Kritikan artikel jurnal

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kritikan artikel jurnal

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  1/16

  NORAZIAH BINTI ABDUL AZIZ

  TGA 110016

  TAJUK JURNAL:GANGGUAN FONOLOGI PADA

  ORANG PEKAK PEROLEHAN

  PENULIS: RAJA MASITTAH RAJA ARIFFIN

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  2/16

  Artikel bertajuk Gangguan fonologi pada

  orang pekak perolehan oleh Raja Masittah

  Raja Ariffin ( Dewan Bahasa Bil 8 Ogos 2000

  m/s 876-890)

  Artikel ini mengemukakan kajian kes tentang

  gangguan fonologi khususnya artikulasi yang

  dialami subjek yang pekak perolehanberakibat daripada hilang pendengaran

  berpunca dari demam panas.

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  3/16

  Gangguan Fonologi adalah kegagalanuntuk menggunakan bunyi-bunyi ujaranyang sesuai bagi usia individu dandialek yang digunakan.

  Terdapat empat jenis kesilapan utamaartikulasi menurut Mc Reynolds (1990)iaitu :

  Gangguan- menghasilkan bunyi yangberbeza daripada biasa

  Penggantian- menggantikan sesuatubunyi dengan bunyi yang lain

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  4/16

  Penyingkiran- menyingkirkan satu bunyidengan bunyi lain

  Penambahan- penambahan bunyi dalam satu

  kata

  (Boone 256-58)

  Selain daripada itu masalah artikulasi juga

  dikaitkan dengan masalah fonologi.Ia adalah

  mungkin disebabkan oleh masalah

  kefungsian.

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  5/16

  Pertuturan adalah bentuk ekspresi bahasa yangpaling biasa dan memerlukan koordinasi diantara alat artikulasi, pernafasan, dan suara.Pertuturan melibatkan simbol-simbol yang

  diwakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yangformal bertujuan untuk melahirkan idea danbertukar-bertukar fikiran (Abdul Rahim Talib,2007).

  Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi

  ynag dilahirkan daripada alatsebutan(articulator), ia merupakan kemahiranberinteraksi dalam suasana berbahasamanusia(Kamarudin Hj. Husin 1988)

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  6/16

  Menurut American Psychiatric Association

  (2002), masalah pertuturan yangdisebabkan oleh

  faktor organik adalah termasuk kehilangan

  pendengaran, sumbing, bentuk gigi yang tidak

  sempurna (dental malformation)

  dan juga ketumbuhan.Kecacatan otak pula

  berkait dengan kerosakan saraf yang seterusnya

  boleh menyebabkan masalah pertuturan seperti

  apraksia dan dysatria. Masalah artikulasi danfonologi boleh berbeza di antara individu

  bergantung kepada bahagian mana yang

  mempunyai masalah

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  7/16

  Afasia boleh dikategorikan kepada tiga iaitu

  Afasia Broca,afasia Wernicke dan Afasia dan

  Afasia Global.

  Individu yang mengalami kecederaan otak

  akan hilang kemampuan linguistik.I di panggil

  afasia perolehan.

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  8/16

  Subjek penulis adalah seorang lelaki

  berketurunan melayu berusia 30an yang

  mengalami kecacatan bahasa dan pertuturan

  khususnya fonogi sejak berusia 11tahun.Beliau mengalami demam panas yang

  teruk dan mengakibatkan hilang

  pendengaran.

  Methodologi yang digunakan adalah bentuk

  rakaman video dan kemudian dipindahkan

  dalam bentuk kaset.

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  9/16

  Masalah pertuturan dapat dilihat

  berdasarkan:-

  Masalah artikulasiMasalah resonan

  Masalah fonasi

  Masalah kompleks yang menggabungkan

  ketiga-tiga sistem ini

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  10/16

  Di dalam artikel pada bahagian awal penulis

  banyak menceritakan tentang Sindrom Afasia

  dan pembaca menjangkakan subjek adalah

  penghidap afasia.penulis juga tidak dapatmembuktikan yang pesakit menghidap afasia

  kerana tiada bukti secara empirikal . Jika

  sedemikian penulis seharusnya mendapatkan

  lebih dari satu subjek jadi beliau boleh

  membuat penilaian dan mengukuhkan lagi

  bahawa sememangnya orang pekak

  perolehan mengalami gangguan fonologi

  sedemikian.

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  11/16

  Dari segi format penulisan :

  Pendahuluan

  PermasalahanObjektif

  Kajian Kepustakaan

  Afasia dan Disleksia Fonologi Bahasa Melayu

  Vokal Bahasa Melayu

  Konsonan Bahasa Melayu

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  12/16

  Gangguan Fonologi/Artikulasi

  Metodologi

  Analisis Data

  Gangguan SuaraMasalah kelancaran

  Rumusan

  Penutup

  Terlalu banyak topik

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  13/16

  Banding kan dengan artikel lain dan tajuk

  hampir sama contohnya artikel oleh Abdullah

  Yusof tentang pekak

  Pendahuluan

  Pernyataan masalah

  Kepentingan Kajian

  Objektif

  Kajian berkaitan

  Methodologi

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  14/16

  Dapatan

  Rumusan/kesimpulan

  Penutup

  Tidak banyak pecahan.Maklumat bertindih

  dimasukkan dalam satu subtopik.

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  15/16

  Kajian tentang pekak banyak dilakukan

  terutama Oleh Abdullah Yusof

  Yang terkini Bahasa dalam Kalangan Anak

  Pekak dan Penyatuan Keluarga Dewan BahasaSepetmber 2002 m/s 36-38

  Proses Pendengaran dan Implikasi

  Kecacatannya Pada Bahasa Penulis Abdullah

  Yusoff dan Che Rabiaah Mohamed KeluaranDewan Bahasa (Ogos 2002) Ruangan

  Neurolinguistik (m/s: 54 - 59 )

 • 8/3/2019 Kritikan artikel jurnal

  16/16

  Penguasaan Bahasa Melayu dalam KalanganMurid Pekak: Suatu Sorotan dari PerspektifLinguistik Penulis Abdullah Yusoff dan CheRabiaah Mohamed Keluaran Jurnal Dewan

  Bahasa (Disember 2004) Ruangan m/s: 639 -680 )

  Orang Pekak Sebagai Cacat atau Pengguna

  Minoriti Bahasa: Perspektif Perubatan dan Linguistik olehAbdullah

  Yusoff dan Che Rabiaah Mohamed KeluaranJurnal Dewan Bahasa Jilid 10 Bil 1 Jun 2010.