ketas konsep Kej Catur

download ketas konsep Kej Catur

of 7

Embed Size (px)

Transcript of ketas konsep Kej Catur

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  1/15

   

  KERTAS KONSEP

  KEJOHANAN CATUR

  MAJLIS SUKAN SEKOLAH SARAWAK (MSSS) TAHUN 2015

  Tarikh: 20 hingga 24 April 2015Tempat: Dewan Bear P!taka Negeri" K!#hing

  Disediakan oleh:

  Unit SukanPEJABAT PENDIDIKAN DAERAh BAU

  Tel.: 082 !" 88   #aks: 082$ !2 %02

  $S$ KAND%N&AN

  0

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  2/15

  B$' PERKARA (%KAS%RAT

  &.2.".%.'.

  Ta(ukTu(uan)atla*atTa+ikh Ke(ohananTe*,at Ke(ohanan

  !..

  )aklu*at-Siste* Ke(ohananPene+taan Keselu+uhan

  8./.

  &0.&&.

  adan1an Ju*lah Pe1aaiPe+alatan Ke(ohananPen1ina,an)akanan dan )inu*an

  &2.&".&%.

  K+onolo1i Ke(ohananJaatankuasa Induk )a(lis Sukan Sekolah Sa+aakadan1an Jaatankuasa Pen1elolaPelan Tindakan Ke+(a

  &'.&!.

  Su*3e+ Kean1an An11a+an Ke,e+luan Piala dan Pin1at

  &.&8.&/.20.

   A1enda Takli*at Pen1u+us PasukanPenela+asan Jaatankuasa Ke+(a dan Keu+ussetiaanadan1an Atu+ a+a )a(lis Penutu,an Ras*i Ke(ohananPanduan Bidan1 Tu1as Jaatankuasa Ke4il

  1) TA*%K

  Ke(ohanan atu+ )a(lis Sukan Sekolah Sa+aak 20&'

  1

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  3/15

  2) T%*%AN

  )e*aklu*kan *en1enai Konse, Pen1elolaan Ke(ohanan atu+ )SS Sa+aak dan*e*3e+i *aklu*at$*aklu*at ,entin1 an1 ,e+lu dia*3il ki+a 3a1i *e*udahkan dala**e+an1ka tu1asan (aatankuasa ,en1elola

  +) (AT'A(AT

  Pen1elolaan ke(ohanan ini adalah 3e+*atla*atkan:

   ".& Pen1elolaan an1 3e+konse,kan +in1kas5 3e+kualiti den1an *en1uta*akan,en1isian ke,ada ,e+tandin1an itu sendi+i

  ".2 Pen1u+usan tena1a ,en1elola an1 *ini*a den1an *en11a3un1kan 3idan1tu1as an1 3e+kaitan

  "." Pe+3elan(aan 3e+,andukan Pekelilin1 Pe+3endaha+aan Bil.2 Tahun 20&% $ 6a+isPanduan Pe+3elan(aan Se4a+a Be+he*at Ba1i )en1u+an1kan Pe+3elan(aan

   Aa*.

  ".% Da,at *e*ilih ,e*ain$,e*ain an1 3e+kualiti untuk *eakili )SS Sa+aak ke,e+in1kat )SS )alasia

  4) TAR$K, KE*O,ANAN

  %.&. Ta+ikh an1 telah diteta,kan oleh )SS Sa+aak adalah ,ada 20$2% A,+il 20&'%.2. Jan1ka *asa ,e+tandin1an adalah % ha+i

  5) TE(PAT KE*O,ANAN

  '.&. Dean Besa+ Pustaka Ne1e+i5 Ku4hin1

  -) (AK'%(AT . S$STE( PERTAND$N&AN

  a. Baha1ian : 7elaki79 dan Pe+e*,uanP93. Pe+in1kat U*u+ : " kate1o+i u*u+ &25 &'5 &894. Bilan1an kate1o+i : ! 7&25 7&'5 7&85 P&25 P&'5 P&89d. Pene+taan : Indi;idue. Bilan1an ,ese+ta : ! o+an1 setia, kate1o+i

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  4/15

  2 )SSB SA)ARA=AN ! ! ! ! ! ! "!

  " )SSB SRI A)AN ! ! ! ! ! ! "!

  % )SSB BET>N6 ! ! ! ! ! ! "!

  ' )SS) SARIKEI ! ! ! ! ! ! "!

  ! )SSB SIBU ! ! ! ! ! ! "!

  )SSB )UKA= ! ! ! ! ! ! "!

  8 )SSB KAPIT ! ! ! ! ! ! "!

  / )SSB BINTU7U ! ! ! ! ! ! "!&0 )SSB )IRI ! ! ! ! ! ! "!

  && )SSB 7I)BAN6 ! ! ! ! ! ! "!

  *!mlah Pen3ertaan -- -- -- -- -- -- "/!

  ) ADAN&AN *%('A, PE&AA$

  BI7 STATUS BI7AN6ANDA7A) SATU

  PASUKANPASUKAN

  )SSBJU)7A=

  & Ketua Kontin(en & && &&

  2 Pen1e+usi Teknik & && &&" Pen1u+us 2 && 22

  % Penolon1 ,en1u+us 2 && 22

  % Ju+ulatih 2 && 22

  ' Ju+ui+in1 2 && 22

  ! Pen1adil 2 && 22

  Ju*lah &"2

  6) PERA'ATAN KE*O,ANAN

  Jaatankuasa Teknik dan Jaatankuasa Pe+tandin1an akan *enena+aikanke,e+luan ,e+alatan.

  10) PEN&$NAPAN

  Pen1ina,an untuk se*ua ,e1aai dan ,ese+ta )SS Baha1ian adalah diu+usse,enuhna oleh kontin(en *asin1$*asin1

    11) (AKANAN DAN ($N%(AN PERTAND$N&AN

  &&.& )akanan dan *inu*an ,ese+ta  )akan dan *inu* diu+us se,enuhna oleh )SS Baha1ian *asin1$*asin1

  &&.2 )akanan dan *inu*an ,e*3antu *u+id dan ,e1aai ke(ohananDisediakan oleh ,ihak ,en1elola 3e+dasa+kan Pekelilin1 Kean1an an1sedan1 3e+kuatkuasa

  12) KRONO'O&$ KE*O,ANAN

  &2.& Ru*usan Eksekuti< Ke(ohanan:

  3

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  5/15

  &2.&.& )esua+at Jaatankuasa Teknik

  &2.&.2 Takli*at Pen1u+us Pasukan

  &2.&." Post )o+te* - Re;ie Pen1elolaan Ke(ohanan

  &2.2 Pe+in4ian K+onolo1i Ke(ohanan Sila +u(uk (adual 9

  Tarikh (aa Perkara Tempat

  &/ A,+il 20&' 8.00 ,a1i

  '.00 ,etan1

  &. U+usetia *ula 3e+o,e+asi

  2. Kontin(en *ela,o+ di+i di te*,at,en1ina,an *asin1$*asin1

  ". Penela+asan dan ,enesuaian6elan11an1

  %. Takli*at U+usetia dan A+3ite+ 

   

  Pustaka Ne1e+i

  Pustaka Ne1e+i

  ."0 *ala* &. )esua+at Pen1u+us Pasukan&.&. Penda

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  6/15

  2' A,+il 20&' 8.00a* Kontin(en 3alik ke destinasi *asin1$*asin1

  14) ADAN&AN *AATANK%ASA PEN&E'O'A

  Pen1e+usi : PPD Bau

  Ti*3alan Pen1e+usi : Ti*3alan PPD Bau

  Nai3 Pen1e+usi : KU UPPK5 PPD Bau

  Setiausaha : Penolon1 Penelia Unit Sukan

  Penolon1 Setiausaha : Pen1elola Pe+in1kat Dae+ah Bau

  Bendaha+i : Unit Kean1an PPD Bau

  Ahli *awatank!aa:

  &. Pe+tandin1an5 Pe+alatan dan :Ke,utusan

  2. Teknikal :

  ". Pen1ina,an Kontin(en )SSB : U+usan Kontin(en )SSB *asin1$*asin1

  %. *inu*an Pe+tandin1an :

  '. )a(lis Penutu,an +as*i :

  !. Pena*,aian Si(il5 :=adiah dan ende+a*ata

  Buku P+o1+a* :#oto1+a

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  7/15

  &%. U+us Setia5 Je*,utan Pene+taan :Unit Sukan5 PPD Bau)SSB

  15) PE'AN T$NDAKAN KER*A PEN&E'O'A

  B$' PERKARA T$NDAKAN PE'AKSANAAN

  & )e+an1ka ke+tas Konse, danu+usan *enda,atkan *aklu*atdan lain$lain ke*udahan asas*en1enai ke(ohanan.

   An11a+an Belan(a )en1u+us

  Da,atkan a+an ,e+untukan )SSS

  • Te*,at ke(ohanan

  • ,en1esahan ,ene+taan )SSB

  • adan1an Jaatankuasa

  Pen1elola• Kelulusan Ke+tas Konse,

  Pen1elolaan

  U+us Setia

  2 )esua+at5 7aatan Teknikal olehPe1aai Baha1ian Sukan danPen1e+usi Teknik )SSS:

  • )esua+at Penu3uhan

  Jaatankuasa JK9Pen1elola

  • Pe*3entan1an Ke+tas Konse,

  • Pen1esahan Jaatankuasa

  Pen1elola

  " )elantik JK Ke4il dan Penediaanke+tas ke+(a Jaatankuasa Ke4ilJKK9.

  Se*ua JKK

  % )esua+at JK Pen1elola7a,o+an setia, JKK9.

  U+us Setia danse*ua JKK

  ' =anta+an Sia+an Ke(ohanan Ke$IIKe,ada )SS Baha1ian

  U+us Setia

  ! )en1e*askini 3ahan$3ahan untuk3uku ,+o1+a*.BANNER

  U+us Setia danse*ua JKK

  )enela+as se*ua ke,e+luan JKK. U+us Setia dan

  se*ua JKK8 U+us Setia 3e+o,e+asi - Kontin(en

  )SSB 7a,o+ Di+i - Penda

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  8/15

  Ke(ohanan 3e+*ulaJKK Be+kenaan

  && Penela+asan )a(lis Penutu,anRas*i.

  )a(lis Penutu,an Ras*i danPena*,aian =adiah.

  Eda+an Ke,utusan Ras*i ke,ada)SSB.

  U+us setia danJKK Be+kenaan

  &2 Pe+an1katan Balik Kontin(en )SSBaha1ian.

  U+us Setia danJKK

  Pen1an1kutan

  1-) S%(BER KEAN&AN&8.& Unit Sukan5 Ja3atan Pendidikan Ne1e+i Sa+aak Su3sidi Pen1elolaan9&8.2 >S %2000 Bantuan @u+an )SS)

  1/) AN&&RAN KEPER'%AN P$A'A DAN P$N&AT

  &.& Kate1o+i Indi;idu

  Bil Kateg7ri Pingat *!mlah Piala iringan PialaP!ingan

  & 7elaki &2 TKB E*asPe+ak6an1saKee*,atKeli*aKeena*Ketu(uhKela,anKese*3ilanKese,uluh

  &&&&&&&&&&

  $ $

  2 Pe+e*,uan &2TKB E*asPe+ak6an1saKee*,atKeli*aKeena*Ketu(uhKela,anKese*3ilanKese,uluh

  &&&&&&&&&&

  $ $

  " 7elaki &' TKB E*asPe+ak6an1saKee*,atKeli*aKeena*Ketu(uhKela,anKese*3ilan

  &&&&&&&&&

  7

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  9/15

  Kese,uluh &

  % Pe+e*,uan &' TKB E*asPe+ak6an1saKee*,atKeli*aKeena*Ketu(uhKela,anKese*3ilanKese,uluh

  &&&&&&&&&&

  ' 7elaki &8 TKB E*asPe+ak6an1saKee*,atKeli*aKeena*Ketu(uhKela,anKese*3ilanKese,uluh

  &&&&&&&&&&

  $ $

  ! Pe+e*,uan &8TKB E*asPe+ak6an1saKee*,atKeli*aKeena*Ketu(uhKela,anKese*3ilanKese,uluh

  &&&&&&&&&&

  $ $

  *!mlah EmaPerak&angaKeempatKelimaKeenamKet!8!hKelapanKeem9ilanKeep!l!h

  ----------

  $ $

  &.2 Kate1o+i Be+,asukan

  Bil Kateg7ri Pingat *!mlah PialaBerpa!kan

  Piala P!in

  & 7elaki &2 TKB E*asPe+ak6an1sa

  !!!

  JohanN. Johan

  Keti1a $2 Pe+e*,uan &2TKB E*as

  Pe+ak6an1sa

  !!!

  JohanN. Johan

  Keti1a $

  8

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  10/15

  " 7elaki &' TKB E*asPe+ak6an1sa

  !!!

  JohanN. Johan

  Keti1a

  % Pe+e*,uan &' TKB E*asPe+ak6an1sa

  !!!

  JohanN. Johan

  Keti1a

  ' 7elaki &8 TKB E*asPe+ak6an1sa

  !!!

  JohanN. Johan

  Keti1a $

  ! Pe+e*,uan &8TKB E*asPe+ak6an1sa

  !!!

  JohanN. Johan

  Keti1a $*!mlah Ema

  Perak&anga

  +-+-+-

  *7han -N) *7han -Ketiga -

  1) A&ENDA TAK'$(AT PEN&%R%S PAS%KAN

  A) KE,AD$RAN

  &.Se*ua Pen1e+usi JKK Pen1elola Ke(ohanan.2.Pe1aai da+i Unit Sukan5 JPNS".Pen1e+usi Teknik )SSS dan )SSB%.Pen1u+us -Ju+ulatih Pasukan )SSB.

  B) A&ENDA TAK'$(AT

  U4a,an Aluan Pen1e+usi Jaatankuasa Pen1elola Ke(ohanan.U4a,an oleh Pe1aai da+i Unit Sukan5 JPNSTakli*at oleh U+us Setia5 Jaatankuasa Pen1elola Ke(ohanan.

    (Taklimat mengenai perjalanan Kejohanan)Takli*at oleh Pen1e+usi Jaatankuasa Ke4il:

  %.& Pen1e+usi Jaatankuasa )a(lis Penutu,an Ras*i dan

  Pena*,aian =adiah.

  %.2 Pen1e+usi Jaatankuasa Pe+tandin1an.

  %." Pen1e+usi Jaatankuasa Teknik - PTPS )SSS.

  %.% =al$hal lain.

  16) PENE'ARASAN T%&AS *AATANK%ASA KE$' DAN KE%R%SET$AAN

  &. Penu+unan kuasa *esti (elas sko, kuasa 9.2. )e+ekodkan ,e+ka+a an1 ,e+lu untuk di3aa dala* ,e+3in4an1an.". Sediakan ali+an tindakan dan (an1kaan *asa.%. Tentukan ke*udahan an1 di,e+lukan.'. Jaatankuasa - Pe1aai 3e+tu1as ,e+lu di,e+(elaskan tentan1 (enis tu1asna.!. Tentukan sko, - 3idan1 tu1as dan tan11un1(aa3 setia, ,e1aai.. Jika *eli3atkan (aatankuasa lain5 )aklu*at ,e+lu (elas dan 4e,at.) Pen3elaraan an pengawaan ker8a 7leh %r! Setia %nit S!kan:

  9

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  11/15

  )1 %R%S SET$A . PERTAND$N&AN ;TEKN$K

  PENE'ARAS

  &. Pe+tandin1an dan Ke,utusan

  En. Rosli A+shadTel:

  2. Teknik - Alatan - 6elan11an1". Ke,e1aaian - Pen1adilan

  %. )inu*an Pe1aai - Pe*3antu

  '. Penilaian)2 ,OSP$TA'$T$

  &. Pen1ina,an Pen1adil dan Pese+ta

  Sena+ai na*aPen1etua - 6u+u Besa+ikut JaatankuasaPen1elola

  2. Pen1an1kutan". Pe1aai Pe+hu3un1an

  %. Kaalan dan Kesela*atan

  '. Pe+tolon1an e*as

  !. Ke3e+sihan - Ke4e+iaan

  )+ ERE(ON$A'

  &. Ja*uan )a(lis Penutu,an

  Sena+ai na*aPen1etua - 6u+u Besa+ikut JaatankuasaPen1elola

  2. =adiah dan ende+a*ata". )a(lis Pena*,aian =adiah -Je*,utan5

  Sa*3utan P+otokol

  %. Se+anta-Sia+aa-Pu3lisiti-Doku*entasi

  '. Buku P+o1+a* - Buletin Ke(ohanan

  20) ADAN&AN AT%R ARA (A*'$S PEN%T%PAN RAS($

    Ta+ikh : 2% A,+il 20&'  )asa : ".00 ,etan1 

  Te*,at : Dean Besa+ Pustaka Ne1e+i5 Ku4hin1

  ".00 ,etan1 : Keti3aan ,a+a teta*u dan (e*,utan".20 ,etan1 : Keti3aan teta*u keho+*at

  : Pe+laanan akhi+ 3e+*ula

  : Nanian 7a1u Ne1a+aku

  : Nanian 7a1u &)u+id &Sukan

  : U4a,an aluan Pen1e+usi Pen1elola

  : U4a,an Penutu,an Ras*i oleh teta*u keho+*at

    : )a(lis ,ena*,aian hadiah dan 4ende+a*ata

  : Pen1u*u*an na*a ,e*ain an1 di4adan1kan *eakiliSa+aak ke Pe+in1kat Ke3an1saan

  : Nanian 7a1u I3u Pe+tiiku

  : )a(lis 3e+su+ai

  21) PAND%AN B$DAN& T%&AS *AATANK%ASA KE$'

  *KK PERTAND$N&AN" PERA'ATAN" DAN KEP%T%SAN

  10

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  12/15

  a) Pertaningan:

  • )e*astikan te*,at ,e+tandin1an dilen1ka,i den1an alatan an1 di,e+lukan dan

  ikut se,e+ti an1 telah di,utuskan dala* *esua+at ,enela+asan.

  )enediakan Jadual Pe+tandin1an den1an 3antuan PTPS )SSB-)SSS.

  )en1adakan takli*at ,en1u+us Pasukan.

  )enediakan ,eti - t+a su+at untuk setia, )SSB.

  7ain$lain tu1as an1 di

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  13/15

  • )inu*an disediakan untuk ,e*3antu *u+id dan ,e1aai ke(ohanan di setia,

  te*,at.

  • )enediakan *inu* ,a1i dan *inu* ,etan1 untuk ,e*3antu *u+id dan

  ,e1aai ke(ohanan.

  • 7ain$lain tu1as an1 di

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  14/15

  • 7ain$lain ,e+ka+a an1 di

 • 8/19/2019 ketas konsep Kej Catur

  15/15

  Se9arang kem!3kilan 3ang tim9!l henaklah ir!8!k kepaa *awantank!aa $n!k(SS Sarawak)

  14