Klasicna mehanika 2

Click here to load reader

download Klasicna mehanika 2

of 134

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  270
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Klasicna mehanika 2

 • Klasicna mehanika 2

  Treci dioHamiltonova mehanika.

  May 17, 2010

 • 2

 • Sadrzaj

  Sadrzaj 2

  1 Hamiltonova mehanika 3

  1.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1.2 Hamiltonova funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  1.3 Izvod Hamiltonovih jednadzbi varijacionim postupkom . . . . . . . . . . 6

  1.4 Fazni prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  1.4.1 Fazni prostor njihala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.4.2 Fazni prostor sustava s jednim stupnjem slobode . . . . . . . . . 26

  2 Kanonske transformacije 33

  2.1 Kanonske transformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  2.2 Kanonske transformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  2.2.1 Harmonicki oscilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  2.2.2 Tockaste transformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  2.2.3 Identicna transformacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  2.2.4 Infinitezimalne kanonske transformacije . . . . . . . . . . . . . . 39

  3 Hamilton-Jacobijeva jednadzba 49

  3.1 Izvod Hamilton-Jacobijeve jednadzbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  3.2 Separacija varijabli u Hamilton-Jacobijevoj jednadzbi . . . . . . . . . . . 50

  3.2.1 Konzervativni sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  3.2.2 Separacija jedne varijable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  3.2.3 Ciklicke varijable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  4 Varijable djelovanja i kuta 67

  4.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  4.2 Sustavi s jednim stupnjem slobode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  3

 • 4

  4.2.1 Primjer: harmonicki oscilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  4.3 Sustavi s vise stupnjeva slobode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  4.4 Periodicke i multiperiodicke putanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  4.4.1 Poincareov presjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  4.4.2 Primjer: dvodimenzionalni harmonicki oscilator . . . . . . . . . . 75

  4.5 Keplerov problem u varijablama kuta i djelovanja . . . . . . . . . . . . . 89

  5 Prijelaz na kvantnu mehaniku 93

  5.1 Geometrijska interpretacija Hamilton-Jacobijeve funkcije . . . . . . . . . 93

  5.2 Veza s geometrijskom optikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  5.3 Veza Schrodingerove i Hamilton-Jacobijeve jednadzbe . . . . . . . . . . 96

  6 Poissonove zagrade 99

  6.1 Definicija Poissonovih zagrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  6.1.1 Svojstva Poissonovih zagrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  6.1.2 Elementarne Poissonove zagrade . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  6.1.3 Jacobijev identitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  6.2 Poissonove zagrade integrala gibanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  6.2.1 Jacobi-Poissonov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  6.2.2 Primjer: dvodimenzionalni izotropni harmonicki oscilator . . . . . 103

  6.3 Poissonove zagrade i kanonske transformacije . . . . . . . . . . . . . . . 104

  6.3.1 Invarijantnost fundamentalnih Poissonovih zagrada . . . . . . . . 104

  6.3.2 Invarijantnost Poissonovih zagrada . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  6.4 Infinitezimalne transformacije i zakoni sacuvanja . . . . . . . . . . . . . 106

  6.4.1 Infinitezimalne transformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  6.4.2 Noetherin teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  6.4.3 Poissonove zagrade komoponenti momenta kolicine gibanja . . . 109

  6.5 Poissonove zagrade i kvantna mehanika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  7 Integralne invarijante 123

  7.1 Lagrangeove zagrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

 • 1

  7.2 Poincareove invarijante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  7.3 Liouvilleov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  *

 • 2

 • 1 Hamiltonova mehanika

  1.1 Uvod

  Dinamiku sustava s n stupnjeva slobode mozemo opisati s n Lagrangeovih jednadzbi(diferencijalne jednadzbe drugog reda)

  d

  dt

  (L

  qi

  ) Lqi

  = 0, i = 1, . . . , n (1.1)

  Da bi potpuno opisali gibanje sustava, moramo zadati i 2n pocetnih uvjeta

  qi(0) = q(0)i i qi(0) = q

  (0)i , i = 1, . . . , n. (1.2)

  Postavlja se pitanje da li mozemo razviti formalizam koji koristi diferencijalne jednadzbeprvog reda. Kao primjer, promotrimo jednadzbu gibanja harmonickog oscilatora

  x+ 2x = 0. (1.3)

  Napravimo li zamjenu mx = p, jedn. (1.3) prelazi u diferencijalnu jednadzbu prvog reda.Time smo umjesto jedne jednadzbe drugog reda dobili dvije jednadzbe prvog reda

  1

  mp+ 2x = 0 i mx = p, (1.4)

  ali se broj pocetnih uvjeta koje moramo zadati nije promjenio. Dakle, umjesto n diferen-cijalnih jednadzbi drugog reda mozemo koristiti 2n jednadzbi prvog reda. Kao nezavisnevarijable biramo generalizirane koordinate i impulse

  {qi, qi, t} = {qi, pi, t}, (1.5)pri cemu je

  pi =L

  qi. (1.6)

  Trajektorije cemo prikazivati u faznom prostoru (q, p), s tim da vrijeme ima uloguparametra. Osim sto omogucava izvodenje opcenitih zakljucaka o dinamickim sustavima,ovakva formulacija klasicne mehanike predstavlja poveznicu s kvantnom mehanikom.

  Legendreova transformacija

  Postupak zamjene varijabli, opisan u prethodnom odjeljku, zovemo Legendreova trans-formacija. Neka je L(q) konveksna funkcija varijable q, odnosno neka vrijedi

  2L

  q2 0, q. (1.7)

  3

 • Hamiltonova funkcija 4

  q

  ypq

  L(q)H(p)

  Slika 1.1:

  Za mehanicke sustave ovaj zahtjev je ispunjen jer je kineticka energija pozitivno definitnai kvadraticna u varijabli q. Konstrukcija Legendreove transformacije funkcije f sastoji seod sljedecih koraka

  nacrtamo graf funkcije L(q) za svaku vrijednost parametra p povucemo pravac y = pq pronademo tocku q(p) u kojoj je udaljenost pravca pq i krivulje L(q) maksimalna funkcija

  H(p) = max [pq L(q)] , (1.8)u tocki x(p) ima maksimum

  Legendreova transformacija funkcije L glasig(p) = F (p, x(p)) (1.9)

  1.2 Hamiltonova funkcija

  Polazimo od potpunog diferencijala opcenite Lagrangeove funkcije L(q, q, t)

  dL =i

  (L

  qidqi +

  L

  qidqi +

  L

  tdt

  ), (1.10)

  a trazimo velicinu ciji ce potpuni diferencijal biti dan infinitezimalnim promjenama koor-dinata, impulsa i vremena. Iskoristimo definiciju generaliziranog impulsa

  L

  qidqi = pdqi = d(piqi) qidpi, (1.11)

 • Hamiltonova funkcija 5

  iz cega slijedi

  dL =i

  (L

  qidqi + d(piqi) qidpi + L

  tdt

  ). (1.12)

  Prethodnu relaciju mozemo napisati u sljedecem obliku

  d

  (i

  piqi L)

  =i

  (qidpi L

  qidqi L

  tdt

  ), (1.13)

  pri cemu qi,Lqi

  i Lt

  smatramo funkcijama generaliziranih koordinata, impulsa i vremena.Funkciju

  H(p, q, t) i

  piqi L, (1.14)

  zovemo Hamiltonova funkcija ili Hamiltonijan. Diferencijal Hamiltonijana odreden jeinfinitezimalnim promjenama koordinata, impulsa i vremena

  dH =i

  (qidpi L

  qidqi L

  tdt

  ). (1.15)

  Da bi izveli jednadzbe gibanja za koordinate i impulse, uvrstimo Lagrangeove jed-nadzbe

  d

  dt

  (L

  qi

  ) Lqi

  = 0 = pi = Lqi

  , (1.16)

  u diferencijal Hamiltonove funkcije (1.15)

  dH =i

  (qidpi pidqi L

  tdt

  ). (1.17)

  S druge strane, znamo da vrijedi

  dH =i

  H

  pidpi +

  i

  H

  qidqi +

  H

  tdt. (1.18)

  Oduzimanjem zadnje dvije jednadzbe dolazimo do relacijei

  (qi + H

  pi

  )dpi +

  i

  (H

  qi+ pi

  )dqi +

  (H

  t+L

  t

  )dt = 0, (1.19)

  koja mora vrijediti za svaku infinitezimalnu promjenu koordinata i impulsa. To znaci dasvaki izraz u zagradi iscezava

  qi =H

  pi, pi = H

  qi,

  H

  t= L

  t. (1.20)

 • Izvod Hamiltonovih jednadzbi varijacionim postupkom 6

  Sustav od n stupnjeva slobode mozemo opisati bilo s n diferencijalnih jednadzbi drugogreda (Lagrangeove jednadzbe) ili s 2n jednadzbi prvog reda (Hamiltonove jednadzbe).Ako Lagrangian sustava (a time i Hamiltonijan) ne ovisi eksplicitno o vremenu. Hamil-tonijan je za danu putanju konstanta gibanja

  dH

  dt=i

  H

  pipi +

  i

  H

  qiqi +

  H

  t= qipi piqi = 0. (1.21)

  U sustavima za koje vrijedi L = T U , Hamiltonijan se za danu putanju poklapa senergijom sustava

  H =i

  piqi L =i

  L

  qi T + U =

  i

  T

  qi T + U. (1.22)

  Kineticka energija je homogena funkcija drugog reda u qi pa vrijedii

  T

  qi= 2T. (1.23)

  Hamiltonijan se sveo na sumu kineticke i potencijalne energije

  H = 2T T + U = T + U = E. (1.24)

  1.3 Izvod Hamiltonovih jednadzbi varijacionim pos-tupkom

  Uvrstimo definiciju Hamiltonove funkcije u integral djelovanja

  S =

  t2t1

  Ldt =

  t2t1

  (i

  piqi H)dt, (1.25)

  a zatim napravimo zamjenu varijable integracije u prvom clanu. Umjesto integrala po tprelazimo na integral po q, a pritom koristimo dqi = qidt

  S =

  t2t1

  (i

  pidqi Hdt). (1.26)

  Granice integracije dane su relacijama qi1 qi(t1) i qi2 qi(t2). Pri prijelazu s inte-gala (1.25) na integral (1.26), uzeli smo u obzir