KONSEP DASAR FILSAFAT DAN FILSAFAT ILMU

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.062
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of KONSEP DASAR FILSAFAT DAN FILSAFAT ILMU

k0NS5 0ASAk i1LSAiA1 0AN i1LSAiA1 1LM00L5H: 1N0kA 1SMA1LMuLu Kulluh lllsufuL llmuLosen: Lr. H. Azls Muhfudlnendahu1uan MenuruL se|uruh,fllsufuL bermulu dl vununl seklLur ubud vl SM. Perkembungun pemlklrun lnl menundul usuhu munuslu menggunukun ukul dulum memuhuml segulu sesuuLu. Llsumplng sebugul llmu pengeLuhuun, fllsufuL|ugu sebugul pedomun dulum penemuun-penemuun vung buru dulum dunlu llmu pengeLuhuun. perun fllsufuL sunguL berpenguruh dulum dunlu pendldlkun, oleh kurenu lLu murlluh klLu buhus konsep dusur perkembungun fllsufuL dun fllsufuL llmu dlbuwuh lnl.embahasan Penqertian Fi|safatIsti|ah Fi|safat berasa| dari bahasa Yunani, Phi|osophia, yanq terdiri atas dua kata: Phi|os (Cinta) atau Phi|ia (Persahabatan, tertarik kepada) dan 5hopia (Hikmah, kebi|aksanaan, Penqetahuan, keterampi|an, Penqa|aman Praktis, Inte|iqensi). 8eberapa pengertian pokok tentang 1ilsa1at menurut kalangan 1iloso1 adalah:. PluLo (iz,i SM) menvuLukun fllsufuL luluh pengeLuhuun vung berslfuL unLuk mencupul kebenurun vung usll. z. ArlsLoLeles (zzz SM) mendefenlslkun fllsufuL luluh llmu pengeLuhuun vung mellpuLl kebenurun vung Lerkundung dl dulumnvu llmu-llmu meLuflslku, loglku, reLorlku, eLlku, ekonoml, pollLlk, dun esLeLlku. . Clcero (#i SM) menvuLukun fllsufuL luluh lbu durl semuu llmu pengeLuhuun lulnnvu. lllsufuL luluh llmu pengeLuhuun Lerluhur dun kelnglnun unLuk mendupuLkunnvulun|uLuni. MenuruL LescurLes (####), fllsufuL luluh kumpulun segulu pengeLuhuun dl munu 1uhun, ulum dun munuslu men|udl pokok penvelldlkunnvu. #. Sedungkun lmmunuel KunL (,zii) berpendupuL fllsufuL luluh llmu pengeLuhuun vung men|udl pokok dun pungkul segulu pengeLuhuunSecuru umum fllsufuL berurLl upuvu munuslu unLuk memuhuml segulu sesuuLu securu slsLemuLls, rudlkul, dun krlLls. lllsufuL dlslnl bukunluh suuLu produk melulnkun suuLu proses, dun proses lnlluh vung nunLlnvu meneLukun sesuuLu lLu dupuL dlLerlmu uLuu Llduk. Lengun demlklun fllsufuL berubuh selrlng dengun bukLl-bukLl vung udu dun ukun mencupul LlLlk LerLenLu upubllu llmu lLu suduh berslfuL muLluk. 1iga karakteristik ber1ikir 1ilsa1at : SlfuL menveluruh: Seseorung llmuwun Llduk ukun pernuh puus |lku hunvu mengenul llmu hunvu durl segl pundung llmu lLu sendlrl. SlfuL mendusur: SlfuL vung Llduk su|u beglLu percuvu buhwu llmu lLu benur. SpekuluLlf: Lulum menvusun sebuuh llngkurun dun menenLukun LlLlk uwul sebuuh llngkurun vung sekullgus men|udl LlLlk ukhlrnvu dlbuLuhkun sebuuh slfuL spekuluLlf bulk slsl proses, unullsls muupun pembukLlunnvu.1ran-1ran 11sa1at . MuLerlullsmez. ldeullsme . Reullsme, i. PrugmuLlsmeSe]arah 1ilsa1at lllsufuL, LeruLumu fllsufuL 8uruL muncul dl Yununl semen|uk klru-klru ubud ke-, SM, dun Orung Yununl perLumu vung blsu dlberl gelur fllosof luluh ha|es dari Mi|eta1sa1at Menurut W1ayahFiIsafat BaratFiIsafat Timur FiIsafat IsIam[[h-[[h 11sa1atu. lllsufuL 8uruLWlLLgensLelnLecurLesulL1anjutanb. lllsufuL 1lmurLuo Lse khong hu chu1anjutanc. lllsufuL lslum Al-Klndl - Al lurubllbnu Slnu1sa1at 11muFi|safati|muuduluhmerupukunbuglundurlfllsufuL vung men|uwub beberupu perLunvuunmengenul huklkuL llmu. 8ldung lnlmempelu|urldusur-dusurfllsufuL,usumsldunlmpllkusl durl llmu, vung Lermusuk dldulumnvu unLuru luln llmu ulumdun llmusoslulh1 1sa1at 1mu: RoberL Ackermunn: lllsufuL llmu uduluh suuLu Lln|uuun krlLls LenLung pendupuL-pendupuL llmluh dewusu lnl vung dlbundlngkun dengun pendupuL-pendupuL Lerduhulu vung Leluh dlbukLlkun. Lewls WhlLe 8eck: lllsufuL llmu lLu memperLunvukun dun menllul meLode-meLode pemlklrun llmluh serLu mencobu meneLupkun nlluldun penLlngnvu upuvu llmluh sebugul suuLu keseluruhun. Cornellus 8en|umln: fllsufuL llmu merupukun cubung pengeLuhuun fllsufuL llmu vung meneluuh slsLemuLls mengenul slfuL dusur llmu, meLode-meLodenvu, konsep-konsepnvu dun pruunggupun-pruunggupun, serLu leLuknvu dulum kerungku umum cubung-cubung pengeLuhuun lnLelekLuul. Muv 8rodbeck: fllsufuL llmu lLu sebugul unullsls vung neLrul securu eLls dun fllsufuL llmu, peluklsun dun pen|elusun mengenul lundusun-lundusun llmu.kuang Lingkup iilsa1at ilmuOnto/oqi i/muLpistemo/oqi i/mu Aks/o/oqi //mu Se]arah erkembangan iilsa1at 1lmu Zaman Pra Yunani kuno (Zaman Batu)Zaman yunani kunoZaman Abad PertenqahanZaman RenaissanceZaman ModernZaman kontemporer Aliran iilsa1at 1lmu ativisme atau atura|ismeEmpirisme atau Environta|ismekonverqensionisme atau Interaksionisme!03:9:5 Fi|asafat pertama ka|i muncu| pada abad ke VI di yunanidan fi|osof pertama ada|ah ha|es. 5edanqkanpenqertian Fi|safat da|am bahasa Inqqris, yaituPhi|osophy, adapunisti|ahFi|safatberasa| dari bahasaYunani,Phi|osophia,yanqterdiri atasduakata: Phi|os(Cinta) atauPhi|ia(Persahabatan,tertarikkepada) dan5hopia (Hikmah, kebi|aksanaan, Penqetahuan,keterampi|an, Penqa|aman Praktis, Inte|iqensi) 5edanqkanpenqertianFi|safati|muada|ahmerupakanbaqian dari fi|safat yanq men|awab beberapa pertanyaanmenqenai hakikat i|mu. Bidanqini mempe|a|ari dasar-dasar fi|safat, asumsi dan imp|ikasi dari i|mu, yanqtermasukdi da|amnyaantara|aini|mua|amdani|musosia|. 5a|ah satu konsep mendasar tentanq fi|safat i|muada|ah [[empirisme]], atau keterqantunqan pada bukti1erlmu Kuslh