Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

download Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

of 13

Transcript of Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  1/13

  SK BATU SAWAR

  TEMERLOH

  KERTAS KERJA

  KEJOHANAN MERENTAS DESA SK BATU SAWAR TAHUN 2016

  TEMPAT :

  PADANG SK BATU SAWAR

  HARI/TARIKH :

  14 JANUARI 2016 / KHAMIS

  ANJURAN :

  UNIT KOKURIKULUM SK BATU SAWAR

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  2/13

  KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA

  PERINGKAT SK BATU SAWAR

  TAHUN 2016

  1.0 PENDAHULUAN

  Merenta Dea !er"#a$an at" a%ara &a'() *( 'a+an$an *( e$,+a-. Merenta *ea (n( !er"#a$an

  a%ara ta-"nan e$,+a- !a+a-an !er"#a$an "$an an a!at !"*a- *an ),+e- *(erta( ,+e- e!"a

  #e+a'ar. Ia '"a !e!)er($an #e+"an $e#a*a #e+a'ar "nt"$ ter+()at *a+a! "$an e!aa -aat !ere$a

  *( )an$" #ere$,+a-an.

  2.0 OBJEKTIF

  Ke',-anan Lar( Merenta Dea (n( *(a*a$an )er+an*a$an )e)era#a ,)'e$t( "ta!a.

  antarana a*a+a- "nt"$

  1. Me!en"-( ta$&(! e$,+a- "nt"$ !ena*a$an a%ara !erenta *ea e)aa( a%ara ta-"nan.2. Me!)(na $e%eraan (3($a+ *an !enta+ !e+a+"( a$t((t( "$an )a( !e!)ent"$ (n*((*" an

  %era.5. Me!"#"$ e!anat $er'aa!a *($a+anan &ara Se$,+a- Ke)anaan Bat" Sa&ar 

  *a+a! !enen*a+($an a%ara an !e!er+"$an $er'aa!a e!"a #(-a$

  "nt"$ !en'aa$anna.

  4. Mena!)a-$an (+!" #eneta-"an !"r(* *an &ara Se$,+a- Ke)anaan Bat" Sa&ar tentana+a! e$(tar 

  . Me&"'"*$an e!anat #er#a*"an *an $e$(taan erta e!anat )er'"an *a+a! $a+anan

  !"r(*7!"r(* *an "r"7"r" !e+a+"( #ertan*(nan antara r"!a-7r"!a- "$an .6. Me!(+(- &a$(+ e$,+a- "nt"$ #ertan*(nan #a*a #er(n$at *aera-.

  3.0 KUMPULAN SASARAN

  (. Pertan*(nan (n( *(&a'()$an $e#a*a e!"a !"r(* *ar(#a*a ta-"n 1 e-(na

  !"r(* ta-"n 6 Se$,+a- Ke)anaan Bat" Sa&ar $e%"a+( )a( !"r(*7!"r(* an

  !en*a#at $e)enaran #ene%"a+(an *ar(#a*a G"r" Bear ata" !"r(*7!"r(* an

  !en*a#at #enea-an a$(t ata" t(*a$ ),+e- !enerta( #ertan*(nan (n(

  *ar(#a*a D,$t,r.

  4.0 KATEGORI PERTANDINGAN

  Pertan*(nan (n( *($e+a$an $e#a*a 5 $ate,r( (a(t" $ate,r( A8B *an 9. B(+anan #eerta

  a*a+a- e#ert( )er($"t

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  3/13

  BIL KELAS KATEGORI PESERTA/ MURID

  1 TAHUN 1 :4; DAN TAHUN 2 :6; LELAKI 9 10

  TAHUN 5 :4; DAN TAHUN 4 :6; LELAKI B 10

  TAHUN :2; DAN TAHUN 6 :6; LELAKI A <

  2 TAHUN 1 :2; DAN TAHUN 2 :1; PEREMPUAN 9 5TAHUN 5 :

  5 <

  4 =

  6

  6

  = 4

  < 5

  > 2

  10 1

  Ke*"*"$an r"!a- *a+a! #ertan*(nan (n( a$an *(tent"$an )er*aar$an '"!+a- !ata

  an ter)ana$. P(a+a P"(nan a$an *( an"era-$an $e#a*a r"!a- an !en*a#at J,-an. Mar$a-

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  4/13

  )a( et(a# r"!a- "$an a$an *(a)"n$an *enan a$t((t( "$an an +a(n. Mar$a- an tert(n(

  a$an *(an"era-$an e)aa( J"ara Kee+"r"-an S"$an.

  !.0 TREK LARIAN

  Se!"a !"r(* *($e-en*a$( )er+ar( !en($"t tre$ an *(tent"$an !en($"t $ate,r( e#ert( )er($"t

  ".0 ATUR#ARA PERTANDINGAN:

  TENTATIF KEJOHANAN MERENTAS DESA SK BATU SAWAR 2016

  TARIKH :  14 'an"ar( 2016

  HARI :  KHAMIS

  MASA :  =.0 #a( -(na 12.00 tena- -ar(TEMPAT PERMULAAN :  Ka&aan Paar Se$,+a-

  La+"an tre$ $ate,r( A

  La+"an tre$ $ate,r( 9

  S(!#an "n"n en"!

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  5/13

  TEMPAT BERAKHIR :  Pa*an Se$,+a-

  MASA TENTATIF TINDAKAN

  =.0 #a( Pen*ataran $e-a*(ran ,+e- G"r"7"r" Ke+a

  *( Ta#a$ Per-(!#"nan

  G"r" R"!a-

  Ta$+(!at Ke',-anan $e#a*a Pea&a(7

  #ea&a( Ke',-anan ,+e- Pen,+,n Pener"( Te$n($

  *( $ant(n.

  Ta$+(!at Ke',-anan $e#a*a Peerta ,+e-

  Pen"r" Ke',-anan *( ta#a$ #er-(!#"nan

  Pener"( Te$n($8

  Pen,+,n Pener"(

  te$n($8 Pea&a( 9-e%$

  P,(nt8 Pen%atat Maa8

  Ha$(! Pena!at

  Perera$an Pea&a(7#ea&a( 9-e%$ P,(nt8

  Pa"$an Kee+a!atan *an Ka&a+an La+" L(nta erta

  Pa"$an Ke%e!aan $e %-e%$ #,(nt *an teen

  !a(n7!a(n

  Se( !e!ana$an )a*an *an t"n'"$%ara

  erta ara-an $e ar(an #er!"+aan

  Pea&a( 9-e%$ P,(nt8

  Pea&a( Kee+a!atan

  *an La+"+(nta

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  6/13

  5. SETIAUSAHA DAN PEN.SETIAUSAHA

  1. Mene*(a$an ),ran $e#"t"an #ertan*(nan8 Ka* #e!enan *an $a* 9-e%$

  P,(nt.

  2. Me!)"at +a#,ran #ertan*(nan *an !enera-$an $e#a*a PK K,$"r($"+"! *a+a!!aa e!(n" e+e#a #ertan*(nan

  4. HADIAH

  1. Mene!#a-8 !e!at($an -a*(a- !en%"$"#( "nt"$ et(a# a%ara.

  2. Me!)"at #er(a#an *an "#a%ara #ena!#a(an -a*(a- a#a)(+a $e',-anan ta!at.

  . PELEPAS

  1. Me+e#a$an #eerta "nt"$ #er!"+aan

  6. REFERI PELEPAS

  1. Me!)a&a #eerta $e te!#at !"+a !en($"t Ke+a *an $ate,r( an te+a- *(teta#$an

  #a*a !aa an *(tent"$an.

  2. Me!)er( (arat $e#a*a #e+e#a "nt"$ !e!"+a$an #ertan*(nan

  =. PENGA#ARA MAJLIS

  1. Mena%ara$an !a'+( #ena!#a(an -a*(a- ete+a- $e',-anan ta!at.

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  7/13

  5. Mena!)(+ !aa #e!enan #erta!a #ertan*(nan !en($"t $e+a *an $ate,r( an

  *(ara-$an "nt"$ !en%atat: )era*a *( te!#at #er!"+aan "nt"$ !ena!)(+ !aa

  #er!"+aan;.

  12. PENGURUS TREK1. Me!#at($an tre$ e+a!at *("na$an *an e!"a "r" an )ert"a *( %-e%$ #,(nt

  te+a- )ere*(a.

  2. Me!)er(ta-" Reer( #e+e#a "nt"$ a%ara *( !"+a$an.

  5. Menent"$an *an !e!)er( ara-an '"r"t"n'"$ )a( et(a# $ate,r(.

  15. JURUTUNJUK ARAH

  1. Bere*(a *enan !,t,($a+ *an !e!)a&a )en*era a!aran $e#a*a ,ran a&a!

  :Ben*era Mera-;

  2. Men'a*( t"'"$ ara- +a+"an )a( $ate,r( an *(ara-$an ,+e- #en"r" tre$.

  14. PENJAGA STESEN/ #HE#K POINT.

  1. Bera*a *( te!#at %-e%$ #,(nt :Steen; an *(tent"$an e$"ran7$"ranna 10 !(n(t

  +e)(- a&a+ e)e+"! !aa $e',-anan )er!"+a

  2. Bera*a *( $e*"*"$an an e"a( *( %-e%$ #,(nt )a( !e!#at($an $ee+a!atan !"r(*

  5. Mena&a+ *an !e!at($an +a+" +(nta *( $a&aan tere)"t e+a!at "nt"$ +a+"an !"r(*.

  4. Me!)er( ara-an $e#a*a !"r(* e$(rana !ere$a )er+ar( e%ara an !e!)a-aa$an.

  JAWATANKUASA PELAKSANA

  KEJOHANAN LARI MERENTAS DESA

  PERINGKAT SK BATU SAWAR

  P%&'%()*+ :  En. Ma3*( )(n ?"+$e+

    G"r" Bear SK Bat" Sa&ar 

  T+,-& P%&'%()*+ :  En. M,-* K-a(r( Ha*3&an B(n J,-ar(

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  8/13

    G"r" Pen,+,n Kanan K,7K"r($"+"!

  N+- P%&'%()*+ 1 :  En. A!(r"+ A3a! )(n A)*"+ Sa+(!

    G"r" Pen,+,n Kanan K"r($"+"!

  N+- P%&'%()*+ 2 : Pn R,na- )(nt( Sa(*

    G"r" Pen,+,n Kanan HEMS%+)* S)& :  En. @a(3a+ )(n 9-e Da"*

  AHLI JAWATANKUASA KERJA

  BIL. AJK / GURU BIDANG TUGAS ALATAN

  1. BUKU PROGRAM DAN

  JEMPUTAN

  En . M,-* K-a(r(

  1.

  Mene*(a$an B"$" Pr,ra!

  Ke',-anan Merenta Dea

  Mene*ar$an B"$" Pr,ra!

  Ke',-anan

  Mene*(a$an *an

  8!ene*ar$an "rat 'e!#"tan $e#a*a

  #(-a$ ()" )a#a #en'aa.

  2. MAKANAN/MINUMAN

  Pn. S(t( Sa)ar(a-

  Me!)"at te!#a-an

  !a$anan/!(n"!an "nt"$ #ea&a(7

  #ea&a( *an #e+a'ar7#e+a'ar an

  )ert"aMena(-$an

  !a$anan/!(n"!an $e#a*a #ea&a(7

  #ea&a( *an #e+a'ar7#e+a'ar an

  )ert"a

  5 HADIAH #ENDERAMATA DAN

  SIJIL

  Pn. R,na-

  1.

  Mene!#a- -a*(a- !en($"t

  $ate,r(

  Men""n -a*(a- "nt"$ a%ara

  Pena!#a(an Ha*(a-

  Mene*(a$an ('(+ "nt"$ #ara

  #e!enan

  Sent(aa )er-")"n *enan JK

  S"!)anan/Ta'aan e$(rana #(-a$

  e$,+a- !ener(!a e)aran "!)anan

  an )er)ent"$ -a*(a-

  Ha*(a-8 *"+an

  *an ('(+

  4 SIARAA

  En. @a(3a+

   

  Mene*(a$an a+at (araa *(

  Ta#a$ Per-(!#"nan

  Men(!#an e!"+a #era+atan

  an *("na$an ete+a- e+ea(

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  9/13

  $e',-anan

  DOKUMENTASI/ JURU FOTO.

  1. En. A!(r"+ A3a!

  • Men"!#"+ e!"a !a$+"!at

  "nt"$ *(*,$"!enta($an

  • Me!)"at *,$"!enta( *enan

  $er'aa!a S/U K,$"r($"+"! *an

  S/U S"$an.

  • Mena!)(+ a!)ar e#an'an

  $e',-anan

  • Menera-$an a!)ar $e#a*a

   AJK D,$"!enta(

  6 KE#EMASAN KESELAMATAN

  DISIPLIN DAN KAWALAN

  LALU LINTAS

  En. A3a!a!

  Mene*(a$an #et( $e%e!aan

  Me!,-,n )ant"an #era+atan

    *an $er'aa!a *ar( PIBG.

    Me!at($an $ee+a!atan !"r(*

    *an *((#+(n !"r(* e!aa a%ara

    !erenta *ea.

  = PELEPAS

  1. G"r" Bear 

  2.

  Me+e#a$an #ara #eerta

  !en($"t $ate,r( *( ar(an #er!"+aan

  W(e+ *an Ha(+er 

  < PERSIAPAN TREK

  1. En. M"-a!!a* A3an

  2. En .N(3a!

  5. En. @a(3a+

  Men%ar( tre$ an )ere"a(an

  (a(t"

  Mene*(a$an #e+an tre$/+a+"an

  Ke',-anan Merenta Dea

  Me!aan 9-e%$ P,(nt *( tre$.

  > URUSETIA DAN PENELARAS

  BORANG PERTANDINGAN

  1. En. Sa"an

  En

  Mene*(a$an ),ran7),ran

  $e',-anan *an !ena(-$an $e#a*a

  et(a# Ket"a Ha$(!

  Me!)er( ta$+(!at $e#a*a et(a#

  Ket"a Ha$(! tata %ara !en(( ),ran

  $e',-anan

  Me!)"at #")+((t( Ke',-anan

  Merenta Dea #er(n$at e$,+a-

  B,ran7),ran

  $e',-anan8 a+at

  t"+( *an

  Ka+$"+at,r 

  10 HAKIMHAKIM PENAMAT

  1. Pn. S(t( Sa)ar(a-

  2. Pn. R,na-

  Bert"a e)aa( $et"a -a$(!

  #ena!at "nt"$ $ate,r( !a(n7!a(n

  Me!at($an -a$(!7-a$(!

  #ena!at !ere$,*$an !ata !erenta

  *ea !en($"t r"!a- "$an #eerta

  )a( !enent"$an #"n"tan !ar$a-

  r"!a- "$an !en($"t $ate,r( !a(n7

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  10/13

  !a(n

  11

  PENELARAS #HE#K POINT

  Uta3 M,-* R,3(

  Uta3 A3!an

  En. Sa"an

  En. Ka!a+ Aen*(

  I)" )a#a/PIBG

  Mene+(a8 !e!)a&a *an

  !enera-$an $"#,n %-e%$ #,(nt $e#a*a

  #eerta

  Men%atat n,!),r +ar(an et(a#

  #eerta

  Me!)a&a #"+an #enan*a

  %-e%$ #,(nt !a(n7!a(n *an +eta$$an

  *( #,n*,$ 'aa

  Me!at($an et(a# %-e%$ #,(nt

  a*a Pea&a( 9-e%$ P,(nt an )ert"a

  e)e+"! $e',-anan *(!"+a$an

  Mena&a #erera$an #ara#eerta *( e$(tar +a+"an tre$

  Penan*a %-e%$

  #,(nt *an $"#,n

  %-e%$ #,(nt

  12 MEMANASKAN BADAN

  SEBELUM LARIAN

  En M"-a!!a* A3an

  1.

  Me+a$"$an t"n'"$%ara

  !e!ana$an )a*an

  Me!at($an #eerta !en($"t

  *an !e+a$"$an a$t((t( !e!ana$an

  )a*an

  Menara-$an #e+a'ar $e te!#at

  #er!"+aan !en($"t $ate,r( !a(n7

  !a(n15.

  PERONDA MULA DAN SEMASA

  KEJOHANAN

  En. A!(r"+8

  En. @a(3a+/ En. K-a(r(

  Me+eta$$an #enan*a )a( et(a#

  9-e%$ P,(nt

  Mer,n*a tre$ )era!a #eerta

  e!aa *(+e#a$an ,+e- #e+e#a *an

  e!aa $e',-anan

  10.0 A&''(& P%(-%&&

  B+. Per$ara B)+(& K)&++H('S%)&+

  7RM8

  J),

  7RM8

  1 H9+

  Me*a+ :E!a; 6 .00 50.00

  Me*a+ :Pera$; 6 .00 50.00

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  11/13

  Me*a+ :Gana; 6 .00 50.00

  2 M(n"!an A(r !(n"!an 4 $,ta$ 10 40.00

  J"!+a- RM 150

  11.0 PENUTUP

  Ke'aaan Ke',-anan Merenta Dea SK Bat" Sa&ar a*a+a- $e'aaan )era!a. O+e- (t"8 *(-ara#$an

  aar e!"a #(-a$ an ter+()at a!a*a e%ara +an"n ata" t(*a$ +an"n *a#at !e!)er( e#en"-

  #er-at(an *an $,!(t!en *a+a! !en'aa$anna. Se!,a $e',-anan !erenta *ea SK Bat" Sa&ar 

  $a+( (n( )a$a+ !en'a*( t(t($ t,+a$ "nt"$ $(ta !en,ra$ +an$a- *a+a! !en(n$at$an $"a+(t( "$an SKBS.

  Ma'"+a- S"$an Unt"$ SK Bat" Sa&ar.

  Disediakan oleh, Disahkan oleh,

  ………………………………………….

  …………………………………………

  Nor Faizal B Che Daud Mazdi bin Mohd

  Zulkefy

  Setiausaha sukan Guru Besar

  Sekolah Kebangsaan Batu Sawar Sekolah Kebangsaan

  Batu Sawar

   

  K!"#$N$N M%N&$S DS$ SK B$&' S$($% )*+

  BIL PERTAMA KEDUA KETIGA

  1 LELAKI A LELAKI A LELAKI A

  2 LELAKI B LELAKI B LELAKI B

  5 LELAKI 9 LELAKI 9 LELAKI 9

  4 PEREMPUAN A PEREMPUAN A PEREMPUAN A

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  12/13

  PEREMPUAN B PEREMPUAN B PEREMPUAN B

  6 PEREMPUAN 9 PEREMPUAN 9 PEREMPUAN 9

  BIL.

  PERTAMA 6

  KEDUA 6

  KETIGA 6

 • 8/17/2019 Kertas Kerja Merentas Desa Sk Batu Sawar 2016

  13/13