Kdk Hafizh

download Kdk Hafizh

of 33

Transcript of Kdk Hafizh

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  1/33

  LAPORAN KASUS KEDOKTERAN KELUARGA

   SEORANG PRIA 70 TAHUN DEHIPERTENSI STAGE II

  Muhammad Hafzh (22010115210067)

  P!"am#u$ d%& Ha%' P!' u'a!*'+ M&K,

  -LMU KESEHATAN MAS.ARAKAT

  /AKULTAS KEDOKTERAN UN-ERS-TAS D-PONEGOR

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  2/33

  PAS-EN

  -DENT-TAS

  Nama $ T!& R

  Umu% $ 70 Tahu!

   !', Kam'!$ La'a'

  S*a*u, #%a3'!a! $ Ka3'!

  Aama* $ RT04R02 Du,u! P!"a!"a!+ D,a ada,+ K8ama*a! Ka9

  A"ama $ -,am

  Suu :a!",a $ a3a

  P!d'd'a!$ T'da *ama* SD

  P%9aa! $ P*a!'

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  3/33

  Da;*a% A!""*a Kua%"

  Ka!du!"

   No Nama Kedudukan dalam

  Keluarga

  Sex Umur

  (tahun)

  Pendidikan Pekerjaan Ke

  1. Rono Bapak L 7 !idak tamat S" Petani #i

  &. Ngatini %'u P !idak tamat S" %'u Rumah

  !angga

  #i

  *. Supeno +nak % L ,- S" Petani #i

  ,. Saem +nak %% P ,& S" Pedagang Se

  -. Supondo +nak %%% L */ SL!P Pedagang Se

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  4/33

  Da;*a% A!""*a Kua%"

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  5/33

  G!"%am Kua%"a

  Ka!du!" P!d%'*a dd '

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  6/33

  Add a! 'ma"

  a!am!,',

  Keluhan Utama Km!"m!"

  Riwayat Penyakit Sekarang

  ANAMNES-S (au*a!am!,', da! ad!"a! m!a!*u #!d%'*a #ada 4 #uu 11&=0 -: d' %umah #!d%'*a1 m'!""u

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  7/33

   

  R P K 

  R P D

   

  •R'3a

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  8/33

  P E M E R - K S A4 A # % '

  Keaaan umum $ :a'

  Ke!aaran $ Cm#,m!*',

  Tana "ital $ RR $ 20@ m!'*  Nad' $4@ m!'*

    Ta!a! da%ah $ 150B0 mmh"  Suhu $;?%', (=6+5 C)

  #ata $ C!9u!8*'a #a#?%a a!m', ,%a '*%'

  Hiung $!a;a, 8u#'!" ()+ d',8ha%" ()

  Telinga $ D',8ha%"

  #ulut $?'?'% %'!" ()+ ,'a!,', ()

   T!""% $h'#%m', ()

  Lh% $ #m?,a%a! !! ()+ #m?,a%a! *h

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  9/33

  DaaParu $ -! $ S'm*%',+ ,*a*',+ d'!am',+ %*%a,' ()  Pa$ S*m ;%m'*u, a!a! F '%'  P$ S!% ,u%uh a#a!"a! #a%u  Au$ Sua%a da,a% ,'u%+ ,ua%a *am?aha! ()

   $antung $-!$ '*u, %d', *a *am#a

  Pa$ '*u, %d', *%a?a d' S-C + 2 8m md'a LMCSP$ !f"u%a,' 9a!*u!" daam ?a*a, !%maAu$ Sua%a a!*u!" --- !%ma+ ?','!" ()+ "a# ()

  A%&men $ -! $ 8m?u!"+ !*a,' ()  Au $ ?','!" u,u, (>) !%ma  P $ *%au? *'m#a!'+ #a ,',' (>) !%ma+ #a a'h ()  Pa$ !

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  10/33

  A , , , , m !4 A # % '

  MASALAH PSIKOLOGI DAN FUNGSI

  Fungsi Depresi : skor 1/15 : menunjukkan keadaan tidak depresi

  MMSE : normalIndeks Barthel : 100/100 Mandiri

  3railt %ndex 4 5&-6, 000! "it

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  11/33

  A , , , , m !4 A # % '

  No. Faktor Ketergantungan Skor

  1. Per$onal #giene 1

  &. 0andi 1

  *. 0akan 1

  , !oiletting 1

  -. 0enaiki tangga 1

  . 0emakai pakaian 1

  7. Kontrol B+B 1

  . Kontrol B+K 1

  /. +m'ula$i atau menggunakan kur$i roda 1

  1. !ran$er kur$i 8 tempat tidur 1#eterangan : Skor 0$%0 : ketergantungan total

  Skor %1$!0 : ketergantungan &erat

  Skor !%$'0 : ketergantungan sedang

  Skor '1$'' : ketergantungan ringan

  Skor 100 :mandiri tetapi tidak &erarti penderita dapat hidup

  sendiri penderita mungkin tidak dapat memasak menjaga rumah atau

  tidak dapat &ermas(arakat

  Skor total : 100

  Kesan: Mandiri

  Inek! )

  N A k h 1 0

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  12/33

  A , , , , m !4 A # % '

  No Apakah.. 1 0

  1. +nda $e'enarna pua$ dengan kehidupan anda9 !idak Ya

  &. +nda telah meninggalkan 'anak kegiatan 6 minat 6 ke$enangan

  anda9

  Ya !idak 

  *. +nda mera$a kehidupan anda ko$ong9 :a Tidak 

  ,. +nda mera$a $ering 'o$an9 :a Tidak 

  -. +nda mempunai $emangat 'aik $etiap $aat9 !idak Ya

  . +nda takut $e$uatu ang 'uruk akan terjadi pada diri anda9 :a Tidak 

  7. +nda mera$a 'ahagia untuk $e'agian 'e$ar hidup anda9 !idak Ya

  . +nda $ering mera$a tidak 'erdaa9 :a Tidak 

  /. +nda le'ih $enang tinggal di rumah daripada keluar dan mengerjakan

  $e$uatu ang 'aru9

  :a Tidak 

  1. +nda mera$a mempunai 'anak ma$alah dengan daa ingat anda

  di'anding ke'anakan orang9

  :a Tidak 

  11. +nda pikir 'ah;a hidup anda $ekarang ini menenangkan9 !idak Ya

  1&. +nda mera$a tidak 'erharga $eperti pera$aan anda $aat ini9 :a Tidak 

  1*. +nda mera$a anda penuh $emangat9 !idak Ya

  1,. +nda mera$a 'ah;a keadaan anda tidak ada harapan9 :a Tidak 

  1-. +nda pikir 'ah;a orang lain le'ih 'aik keadaanna daripada anda9 :a Tidak #eterangan : )a*a&an pasien (ang &er+etak te&al,

  Skor : Diitung dari jumlah ja*a&an (ang &er+etak te&al

  -iap ja*a&an &er+etak te&al mempun(ai nilai 1

  Skor antara 1$. menunjukkan keadaan &aik/tidak depresi

  Skor antara 5$' menunjukkan kemungkinan &esar depresi

  Skor 10 atau le&ih menunjukkan depresi

  Hasil Skor : 1Kesan : keadaan menunjukkan keadaan baik!idak de"resi 

  Skala Geriat

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  13/33

  A , , , , m !4 A # % '

  Max Nilai

  --

  ( , )( - )

  tanggal>'ulan>tahun) 'erapa dan mu$im apa9Sekarang kita 'erada dimana9 (Nama rumah $akit5 jalan5 nomor rumah5 kota ka'upaten5

   pro?in$i)

  * ( * )R=@%S!R+S%Pe;a;an2ara mene'utkan nama * 'uah 'enda5mi$alna 4 $atu detik untuk tiap 'enda.Kemudian mintalah re$pon mengulang ketiga nama 'enda ter$e'ut. Ulangi hingga 'enarmene'utkan.#itung jumlah per2o'aan dan 2atat 4 & kali.

  - ( , )+!=NS% "+N K+LKUL+S%Kurangi 1 dengan 7. Nilai 1 untuk tiap ja;a'an ang 'enar. #entikan $etelah - ja;a'an.+tau di$uruh mengeja ter'alik kata A +#:U A (nilai di'eri pada huru ang 'enar $e'elumke$alahan.

  * ( * )R=+LL!anakan kem'ali nama tiga 'enda ang telah di$e'ut di ata$. Berikan nilai 1 untuk tiap

   ja;a'an ang 'enar.

  / ( )B+#+S+

  a. +pakah nama 'enda ini9 Perlihatkan pen$il atau arloji (& nilai).

   '. Ulangi kalimat 'erikut 4 A C%K+ !%"+K5 "+N +!+U !+P% (1 nilai).

  2. Lak$anakanlah * 'uah perintah ini4 Peganglah $elem'ar kerta$ dengan tangan kananmu5lipatlah kerta$ ter$e'ut pada pertengahan dan letakkan di lantai (* nilai )

  d. Ba2alah dan lak$anakanlah perintah 'erikut4

  A P=C+0K+N 0+!+ +N"+D (1 nilai)e. !uli$kanlah $e'uah kalimat (1 nilai)

  . !irulah gam'ar ini (1 nilai )

  #ategori : Skor %.$

  Skor1$%

   Skor 0$1!:de"ini

  Skor : %Kesan : norma

  #

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  14/33

  H-PERTENS- STAGE --D - A G N O S - S

  K E R A

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  15/33

  1

  2

  =

  4R!8a!a

  P!a*aa,a!aa!

  +a*t&*ril 12+5m" #%

   9am #% %aEdua,'#a,'!m!"!a'

  #!

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  16/33

   Th P3% ; P3%P'!* *h###&8m

  Ha,' P!a*aa,a!aa

  MED-SPENDUKUNG

  PENGHAM:AT-ND-KATOR

  KE:ERHAS-LAN

  Kuha! !

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  17/33

  - D E N T - / - K A S - / U N G S - K E L U A R G

  Da%' 3a3a!8a%a d!"a! #!d%'*a+ #!d%'*a

  *'da *ahu a#aah dua %a!" *ua!

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  18/33

  Pa K!,um,'

  Maa! ,ha%' = a' d!"a! m

  ,ha%'ha%' *'da **a#& M!u

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  19/33

  P%'au

  K,ha*a!

  Kua%"a

  S?a"a' '?u %umah *a!""a ,

  mma,a+ m!8u8' #aa'a!+

  mm?%,'ha! %umah& :'a ad

  a!""*a ua%"a

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  20/33

  / a * % ; a * % < a ! " M m # ! " a % u h 'K , h a * a !

  PER-LAKU

  P!d%'*a mm''' ?'a,aa! *'da ,ua m!"!,um?uah& P!d%'*a ,a!"a* ,ua m!"!,um,' #'

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  21/33

  D!ah Rumah

  Kamar#ani

  KamarTiur

  KamarTiur

  Uu%a! %umah Bm @ 10 m2+ 1 a!*a'+ d'*m#a*' 6

  "!*'!"+ d'!d'!" *%?ua* da%' *m?& La!*a

  ,?a"'a! *a!ah& K?%,'ha! d' daam %umah u%

  %ua!" *amu ,au d'?ua *'a# ha%'+ **a#' ua,!

  20I& P!%a!"a! daam ama% 8uu#& !*'a,

  J20I 9a%a!" d'?ua& Kama% ma!d' ,!d'%' *a#' m

  %umah& K?%,'ha! da#u% u%a!"+ *'da ada u?

  ,h'!""a a,a# da%' *u!"u ?%da% ,u%uh %ua

  a'% m!""u!aa! ,um?% ma*a a'%&

   Pm?ua!"a!

  Sam#ah %"a!' d'*'m?u! d' ?u!+ ,da!"a!

  d'?aa% d' #a%a!"a! ?aa!" %umah&

  D' ' / ' K

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  22/33

   Th P3% ; P3%P'!* *h###&8m

  D'a"!,', /u!",' Kua

   

  /UNGS- REL-G-US T%ma,u ua%"a

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  23/33

   Th P3% ; P3%P'!* *h###&8m

   

  /UNGS- :-OLOG-SKua%"a *'da mm#u!

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  24/33

  D - A G N O S - S H O L - S T - K  

  ASPEK - (PERSONAL)

  P!d%'*a da*a!" ?%?a* d!"a!ha%a#a! h'#%*!,'

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  25/33

  ASPEK --- (/& -NTERNAL)

  P%'au #!d%'*a

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  26/33

  ASPEK - (/& EKSTERNAL)

  Kua%"a m!duu!" #!"?a*a!#a,'! ,u#a

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  27/33

  P E N G E L O L A A N K O M P R E H E N S - /

  PROMOT-/

  ●M!"dua,' #a,'!u!*u *%u,?%ah%a"a,m'!""u 1@ da!m!"!,um,'maa!a! *'da *%aua,'!&

  ●Edua,' u!*u *%u,!*% %u*'!&

  ●M!"dua,' #a,'!u!*u m!"u%a!"'!,um,' #'&

  ●M!"dua,' #a,'!u!*u maa! ,a

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  28/33

  D'a"%am

  Ra'*a Kua%"

   .a!&K,S*a*u,

  K,ha*a!

  G!*'

  P%'au

  L'!"u!"a!

  Pa

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  29/33

   Th P3% ; P3%P'!* *h###&8m

  Pm?'!aa! da! Ha,' K"'a

  Pem%erian &%at aneuka!i tentang

  *enyakit hi*erten!i-.ara *en.egahannya-

  an k&m*lika!inya

  M!da#a*a!d'a"!,', %9a #a,'!+;a*% %',' h'#%*!,'

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  30/33

  KES-MPULAN

  MED-KAMENT

  OSA

   TEDUKAS-E

  PEM:-NAANP

  Ca#*#%' 12+5 m" #% 9am #%

  %a

  M!

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  31/33

  Sa%a!D'#%ua! #!da*a! ua

  m!a*aa,a!a #a,'! ,8a%a

  m#%h!,';&

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  32/33

 • 8/16/2019 Kdk Hafizh

  33/33