anak&anak memang

%el!m wa"i% !nt!k %erp!asa) tapi s!ngg!h para orang t!a memp!n'ai kewa"i%an

!nt!k m!lai mengenalkan dan melatih anak&anakn'a %erp!asa. -ewa"i%an ini s!dah

diis'aratkan %egit! "elas dalam #l&<!ran) se%agai pand!an %agi orang t!a !nt!k

melak!kan langkah&langkah 'ang "elas dalam mengarahkan anakn'a dalam

%eri%adah. #llah (W$ %errman * ai orang&orang 'ang %eriman) peliharalah dirim!

dan kel!argam! dari api neraka =<( #t&$ahrim * 6>. (etiap orang t!a 'ang

mentada%%!ri dan memahami a'at ini tent!lah segera tergerak dan merasa

%ertangg!ng "awa% !nt!k mengenalkan i%adah p!asa kepada anak&anakn'a.

-ita "!ga memp!n'ai contoh teladan dari ,as!l!llah 'ang m!lia dalam masalah ini.

!kan han'a dalam masalah i%adah) %ahkan dalam masalah etika dan akhlak p!n

%elia! telah menga"arkan kepada anak&anak 'ang %elia) tanpa memandang !sia

apalagi %aligh tidakn'a. alam s!at! kesempatan makan %ersama anak kecil) %elia!

menga"arkan kepada seorang anak tentang %agaimana ada% makan. elia! %ersa%da

* ""*ahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, dan

makanlah yang dekat terlebih dahulu $# Muslim%. adits diatas men!n"!kkan

%agaimana !rgensin'a mem!lai mengenalkan ke%aikan se"ak kecil.

 5amaah sholat tarawih 'ang dirahmati #llah s!%hanah! wa ta?ala ..

al! %agaimanakah cara kita !nt!k mengenalkan dan melatih anak&anak kita

%erp!asa D (etidakn'a ada lima hal 'ang perl! kita cermati dalam masalah ini.

(emoga kita %isa men"alankann'a dengan %aik dan isti:omah.

Pertama ! Mem"eri.an +ema#aman rinan se+utar Puasa dan Urensinya

Page 15: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 15/56

1;

emikian seter!sn'a) kita %isa mem%ahasakan !rgensi p!asa dalam !ngkapan 'ang

mengg!gah anak&anak kita dalam %erp!asa.

Kedua ! Mem"eri.an M-ti<asi

otiasi disini memang sangat !nik "ika terkait dengan anak&anak. -e%iasaan 'ang

%erlak! di sekitar kita adalah mem%erikan hadiah kepad a mereka 'ang %isa

men!ntaskan p!asan'a dengan semp!rn'a. aka "!mlah hadiah dises!aikan dengan

 "!mlah hari mereka %erp!asa. -e%iasaan ini tidak sepen!hn'a salah) nam!n motiasidisini tidak har!s %er!pa %arang dan materi 'ang it!&it! sa"a. !ngkin sa"a kita %isa

arahkan ke hadiah 'ang le%ih %aik dari it! sem!a) misaln'a di%erikan !ang !nt!k

%ersedekah) !ang !nt!k mem%eli %!k!) !ang !nt!k infa: palestina. 5adi pada sat!

sisi kita memotiasi) sisi 'ang lain "!ga mengarahkan kemana se%aikn'a hadiah

terse%!t dig!nakan. ni han'a sekedar contoh ringan) sa'a 'akin %apak dan i%!

sekalian le%ih tah! hadiah 'ang ter%aik %!at anak&anakn'a.

Ketia ! Persia+an Puasa yan Matan

#nak&anak kita dalam masa pert!m%!han 'ang sangat sensitif) mereka

mem%!t!hkan as!pan giBi 'ang c!k!p. 5angan "adikan p!asa se%agai hal 'ang

mem%!at mereka kek!rangan giBi dan men"adi lemah. -arenan'a para orangt!a

hendakn'a %erlak! seri!s dalam mempersiapkan hidangan sah!r %agi p!tra&

p!trin'a.astikan %ahwa mereka akan mamp! men"alanin'a dengan %aik)karena kita

telah menghidangkan modal 'ang c!k!p saat sah!r dan %er%!ka.

 5amaah sholat tarawih 'ang dirahmati #llah s!%hanah! wa ta?ala ..

Lan.a# yan .eem+at adala# ! Mem"uat Kesi"u.an yan Menyenan.an

erp!asa seharian %agi se%agian %esar anak kecil adalah ses!at! 'ang %erat dan

sangat men'iksa diri. -ita tidak %isa mem%iarkan mereka lar!t dalam kondisi

sedemikian. -arenan'a perl! dilak!kan langkah dan !pa'a !nt!k men'i%!kkan

mereka agar lalai dari rasa lapar dan dahaga. nspirasi semacam ini %isa kita

dapatkan dari %agaimana cara saha%at mendidik anak&anakn'a !nt!k %erp!asa.

(e%!ah riwa'at shohih dari #ubayyi binti Muawidz, ia berkata(" Di pagi Asyura'

#asulullah shalallahu 'alaihi wa sallam mengirim utusan ke kampung-kampung

 Anshar (" !iapa yang pagi ini dalam keadaan puasa maka sempurnakanlah

 puasanya, dan barangsiapa yang pagi ini dalam keadaan tidak berpuasa, maka

berpuasalah pada sisa hari ini. Dan kamipun melakukan puasa Asyura'.

!ebagaimana kami menyuruh puasa anak-anak ke)il kami, dan kami beserta putra-

 putra kami berangkat ke masid dengan menadikan mainan dari kapas buat mereka,

 ika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan

Page 16: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 16/56

16

tll jl (iJSjj l llP ^JSj J js^ ^ 'jj '' ^^^^^ ' jj'

"perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat usia tuuh tahun, dan pukullah

mereka $ika tidak mengerakannya% saat usia sepuluh tahun " $# Abu Daud%

aka hendakn'a latihan p!asa dilak!kan secara %ertahap ses!ai dengan

kemamp!an) dari tah!n ke tah!n ditargetkan ada peningkatan. -arenan'a mem!lai

se"ak !sia dini mer!pakan salah sat! langkah s!kses men!"! tahapan&tahapanselan"!tn'a. -e%iasaan mas'arakat kita 'ang mengistilahkan p!asa sam%!ng dan

p!asa m%edh!g ata! %er%!ka saat dh!h!r men"elang dan melan"!tkan p!asa

setelahn'a) ini men!n"!kkan se%enarn'a langkah positif ini s!dah dian!t mas'arakat

kita dalam mengenalkan anak&anakn'a %erp!asa. (ekarang tinggal kita kem%ali

mengan"!rkan kepada mereka 'ang masih ac!h tak ac!h dan meremehkan masalah

ini) agar segera tersadar dan %ersegera melatih anakn'a !nt!k %erp!asa. (emoga

#llah (W$ mem!dahkan niatan dan langkah kita ini. Wallah! a?lam %isshowa%

Materi Ke&= ! Menyelami Hi.ma# Puasa

#lhamd!lillah) segala p!"i han'alah %agi #llah (W$. (etiap tarikan nafas adalah

nikmat %agi kita) sekalig!s amanah !nt!k kita pertangg!ng "awa%kan. #pakah setiap

detak kehid!pan mem%!ahkan amal dan ke%aikan) ata!kan "!str! catatan ke%!r!kan

'ang memil!kan D (halawat serta salam marilah kita hat!rkan kepada ,as!l!llah

!hammad (#W na%i 5!n"!ngan) 'ang setiap detak kehid!pann'a dipen!hi dengan

pand!an kem!liaan) !swah dan teladan %agi kita sem!a. (emoga kita di%erikan

nikmat %ertem! dengann'a di akhirat nanti. #min

 5amaah sekalian rahimak!m!llah ...(alah sat! 'ang mem%!at kita termotiasi !nt!k %eramal adalah ketika kita

mengetah!i dan me'akini sepen!hn'a) manfaat dan hikmah dari se%!ah amalan

terse%!t. egit! p!la dengan i%adah kita di %!lan ,amadhan) agar tetap

%ersemangat hingga akhir ,amadhan perl! rasan'a kita me'akini dan memahami

%eragam hikmah di %!lan 'ang m!lia ini kh!s!sn'a hikmah p!asa ,amadhan.

(!ngg!h di l!ar sana) masih %an'ak 'ang mengisi ,amadhan tanpa semangat)

han'a ik!t&ik!tan pen!h keterpaksaan) salah sat!n'a karena gagal dalam men'elami

hikmah ,amadhan dan kewa"i%an p!asa di dalamn'a.

 5amaah sekalian rahimak!m!llah ...Gnt!k it!lah) mari se"enak kita %ahas dalam kesempatan kali ini) %e%erapa hikmah

d i % k hik h t k d d l % l , dh d i i %i

Page 17: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 17/56

17

 $!hann'a. !asa men"adi i%adah 'ang %egit! m!lia karena langs!ng dinilai oleh #llah

sang aha !lia. elia! meriwa'atkan rman #llah (W$ dalam se%!ah hadits <!dsi *

(etiap amal man!sia adalah !nt!kn'a kec!ali !asa) ses!ngg!hn'a =p!asa> it!

!nt!k&-!) dan #k! 'ang akan mem%alasn'a = , #hmad dan !slim>.

 3amaah sekalian rahimakumullah...

%adah !asa melatih kita !nt!k ikhlas dalam arti 'ang paling sederhana) 'ait! *

%eramal han'a karena #llah (W$) mengharap pahala dan keridhoan&A'a. etapa

tidak D ampir sem!a i%adah %isa dideteksi dengan m!dah oleh sem!a man!sia)

kec!ali p!asa. Irang men"alankan sholat dan Bakat %isa dengan m!dah terlihat

dengan mata telan"ang. #palagi i%adah ha"i) rasa&rasan'a sat! kamp!ng p!n %isa

mengetah!i kala! salah sat! kita men!naikan i%adah ha"i. er%eda dengan p!asa)

'ang hampir&hampir tidak %isa diketah!i oleh orang lain karena kita ?sekedar?

menahan tidak makan min!m dan %erh!%!ngan %adan.

#rtin'a) dalam p!asa kita dipaksa !nt!k ?ikhlas? men"alani it! sem!a han'a karena

#llah (W$. (ekiran'a %!kan karena ikhlas) akan sangat m!dah %agi seseorang !nt!k

mengela%!i kel!arga ata! teman&temann'a. a %isa ik!t sah!r dan "!ga %er%!ka

%ersama kel!arga) tapi di siang hari m!ngkin sa"a men'antap lahap makanan di

war!ng langganann'a. -ita sem!a "!ga %isa %erakting p!asa dengan m!dah) tapi

lihatlah * tidak pernah ter%ersit dalam hati kita !nt!k men"alani p!asa dengan mod!s

semacam it!. (!%hanallah) inilah training keikhlasan ter%aik 'ang pernah kita dapati.

(e%!lan pen!h merasa di awasi dan %eramal han'a karena #llah (W$.

ari kita sedikit %erangan) seandain'a ka!m m!slimin di ndonesia %isa mengam%il

sedikit sa"a oleh&oleh keikhlasan samacam ini !nt!k %!lan&%!lan selan"!tn'a) %isa

kita %a'angkan angka ke"ahatan) kor!psi dan se%again'a ins'a #llah akan men!r!n

drastis. -arena mereka sem!a merasa di awasi oleh #llah (W$) lal! men"alankan

ketaatan dengan ikhlas se%agaimana meninggalkan kemaksiatan "!ga dengan ikhlas.

(!%hanallah

 3amaah sekalian rahimakumullah ...

Kedua ! Ramad#an untu. Trainin Keisti1-ma#an

oment!m ,amadhan 'ang pen!h dengan %er%agai amalan &dari pagi hingga

malam hari& ma! tidak ma!) s!ka tidak s!ka) akan mem%!at seorang %erlatih !nt!k

isti:omah dalam hari&hari selan"!tn'a. -ita sem!a %enar&%enar men"adi orang 'ang

si%!k dalam %!lan ,amadhan. ang!n

di awal hari !nt!k sholat malam dan sah!r kem!dian siang hari 'ang dihiasi tilawah

Page 18: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 18/56

18

adalah Nabi !A* ketika masuk sepuluh hari yang terakhir $#omadhon%,

menghidupkan malam, membangunkan istrinya, dan mengikat sarungnya =!ngkapan

kes!ngg!han dan kesiapan dalam %eri%adah> $HR 0u.#-ri dan Muslim*

ila training keisti:omahan ini kita resapi dengan %aik) maka kita akan ter%iasa

%eramal secara ter!s mener!s dan %erkelan"!tan dalam %!lan 'ang lain. (egala

halangan dan rintangan akan teratasi dengan semp!rna karena semangat isti:omah'ang telah tertempa dalam dada kita. ada %!lan&%!lan %erik!tn'a) saat lelah

melanda) ada %aikn'a kita mengingat kem%ali semangat kita 'ang men'ala&n'ala

dalam %!lan ,amadhan. Gnt!k kem!dian %angkit dan melan"!tkan amal dengan

pen!h semangat E

 3amaah sekalian rahimakumullah ...

Ketia ! Ramad#an se"aai

Trainin I#san

('ariat kita menga"arkan !nt!k optimal ata! ihsan dalam setiap i%adah. $ak

terkec!ali dengan i%adah p!asa ,amadhan. (etiap kita diminta !nt!k meniti hari&harip!asa dengan pen!h ketelitian. en"agan'a dari segala onak 'ang "!str! akan

memporakporandakan pahala p!asa kita. ,as!l!llah (#W telah mengingatkan *

&^1-3 &J ^ %.Jll .Ijjj " ji il &^1-. &J ^ &j

etapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan dari puasanya

ke)uali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, tapi tidak

mendapatkan dari sholatnya ke)uali hanya begadang =, %n! a"ah>

ni artin'a) hari&hari p!asa kita har!slah pen!h kehati&hatian. en"aga lisan)

pandangan dan anggota %adan lainn'a dari kemaksiatan. (!ngg!h %erat) tapi tigap!l!h hari latihan sehar!sn'a akan mem%!at kita melangkah le%ih ringan dalam hal

ihsan pada %!lan&%!lan selan"!tn'a. ahkan semestin'a) perilak! ihsan ini memang

men"adi %randing ka!m m!slimin dalam setiap amaln'a.

 3amaah sekalian rahimakumullah ...

#khirn'a) s!ngg!h masih %an'ak hikmah lain 'ang terserak sedemikian r!pa dalam

titian tiga p!l!h hari 'ang m!lia ini. $idak ada pilihan lain %agi kita kec!ali mengais

hikmah&hikmah terse%!t dari hari ke hari ,amadhan kita) !nt!k kem!dian

men"adikann'a se%agai simpanan

dalam men'am%!t %!lan&%!lan %erik!tn'a. ari mem!lai dari keinginan t!l!s dalamhati !nt!k mens!kseskan ,amadhan tah!n ini. al! diik!ti dengan kes!ngg!han

dalam mengisin'a %ahkan hingga saat hilal ('awal men"elang #gar kegem%iraan

Page 19: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 19/56

19

Materi Ke&> ! Amal Unulan di 0ulan Puasa $*

arilah kem%ali kita %ers'!k!r kehadirat #llah (W$) 'ang telah mem%erikan kita

pel!ang pahala %egit! %esar di %!lan ,amadhan 'ang m!lia ini. ari meniti hari

demi hari di %!lan ini) dengan kes!ngg!han amal dan kekh!s'!kan dalam hati kita.

(epen!h doa keselamatan dan kese"ahteraan semoga terc!rah kepada Aa%i

!hammad (#W) 'ang mem%erikan contoh %egit! "elas kepada kita) %agaimana

mengisi %!lan ,amadhan dengan pen!h amal ke%a"ikan.

aum muslimin yang berbahagia ....

(e"ak awal ,amadhan memang telah di"adikan oleh #llah (W$ se%agai %!lan m!sim

ke%aikan) dimana setiap pecinta ke%aikan di!ndang !nt!k %erlom%a&lom%a

memanfaatkan kesempatan dan hari&harin'a 'ang singkat) dengan memen!hin'a

dengan amal ke%aikan 'ang %ermacam&macam. ,as!l!llah (#W men'e%!tkan ciri

kh!s!s %!lan ,amadhan *

"$ulan dimana% dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, syetan-syetan

dibelenggu. Dan berserulah malaikat ( wahai pen)ari kebaikan, sambutlah. *ahai

 pen)ari keahatan, berhentilah" $demikian% sampai berakhirnya ramadhan" $ HR

A#mad*

aka inilah 'ang har!s kita 'akini dalam hati) se"ak awal men'am%!t ,amadhan isi

kita adalah men"adikann'a se%agai ladang amal ke%aikan dan ke%erkahan. #dalah

se%!ah kesalahan "ika ada 'ang memandang %ahwa kem!liaan ,amadhan han'a

terkait keistimewaan i%adah p!asa sa"a. ,as!l!llah (#W dan para saha%at telah

mencontohkan dengan "elas kepada kita) melal!i %an'ak riwa'at shohih 'ang

terse%ar di kita% para !lama. agaimana mereka mengisi ,amadhan dengan

%er%agai amal ke%aikan %egit! r!pa) %erlom%a dan ter!s %erlom%a seolah tak rela

 "ika %!lan ini han'a %erhiaskan kemalasan dan d!d!k semata.

aum muslimin yang berbahagia

antas apa sa"akah amal ke%aikan dan i%adah !ngg!lan 'ang dilak!kan oleh

,as!l!llah (#W dan pada saha%at di hari&hari ,amadhan 'ang pen!h %erkah D ari

se"enak kita mengka"in'a dengan singkat sat! demi sat!) agar memotiasi kita !nt!k

mamp! men"alankann'a di %!lan ,amadhan 'ang telah %er"alan %e%erapa hari ini.

 8an Pertama ! Men'alan.an S#-lat Tara?i# atau %iyam Ramad#an

Page 20: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 20/56

20

en"alankan sholat tarawih dengan pen!h keimanan dan ke'akinan akan

ke!tamann'a pahalan'a) akan mem%!ahkan g!g!rn'a dosa&dosa kita 'ang

terdah!l!. -arenan'a) ini men"adi amal !ngg!lan di %!lan ,amadhan 'ang s!ngg!h

sangat sa'ang !nt!k dilewatkan %egit! sa"a.

aum muslimin yang berbahagia,

(e"arah pelaksanaan sholat tarawih %er"amaah ini tidak lepas dari peran seorang

saha%at 'ang m!lia) %elia! #l Har!!: Gmar %in -hotto% ra. ah!l! pada awaln'a

,as!l!llah (#W menga"ak %e%erapa saha%at !nt!k men"alankan :i'am!r ramadhan)

nam!n dari hari ke hari ka!m m!slimin %ersemangat dan "!mlahn'a ter!s

%ertam%ah) hingga akhirn'a ,as!l!llah (#W men'!r!h !nt!k sholat sendiri&sendiri di

r!mah karena tak!t hal terse%!t men"adi wa"i% %agi !matn'a. ni adalah %ent!k kasih

sa'ang seorang pemimpin terhadap !matn'a. Aam!n wakt! ter!s %er"alan) ketika

Gmar melihat para saha%at di adinah sholat sendiri&sendiri saat malam ,amadhan

men"elang) maka kem!dian %elia! %erinisiatif dan %eri"tihad !nt!k meng!mp!lkan

kem%ali ka!m m!slimin dalam sholat tarawih %er"amaah dan memerintahkan

saha%at G%a' %in -a?a% ra se%agai imamn'a.

aka marilah kita ter!s %er!saha isti:omah men"alankan sholat tarawih %er"amaah)

agar menam%ah s'iar dan caha'a %!lan ,amadhan. (holat tarawih hendakn'a kita

ker"akan dengan s!ngg!h&s!ngg!h dan sepen!h hati) %!kan han'a ewuh pakewuh

karena dilihat anak dan istri. (holat tarawih "!ga hendakn'a kita "alankan dengan

pen!h kekh!s'!kan) %!kan malah se%alikn'a) menger"akan dengan cepat) terengah&

engah) %ahkan "a!h dari kekh!s'!kan dan ketenangan. -ita %isa %ercermin

%agaimana ,as!l!llah (#W %egit! %ers!ngg!h&s!ngg!h dalam :i'am!l lailn'a)

%ahkan hingga kaki %elia! 'ang m!lia %engkak&%engkak karena %egit! laman'a

%elia! %erdiri %erm!na"at kepada lahi. (emoga kita mamp! mengha'ati dan

men"alani) i%adah tarawih ramadhan 'ang %enar&%enar mem%ant! kita le%ih dekatkepada #llah (W$.

aum muslimin yang berbahagia,

Amal Unulan 8an Kedua ! Tila?a# dan Tadarus atau Mem+ela'ariAl%uran

!lan ,amadhan adalah s'ahr!l :!ran) %!lan #l&<!ran. !kan sa"a karena #l&<!ran

t!r!n di dalam %!lan ,amadhan) nam!n karena memang salah sat! agenda dan

amalan ,amadhan adalah mem%aca dan mempela"ari #l&<!ran. nilah salah sat!

s!nnah dalam %!lan ,amadhan 'ang %egit! "elas dicontohkan oleh ,as!l!llah (#W.

alam se%!ah riwa'at i%n! #%%as menceritakan * jljljl ALIJI  jl^ij Ji AJjJ ^ ollii jl^j : dli ' ^l?^ O JI Adalah 3ibril

menemui #asulullah tiap malam dalam bulan ramadhan dan bertadarus Al-5uran

Page 21: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 21/56

21

<!ran. al ini men"adi amal ter%aik 'ang pernah ,as!l!llah (#W promosikan di

hadapan para saha%at) %elia! %ersa%da dengan gam%lang *

'ang ter%aik di antara kalian adalah mereka 'ang mempela"ari #l&<!ran dan

menga"arkann'a kepada 'ang lain $HR 0u.#-ri*

aka setiap kita %isa %er!saha !nt!k mempela"ari dan menga"arkan #l&<!ran) dari'ang m!lai sederhana J %ela"ar dan menga"arkan mem%aca #l&<!ran h!r!f per h!r!f)

%ela"ar dan menga"arkan tafsir ata! makna a'at per a'at dari #l&<!ran) ata! %ahkan

hingga %ela"ar memahami makna dan kand!ngan h!k!m 'ang ada dalam #l&<!ran.

ni sem!a tent! %!kan hal 'ang m!dah) nam!n !lan ,amadhon adalah wakt! 'ang

tepat !nt!k mem!lai ata! meningkatkan kedekatan kita terhadap #l&<!ran.

aum muslimin yang berbahagia,

arilah kita men'ediakan wakt! kh!s!s dalam hari&hari kita di %!lan ,amadhan ini)

%!kan han'a sekedar mem%aca #l&<!ran siang dan malam) nam!n "!ga menco%a

!nt!k memahami dan mentada%!rin'a. $erle%ih lagi saat ini %egit! %an'ak ceramah)ka"ian) penga"ian 'ang mem%ahas sep!tar #l&<!ran dan tafsirn'a) maka akan sangat

indah dan %erkesan ,amadhan kita "ika kita mamp! menghadiri ma"elis&ma"elis ilm!

semacam it!. -ita "!ga perl! mengingat) %ahwa hakikat kem!liaan #l&<!ran akan

dapat kita rasakan) dengan %enar&%enar mentada%%!ri a'at&a'atn'a) se%agaimana

 "elas dise%!tkan dalam #l&<!ran *

.&5i-i' i jijl i -j ajuj ij lj ^3i%i +i ,i  

ini adalah se%!ah kita% 'ang -ami t!r!nkan kepadam! pen!h dengan %erkah s!pa'a mereka

memperhatikan a'at&a'atA'a dan s!pa'a mendapat pela"aran orang&orang 'ang memp!n'ai

kiran =<.(.(ood *29>

#khirn'a) sholat tarawih dan tilawah al&<!ran adalah d!a dari sekian %an'ak amal

!ngg!lan di %!lan ,amadhan. ari %ersama meng!atkan tekad) saling menasehati

sat! sama lainn'a) sera'a memohon kek!atan kepada #llah (W$ agar %enar&%enar

kita %isa menghiasi ,amadhan ini dengan sepen!h amal ke%aikan.

washholatu wassalamu ala #asulillah wa 'ala aalihi wa ashabihi ama'iin

Materi Ke&2 ! Amal Unulan di 0ulan Puasa $)*

#lhamd!lillah) kita %ers'!k!r kepada #llah (W$ 'ang telah mem%erikan kita%im%ingan dan kek!atan dalam mengisi %!lan ,amadhan ini. $idak l!pa sholawat

dan salam kita sampaikan kepada ,as!l!llah (#W !swah dan :!dwah kita dalam

Page 22: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 22/56

22

mem%ahas d!a i%adah !ngg!lan di %!lan ,amadhan) 'ait! <i'am ,amadhan ata!

'ang %iasa dise%!t dengan sholat tarawih) serta tadar!s ata! mem%aca dan

mempela"ari kita% s!ci #l&<!ran. (elain d!a ragam i%adah terse%!t) di dalam %!lan

,amadhan masih %an'ak ter%!ka pel!ang amal i%adah !ngg!lan lainn'a 'ang "!ga

dis'ariatkan. ari kita tel!s!ri sat! persat! secara singkat) dan %er!saha kita

 "alankan selagi masih ada kesempatan di %!lan ,amadhan kali ini.

aum muslimin yang dimuliakan Allah

!*+ Pertama ! Mem+er"anya.

Sede.a#

ill ^i%^ aiji (Jj^ji^ "$iji a./..jii;3 ,i^^j al;' ^ 3 aili ' aili '

 j-0- ,i j

- &l%;.j&Jl ^jjl j-j^ilj Sjj^I

(iI%;.J3 ali

ari %n! #%%as ,#. erkata*

,as!l!llah (#W adalah orang 'ang paling dermawan. an kedermawanann'a le%ih

lagi pada %!lan ,amadhan ketika 5i%ril menem!in'a. dan 5i%ril menem!in'a setiap

malam di %!lan ,amadhan !nt!k tadar!s #l&<!r?an. (!ngg!h ,as!l!llah (#W le%ih

m!rah hati melak!kan ke%aikan daripada angin 'ang %erhem%!s. = (hahih #l

!khari>

Kedua ! Menyedia.an #idanan "er"u.a

,as!l!llah (#W %ersa%da * arang siapa 'ang mem%eri hidangan %er%!ka !nt!k

orang 'ang %erp!asa maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang 'ang

%erp!asa it!) tanpa meng!rangi pahala orang 'ang %erp!asa it! sama sekali. =,.

 $irmidBi. ia %erkata) adits hasan shahih.>.

Ketia ! Men'alan.an [email protected] di A.#ir Ramad#an

#khirn'a) ari %ersama meng!atkan tekad) saling menasehati sat! sama lainn'a)sera'a memohon kek!atan kepada #llah (W$ agar %enar&%enar kita %isa menghiasi

, dh i i d h l k % ik

Page 23: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 23/56

23

lit tJ^jJl til ^l5@5@5. r'^^t' '^^-j

(egala p!"i %agi #llah) teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas na%i dan

ras!l term!lia* !hammad (#W) "!ga atas kel!arga dan para saha%at) serta kepada

sem!a 'ang mengik!ti mereka dalam ke%enaran sampai hari kiamat nanti.

(e%agai seorang m!slim) setiap hari kita diwa"i%kan oleh agama kita !nt!k

mendirikan sholat lima wakt!. Aam!n tanpa disadari) ke%an'akan dari kitamenganggap kewa"i%an m!lia terse%!t sekedar r!tinitas 'ang mem%e%ani sa"a.

an'ak 'ang men"alankan sholat han'a sekedar mengg!g!rkan kewa"i%an) ata!

i%aratn'a anak sekolah ata! kar'awan per!sahan J sekedar a%sen semata) tanpa

mengetah!i !rgensi dan hikmahn'a. -arenan'a marilah dalam kesempatan 'ang

%er%ahagia ini) kem%ali kita menco%a men'elami kem%ali !rgensi dan hikmah i%adah

sholat 'ang kita ker"akan sehari&hari.

#dap!n diantaran !rgensi dari i%adah sholat) 'ait! mer!pakan i%adah 'ang pertama

kali akan dimintakan pertangg!ng "awa%ann'a dari man!sia pada hari kiamat kelak.

!kan han'a it!) i%adah sholat kita "!ga men"adi cermin dari kesel!r!han rangkaian

amal i%adah kita selama di d!nia. ,as!l!llah (#W %ersa%da *

Page 24: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 24/56

24

(es!ngg!hn'a amal i%adah seseorang 'ang paling pertama kali dihisa% adalah

shalatn'a. 5ika shlalatn'a di nilai %aik) maka %ahagia dan tenanglah dia. Aam!n "ika

shalatn'a r!sak) maka r!gi dan sengsaralah dia. =,. $irmidBi) #hmad dan Aasa?i>.

(elain men"adi i%adah 'ang pertama kali dihisa% pada hari kiamat) i%adah shalat "!ga

men"adi %!kti sekalig!s identitas keislaman se"ati kita. -arenan'a) sholat men"adi

garis pemisah 'ang "elas antara keimanan dan kek!f!ran. al ini "elas ditegaskan

oleh ,as!l!llah (aw dalam hadisn'a*

atas antara seseorang dengan kek!f!ran adalah meninggalkan shalat. =,. Aasa?i)

 $irmidBi dan #hmad>.

engan me'akini dan memahami !rgensi i%adah sholat) diharapkan kita sem!a %isa

le%ih merasakan keag!ngan i%adah m!lia ini lal! men"alankann'a dengan sepen!h

keikhlasan dan kepasrahan.

K-um muslimin !ang berbahagia

(elain !rgensi) i%adah sholat "!ga memp!n'ai f!ngsi dan hikmah %agi kehid!pan kita

secara pri%adi ma!p!n mas'arakat. (ecara pri%adi) i%adah sholat akan menghasilkan

hikmah kepada mereka 'ang menger"akann'a setidakn'a dalam tiga hal *

Pertama ! S#-lat a.an Menendali.an Diri dari Kema.siatan

Irang 'ang mendirikan sholat dengan %aik akan merasakan h!%!ngan dan

kedekatan 'ang l!ar %iasa kepada #llah (W$. -arenan'a ia akan merasa selal! dalam

pengawasan #llah (W$. a tidak rela menodai kedekatann'a it! dengan amal dan

per%!atan maksiat. nilah %!ah dari i%adah sholat 'ang m!lia) se%agaimana

dirmankan oleh #llah (W$ *

Page 25: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 25/56

2;

-ita sem!a sama&sama men'adari) %ahwa tidak ada men!sia 'ang ma?sh!m =ter"aga

dari dosa> selain para na%i dan ras!l) maka salah sat! hikmah shalat adalah men"adi

pem%ersih dan pengg!g!r dosa&dosa kita. ,as!l!llah shallalah! ?alaihi wasallam

meng!mpamakan shalat lima wakt! dengan se%!ah s!ngai 'ang mengalir di depan

pint! seseorang) lal! ia mandi di s!ngai it! lima kali dalam sehari semalam) adakah

kotoran dit!%!hn'a 'ang masih tersisaD

ari #%! !rairah radli'allah! ?anh! %erkata) ak! mendengar ,as!l!llah shallalah!

?alaihi wasallam %ersa%da) en!r!t kalian seandain'a ada s!ngai di depan pint!

r!mah salah seorang dari kalian di mana dia mandi di dalamn'a setiap hari lima kali)apakah masih ada kotorann'a 'ang tersisa sedikit p!nD ereka men"awa%)$idak

ada kotoran 'ang tersisa sedikit p!n. ,as!l!llah saw %ersa%da) egit!lah

per!mpamaan shalat lima wakt!) dengann'a #llah menghap!s kesalahan&

kesalahan. =,. al&!khari dan !slim>.

Ketia! S#-lat Menuat.an Bi?a dalam men#ada+i C-"aan Ke#idu+an

-ehid!pan man!sia %agaikan p!taran roda J senang) s!sah) gem%ira) !"ian dan

co%aan datang silih %erganti meng!"i iman dan ketakwaan. (eorang m!slim har!s

memp!n'ai "iwa 'ang kokoh !nt!k menghadapi %eratn'a !"ian kehid!pan. %adah

sholat se"ak awal men"adikan "iwa man!sia tenang dan kh!s'!k) sehingga mamp!

men"alani kehid!pan dengan matang. -ita diperintahkan !nt!k selal! men"adikan

sholat se%agai pengokoh "iwa kita dalam setiap m!si%ah 'ang melanda. #llah (W$

%errman *

5adikanlah sa%ar dan shalat se%agai penolongm!) dan ses!ngg!hn'a 'ang demikian

it! s!ngg!h %erat) kec!ali %agi orang&orang 'ang kh!s'!?. =#l&a:arah* 4;>.

(holat senantiasa men"adikan "iwa kita tenang dan kokoh. nilah rahasia mengapa

,as!l!llah (#W meminta kepada ilal * "*ahai ilal, istirahatkan kami dengan

shalat." =, #hmad dan #%! a!d>. alam kesempatan lain %elia! "!ga %ersa%da)

an ketenanganku diadikan di dalam

shalat." =, #hmad>

(emoga kita termas!k mereka 'ang mendapatkan %!ah dan hikmah dari i%adah

sholat 'ang diker"akann'a. #llah!mma sholli wa salim wa %arik alaih.

Materi .e& ! RAMADHAN PENBAGAAN SH6LAT

(egala p!"i han'alah %agi #llah semata sholawat dan salam semoga senantiasa

Page 26: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 26/56

26

sholat it! mencegah dari per%!atan ke"i dan m!ngkar =<( #l&#nka%!t * 4;>. 5elas

tersirat dari a'at terse%!t) %ahwa sholat kita sehar!sn'a mamp! men"aga diri kita

dari per%!atan dosa. !kan sekedar sholat pengg!g!r kewa"i%an sa"a. Aam!n

ken'ataan men!n"!kkan hal %er%eda) %etapa %an'ak orang 'ang sholat tapi masih

terasa ringan dalam %er%!at maksiat dan dosa. Ileh karena it!) men"adi penting %agi

kita !nt!k %er!saha meniti langkah dalam mengoptimalkan sholat kita. (etidakn'a

ada tiga langkah optimalisasi sholat 'ang perl! kita ren!ngkan dan praktekkan

dalam sholat kita sehari&hari) antara lain se%agai %erik!t *

Pertama ! 6+timalisasi dari sisi a?al ?a.tu

#llah (W$ %errman * (es!ngg!hn'a shalat it! adalah kewa"i%an 'ang telah

ditent!kan wakt!n'a atas orang&orang 'ang %eriman =<( #n&Aisa 103>. (holat

adalah kewa"i%an 'ang terikat dengan wakt!. -arenan'a) men"adi langkah ter%aik

%agi seorang m!slim !nt!k men"alankann'a di awal wakt!. alam riwa'at !khori )

,as!l!llah (#W pernah ditan'a oleh %n! as?!d tentang amal 'ang paling dicintai

oleh #llah (W$) maka 'ang pertama %elia! se%!tkan adalah * sholat pada

wakt!n'a. (e%alikn'a) %agi mereka 'ang meremehkan wakt! sholat dengan

men!nda&n!nda) diancam dengan kecelakaan di akhirat nanti. #llah (W$ %errman *

kecelakaan %agi orang&orang 'ang sholat) ='ait!> 'ang lalai dari sholatn'a =<( #l&

a!n 4&;>. ,as!l!llah (#W "!ga mencela sekelompok m!nak di adinah 'ang

men!nda&n!nda wakt! sholat ashar hingga men"elang ter%enamn'a matahari.

Kedua ! 6+timalisasi dari sisi "er'amaa#

angkah optimalisasi sholat %erik!tn'a adalah men"aga sholat kita agar senantiasa

%er"amaah. !k!m sholat %er"amaah %agi ka!m laki&laki adalah s!nnah m!akkadah

'ang hampir mendekati wa"i%. ari sisi pahala dan ke!tamaann'a) tak k!rang

,as!l!llah (#W men'atakan dalam haditsn'a * (holat %er"amaah le%ih !tama

pahalan'a dari pada sholat sendirian) se%an'ak d!a p!l!n t!"!h dera"at =, !khori

!slim>. (elain menam%ah pahala) dengan sholat "amaah p!n kita %isa merasakan

hikmahn'a %er!pa peng!atan !kh!wah antara kita) tetangga ata! rekan ker"a.

Ketia ! 6+timalisasi dari sisi Ke.#usyu.an

angkah %erik!tn'a adalah men"aga kekh!s'!kan sholat kita. ('eikh !hammad #li

 $onthowi mengartikan kh!s'!k se%agai * ketak!tan dalam hati kepada #llah (W$)

'ang terlihat pada anggota %adan) men"adikann'a tenang dan merasakan %ahwa ia

%erdiri menghadap #llah (W$. -ekh!s'!kan dalam sholat adalah salah sat! indikasi

ke%er!nt!ngan seorang 'ang %eriman. #llah (W$ %errman * s!ngg!h telah

%er!nt!ng orang&orang 'ang %eriman) ='ait!> 'ang kh!s'!k dalam sholat&sholat

mereka =<( #l&!kmin!n 1&2>. Gnt!k mendapatkan kekh!s'!kan tent! %an'ak hal

'ang har!s kita !pa'akan) seperti * memahami f!ngsi dan hikmah sholat)

mengenal keag!ngan #llah) dan tent! sa"a dengan memahami !capan dan doa 'ang

Page 27: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 27/56

27

#lhamd!lillah) kita %ers'!k!r kepada #llah (W$ 'ang telah meringankan hati kita dan

mem!dahkan langkah kita %ertem! dalam ma"elis ini. (emoga keselamatan dan

kedamaian terc!rah kepada na%i !hammad (#W) kel!arga dan saha%at 'ang m!lia)

serta pener!s risalahn'a hingga hari akhir nanti.

aum muslimin yang dimuliakan Allah !*+ 

(elain memahami !rgensi dan hikmah sholat) sangat penting "!ga %agi kita !nt!k

men"aga kekh!s'!kan i%adah sholat kita. ise%!tkan oleh mam %n! <!damah al&

a:das' dalam kita%n'a !khtasor inha"!l <ashidin) %ahwa kekh!s'!kan adalah

?p!ncak ke%aikan? dari ada%&ada% sholat 'ang kita ker"akan. i dalam #l<!ran p!n

s!dah di"elaskan) %agaimana kekh!s'!kan men"adi ciri ke%er!nt!ngan seorang

m!kmin.

#rtin'a * "sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, $yaitu% yang khusyuk

dalam sholat-sholat mereka =<( #l&!kmin!n 1&2>

-arenan'a men"adi se%!ah ke%!t!han %agi kita) !nt!k mengeal!asi kem%ali shalat

'ang kita "alani selama ini. #pakah s!dah mendapati kekh!s'!kan dalam sholatn'a)

ata! masih sering men"adikan sholat se%agai r!tinitas %iasa 'ang n'aris tidak

%erkesan apap!n terhadap dirin'a D. (etiap kita tent! har!s %er!saha !nt!k

meningkatkan k!alitas sholatn'a dari hari ke hari. !kan han'a menger"akan s'arat

dan r!k!nn'a sa"a) tetapi %er!saha menge"ar kekh!s'!kan di dalam sholat) agar

le%ih optimal pengar!h dan pahala 'ang ia dapatkan.

Kaum muslimin !ang berbahagia

ise%!tkan dalam $afsir #l&Wasith 'ang dit!lis oleh ('eikh #l&#Bhar) !hammad #li

 $onthowi ) makna kh!s'!k adalah * ketak!tan dalam hati kepada #llah (W$) 'ang

terlihat pada anggota %adan) men"adikann'a tenang dan merasakan %ahwa %erdiri

menghadap #llah (W$ . $ent! sa"a ini adalah peker"aan 'ang %erat dan har!s dilatih

ter!s mener!s. #dap!n %e%erapa langkah !nt!k le%ih kh!s'!k dalam sholat) secara

!m!m telah di%ahas dalam %an'ak kita%&kita% ) diantaran'a se%agai %erik!t *

1ertama ( Menyadari /ungsi dan pentingnya sholat * sehingga ia tidak lagi merasa

sholat se%agai se%!ah kewa"i%an) tetapi se%agai se%!ah ke%!t!han 'ang akan

%eraki%at %aik %agi dirin'a sendiri) di d!nia ma!p!n akhirat.

edua ( 6stihdhor al-5alb $onsentrasi% * 'akni mengosongkan hati dari hal hal 'ang

menggangg! dan mencamp!ri konsentrasi ketika sholat. -arenan'a dis'ariatkan niat

di awal sholat se%agai pint! awal menata hati dan menghadirkann'a. ,as!l!llah (#W

 "!ga mengingatkan godaan s'etan ketika man!sia tengah sholat . ari Gtsman %in

Page 28: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 28/56

28

eempat( +a'dzhiim lillah = enghormatan K engag!ngan > * ait! merasakan

keag!ngan #llah dan se%alikn'a kekerdilan kita se%agai ham%an'a. al ini akan

mem!nc!lkan ketak!tan saat sedang men"alani (holat. $idak ada kesom%ongan

sedikitp!n saat kita sholat.

elima ( Dzkirul Maut = engingat ati > * -ita merasa %ahwa sholat kita ini adalah

'ang terakhir 'ang akan kita ker"akan) dimana setelahn'a malaikat ma!t datang

men"emp!t a"al kita. erasaan ini men!m%!hkan s!asana ke%atinan 'ang l!ar %iasa)

mem%ant! sholat kita "a!h le%ih kh!s'!k dari se%el!mn'a. -arenan'a) ,as!l!llah

(#W %ersa%da *

l jjp Sl

6ngatlah mati dalam sholatmu, karena sesungguhnya ika orang mengingat mati

dalam sholatnya tentu ia akan memperbagus sholatnya. !halatlah seperti orang

tidak yakin ia akan dapat melakukan sholat selainnya. =, ailami) dishahihkan

oleh #l%ani>

Kaum muslimin !ang berbahagia

(elain langkah&langkah di atas) s'ariat kita "!ga mengan"!rkan s!nnah&s!nnah

tertent! 'ang sem!an'a mengarah men!"! optimalisasi k!alitas sholat. #da hal&hal

'ang dian"!rkan * seperti %ersiwak) memakai pakaian 'ang %aik) %erdoa ketika

melangkah ke mas"id. #da p!la hal&hal 'ang dilarang dan dimakr!hkan) seperti *

larangan makan makanan %er%a! men'engat) larangan sholat dalam kondisi

menahan ha"at) dan lain se%again'a. 5ika sem!a ini di"alankan dengan %aik) ins'a

#llah akan mem%ant! kita !nt!k menggapai sholat 'ang le%ih kh!s'!k. (emoga

#llah (W$ mem!dahkan. *allahu a'lam bishhowab

Materi Ke&) ! 9en-mena Hari Bumat

#lhamd!lillah) segala p!"i han'a kepada #llah (W$. -ita %ers'!k!r hingga hari ini

di%eri kek!atan dan kesempatan !nt!k men"alani hari&hari ,amadhan dengan pen!h

amal ke%aikan. (holawat dan salam kepada ,as!l!llah (#W na%i "!n"!ngan kita

sem!a) 'ang mengisi ,amadhan dengan sepen!h amal 'ang %erkah. em%erikan

contoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

Kaum muslimin !ang berbahagia..

ari 5!mat memp!n'ai ked!d!kan tersendiri di dalam slam) %aik dari sisi

ke!tamaan) se"arahn'a dan "!ga dis'ariatkan amal&amalan s!nnah 'ang %erlipatganda pahalan'a. iantara hadits dan riwa'at 'ang men'e%!tkan hal terse%!t

antara lain *

Page 29: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 29/56

29

,as!l!llah (#W %ersa%da * (es!ngg!hn'a hari ini adalah hari ra'a) #llah

men"adikann'a istimewa %agi ka!m m!slimin) maka %arangsiapa 'ang akan

mendatangi shalat "!m?at maka hendaklah dia mandi. =%n! a"ah>

Ketia ! ari 'ang dipen!hi dengan doa 'ang m!sta"a%ah

iriw'atkan oleh !slim di dalam kita% shahihn'a dari #%i !rairah radhhi'allah!

a?nh! %ahwa Aa%i !hammad shalallah!?alaihi wasallam %ersa%da* (es!ngg!hn'a

pada hari "!m?at terdapat sat! saat tidaklah seorang m!slim mendapatkann'a dan

dia dalam keadaan %erdiri shalat dia meminta kepada #llah s!at! ke%aikan kec!ali

#llah mem%erikann'a) dan dia men!n"!kkan dengan tangann'a %ahwa saat terse%!t

sangat sedikit. = ,. !slim no* 8;2 dan #l&!khari no* ;294>

Keem+at ! ari diamp!ni dosa&dosa kecil ka!m m!slimin

ari #%! !rairah ra) ,as!l!llah (hallallah! ?#laihi Wassalam %ersa%da * (holat lima

wakt!) dari 5!mat ke 5!mat) dan ,omadhon ke ,omadhon) adalah penghap!s dosa

antara sat! dan lainn'a selama di"a!hi dosa&dosa %esar. =, !slim dan lainn'a>

Kaum muslimin !ang berbahagia ..

alam mengisi kem!liaan dan ke%erkahan hari 5!mat) ada serangkaian amalan 'ang

dis'ariatkan

%agi kita sem!a. ari %ersama %er!saha !nt!k mew!"!dkann'a

Pertama ! andi) emakai wangi&wangian dan akaian 'ang $er%aik * ,as!l!llah

(#W %ersa%da *(iapa 'ang mandi pada hari "!m?at dan memakai pakaian ter%aik

'ang dimiliki) memakai har!m&har!man "ika ada) kem!dian pergi "!m?at dan di sana

tidak melangkahi %ah! man!sia lal! ia menger"akan sholat s!nnah) kem!dia ketika

imam datang ia

diam sampai selesai sholat "!m?at maka per%!atann'a it! akan menghap!skan

dosan'a antara "!m?at it! dan "!m?at se%el!mn'a. =,. %n! i%%an dan #l&akim>.

Kedua ! emotong -!k! dan enc!k!r -!mis

#dalah ,as!l!llah (#W memotong k!k! dan menc!k!r k!mis pada hari "!m?at

se%el!m %elia! pergi sholat "!m?at. =,. #l&aiha:i dan #t&$ha%rani>.

Ketia ! em%aca (!rat #l&-ah

ari #%! saied %ahwa Aa%i %ersa%da* arangsiapa mem%aca s!rat al&kah pada hari

 "!m?at) maka caha'a akan men'inarin'a diantara d!a "!m?at. =., al&hakim *2L368.

hadits shahih>.

Keemat * emper%an'ak (holawat #tas Aa%i

aka per%an'aklah =sholawat> kepadak! pada hari ="!m?at> ini) ses!ngg!hn'a

sholawat kalian akan ditampakkan kepadak!. =., #%! a!d no.1047 hadits shahih>.

Kelima * ersegera en!"! as"id

ari #%! h!rairoh %erkata* ,os!l!lloh telah %ersa%da* ada hari "!m?at disetiap pint!mes"id ada %e%erapa malaikat 'ang mencatat sat! persat! orang 'ang hadir sholat

 "!m?at ses!ai dengan k!alitas ked!d!kann'a) #pa%ila imam datangL naik mim%ar

Page 30: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 30/56

30

?alaihi wasallam %ersa%da) arangsiapa mandi kem!dian datang !nt!k sholat 5!mat)

lal! ia sholat semamp!n'a dan dia diam mendengarkan khot%ah hingga selesai)

kem!dian sholat %ersama imam maka akan diamp!ni dosan'a m!lai 5!mat ini

sampai 5!mat %erik!tn'a ditam%ah tiga hari. M,. !slimN

(emoga #llah (W$ mem%erikan kem!dahan dan ke%erkahan %agi kita dalam mengisi

hari 5!mat 'ang m!lia. Wallah! a?lam %isshowa%.

Materi .e&( ! RAMADHAN DAN MANABEMEN :AKTU

#lhamd!lillah) segala p!"i han'a kepada #llah (W$. -ita %ers'!k!r hingga hari ini

di%eri kek!atan dan kesempatan !nt!k men"alani hari&hari ,amadhan dengan pen!h

amal ke%aikan. (holawat dan salam kepada ,as!l!llah (#W na%i "!n"!ngan kita

sem!a) 'ang mengisi ,amadhan dengan sepen!h amal 'ang %erkah. em%erikan

contoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

Wakt! %er"alan %egit! cepat) %egit! p!la dengan %!lan ,amadhan kali ini. ari ter!s

%erganti) %!lan dan demikiap p!la tah!n selal! %erganti) maka 'ang ter%aik !nt!k

dilak!kan seorangm!slim adalah melak!kan m!hasa%ah ata! eal!asi diri. #llah (W$ %errman * ai

orang&orang 'ang %eriman) %ertakwalah kepada #llah dan hendaklah setiap diri

memperhatikan apa 'ang telah diper%!atn'a !nt!k hari esok =akhirat>) =<( #l as'r

18>

(alah sat! 'ang kita perl! kita ren!ngi adalah %er"alann'a wakt! 'ang %egit! cepat)

terkadang mem%!at %an'ak orang lalai) sehingga saat !sia men"elang sen"a) ata!

%adan m!lai terlihat renta) pen'esalan it! datang %egit! r!pa. ,as!l!llah (#W telah

%erpesan * anfaatkan lima perkara se%el!m datang lima perkara lainn'a) ='ait!>*

masa m!dam! se%el!m masa t!am!) masa sehatm! se%el!m masa sakitm!) masaka'am! se%el!m masa sempitm!) masa longgarm! se%el!m masa si%!km!) dan

masa hid!pm! se%el!m datang kematianm! =, an&Aasa?i>

#gar kita tidak termas!k mereka 'ang lalai dengan %erlal!n'a wakt! dan

%erk!rangn'a !sia kita) maka marilah kita ren!ngkan %e%erapa hal 'ang dia"arkan

slam !nt!k men"adikan wakt! kita le%ih %erkah.

Pertama ! Mencari A.#irat tan+a Melu+a.an Dunia

#llah (W$ %errman * an carilah pada apa 'ang telah dian!gerahkan #llah

kepadam! =ke%ahagiaan> negeri akhirat) dan "anganlah kam! mel!pakan%ahagianm! dari =kenikmatan> d!niawi =<( #l&<oshos * 77>. #"aran s'ariat slam

'ang l!was dan l!wes mem%erikan pel!ang dan motiasi %agi setiap m!slim !nt!k

Page 31: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 31/56

31

meninggalkan apa&apa 'ang tidak %ermanfaat %agin'a =, alik>. Wakt! 'ang

l!ang senantiasa menghadirkan !"ian %ar! %agi kita) apakah mengha%iskann'a

dengan hal&hal 'ang tidak %ermanfaat) ata!kah men"adikann'a se%agai moment!m

!nt!k memper%an'ak amal D. (eorang m!slim har!s senantiasa mawas dengan

wakt!&wakt! l!ang 'ang datang silih %erganti menghiasi siang malamn'a.

Ketia ! Mem+er"anya. Amal yan Menalir.an Pa#ala terus menerus/

eramal !nt!k akhirat %agaikan %erinestasi) kita menginginkan hasiln'a ter!s akan

mengalir pada diri kita) meski kita tak lagi hid!p di d!nia ini. Gsia kita ter%atas) tapi

pint! pahala masih selal! akan ter%!ka "ika kita mem!lai amal ke%aikan 'ang selal!

%ermanfaat %agi orang lain. ,as!l!llah (#W %ersa%da * "ika seorang man!sia

meninggal) maka terp!t!s =pahala> amaln'a) kec!ali dari tiga s!m%er * shoda:oh

 "ari'ah) ilm! 'ang %ermanfaat dan anak sholih 'ang mendoakann'a =, !slim>.

nilah amal&amal %ernilai inestasi pahala 'ang tak akan s!r!t) seperti J men!liskan

ilm! dalam %!k!) ata! menga"arkann'a secara langs!ng) mem%erikan %easiswa

pada pela"ar) ata! mewakafkan dan mem%ang!n mas"id ata! madrasah. (em!a ini

dengan niatan %aik men"adi s!m%er pahala 'ang akan ter!s mengalir ins'a #llah)

%ahkan saat "asad kita telah men'at! dengan tanah sekalip!n.

#khirn'a) semoga setiap %erlal!n'a wakt! senantiasa men"adi moment!m %agi kita

!nt!k mengeal!asi diri dan memper%an'ak amal setelahn'a) agar men"adikan

wakt! kita le%ih %erkah. Wallah! a?lam %isshowa%.

Materi Ke&3 ! RAMADHAN PENBAGAAN KESEHATAN

#lhamd!lillah) segala p!"i han'a kepada #llah (W$. -ita %ers'!k!r hingga hari ini

di%eri kek!atan dan kesempatan !nt!k men"alani hari&hari ,amadhan dengan pen!h

amal ke%aikan. (holawat dan salam kepada ,as!l!llah (#W na%i "!n"!ngan kita

sem!a) 'ang mengisi ,amadhan dengan sepen!h amal 'ang %erkah. em%erikancontoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

(egala p!"i %agi #llah (W$ atas nikmat sehat hari ini. -esehatan adalah salah sat!

kenikmatan termahal 'ang kita miliki. engann'a kita %isa men"alankan %er%agai

aktitas) %aik !nt!k kepentingan d!nia ma!p!n akhirat. eker"aan sehari&hari 'ang

kita tek!ni mem%!t!hkan sik 'ang k!at !nt!k men"alanin'a. egit!p!n i%adah kita

sehari&hari) tidak mamp! kita t!naikan dengan %aik dan kh!s'!k "ika datang

pen'akit 'ang menggerogoti. Aam!n sa'angn'a) meski kesehatan adalah nikmat

'ang mahal tapi ke%an'akan dari kita %el!m men'adarin'a. al ini s!dah se"ak lamadiingatkan oleh ,as!l!llah (#W dalam sa%dan'a * !a nikmat 'ang man!sia sering

lalai terhadap ked!an'a J kesehatan dan wakt! l!ang =, !khori>

Page 32: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 32/56

32

ada empat point %esar sep!tar ga'a hid!p sehat 'ang dian"!rkan slam)

se%agaimana %erik!t *

Pertama ! P-la ma.an yan seim"an dan "er.ualitas

 $idak dirag!kan lagi %ahwa ke%an'akan pen'akit dise%a%kan karena pola makan

'ang salah. en'akit&pen'akit seperti dia%etes) kolesterol dan asam !rat le%ih

%an'ak %ers!m%er dari ke%iasaan mengkons!msi makanan tertent! secara

%erle%ihan. slam se"ak dini mengingatkan perl! keseim%angan dalam makan sehari&

hari. Hirman #llah (W$ * akan dan min!mlah kam! tapi "anganlah %erle%ihan =<(

#J&#?raaf 31> . i dalam hadits) ,as!l!llah (#W secara spesik mengan"!rkan kita

!nt!k mem%agi rata antara "atah makan dan min!m kita) %elia! %ersa%da * $idak

ada 'ang le%ih %!r!k dari per!t %ani adam) c!k!plah %agi seorang m!slim makan

'ang %isa menegakkan p!ngg!ngn'a) "ika ia memang har!s makan maka hendakn'a

sepertiga !nt!k

makanann'a) sepertiga !nt!k min!mann'a dan sepertiga !nt!k nafasn'a =, #l&

akim>. (elain an"!ran dalam keseim%angan pola makan) slam "!ga mengan"!rkan

men"aga k!alitas giBi dengan mengkons!msi makanan&makanan tertent!.

-arenan'a) secara spesik dalam #l&<!ran dan (!nnah dise%!tkan %e%erapa

makanan tertent! 'ang %ergiBi tinggi seperti * s!s!) mad! dan k!rma.

Kedua ! P-la Istira#at yan teratur

stirahat adalah ke%!t!han man!sia 'ang diak!i oleh slam. -elelahan sik

memancing mas!kn'a pen'akit lan"!tan. ,as!l!llah (#W mengingatkan dengan

keras %e%erapa saha%at 'ang %ertekad !nt!k %eri%adah dengan keras tanpa

memperd!likan istirahat) %elia! %ersa%da * arang siapa 'ang tidak s!ka dengan

s!nnahk!) maka %!kanlah %agian darik! =, !khori>. alam keseharian)

,as!l!llah (#W p!n mem%eri contoh %agaimana %elia! tid!r le%ih awal) dan %ang!n

le%ih awal agar ter"aga ke%!garann'a. elia! dan para saha%at p!n mem%iasakan

tid!r se"enak di siang hari =:ail!llah> !nt!k mem%ant! t!%!h agar ringan

men"alankan :i'am!l lail di malam harin'a. ahkan dalam posisi tid!r p!n %elia!

mem%erikan contoh agar tid!r men'amping dan melarang tid!r telentang. (em!a it!

ter%!kti %erpengar!h signikan pada k!alitas tid!r seseorang.

Ketia ! An'uran 6la#raa yan teratur

,as!l!llah (#W %ersa%da * m!kmin 'ang k!at le%ih %aik dan dicintai oleh #llah dari

m!kmin 'ang lemah =, !khori>. !kan han'a sekedar mem%erikan motiasi)

,as!l!llah (#W p!n diriwa'atkan %e%erapa kali melak!kan olahraga seperti "ogging

%ersama i%!nda #is'ah ra) %ahkan olahraga keras sekalip!n semacam g!lat di

tengah&tengah para saha%at. alam slam p!n dikenal %e%erapa macam olahraga

'ang sangat dian"!rkan !nt!k dilatihkan pada anak&anak kita) 'ait! * memanah)

men!nggang k!da dan %erenang. (em!a ini tent! sa"a %erpengar!h %esar pada

Page 33: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 33/56

33

#khirn'a) slam &disadari ata! tidak& tern'ata se"ak awal telah mengan"!rkan

!matn'a !nt!k men"aga kesehatan melal!i %eraneka ragam pola hid!p sehat 'ang

ses!ai s'ariat. 5ika kita %er!saha men"alankann'a sedikit demi sedikit ditam%ah

niatan men"alankan s'ariat) maka %!kan tidak m!ngkin d!a hal ke%aikan akan kita

dapatkan sekalig!s) 'ait! J kesehatan dan pahala men"alankan s'ariat. Wallah! a?lam

%isshowa%.

Materi Ke&! Ramad#an 0ulan Fa.at

arilah kem%ali kita %ers'!k!r kehadirat #llah (W$) 'ang telah mem%erikan kita

pel!ang pahala %egit! %esar di %!lan ,amadhan 'ang m!lia ini. ari meniti hari

demi hari di %!lan ini) dengan kes!ngg!han amal dan kekh!s'!kan dalam hati kita.

(epen!h doa keselamatan dan kese"ahteraan semoga terc!rah kepada Aa%i

!hammad (#W) 'ang mem%erikan contoh %egit! "elas kepada kita) %agaimana

mengisi %!lan ,amadhan dengan pen!h amal ke%a"ikan.

Kaum muslimin !ang dimuliakan #llah ....

!lan ,amadhan identik "!ga dengan %ersemangatn'a ka!m m!slimin dalam

mem%a'arkan Bakat) %aik Bakat trah ma!p!n Bakat maal. -arenan'a) men"adi s!at!

hal 'ang penting %agi kita) !nt!k mengka"i kem%ali %e%erapa hal penting terkait

Bakat.

Oakat secara %ahasa %erasal dari padanan kata * an&nama = t!m%!h>) al&%arokah

=ke%erkahan>) aB&Bi'adah =tam%ahan>) dan at&thoharoh =kes!cian>. (ecara losos)

sel!r!h arti padanan kata Bakat c!k!p menggam%arkan dari hakikat Bakat 'ang

ses!ngg!hn'a. #dap!n secara istilah) selain Bakat kita "!ga sering mengenal infak

dan sedekah. -etigan'a memp!n'ai pengertian dan penekanan 'ang %er%eda)

meskip!n kata ?shoda:oh? dalam al&:!ran "!ga terkadang diartikan se%agai Bakat.

erik!t pengertian Bakat) infak dan sedekah secara singkat *

P Oakat adalah kewa"i%an atas se"!mlah harta tertent!) dengan kadar tertent!

=nisho%>) 'ang di%erikan !nt!k kelompok tertent! =m!stahi:> dan dalam wakt!

tertent! =ha!l>.

P nfa: adalah * mengel!arkan harta 'ang mencak!p Bakat dan non Bakat. nfa:

melip!ti 'ang wa"i% dan ada 'ang s!nnah. nfa: wa"i% diantaran'a Bakat) kafarat)

dan nadBar. (ementara infak s!nnah di antaran'a J infak kepada fakir miskin)

%encana alam) infak keman!siaan) dan se%again'a.

P (hada:oh memp!n'ai pengertian le%ih l!as) ia dapat %ermakna infak) Bakat dan

%ahkan ke%aikan non materi L non harta secara !m!m. al ini %isa kita tangkapdari is'arat ,as!l!llah (#W dalam hadits %erik!t ini misaln'a * ari #%i Bar)

,as!l!llah (#W %ersa%da * (en'!mm! di hadapan wa"ah sa!daram! adalah

Page 34: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 34/56

34

 "ernih sep!tar f!ngsi dan hikmak Bakat) tent!n'a akan le%ih meringankan langkah

dalam memen!hi kewa"i%an Bakat secara r!tin. iantara f!ngsi Bakat terse%!t adalah

*

Pertama ! 9unsi I"ada# Keya.inan !

-ewa"i%an Bakat adalah !"ian ketaatan %agi ka!m m!slimin) sekalig!s pem%!ktian

ke'akinan %ahwa se"atin'a harta 'ang didapatkan adalah pem%erian dari #llah (W$.

(ehingga) pem%a'aran Bakat se"atin'a adalah perw!"!dan rasa s'!k!r 'ang

prod!ktif.

Kedua ! 9unsi Keseim"anan S-sial dan Kemasyara.atan *

Oakat adalah i%adah 'ang akan meng!rangi "!rang pemisah antara si ka'a dan si

miskin. (ehingga tercipta kehid!pan sosial 'ang kond!sif tanpa hasad dan dengki

dari si miskin kepada 'ang ka'a. -etika meng!t!s !adB %in 5a%al ke aman)

,as!l!llah (#W men"elaskan tentang Bakat * #llah mewa"i%kan Bakat atas harta&

hartam!) 'ang diam%il dari orang&orang ka'a dan di%erikan kepada 'ang miskin=,

 5amaah dari %n! #%%as>.

Ketia ! 9unsi E.-n-mi !

Oakat "!ga memp!n'ai f!ngsi ekonomi dan pem%erda'aan) karena sasaran distri%!si

Bakat 'ang %egit! %eragam = delapan golongan>) 'ang dise%!tkan dalam s!rat #t&

 $a!%ah 60 *

(es!ngg!hn'a Bakat&Bakat it!) han'alah !nt!k orang&orang fakir) orang&orang miskin)

peng!r!s&peng!r!s Bakat) ara m!?allaf 'ang di%!"!k hatin'a) !nt!k =memerdekakan> %!dak)

orang&orang 'ang %erh!tang) !nt!k "alan #llah dan !nt!k mereka '!ang sedang dalam

per"alanan) se%agai s!at! ketetapan 'ang diwa"i%kan #llah) dan #llah aha mengetah!i lagi

aha i"aksana

Kelima ! 9unsi Pem"entu.an Kara.ter Mental !

engan %erBakat) seseorang akan ter%e%as dari sifat kikir) dan akan %ertam%ah kasih

sa'ang kepada sesama. #llah (W$ %errman * #m%illah Bakat dari se%agian harta

mereka) dengan Bakat it! kam! mem%ersihkan dan mens!cikan mereka =<( at&

 $a!%ah 103>.

#khirn'a) proses praktek dan kesadaran %erBakat 'ang ideal di negara kita masih

mem%!t!hkan langkah pan"ang dan %an'ak tahapan. (alah sat! 'ang %isa kita

!sahakan adalah dengan memperl!as sosialisasi tentang Bakat) men'adarkan!rgensi dan f!ngsi Bakat 'ang %egit! m!lia !nt!k ke%ahagiaan d!nia akhirat.

( #ll h (W$ d hk

Page 35: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 35/56

3;

contoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

Kaum muslimin !ang berbahagia...

(edekah m!ngkin telah men"adi ke%iasaan dan r!tinitas kita sem!a. #palagi saat ini

%an'ak 'ang ?mengkampan'ekan? sedekah se%agai salah sat! tips short c!t 'ang

s'ar?i !nt!k memancing riBki %ertam%ah le%ih %an'ak. (em!a %erlom%a&lom%a

%ersedekah dengan pen!h harapan ada tim%al %alik 'ang "a!h le%ih %an'ak dari

'ang dikel!arkan. emahaman dan ke'akinan ini tent!n'a %!kanlah hal 'ang salah)

karena salah sat! motiasi #l<!ran sendiri men'atakan dengan "elas *

.-i ....ijj Aiiijj jjiJt Pi .

per!mpamaan =nafkah 'ang dikel!arkan oleh> orang&orang 'ang menafkahkan

hartan'a di "alan #llah adalah ser!pa dengan se%!tir %enih 'ang men!m%!hkan

t!"!h %!lir) pada tiap&tiap %!lir serat!s %i"i. #llah melipat gandakan =gan"aran> %agi

siapa 'ang ia kehendaki. dan #llah aha !as =kar!nia&A'a> lagi aha mengetah!i

=<( #l a:oroh 261>

 $ent!n'a dalam %ersedekah) 'ang har!s di"aga %!kan han'a semangat dan motiasi

semacam it! sa"a) nam!n kita har!s men"alankan serangkaian ada% agar le%ih ihsan

dalam %ersedekah. #"aran ihsan dalam segala ke%aikan &termas!k sedekah& inilah

'ang ditekankan ,as!l!llah (#W dalam haditsn'a * (es!ngg!hn'a #llah $a?ala

mewa"i%kan ihsan atas segala ses!at!n'a . =, !slim>.

Kaum muslimin !ang berbahagia ...

hsan dalam %ersedekah %isa kita pen!hi dengan men"alankan ada%&ada% dalam

mem%erikan sedekah) se%agai %erik!t *

Pertama ! Niat yan I.#las dan Mema#ami Ha.i.at Sede.a#

-!nci setiap amal tent! %ergant!ng dengan niatn'a. 5angan sampai sedekah men"adi

alat mencari pop!laritas dan simpati dari mas'arakat) karena %isa %erarti han'a it!

'ang akan di dapatkan tapi nol dalam catatan akhirat. #llah (W$ telah mengingatkan

hal ini dalam #l&<!ran *

arangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nis)aya ami

berikan kepada mereka balasan pekeraan mereka di dunia dengan sempurna dan

mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. 6tulah orang-orang yang tidak memperoleh

di akhirat, ke)uali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah merekausahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerakan =<( !d 1;&16>

Page 36: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 36/56

36

rasa kasih sa'ang kepada sesama. engan memahami ini sem!a) perasaan dan niat

kita dalam %ersedakah akan le%ih ter!"i dan tertata.

Kedua ! Menana+ Kecil Sede.a# yan .ita .eluar.an/

(e%agian orang merasa telah %an'ak mengel!arkan harta dan %ersedekah !nt!k

orang lain. ahkan terkadang ini mem%!atn'a %ersikap k!rang %aik pada mereka

'ang meminta sedekah kepadan'a. ang paling memprihatinkan dalam hal ini adalah

ketika seseorang senantiasa men'e%!tkan apa&apa 'ang telah ia sedekahkan) 'ang

ma! tidak ma! men!n"!kkan sifat ri'a 'ang %isa menghap!s amal terse%!t. #llah

(W$ telah mengingatkan *

ai orang&orang 'ang %eriman) "anganlah kam! menghilangkan =pahala>

sedekahm! dengan men'e%!t&n'e%!tn'a dan men'akiti =perasaan si penerima> ..

=<( #l a:oroh * 264>

(emestin'a 'ang perl! dilak!kan adalah menganggap enteng %ahkan mel!pakan

apa 'ang telah kita sedekahkan. 5ika perl!) rasan'a wa"ar kita %erterima kasih

kepada mereka 'ang ma! menerima sedekah kita. -arena it! pertanda mereka

me'akini sepen!hn'a kehalalan dan kes!cian harta kita.

Ketia ! Tida. Rau&rau dan Menunda&nunda

#llah (W$ memotiasi kita !nt!k %ersegera dan %erlom%a dalam amal ke%aikan.

 $anpa rag!) mal! apalagi men!nda&n!nda. -ita dingatkan melal!i rman&A'a dalam

#l&<!ran *

an %ersegeralah kam! kepada amp!nan dari $!hanm! dan kepada s!rga 'ang

l!asn'a sel!as langit dan %!mi 'ang disediakan !nt!k orang&orang 'ang %ertakwa

=<( #l a:oroh 133>

alam ke%aikan secara !m!m kita dian"!rkan !nt!k %ersegera dan %erlom%a) %egit!

p!la dengan %ersedekah. #palagi konteks sedekah adalah %erh!%!ngan dengan

orang lain) karenan'a semakin cepat kita men'egerakan sedekah kita) akan semakin

%ermanfaat %agi mereka 'ang mem%!t!hkan. #dap!n sikap men!nda&n!nda

sedekah dengan mem!nc!lkan %an'ak alasan) s!ngg!h akan melahirkan sifat %akhil

dalam diri kita. adahal "a!h&"a!h hari ,as!l!llah (#W telah mem%erikan garansi

tentang ke!t!han harta kita paska sedekah) %elia! %ersa%da dalam haditsn'a *

$idak akan %erk!rang harta seorang ham%a karena disedekahkan

=, $irmidBi>

Keem+at ! Menutu+&nutu+i dan Mera#asia.an sede.a# .ita/

Page 37: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 37/56

37

5ika kam! menampakkan sedekah=m!>) maka it! adalah %aik sekali. an "ika kam!

men'em%!n'ikann'a dan kam! %erikan kepada orang&orang fakir) maka

men'em%!n'ikan it! le%ih %aik %agim!. =<(. #l&a:arah* 271>

(elain a'at di atas) dalam riwa'at !slim "!ga kita mendengar %ahwa ,as!l!llah

(#W men'e%!tkan t!"!h golongan 'ang akan mendapatkan na!ngan dan

perlind!ngan dari #llah (W$ di hari kiamat nanti. (alah sat! dari t!"!h golongan

terse%!t adalah * seorang 'ang %ersedekah dengan sem%!n'i&sem%!n'i) %ahkan

hingga digam%arkan tangan kanann'a tidak mengetah!i apa 'ang dikel!arkan oleh

tangan kirin'a.

Fam%aran kem!liaan di atas c!k!plah mem%erikan motiasi %agi kita !nt!k

%er!saha men"aga sedekah kita agar tidak terlal! menon"ol dan diketah!i %an'ak

orang. $ent! sa"a ini %!kan %erarti larangan %ersedekah dengan cara terang&

terangan) karena terkadang hal terse%!t "!str! %isa memotiasi 'ang lainn'a !nt!k

%er%ondong&%ondong mengik!ti ke%aikan terse%!t. #dap!n hikmah 'ang terkand!ng

dalam sedekah 'ang tersem%!n'i setidakn'a ada d!a) pertama J akan le%ih men"aga

hati kita dari pen'akit ri'a) dan 'ang ked!a J men"aga kem!liaan dan harga diri

mereka 'ang menerima sedekah kita.

Kelima ! 0ersede.a# denan mem"eri.an yan Halal dan Ter"ai. 

al 'ang pertama kita pastikan dalam %ersedekah adalah men"aga kehalalan s!m%er

harta kita. (edekah tidak sekali&kali mamp! mem%ersihkan harta 'ang se"ak awal

kotor ata! haram) dan le%ih "a!h lagi hal terse%!t "!str! akan men"a!hkan kita dari

keridhoan ilahi. ,as!l!llah (#W pernah %ersa%da* $idak akan diterima shalat tanpa

thaharah =%ers!ci>) dan tidak akan diterima p!la sedekah dari harta c!rian =gh!l!l>.

=, !slim>. aka pastikan sel!r!h pendapatan dan harta 'ang kita terima adalah

'ang halal dan %erkah) dari sit!lah kita akan %ersedekah.

(etelah mencari dari s!m%er 'ang halal) ada% selan"!tn'a 'ang senantiasa har!s

kita perhatikan adalah) memilih 'ang ter%aik dari apa 'ang akan kita sedekahkan.

 5ika it! makanan maka %erarti %!kan "enis makanan 'ang tidak kita s!ka) ata!

pakaian 'ang %arangkali s!dah kekecilan %agi kita. Aam!n 'ang ter"adi semestin'a

adalah se%alikn'a) kita har!s mem%erikan 'ang ter%aik %ahkan "ika mem!ngkinkan

termas!k hal 'ang kita s!kai. !a a'at %erik!t ini semestin'a memotiasi kita !nt!k

mengoptimalkan pilihan harta sedekah kita *

an "anganlah kam! memilih 'ang %!r!k&%!r!k lal! kam! menafkahkan

daripadan'a) padahal kam! sendiri tidak ma! mengam%iln'a melainkan dengan

memincingkan mata terhadapn'a.

=<(. #l&a:arah* 267>

Page 38: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 38/56

38

dengan se%!tir k!rma) karena hal it! dapat men!t!p dari kelaparan dan dapat

memadamkan kesalahan se%agaimana air memadamkan api =,. %n!l !%arok

dari hadits krimah>

(emoga #llah (W$ mem!dahkan.

Materi .e&> ! Ke+ada Sia+a .ita 0ersede.a#

 A.l^!3 ^\ tO;i.;-;iJt(5 ^l^t^'S/t ^J^.^t ^ f5li J%(5tO^^^liJl k 

(egala p!"i %agi #llah) teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas na%i dan

ras!l term!lia* !hammad (#W) "!ga atas kel!arga dan para saha%at) serta kepada

sem!a 'ang mengik!ti mereka dalam ke%enaran sampai hari kiamat nanti.

(emangat dan niatan sedekah t!m%!h s!%!r di negeri ini. imana&mana diga!ngkan

kea"ai%an sedekah 'ang akan mem%!at harta kita %erkah %ahkan %ertam%ah. i

tengah it! sem!a) m!nc!l ke%ing!ngan pada se%agian orang J kemana se%enarn'a

kita har!s mengarahkan dana sedekah kita D agaimana ses!ngg!hn'a an"!ran

slam dalam memilih sasaran sedekah kita D.

(ecara !m!m sedekah %isa kita %erikan kepada siapa sa"a) dengan prioritas

se%agaimana diis'aratkan dalam #l&<!ran * ereka %ertan'a tentang apa 'ang

mereka nafkahkan. 5awa%lah* #pa sa"a harta 'ang kam! nafkahkan hendaklah

di%erikan kepada i%!&%apak) ka!m kera%at) anak&anak 'atim) orang&orang miskin dan

orang&orang 'ang sedang dalam per"alanan. =<( #l a:oroh 21;>. Aam!n secara

kh!s!s) %n! <!damah dalam -ita% !khtasor inha"!l <oshidin men'e%!tkan

%e%erapa kriteria mereka 'ang %erhak menerima sedekah kita) masing&masing *

Pertama ! Mere.a yan "erta.?a dan "erilmu, "u.an a#li ma.siat/

,as!l!llah (#W telah mem%eri is'arat dengan melarang meng!ndang orang fasi:

dalam "am!an makan 'ang kita adakan) %elia! %ersa%da * 5anganlah %erteman

kec!ali dengan seorang m!kmin) dan "angan makan makananm! ='g engka!

sediakan> kec!ali orang %ertakwa =, #%!

a!d>. em%erikan sedekah kepada orang 'ang %ertakwa dan %erilm!) akan

mem!dahkann'a dalam melaksanakan amal i%adah dan "!ga pen'e%aran ilm!n'a.(e%alikn'a) mem%erikan sedekah kepada orang 'ang ahli maksiat) han'a akan

menam%ah am!nisi %ar! %agin'a dalam %ermaksiat. $ent! hal 'ang paling kita

Page 39: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 39/56

39

diri. #rtin'a tidak meminta&minta secara %erle%ihan dan %erkelan"!tan) apalagi

men"adikann'a se%agai proQesi. #llah (W$ men'e%!tkan tentang mereka dalam #l&

<!ran * orang 'ang tidak tah! men'angka mereka orang -a'a karena memelihara

diri dari minta&minta. kam! kenal mereka dengan melihat sifat&sifatn'a) mereka tidak

meminta kepada orang secara mendesak. =<( #l a:oroh 273>.

Ketia ! Diutama.an .era"at de.at terle"i# da#ulu

(ecara kh!s!s mem%erikan sedekah kepada ka!m kera%at memp!n'ai ke!tamaan

ganda) se%agaimana diis'aratkan dalam hadits ,as!l!llah (#W) %elia! %ersa%da *

??(edekah kepada orang miskin mendapatkan sat! pahala) sedangkan sedekah

kepada kera%at mendapatkan d!a pahalaJ pahala %ersedekah dan pahala

%ersilat!rahim.?? =, #t&$irmidBi>. Irang 'ang terdekat %agi kita lainn'a adalah para

tetangga kita. (edekah kita semestin'a "!ga diprioritaskan %agi para tetangga)

 "angan sampai kita termas!k dalam gam%aran sa%da ,as!l!llah (#W * !kanlah

orang 'ang %eriman %agi orang 'ang ken'ang per!tn'a) sedangkan tetanggan'a

kelaparan hingga tampak t!lang r!s!kn'a.= ,. !khari>

#khirn'a) marilah kita %er!saha !nt!k menghiasi hari&hari dengan sedekah 'ang

memen!hi setiap ada% dan an"!ran s'ariat) agar sedekah kita le%ih %ernilai %arokah.

(elamat %ersedekah. Wallah! a?lam %isshowa%.

Materi .e&2 ! Ramad#an dan Et-s Ker'a

#lhamd!lillah) segala p!"i han'a kepada #llah (W$. -ita %ers'!k!r hingga hari ini

di%eri kek!atan dan kesempatan !nt!k men"alani hari&hari ,amadhan dengan pen!h

amal ke%aikan. (holawat dan salam kepada ,as!l!llah (#W na%i "!n"!ngan kita

sem!a) 'ang mengisi ,amadhan dengan sepen!h amal 'ang %erkah. em%erikan

contoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

Kaum muslimin !ang berbahagia ...

an!sia 'ang ter%aik adalah 'ang paling %ermanfaat %agi 'ang lainn'a. -arenan'a)

slam senantiasa memotiasi !matn'a !nt!k ter!s %ersemangat dalam %eker"a dan

%er!saha. (etiap m!slim har!s %er!saha !nt!k mandiri) tidak mem%e%ani orang lain)

apalagi dengan meminta&minta setiap saat. eker"a dalam slam %!kan han'a

sekedar memen!hi ke%!t!han) tetapi "!ga %agian dari pelaksanaan i%adah 'ang

melahirkan kem!liaan. ari O!%air %in #wwam) ,as!l!llah (#W %ersa%da * 5ika

salah seorang dari kalian pergi mem%awa kapakn'a) lal! datang mem%awa seikat

ka'! %akar di p!ngg!ngn'a) lal! ia men"!aln'a hingga #llah men'elamatkann'a darikehinaan. aka 'ang demikian it! "a!h le%ih %aik dari ia meminta&minta pada orang

lain. =, !khori>

Page 40: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 40/56

40

Pertama ! Kemis.inan mem"uat lema# dalam aama/

 ang dimaks!d disini adalah ketidaksemp!rnaan dalam men"alankan i%adah agama.

-arena s'ariat slam "!ga mengan"!rkan ragam macam i%adah 'ang memerl!kan

harta dalam memen!hin'a) seperti * i%adah ha"i) men'ant!ni anak 'atim)

mem%ang!n mas"id. #rtin'a) ia tidak mendapatkan kesempatan ik!t men!ai pahala

dari ragam i%adah harta 'ang terse%!t.

Kedua ! Lema# dalam a.al,

karena seorang 'ang terlampa! fakir akan mem!satkan pikiran dan perhatiann'a

pada ke%!t!han makan dan min!mn'a sa"a. ang ada dalam %enak dan kiran han'a

!saha apa 'ang har!s dilak!kan agar %isa memakan ses!ap nasi keesokan harin'a .

a n'aris tidak p!n'a wakt! !nt!k mengasah otak) melatih akal) ata! setidakn'a

menghadiri ma"elis&ma"elis ilm!. nilah 'ang pada "angka wakt! 'ang lama akan

melemahkan da'a kir dan kemamp!an akal seseorang.

Ketia ! Ke?i"a?aan 0er.uran )

aki%atn'a orang akan meremehkan dan pada saat 'ang sama) ia tidak %isa dengan

m!dah melak!kan dakwah amar makr!f nahi m!nkar pada orang&orang disekitarn'a.

ara tetangga dan kera%at han'a akan menci%irkan m!ka sa"a ketika ia %er!saha

mendakwahi mereka. al ini tent! men"adi ker!gian 'ang l!ar %iasa %agi seseorang

'ang %ersemangat dalam %erdakwah.

nilah 'ang har!s kita sadari %ersama) menanamkan semangat ker"a se"ak dini dan

me'akinkan %ahwa peker"aan pada hakikatn'a adalah se%!ah i%adah) 'ang %!kan

han'a %er%!ah pahala tetapi "!ga mengg!g!rkan dosa&dosa. ,as!l!llah (#W

%ersa%da * arang siapa 'ang sore hari d!d!k kelelahan lantaran peker"aan 'ang

telah dilak!kann'a) maka ia dapatkan sore hari terse%!t dosa&dosan'a diamp!ni oleh

#llah (W$. =,. $ha%rani>

(etelah semangat dalam %eker"a) tent! sa"a slam "!ga mengingatkan kita agar

men"aga s!m%er penghasilan kita han'a dari 'ang halal sa"a. egit! %an'ak riwa'at

'ang mengingatkan kita tentang %aha'an'a penghasilan 'ang haram. C!k!plah

kisah para istri salaf!s sholeh ini mengingatkan kita) dimana mereka senantiasa

%erpesan pada sang s!ami saat melepasn'a %eker"a * kami & anak istrim!& sangg!p

menahan lapar) tapi kami tak pernah sangg!p menahan api neraka) karenan'a

carilah reBeki 'ang halal s!amik! . (elamat %eker"a dan semoga %erkah. Wallah!

a?lam %isshowa%.

Materi .e& ! 0aaimana Mena.#iri Ramad#an

Page 41: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 41/56

41

!nt!k men'am%!t le%aran 'ang tengah dinanti. er%agai adat tradisi 'ang mengitari

sep!tar id!l tri p!n m!lai %erm!nc!lan di sana&sini.

(etiap m!slim di !"!ng ramadhan mendapati dirin'a pada d!a dilema 'ang selal!

%er!lang setiap tah!nn'a. -ita pasti %ersedih karena akan kehilangan moment!m

pahala dan ke%erkahan 'ang %erlipat&lipat di %!lan ramadhan) nam!n pada saat

'ang sama kita "!ga har!s %ergem%ira dengan datangn'a hari ra'a d!l Hitri. ari

#is'ah ra) ,as!l!llah (#W %ersa%da tentang ke%ahagiaan di hari ra'a *

(es!ngg!hn'a setiap ka!m it! memp!n'ai hari ra'a) dan s!ngg!h inilah hari

kegem%iraan %agi kita =, !khori>.

(etidakn'a ada tiga hal 'ang %isa dilak!kan seorang m!slim di akhir ramadhan) agar

%isa tetap optimal dalam men!t!p ramadhan) sekalig!s mempersiapkan

ke%ahagiaan 'ang s'ar? di hari ra'a nanti J

Pertama ! 0erusa#a teta+ isti1-ma# dan "ersunu#&sunu# dalam

i"ada#/

,as!l!llah (#W senantiasa meningkatkan i%adahn'a di akhir ,amadhan. elia! "!ga

men"alankan s!nnah ?tikaf & %erdiam diri di mas"id !nt!k %eri%adah & selama sep!l!h

hari 'ang terakhir. ari #is'ah ra) ia %erkata * adalah Aa%i (#W ketika mas!k sep!l!h

hari 'ang terakhir =,omadhon>) menghid!pkan malam) mem%ang!nkan istrin'a) dan

mengikat sar!ngn'a =, !khori dan !slim>. ni adalah se%!ah is'arat kh!s!s dari

,as!l!llah (#W %agi kita tentang %agaimana sehar!sn'a mengakhiri ramadhan. 5a!h

dengan 'ang se%agian %esar dilak!kan oleh ka!m m!slimin di hari&hari ini) 'ait!

meninggalkan tarawih dan tilawah !nt!k ik!t %er"!%el di

p!sat per%elan"aan dan toko&toko pakaian. ,amadhan %el!mlah !sai) tetapi %an'ak

'ang mengakhiri ramadhan se%el!m wakt!n'a.

i akhir ,amadhan ini) hendakn'a seorang m!slim se"enak melak!kan peren!ngan

diri. erm!hasa%ah agar hati ini tidak merasa som%ong dengan %an'ak i%adah 'ang

telah dilak!kan) tapi "!str! ter!s mawas diri dan %erharap agar p!asa dan amal

i%adah lainn'a selama ,amadhan ini %enar&%enar diterima di sisi #llah (W$.

endaklah kita meren!ngi sa%da ,as!l!llah (#W * etapa %an'ak orang 'ang

%erp!asa) tapi tidak mendapatkan dari p!asan'a kec!ali han'a rasa lapar. an

%etapa %an'ak orang 'ang sholat malam) tapi tidak mendapatkan dari sholatn'a

kec!ali han'a %egadang =, %n! a"ah K al&akim>

Kedua ! Meneluar.an 7a.at tra# denan i.#las dan te+at ?a.tu

ari %n! #%%as ra * ,as!l!llah (#W mewa"i%kan Bakat trah se%agai pen'!cian %agi

orang 'ang %erp!asa dari kesia&sian dan per%!atan ke"i) dan "!ga se%agai makanan

%agi ka!m miskin. arang siapa 'ang men!naikann'a se%el!m sholat =ied> maka it!

Page 42: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 42/56

42

sekalig!s sarana %er%agi ke%ahagiaan di hari ra'a d!l Hitri. engan pemahaman

'ang %aik tentang Bakat trah) maka ins'a #llah kita akan men"alankan %enar&%enar

dengan keikhlasan) dan "!ga tepat pada wakt!n'a ses!ai 'ang dis'ariatkan slam.

Ketia ! Menin.at.an Syiar Idul 9itri, dan "u.an se.edar men'aa tradisi/

ari ra'a d!l Hitri adalah salah sat! s'iar dalam agama slam. -arenan'a) s!dah

sepat!tn'a seorang m!slim men'am%!tn'a dengan kegem%iraan dan

mengag!ngkann'a. #llah (W$ %errman dalam #l&<!r?an * dan %arangsiapa

mengag!ngkan s'i?ar&s'i?ar =agama> #llah) aka (es!ngg!hn'a it! tim%!l dari

ketakwaan hati =<( #l&a" 32>

,as!l!llah (#W dalam haditsn'a %an'ak men!n"!kkan esensi hari ra'a d!l Hitri

se%agai se%!ah s'iar 'ang har!s disemarakkan. (alah sat! wanita shaha%at)

#thi''ah ra %erkata * -ami diperintahkan s!pa'a kel!ar pada hari ra'a) sehingga

kami mengel!arkan gadis&gadis perawan dari pingitann'a dan mengel!arkan wanita&

wanita haid. ereka %erada di %elakang orang %an'ak) ik!t %ertak%ir dan %erdoa

%ersama 'ang lainn'a karena mengharap %erkah dan kes!cian hari terse%!t =,

!khori K !slim >. ,iwa'at di atas men!n"!kkan dengan "elas %agaimana gam%aran

s'iar d!l Hitri 'ang har!s disemarakkan dengan optimal) diik!ti dan dira'akan oleh

segenap ka!m m!slimin.

ndonesia ka'a akan tradisi men'am%!t le%aran. ari m!lai tradisi m!dik) pakaian

%ar!) hingga aneka hidangan di hari ra'a akan sangat men'i%!kkan wakt! kita

men"elang hari ra'a.$ent! sa"a sem!a it! akan tetap %erharga dalam pandangan

slam) "ika kita meniatkann'a !nt!k meningkatkan s'iar hari ra'a) %!kan sekedar

men"aga tradisi apalagi sarana %ermewah&mewahan dan !n"!k diri. #dalah penting

sekali !nt!k mel!r!skan niat di saat&saat seperti ini. #kan sangat %er%eda antara

mereka 'ang m!dik sekedar men"aga tradisi) dengan mereka 'ang memahami dan

mengha'ati silat!rahmi se%agai salah sat! amalan ter%aik dalam agama ini. er%eda

p!la mereka 'ang mem%eli pakaian %ar! agar dip!"i&p!"i) dengan mereka 'ang

meniatkan mengik!ti an"!ran ,as!l!llah (#W !nt!k memakai 'ang ter%aik di hari

tri. (es!ngg!hn'a setiap amal %ergant!ng pada niatn'a. ari&hari ini kita akan

%an'ak di!"i masalah niat dan keikhlasan.

#khirn'a) semoga #llah (W$ mem%erikan kek!atan pada kita !nt!k mamp! men!t!p

,amadhan tah!n ini dengan ihsan) serta men'am%!t dan mengisi d!l Hitri dengan

kegem%iran 'ang %ernilai di sisi #llah (W$. (e%!ah kegem%iraan 'ang di"an"ikan oleh

,as!l!llah (#W * agi orang 'ang %erp!asa ada d!a kegem%iraan) kegem%iraan

ketika %er%!ka = %!ka p!asa dan saat d!l Hitri> dan kegem%iraan saat %ertem! $!han

mereka = , !khori KJ !slim>. Wallah! a?lam %isshowa%.

Materi .e&) ! Ramad#an 0ulan Penin.atan Ilmu $"aian

Page 43: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 43/56

43

Kaum muslimin !ang berbahagia...

-en'ataan se"arah dan "!ga pengamatan di sekitar kita telah men'imp!lkan dengan

sederhana %ahwa J ilm! meng!%ah seseorang men"adi le%ih m!lia. -esimp!lan

sederhana ini se"alan dengan %an'ak dalil dalam #l&<!ran ma!p!n #s&(!nnah .

an'ak dalil na:li 'ang meng!atkan kem!liaan seseorang karena ilm!n'a. ari kita

teliti sat! per sat!) mengapa ilm! mem%!at kita "adi m!lia d!nia dan akhirat.

Pertama ! Karena Alla# S:T mem"eda.an dan menan.at dera'at -ran

yan "erilmu

#llah (W$ %errman * -atakanlah* #dakah sama orang&orang 'ang mengetah!i

dengan orang&orang 'ang tidak mengetah!iD (es!ngg!hn'a orang 'ang %erakallah

'ang dapat menerima pela"aran. =<( aB&O!mar 9 >

Hirman #llah (W$ * #llah akan meninggikan orang&orang 'ang %eriman di antaram!

dan orang&orang 'ang di%eri ilm! pengetah!an %e%erapa dera"at. dan #llah aha

mengetah!i apa 'ang kam! ker"akan. =<( #l&!"adalah a'at 11>

%n! #%%as ra mengomentari a'at di atas dengan mengatakan * $ingkatan para

!lama di%anding orang m!kmin %iasa adalah le%ih tinggi se%an'ak 700 dera"at)

dimana diantara sat! dera"at ke dera"at setelahn'a adalah sama dengan "arak ;00

tah!n per"alanan E

Kedua ! Karena -ran yan "erilmu senantiasa di'adi.an ru'u.an

#llah (W$ %errman * aka %ertan'alah kepada orang 'ang memp!n'ai

pengetah!an "ika kam! tidak mengetah!i) =<( an&Aahl 43>

(eorang 'ang %erilm! s!ka ata! tidak pasti men"adi tempat orang %ertan'a dan

mer!"!k kepadan'a ketika mendapat se%!ah permasalahan. -arena it!) mereka

senantiasa menempatkan para !lama) g!r! dan !stadB pada ked!d!kan 'ang m!lia.

ni adalah %!kti n'ata %ahwa ilm! "!ga mem%!at orang m!lia %!kan C!ma di akhirat

sa"a.

Ketia ! Karena ilmu adala# satu&satunya ?arisan Na"i

ari #%! arda?) ,as!l!llah (#W %ersa%da * an ses!ngg!hn'a !lama it! pewaris

para na%i) dan ses!ngg!hn'a para na%i it! tidak pernah mewariskan dinar dan tidak

p!la dirham) tetapi mereka mewariskan ilm!. aka %arang siapa mengam%iln'a)

s!ngg!h telah mengam%il %agian 'ang %esar . =, $irmidBi) #hmad dan %n! a"ah>

 $idak ada kerag!an %ahwa man!sia term!lia adalah para na%i. -em!liaan mereka

diwariskan melal!i ilm! agama. ara !lama 'ang mengam%iln'a p!n %erhak

mendapatkan kem!liaan it!. aka dera"at mereka p!n naik mem%!m%!ng tinggi di

akhirat nanti) se"a"ar dengan para na%i dan s'!hada E ari Gtsman %in #Qan ra)

Page 44: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 44/56

44

engapa orang ?alim =%erilm!> tern'ata memp!n'ai ke!tamaan 'ang le%ih m!lia

di%andingkan orang 'ang ra"in i%adah D ogika sederhana kita akan men"awa%n'a.

(eorang %erilm! sholat s!nnah d!a rekaat. ia %erw!dh! dengan %enar) sholat

dengan %enar dan kh!s'!k) mengetah!i s'arat) r!k!n dan hal&hal 'ang mer!sak

i%adahn'a. (ementara ada 'ang lainn'a 'ang gemar sholat hingga delapan %ahkan

d!a %elas rekaat setiap malamn'a) tetapi tidak memahami %acaann'a) tidak

mengetah!i ada%) s'arat dan r!k!nn'a) kira&kira 'ang mana 'ang le%ih m!lia

amalann'a D

(emoga #llah (W$ mem!dahkan kita dalam meningkatkan ilm! agama dan

men"alankann'a dengan %aik dan isti:omah. Wallah! a?lam %isshowa%

Materi .e&) ! Ramad#an 0ulan Penin.atan Ilmu $"aian)*

#lhamd!lillah) segala p!"i han'a kepada #llah (W$. -ita %ers'!k!r hingga hari ini

di%eri kek!atan dan kesempatan !nt!k men"alani hari&hari ,amadhan dengan pen!h

amal ke%aikan. (holawat dan salam kepada ,as!l!llah (#W na%i "!n"!ngan kita

sem!a) 'ang mengisi ,amadhan dengan sepen!h amal 'ang %erkah. em%erikan

contoh kepada kita %eragam amal 'ang dis'ariatkan dalam ,amadhan 'ang m!lia.

(emoga kita mamp! menir! dan men"alankann'a.

Kelima ! Karena ilmu mem"uat .ita ta.ut +ada Alla# S:T

#llah (W$ %errman * (es!ngg!hn'a 'ang tak!t kepada #llah di antara ham%a&

ham%a&A'a) han'alah para !lama.. =<( Haathir 28>

lm! men"adikan para !lama tak!t kepada #llah (W$. !kan han'a ilm! agama ata!

s'ariah) tetapi sem!a ilm! ke%aikan %erasal dari #llah sehingga mereka 'ang

mendalamin'a semestin'a %isa merasakan keag!ngan dan ke%esaran #llah (W$)!nt!k kem!dian le%ih tak!t kepada&A'a. lm! a:idah mem%!at orang mengenal #llah

(W$ dari dalil&dalil na:li dalam #l&<!ran dan adits) tentang sifat #llah (W$)

ke%esaran dan kek!asaan&A'a. lm! Hi:h mem%!at orang terkag!m&kag!m dan

mengak!i ke%esaran #llah 'ang telah menciptakan s'ariat 'ang %egit! semp!rna

dan komprehensif) tidak ada tandingann'a dengan h!k!m %!atan man!sia E egit!

p!la mereka 'ang mempela"ari ilm! kedokteran) sika) %iologi %ahkan matematika)

akan mengag!mi ke%esaran #llah (W$ melal!i a'at&a'at ke%esaran #llah (W$ 'ang

%egit! %an'ak terse%ar di alam ra'a ini J tentang fase penciptaan man!sia) tentang

pengat!ran alam semesta) tentang anatomi hewan dan t!m%!han) tentang mineral

s!m%er da'a alam dan seter!sn'a dan seter!sn'a. (em!a menceritakan denganl!gas dan "!"!r tentang ke%esaran #llah (W$. aka la'aklah "ika para !lama dan

il h l h " di li t k t k d #ll h (W$

Page 45: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 45/56

4;

karena ia adalah orang 'ang paling tak!t pada #llah (W$. -etika ia %erm!amalah

maka ia mengetah!i 'ang halal dan haram) maka tidak sekeratp!n harta haram

mas!k dalam t!%!hn'a dan t!%!h anak istrin'a. ahkan ketika ia mendapat !"ian

dari #llah (W$) %aik 'ang %er!pa kenikmatan seperti J keka'aan) pangkat "a%atan

ata! 'ang %er!pa kes!sahan) seperti J sakit) m!si%ah) kematian dan co%aan ) maka

ia menghadapi sem!a it! dengan s'!k!r ata!p!n sa%ar. ('!k!r dan

(a%ar adalah s!m%er ke%aikan 'ang menak"!%kan) tidak dimiliki kec!ali orang 'ang

%eriman dan %erilm!.

ari (!hai% %in (inan ra) ,as!l!llah (#W %ersa%da * (!ngg!h mengag!mkan

!r!san ka!m m!kmin) sem!a !r!sann'a adalah %aik %agin'a. an ke%aikan ini

han'a dimiliki orang m!kmin. 5ika mendapat kesenangan ia %ers'!k!r dan it! %aik

%agin'a.5ika mendapat m!si%ah ia %ersa%ar dan hal it! "!ga %aik %agin'a E =,

!slim>

Ketu'u# ! Karena ilmu yan "erman4aat men'adi +a#ala yan terus menalir#ina .iamat

ari #%! !rairah ,as!l!llah (#W %ersa%da * (em!a amal man!sia terp!t!s

=pahalan'a> setelah kematiann'a) kec!ali tiga perkara * sedekahn'a) ilm! 'ang

%ermanfaat dan anak shalih 'ang mendoakann'a = , !slim>

-em!liaan orang 'ang %erilm! ter!s %erlan"!t hingga hari kiamat) meski "asadn'a

telah men'at! dengan tanah. al ini %erlak! !nt!k sel!r!h ilm! ke%aikan 'ang

%ermanfaat tanpa terkec!ali. isaln'a seseorang mahasiswa dengan ilm! elektronika

'ang ia dapat di perk!liahann'a) p!lang ke desan'a 'ang terpencil dan merintis

pem%angkit listrik kecil&kecilan pada s!ngai tepi desan'a. a %erhasil dan warga desa

s!ka cita men'am%!tn'a. $idak c!k!p han'a it!) tern'ata warga desa tetangga p!n

tertarik mengik!tin'a dan segera %ela"ar darin'a. -em%ali ia menga"arkan) %erhasil)

dan diik!ti oleh 'ang lainn'a. emikian seter!sn'a dan ke%aikan it! ter!s diik!ti oleh

'ang lainn'a. %aratn'a sistem !lti eel arketing) maka sang mahasiswa tern'ata

ter!s mendapat point dari leel di %awah 'ang mengik!ti ilm! ke%aikann'a) %ahkan

hingga ia meninggal nantin'a.

(istem pahala karena ilm! ke%aikan 'ang %ermanfaat adalah legal dan

dis'ariatkan dalam slam. ari 5arir %in #%d!llah ra) ,as!l!llah (#W %ersa%da *

arang siapa 'ang mens!nnahkan =mem!lai> dalam slam s!nnah 'ang %aik) maka

%agi dia pahalan'a dan pahala orang 'ang menger"akann'a setelah it!) tanpa

meng!rangi pahala mereka sedikitp!n = , !slim>

Kedela+an ! Karena -ran yan "erilmu diminta.an am+unan -le# semua

ma.#lu. 

Page 46: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 46/56

46

men'iksa %inatang) mene%ang pepohonan) mer!sak alam) dan seter!sn'a. (ehingga

wa"ar ketika kem!dia mereka memintakan amp!nan pada #llah (W$ %agi orang 'ang

%erilm!.

Kesem"ilan ! Karena Alla# S:T, +ara malai.at, +en#uni lanit dan "umi

"ers#ala?at mend-a.an +ara +ena'ar ilmu .e"ai.an

ari #%! Gmamah ra) ,as!l!llah (#W %ersa%da * (es!ngg!hn'a #llah (W$ dan para

malaikat&A'a) pengh!ni langit dan %!mi) %ahkan sem!t dilo%angn'a) %ahkan "!ga

ikan) sem!an'a %ershawalat L mendoakan orang 'ang menga"arkan ilm! ke%aikan =

, $irmidBi) ia mengatakan * adits asan >

arangkali ini adalah kem!liaan di atas kem!liaan makhl!k %ernama man!sia. Irang

%erilm! 'ang mendapatkan kem!liaan tak terhingga it!. a'angkan sa"a) (ang -holi:

dan makhl!k&A'a sem!a %ershalawat dan mendoakan !nt!kn'aE engharapkan

ke%aikan dan kem!liaan it! senantiasa ada pada orang 'ang %erilm! hingga akhir

ha'atn'a E

#khirn'a) semoga #llah (W$ mem!dahkan niatan kita dalam meningkatkan keilm!an

kita) kh!s!sn'a pada %!lan ,amadhan 'ang m!lia) wallah! a?lam %isshowa%.

Materi .e&)) ! Ramad#an 0ulan U.#u?a#

(egala p!"i han'alah %agi #llah semata) sholawat dan salam semoga senantiasa

terc!rah pada na%i "!n"!ngan kita * !hammad (#W) 'ang senantiasa kita harap

s'afaatn'a pada hari kiamat kelak. egit! p!la kepada para saha%at dan kel!arga

%elia! 'ang m!lia) serta sel!r!h pengik!t risalahn'a hingga akhir nanti.

aum muslimin yang dirahmati Allah !*+ 

slam se%agai agama rahmat %agi sel!r!h !mat man!sia) se"ak awal telah

menga"arkan %!da'a persat!an. !kan sa"a dalam koridor sesama ka!m m!sliminata! 'ang %iasa dise%!t dengan !kh!wah islami'ah) tetapi "!ga dalam konteks

mas'arakat %er%angsa dan %ernegara. ahkan dalam se"arah dan realitas terkini p!n

akan m!dah kita tem!kan) %ahwa se"atin'a persat!an !mat mem%erikan kontri%!si

%esar dalam menam%ah k!alitas persat!an %angsa. #"aran slam melal!i #l&<!ran

dan (!nnah %an'ak mem%erikan inspirasi %agi ka!m m!slimin !nt!k

mengaplikasikan %!da'a persat!an dalam men"alani kehid!pann'a.

(etidakn'a ada tiga aplikasi a"aran slam 'ang %erkaitan erat dengan !pa'a men!"!

persat!an 'ang le%ih k!at) %aik sesama ka!m m!slimin secara kh!s!s) ma!p!n

se%agai %agian !t!h dari mas'arakat ndonesia. $iga aplikasi dari a"aran persat!andalam slam terse%!t adalah *

Page 47: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 47/56

47

mem%!ka diri !nt!k %erga!l dengan mas'arakatn'a. a har!s men"adi 'ang pertama

men'adari %ahwa keragamaan s!k!) %!da'a dan %ahasa adalah kepastian %ahkan

men"adi s!nnat!llah tersendiri. a har!s memper%an'ak relasi) kenalan) dan "aringan)

karena %isa "adi dari sit!lah ia mendapatkan pel!ang %er%agi ke%aikan le%ih %an'ak

lagi.

Kedua ! Salin mema#ami "ert-leransi

#"aran ked!a 'ang %erkaitan dengan %!da'a persat!an adalah sikap saling

memahami dan %ertoleransi. (etiap indiid! memp!n'ai kele%ihan dan kelemahan)

%egit! p!la k!mp!lan indiid!) organisasi) lem%aga %ahkan "!ga s!k! dan ras

sekalip!n. alam slam) kelemahan it! !nt!k dipahami) %!kan malah dieksplorasi

dan di"adikan %ahan kritikan) celaan 'ang tak pernah k!n"!ng !sai. 5ika han'a

sekedar mengenal tanpa %er!saha memahami dan %ertoleransi) maka persat!an

dalam skala apap!n han'a men"adi impian 'ang semakin men"a!h. slam

mengingatkan kita !nt!k saling memahami dan %ertoleransi) diantaran'a melal!i

larangan saling mencela dan menghina. #llah (W$ %errman * "anganlah se%!ah

ka!m merendahkan ka!m 'ang lain) %oleh "adi mereka ='ang direndahkan> it! le%ih

%aik dari mereka. =<( !"!rot 11>

Tia ! Salin "e.er'a sama dan "ersineri

(etelah saling mengenal dan memahami) maka a"aran slam men'emp!rnakan

%!da'a persat!an dengan memerintahkan !nt!k saling %eker"a sama dan %ersinergi.

#llah (W$ %errman * / dan tolong&menolonglah kam! dalam =menger"akan>

ke%a"ikan dan takwa. = aidah 2>. Wila'ah ker"a sama 'ang ditawarkan dalam a'at

di atas sangat l!as cak!pann'a. mam <!rt!%i dalam tafsirn'a men!kil !ngkapan

mam awardhi * %ahwa al&%ir =ke%a"ikan> adalah keridhoan man!sia secara !m!m)

sedangkan ?at&ta:wa? adalah keridhoan #llah (W$. alam %ahasa sederhanan'a)

seorang m!slim diperintahkan !nt!k saling %eker"asama) %aik dalam lapangan

ke%aikan 'ang !niersal =keman!siaan> ma!p!n ke%aikan dalam kacamata s'ariah.

isinilah kita perl! men'adari sepen!hn'a) %ahwa pada saat seorang m!slim %eker"a

sama dalam menger"akan se%!ah ke%aikan 'ang %ersifat !m!m = kemas'arakatan

dan ke%angsaan> maka se"atin'a ia sedang men"alankan amanat a"aran slam.

#khirn'a) "ika ketiga langkah di atas mamp! di"alankan dengan %aik oleh seorang

m!slim) ins'a #llah akan mendatangkan persat!an 'ang le%ih k!at dan indah dalam

setiap tataran kehid!pan. (emoga kita sem!a mamp! men"alankann'a. Wallah!

a?lam %isshowa%.

Materi .e&)( ! Hi.ma# 0e+erian $Mudi.*

Page 48: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 48/56

48

isan!l #ra% men"elaskan * %epergian dinamakan safar) karena dengan %epergian

seorang m!sar akan dikenali akhlakn'a sehingga akan "elas sifat&sifat 'ang

tersem%!n'i dalam diri mereka . #dap!n dalam istilah :h) kata ?safar? diartikan

dengan * kel!ar %epergian meninggalkan kamp!ng halaman dengan maks!d men!"!

s!at! tempat dengan "arak tertent! 'ang mem%olehkan seseorang 'ang %epergian

!nt!k men:ashar sholat.

#ktitas %epergian se"atin'a adalah moment!m %agi seseorang !nt!k meningkatkan

iman dan ketakwaann'a) selain it! "!ga menam%ah "aringan) pela"aran dan

pengalaman dalam kehid!pan ini. erik!t %e%erapa hikmah dari aktitas safar 'ang

sela'akn'a kita ren!ngkan se%el!m melak!kan per"alanan *

Pertama ! Menin.at.an Rasa Syu.ur .e+ada Alla# S:T/

-arena a&lah 'ang men"adikan %!mi terhampar dan men!nd!kkan la!tan sehingga

%isa dilewati oleh man!sia. #pa "adin'a "ika sel!r!h perm!kaan %!mi adalah %!kit

dan lem%ah 'ang ter"al D #ta! la!tan sel!r!hn'a adalah sam!dera dengan

gelom%ang %esarn'a 'ang men"!lang tinggi D. #llah (W$ %errman dalam kita%&A'a

'ang m!lia *

ialah ang men"adikan %!mi it! m!dah %agi kam!) maka %er"alanlah di segala

pen"!r!n'a dan makanlah se%ahagian dari reBeki&A'a =<( #l&!lk 1;>

an ang menciptakan sem!a 'ang %erpasang&pasang dan men"adikan !nt!km!

kapal dan %inatang ternak 'ang kam! t!nggangi. (!pa'a kam! d!d!k di atas

p!ngg!ngn'a kem!dian kam! ingat nikmat $!hanm! apa%ila kam! telah d!d!k di

atasn'aJ dan s!pa'a kam! meng!capkan) aha (!ci $!han 'ang telah

men!nd!kkan sem!a ini %agi kami padahal kami se%el!mn'a tidak mamp!

meng!asain'a = <( O!hr!f 12&13>

Kedua ! Menam"a# teman, saudara dan mem+erluas re'e.i

#llah (W$ menciptakan man!sia dalam %er%agai ragam "enis s!k!) %angsa dan

%ahasa !nt!k saling mengenal sat! sama lainn'a =ihat * <( al&!"!rot 11>. $erle%ih

%agi seorang m!slim 'ang telah diikat dengan kesat!an akidah) semestin'a le%ih

%ersemangat !nt!k mengenal ka!m m!slimin di %elahan %!mi lainn'a. -arenan'a

se%!ah per"alanan adalah aktitas 'ang %erkah "ika diniatkan !nt!k menam%ah

sa!dara dan teman.

(elain menam%ah teman) aktitas %epergian "!ga akan menam%ah re"eki tersendiri.

ahkan s!dah men"adi ke%iasaan se"ak "aman d!l!) %agaimana man!sia saling

%epergian ke s!at! tempat ke tempat lainn'a !nt!k t!"!an kh!s!s %erdagang.

#langkah indahn'a #l&<!ran ketika menggam%arkan ke%iasaan orang <!ra's se"ak

Page 49: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 49/56

49

Ketia ! Menam"il +ela'aran dan menam"a# +enalaman dalam .e#idu+an

alam aktitas %epergian kita akan melewati %an'ak tempat 'ang terkadang

memp!n'ai %an'ak peristiwa dan rekaman se"arah 'ang penting !nt!k kita

ren!ngkan. (etiap tam%ahan kisah dan peristiwa %agi seorang %eriman har!s

men"adi %ekal %agi dirin'a dalam melangkah meniti kehid!pann'a 'ang akan datang.

Contoh sederhana sa"a J terkadang di tepi "alan kita melihat ada mon!men mo%il

kor%an kecelakaan 'ang s!dah tidak %er%ent!k lagi. aka dengan otomatis hal

terse%!t mem%!at kita %eristighfar dan memperlam%at la"! kendaraan) le%ih %erhati&

hati dalam menemp!h per"alanan selan"!tn'a.

#llah (W$ telah mengingatkan tentang an"!ran mengam%il pela"aran dan setiap

per"alanan kita * aka apakah mereka tidak %er"alan di m!ka %!mi) lal! mereka

memp!n'ai hati 'ang dengan it! mereka dapat memahami ata! memp!n'ai telinga

'ang dengan it! mereka dapat mendengarD -arena ses!ngg!hn'a %!kanlah mata it!

'ang %!ta) tetapi 'ang %!ta) ialah hati 'ang di dalam dada =<( #l a"" 44>

Keem+at ! Melati# .esa"aran dan menem+a a.#la. .ita

,as!l!llah (#W %ersa%da * (afar adalah potongan =%agian> dari aBa%) 'ang

menahan seorang dari makanan) min!man dan tid!rn'a ='ang n'aman> =, !khori

dan !slim>. adits di atas men"elaskan secara !m!m seorang 'ang %epergian akanmendapatkan %an'ak kes!karan dan ketidakn'amanan. eninggalkan kel!arga dan

tempat 'ang telah ia tinggali dengan %etah mem%!t!hkan se%!ah kesa%aran. i

dalam safar p!n terkadang ditem!kan ham%atan 'ang %eragam) dan sem!an'a

men!nt!t hati 'ang lapang pen!h kesa%aran. Contoh sa"a fenomena di negara kita

saat m!dik le%aran) gam%aran safar 'ang %erat %egit! "elas terpampang di depan

mata) %aik 'ang lewat !dara) la!t apalagi angk!tan darat. enarlah kata %n!

!ndBir di atas) %ahwa safar akan men!n"!kkan watak asli seseorang. -arenan'a)

Gmar %in -hoto% tidak memperca'ai rekomendasi seorang saha%at 'ang han'a

melihat seseorang kh!s'!k di mas"id) tapi %el!m pernah melak!kan per"alanan

%ersama.

Kelima ! Menda+at.an "er"aai .e"er.a#an dalam i"ada#

ikmah 'ang terakhir dalam safar adalah mendapatkan keringanan dalam i%adah

dan ke!tamaan dalam doa. ,as!l!llah (#W %ersa%da* ada tiga doa 'ang tidak

dirag!kan lagi m!sta"a%n'a * doa orang t!a pada anakn'a) doa m!sar) dan doa

orang 'ang terBalimi =, #hmad>. (elain ke!tamaan di atas) dalam kita% kih "!ga

telah %an'ak di%ahas secara pan"ang le%ar %e%erapa keringanan dalam i%adah 'ang

kh!s!s !nt!k m!sar) misaln'a * mem%as!h kh!f dalam thoharoh) shalat :ashar dan

 "amak) %oleh %er%!ka saat ramadhan) dan g!g!rn'a

kewa"i%an sholat 5!mat. al&hal di atas memp!n'ai pem%ahasann'a tersendiri 'ang

pan"ang dan tidak %isa kami t!liskan secara detil disini.

Page 50: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 50/56

;0

(egala p!"i %agi #llah) al&alik #l&a::) #l&!%in) 'ang mem%erikan kita iman dan

ke'akinan. a #llah) limpahkan shalawat pada pemimpin kami !hammad) pen!t!ppara na%i dan ras!l) dan %egit! p!la pada kel!argan'a 'ang %aik) kepada para

saha%at pil!han) dan 'ang mengik!ti mereka dengan pen!h ihsan hingga hari

kiamat.

.S^II A  JI ^^^^ til ^lJj^ ^J) A I j^^j .*J +3 j

(egala p!"i %agi #llah) kita mem!"i&A'a dan meminta pertolongan) pengamp!nan)

dan pet!n"!k&A'a. -ita %erlind!ng kepada #llah dari ke"ahatan diri kita dan

ke%!r!kan amal kita. arang siapa mendapat dari pet!n"!k #llah maka tidak akan

ada 'ang men'esatkann'a) dan %arang siapa 'ang sesat maka tidak ada pem%eri

pet!n"!kn'a %agin'a. #k! %ersaksi %ahwa tidak ada $!han selain #llah dan %ahwa

!hammad adalah ham%a dan ,as!l&A'a. a #llah) semoga doa dan keselamatan

terc!rah pada !hammad dan kel!argan'a) dan saha%at dan siapa sa"a 'ang

mendapat pet!n"!k hingga hari kiamat.

i jjj j 5, ^ ^JJi .iji:; ^ i:*: Oi^ jJiiJ J^i

i s^ i AJ^^i-j^ ^;^ iJiii Oi A..-::,t3 'iii Si J Oi A^t

^3 i^i^ ^i^^ Aii^ 5^ ji^i .^ i^^^  jiL: ti^i til

iipi0^ 'i;.:Jj^ i;ido j0Li: *.:

Page 51: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 51/56

;1

#llah) c!rahkan sholawat dan salam %agi n'a dan kel!argan'a) 'ait! doa dan

keselamatan 'ang %erlimpah.

^ 'jjljlj 0Jjii 1J^i ^S^i2i Sjji 'jjiAJi jl;AJi iioo

(egala p!"i %agi #llah aha erkasa lagi aha engamp!n) 'ang men"adikan

pet!n"!k dan caha'a dalam slam 'ang l!r!s) a #llah sampaikanlah doa

keselamatan atas pemimpin kami !hammad) pen!t!p para na%i dan ras!l) dan "!ga

atas kel!argan'a 'ang m!lia dan para saha%at pilihan sem!an'a.

(egala p!"i %agi #llah 'ang meng!t!s ,as!l&A'a dengan pet!n"!k dan agama 'ang

%enar) !nt!k memenangkann'a di atas segala agama) wala!p!n orang m!s'rik

men'e%ar ke%encian. #k! %ersaksi %ahwa tidak ada $!han selain #llah dan %ahwa

!hammad adalah !t!san #llah a #llah / smoga keselamatan terlimpah atas

!hammad) kel!argan'a) dan para saha%at sem!a.

lit tJ^JJt til

^l5@5@5. r'^it'

(egala p!"i %agi #llah) teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas na%i dan

ras!l term!lia) "!ga atas kel!arga dan para saha%at) serta kepada 'ang mengik!ti

mereka dalam ke%enaran sampai hari kiamat.

i j j^ ^ i jS j ;:- jtl.j^ i ij-^i-^4 '^i -4i ^: *^

(egala p!"i %agi #llah 'ang telah mem%erikan an!gerah iman dan slam kepada kita.

-ita pan"atkan doa dan keselamatan atas makhl!k ter%aik) pemimpin kita na%i

!hammad dan kepada kel!argan'a dan para saha%at sem!an'a.

Page 52: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 52/56

;2

term!lia) ialah Aa%i kita & shallallah! ?alaihi wa salam& dan kel!argan'a) para

saha%at) para ta%i?in) dan 'ang mengik!ti mereka dengan %aik hingga hari kiamat

'iii 7 J Sf 5t A - t .ji^i Al" ^ i(-ijil ;it ^iJ/0^ AiJ J^i

(egala p!"i %agi #llah dengan p!"ian 'ang %an'ak se%agaimana a perintahkan) maka

%erhentilah kalian sem!a dari apa&apa 'ang telah ia larang dan peringatkan. #k!

%ersaksi %ahwa tidak ada $!han selain #llah ang aha -!asa lagi erkasa) dan ak!

%ersaksi %ahwa !hammad adalah ham%a&A'a dan ,as!l&A'a) pemimpin orang&

orang sholih. (emoga shalawat #llah dan salam&A'a terc!rah atasn'a) dan

kel!argan'a) "!ga para saha%at dan siapasa"a 'ang mengik!ti pet!n"!kn'a sampai

hari kiamat.

Page 53: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 53/56

;3

(egala p!"i %agi #llah) 'ang memerintahkan kita !nt!k %erpegang teg!h dengan tali

#llah) #k! %ersaksi %ahwa tidak ada $!han selain #llah sa"a tiada sek!t! %agin'a) dan

ak! %ersaksi %ahwa !hammad adalah ham%a dan ,as!l&A'a) tidak ada na%i setelah

dia. a #llah) %erkahilah !hammad dan kel!argan'a) para saha%at dan 'ang

mengik!ti pet!n"!kn'a

(egala p!"i %agi #llah) 'ang memerintahkan kita !nt!k %ersat! dan %erpegang teg!hkepada tali agama #llah 'ang kokoh.. a #llah) limpahkan doa dan keselamatan atas

!hammad dan kel!argan'a) serta para saha%atn'a sem!a.

(egala p!"i %agi #llah 'ang telah menerangi hati orang&orang 'ang %eriman dengan

ma?rifah) lal! hati mereka men"adi tenang dengan ta!hid. a #llah) semoga %erkahdan keselamatan terc!rah pada !hammad dan para saha%atn'a 'ang %eriman dan

menger"akan amal saleh) hingga hari 'ang di"an"ikan kelak.

iJii j^l A.-t3 '$ ^8;- iA^j 'iii Si 0 O' A.-t3 . j^^lAJl.Lj $ J^i

(egala p!"i %agi #llah) $!han semesta alam. #k! %ersaksi %ahwa tidak ada $!han

selain #llah sa"a tiada sek!t! %agi&A'a) dan ak! %ersaksi %ahwa !hammad adalah

Page 54: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 54/56

;4

tjA:(5 oi::^! Ai9 -;3(5 tAjil.^(5 Aii^^ Aii-jij(5 Ail6jjl tAJ .li ii 'SJ'^i Si AJI 'S of 

(egala p!"i %agi #llah 'ang telah mem!liakan kita dengan iman) dan mem%eri

pet!n"!k pada kita men!"! keag!ngan s'ariat&A'a) mem%erikah ke%ahagiaan kepadakita dengan mengik!ti ras!l&A'a 'ang term!lia. #k! %ersaksi %ahwa tidak ada $!han

selain #llah) sendirian tanpa sek!t! %agi&A'a) %aik dalam r!%!%i'ah&A'a) !l!hi'ah&

A'a) ma!p!n nama dan sifat&A'a) %egit! p!la kepada kel!argan'a) dan para saha%at

sel!r!hn'a.

Ji: lit oli.^t .l^tt3 olt;:Lji ^i"j

(egala p!"i %agi #llah 'ang langit dan %!mi&%!mi t!nd!k karena keag!ngan&A'a) a

#llah limpahkanlah %erkah dan keselamatan atas Aa%i !hammad) pen!t!p para

na%i dan ras!l) dan "!ga atas kel!arga %elia dan para saha%at 'ang ter%aik dan

kepada 'ang mengik!ti mereka dalam ke%enaran sampai hari kiamat.

.i^Si A^iiAJ &li^ ^iJi tO^>Ji j ^j-ili tOit jr j ^ji^i

tjl^^Si Ajl^^ti  A  J ^ipi jl^^li ^ip .^iJi tOl^i

Page 55: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 55/56

;;

(egala p!"i %agi #llah 'ang terp!"i dalam setiap wakt!) 'ang %erhak disem%ah segala

Baman) 'ang malaikat) man!sia dan "in t!nd!k pada keag!ngan&A'a. a #llah

limpahkanlah shalawat kepada "!n"!ngan kami !hammad na%i 'ang terpilih) dan

pada kel!arga dan para saha%atn'a 'ang ter%aik) dan kepada siapa sa"a 'ang

mengik!ti mereka dalam ke%enaran sampai hari kiamat ) dimana tidak ada lagi sinar

caha'a dan kica!an %!r!ng&%!r!ng

(egala p!"i %agi #llah 'ang telah mem%erikan nikmat kepada kita) dan men!nt!n

kita pada agama slam) dan men"adikan ,amadhan se%agai %!lan 'ang pen!h

%arokah dan rahmah %agi man!sia. an %ers'!k!rlah atas nikmat #llah seandain'a

kepada&A'a lah engka! %eri%adah dan s!pa'a engka! %er!nt!ng. a #llah) semoga

doa) keselamatan dan ke%erkahan terc!rah pada pemimpin para !t!san) dan "!ga

kepada kel!arga dan saha%at sekalian.

 JJ;;:! $! i"^ ^ii^ii iijj: i" 555  jt^i

'tii^j

(egala p!"i %agi #llah) $!han segala tempat dan segala Baman) tidak ada awal dari

w!"!d&A'a ata!p!n akhir ke%eradaan&A'a) dengan ilm!&A'a sama %agin'a hal 'ang

rahasia dan tersem%!n'i. a #llah limpahkan %erkah dan keselamatan pada

 "!n"!ngan kami) !hammad pen!t!p para Aa%i dan ras!l) dan kepada kel!arga dan

saha%at 'ang ter%aik sel!r!hn'a.

Page 56: Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

7/21/2019 Kumpulan Ceramah Ramadhan Singkat Dan Praktis3

http://slidepdf.com/reader/full/kumpulan-ceramah-ramadhan-singkat-dan-praktis3 56/56

;6

Sem-a "erman4aat

Hatta Syamsuddin, Lcwww.indonesiaoptimis.com

[email protected]

+6281329078646