kapang khamir Taufiqurahman 011

of 37 /37
PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR  BAB I PENDAHULUAN A. Lat ar B elakang Mik roo rga nisme sep erti jamur dan bak teri ban yak terdapat di alam, dalam keadaan bebas. Namun dalam bidang kefarmasian, diperlukan beberapa mikroorganisme untuk tu ju an peneli ti an. Khususn ya dalam bidang mikrobiologi, akan dipelajari mengenai mikroorganisme. Dian tara tumbuhan-tumbuhan rendah (ber sahaja), maka golongan ganggang (alga) dan golongan jamur merupakan kelanjutan dari pada golongan bakteri. Apakah golongan ganggang itu langsung menjadi golongan bakteri ataukah jamur menjadi kelanjutan langsung dari bakteri, hal ini sa ng at sukar di te ntukan. eni nj auan se!ara morfologi dan fisiologi menemukan suatu golongan bakteri, yaitu ordo "hlamydoba!teriales, yan g dapat dipand ang sebag ai pan gka l pertumbuhan golon gan gan gga ng, hal mana dapat diketahui dari sifat-sifatnya mengenai adanya la pi san lender ya ng me ny elubun gi tubuh or ganisme tersebut# akan tetapi pembiakannya dengan menggunakan konidia itu lebih mengenangkan kepada sifat jamur. Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R 150 2011 0182

Embed Size (px)

Transcript of kapang khamir Taufiqurahman 011

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  1/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  BAB I

  PENDAHULUAN

  A. Latar Belakang

  Mikroorganisme seperti jamur dan bakteri banyak

  terdapat di alam, dalam keadaan bebas. Namun dalam

  bidang kefarmasian, diperlukan beberapa mikroorganisme

  untuk tujuan penelitian. Khususnya dalam bidang

  mikrobiologi, akan dipelajari mengenai mikroorganisme.

  Diantara tumbuhan-tumbuhan rendah (bersahaja),

  maka golongan ganggang (alga) dan golongan jamur

  merupakan kelanjutan dari pada golongan bakteri. Apakah

  golongan ganggang itu langsung menjadi golongan bakteri

  ataukah jamur menjadi kelanjutan langsung dari bakteri,

  hal ini sangat sukar ditentukan. eninjauan se!ara

  morfologi dan fisiologi menemukan suatu golongan bakteri,

  yaitu ordo "hlamydoba!teriales, yang dapat dipandang

  sebagai pangkal pertumbuhan golongan ganggang, hal

  mana dapat diketahui dari sifat-sifatnya mengenai adanya

  lapisan lender yang menyelubungi tubuh organisme

  tersebut# akan tetapi pembiakannya dengan menggunakan

  konidia itu lebih mengenangkan kepada sifat jamur.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  2/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  enampilan fungi atau jamur !enda$an tidak asing

  lagi bagi kita semua. Kita telah melihat pertumbuhan

  ber$arna biru dan hijau pada jagung, tomat dan keju.

  ertumbuhan putih seperti bulu pada roti dan selai basi,

  jamur di lapangan dan di hutan semua ini merupakan

  tubuh berbagai !enda$an.

  eranan jamur dialam sangat luas, ada yang

  merugikan dan ada pula yang menguntungkan. %pesies

  jamur yang non patogen meliputi spesies-spesies yang

  melakukan perombakkan terhadap bahan-bahan organik

  dalam tanah, perusak tanah dan lain sebagainya.

  &anyak kapang dan jamur ini digunakan dalam

  industri fermentasi, seperti pembuatan asam-asam

  organik, pembuatan antibiotika, pembuatan alkohol dan

  lain sebagainya.

  Mengingat mikroorganisme tersebut berada dalam

  lingkungan kita, maka sebaiknya kita mempelajari se!ara

  lebih mendalam !iri-!iri mikroorganisme ini, khususnya

  morfologi kapang dan khamir

  B. Rumusan Masalah

  '. &agaimana bentuk dan jenis jamur yang terdapat pada

  sampel oti

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  3/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  *. &agaimana bentuk anatomi, morfologi dan jamur murni dari

  Rhizopus oligorpus

  C. Maksud Praktikum

  Adapun maksud dari per!obaan ini adalah untuk

  mengetahui dan memahami morfologi kapang dan khamir se!ara

  makroskopik, mikroskopik langsung maupun mikroskopik tidak

  langsung.

  D. Tujuan Praktikum

  Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati

  morfologi jamur murni dari Rhizopus oligorpus dan pada sampel

  kayu se!ara makroskopik, mikroskopik langsung maupun

  mikroskopik tidak langsung.

  E. Manaat Praktikum

  Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah agar mahasis$a

  dapat mengetahui bentuk + bentuk dari jamur, kapang dan

  kamir yang tumbuh pada suatu sampel.

  BAB II

  !A"IAN PU#TA!A

  A. Te$ri Umum

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  4/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  amur pada umumnya adalah organisme yang berbentuk

  benang, multiselluler, tidak berklorofil. amur berkembangbiak

  se!ara egetatif dan generatif dengan berbagai ma!am spora.

  Ma!am spora yang terjadi dengan tiada perka$inan ialah

  (Natsir ; 2003).

  '. %pora biasa yang terjadi karena protoplasma dalam suatu sel

  tertentu berkelompok ke!il-ke!il, masing-masing mempunyai

  membran inti sendiri.

  *. Konidiospora, yaitu spora yang terjadi karena ujung suatu

  hife berbelah-belah seperti tasbih.

  . ada beberapa spesies, bagian-bagian miselium dapat

  membesar serta berdinding tebal# bagian itu merupakan alat

  pembiak yang disebut klamidiospora.

  /. ika bagian miselium-miselium itu tidak menjadi lebih besar

  daripada aslinya, maka bagian-bagian itu disebut artrospora.

  Ada tiga ma!am morfologi hife yaitu (Natsir ; 2003).

  '. Aseptat (senosit). 0ife seperti ini tidak mempunyai dinding

  sekat atau septum.

  *. %eptat dengan sel-sel nukleat. %ekat membagi hifa menjadi

  ruang-ruang atau sel-sel berisi nukleus tunggal.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  5/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  . %eptat dengan sel-sel multinukleat. %eptum membagi hifa

  menjadi sel-sel dengan lebih dari satu nukleus dalam satu

  ruang.

  Kapang adalah organisme yang bersifat eukariotik yang

  tumbuh dengan !ara perpanjangan hifenya. ertumbuhan

  dengan perpanjangan juga terjadi pada beberapa khamir aerobi!

  dan bakteri yang tergolong A!tinomy!etes seperti %treptomy!es,

  No!ardia %Pel&'ar()**+,.

  Khamir dapat tumbuh dengan !ara membentuk tunas

  (budding) atau membelah (fusion) atau !ampuran pertunasan

  dengan pembelahan (bud-fusion). Anak sel yang terbentuk

  kadang-kadang tidak melepaskan diri dari sel induknya sehingga

  membentuk pseudomiselium %Pel&'ar()**+,.

  Khamir mempunyai ukuran yang berariasi dengan

  panjang '-1 2m sampai *3-13 2m, dan lebar '-'3 2m. %el

  khamir mempunyai bentuk yang berma!am-ma!am seperti

  bulat, oal, silinder, ogial yaitu bulat. &entuk-bentuk dari sel

  khamir tersebut dapat membantu dalam indentifikasi dari

  khamir. Ada beberapa khamir dalam keadaan tertentu dapat

  mengalami dimorfisme yaitu fase khamir, bentuk sel tunggal dan

  filamen, bentuk benang %Pel&'ar( )**+,.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  6/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  4ungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan

  senya$a organik untuk nutrisinya. &ila sumber nutrisi tersebut

  diperoleh dari bahan organik mati, maka fungi tersebut bersifat

  saprofit. 4ungi saprofit mendekomposisi sisa-sisa tumbuhan dan

  he$an yang kompleks dan menguraikannya menjadi 5at yang

  lebih sederhana. Dalam hal ini, fungi bersifat menguntungkan

  sebagai elemen daur ulang yang ital %Prati-i( )**,.

  eranan jamur di alam sangat luas, ada yang merugikan

  dan adapula yang menguntungkan. %pesies jamur non pathogen

  meliputi spesies-spesies yang melakukan perombakan terhadap

  bahan + bahan organi! dalam tanah. (Natsir. ()**/)

  Kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen,

  dan pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena

  penampakkannya yang berserabut seperti kapas.

  ertumbuhannya mula-mula akan ber$arna putih, tetapi jika

  spora telah timbul akan terbentuk berbagai $arna tergantung

  dari jenis kapang. %ifat-sifat morfologi kapang baik

  penampakkan mikroskopik dan makroskopik digunakan dalam

  identifikasi dan klasifikasi kapang %Hida0at( )**1,.

  Morfologi ragi (khamir) adalah sebagai berikut %#u2andi(

  )*3*,4

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  7/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  '. amur uniseluler biasanya terlihat sebagai sel yang oal

  dengan lebar '-1 2m dan panjang 1-3 2m.

  *. Memiliki struktur eukariotik yang khas.

  . Memiliki dinding sel polisakarida yang tebal.

  erbedaan utama antara organisme yang tergolong fungi,

  misalnya antara kapang dan khamir, yaitu kapang adalah fungi

  yang mempunyai filamen (miselium), sedangkan khamir

  merupakan fungi sel tunggal tanpa filamen. &eberapa fungi

  disebut fungi dimorfik karena dapat tumbuh dalam bentuk

  filamen seperti kapang, atau berbentuk sel tunggal seperti

  khamir %D-id$sa5utra( )**), .

  Ada juga suatu fenomena orang mengannggap bah$a

  jamur itu sebenarnya merupakan ganggang yang kehilangan

  klorofil. 0al ini jelas pada golongan ganggang hijau dalam

  hubungannya dengan jamur ganggang phy!omy!etes Diisi fungi

  (my!ota ) men!akup my6omy!etes (jamur lendir),

  phy!omy!etes (jamur tingkat rendah) dan 7umy!etes (jamur

  tingkat tinggi).se!ara umum fungi dapat dibagi menjadi dua

  kelompok berdasarkan atas tipe selnya yaitu ( Pel&'ar( )**+) 8

  '. 4ungi bersifat uniselluler (khamir, ragi, yeast)

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  8/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  *. 4ungi yang bersifat multiselluler (kapang, jamur,

  !enda$an) (el!5ar, *339).

  B. Uraian Bahan

  '. :liserol (Ditjen ;M, '

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  9/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  Kegunaan 8 @ntuk menjaga kelembaban di dalam

  medium

  *. Metilen &iru (Ditjen ;M, '

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  10/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  granul, $arna putih, tidak berbau

  rasa asam dan stabil di udara.

  Kelarutan 8 sangat mudah larut dalam air, mudah

  larut dalam etanol.

  enyimpanan 8 dalam $adah tertutup baik.

  Kegunaan 8 %ebagai dapar asam.

  /. Caktofenol (Ditjen ;M, '

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  11/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  b. Morfologi (el!5ar, *339)

  Kapang roti atau kapang kapang hitam. Miselium

  muda multinukleat dan tidak mempunyai sekat, dan semua

  hifa serupa. 0ifa kemudian berkembang menjadi tiga tipe 8

  rhi5oid ber!abang yang menembus substrat, stolon yang

  tumbuh menyamping pada permukaan substrat

  menyatukan unit-unit tempat terbentuknya berkas rhi5oid,

  dan sporangosfora yang tumbuh dari stolon ke arah atas.

  %porangiofora tidak ber!abang, dengan sporangium di

  ujung-ujungnya. eproduksi aseksual dengan bantuan

  alpanospora atau pada beberapa spesies, klamidospora.

  %e!ara seksual, beberapa spesies Rhizopus bersifat

  homotalik, dan yag lain baersifat heterotalik. ada yang

  heterotalik, hifa kedua ma!am, kelamin bergabung

  membentuk progametangia, yang berkembang melalui

  stadium-stadium untuk membentuk 5igot yang di!irikan

  dengan dinding tebal, hitam dan berkutil. Eigot harus tetap

  dorman selama beberapa bulan sebelum berke!ambah.

  "ontohnya ialah R. stolonifer.

  BAB III

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  12/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  !A"IAN PRA!TI!UM

  A. Alat 6ang Di5akai

  Adapun alat-alat yang digunakan adalah Autoklaf, batang

  F, !a$an petri steril, dek glass, enkas, 7rlenmeyer, jarum

  preparat, kamera, lampu spritus, mikroskop, ose bulat, objek

  glass, pipet tetes, spoit.

  B. Bahan 6ang Digunakan

  Adapun bahan yang digunakan adalah alkohol 93 ?, Asam

  tartrat, aluminium foil, &iakan jamur Rhizopus oligosporus,

  :liserol '3?, Medium DA, Metylen &lue, kertas saring, , tissue,

  dan oti ia ka!ang hijau.

  C. Cara !erja

  '. %e!ara Makroskopik

  a. Dengan Metode uang

  Dimasukkan suspensi biakan jamur Rhizopus

  oligosporus ke dalam !a$an petri sebanyak 3,* ml

  menggunakan spoit. Dimasukkan medium DA G As. tatrat

  sebanyak '3 ml kedalam !a$an petri yang berisi biakan

  jamur. Dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat.

  Diinkubasikan selama 6 */ jam pada suhu *9H" di

  enkas. Diamati, bentuk permukaan, $arna koloni, bau

  khas, radial forro$, gro$ing 5one, 5onation, e6udate

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  13/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  drops, reerse of !olony. Dilakukan hal yang sama pada

  sampel jamur oti pia ka!ang hijau.

  b. Dengan metode gores

  Disiapkan !a$an etri yang telah steril.

  Dimasukkan medium DA sebanyak '3 ml kedalam !a$an

  petri. Dihomogenkan dan dibiarkan hingga memadat.

  Diambil satu ose biakkan jamur Rhizopus oligosporus lalu

  digores se!ara 5ig-5ag pada medium. Diinkubasikan

  selama 6 */ jam pada suhu *9H" di enkas. Diamati,

  bentuk permukaan, $arna koloni, bau khas, radial forro$,

  gro$ing 5one, 5onation, e6udate drops, reerse of !olony.

  Dilakukan hal yang sama pada sampel jamur kayu.

  *. %e!ara Mikroskopik

  a. %e!ara langsung

  Diambil satu ose biakkan jamur Rhizopus

  oligosporusdan ditempatkan diatas objek glass. Kemudian

  ditetesi dengan metilen blue sebanyak ' tetes. reparat

  ditutup dengan dek glass kemudian diamati morfologinya

  dengan mikroskop dengan dimulai perbesaran terke!il.

  Dilakukan hal yang sama pada sampel oti pia ka!ang

  hijau.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  14/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  b. %e!ara idak Cangsung (%lide "ulture)

  Disiapkan !a$an petri, lalu dimasukkan kertas

  saring kedalamnya. Di atas kertas saring tersebut

  diletakkan batang F yang terbuat dari aluminium foil.

  Diletakkan objek dan dek glass diatas batang F. Disterilkan

  dalam oen. Dimasukkan medium DA G As.atrat ' tetes

  ke atas objek glass yang sebelumnya telah berisi biakan

  jamur Rhizopus oligosporus. reparat kemudian ditutup

  dengan dek glass dan di atas kertas saring ditetesi gliserol

  '3?. "a$an etri ditutup dan diinkubasi selama 6 */

  jam pada suhu *9H" di enkas. Diamati diba$ah mikroskop

  kemudian digambar. Dilakukan hal yang sama pada

  sampel oti pia ka!ang hijau.

  BAB I7

  !A"IAN HA#IL PRA!TI!UM

  A. Hasil Praktikum

  3. 8am2ar Pengamatan

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  15/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  a. Makroskopik

  ') Metode uang

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:[email protected]% 4AMA%B

  @NBF7%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  Medium 8 DA%ampel 8 oti ia ka!ang hijau

  Medium : PDA

  Mikroba : Neurospora

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:B

  [email protected]% 4AMA%[email protected]%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  Medium 8 DA%ampel 8 hi5opus

  Keterangan 8'. "a$an petri*. &entuk permukaan. Iarna koloni

  Keterangan 8'. "a$an petri*. &entuk permukaan. Iarna koloni

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  16/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  *) Metode :ores

  :

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:[email protected]% 4AMA%B

  @NBF7%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  Medium 8 DA%ampel 8 oti ia ka!ang hiaju

  Keterangan 8'. "a$an petri*. &entuk permukaan. Iarna koloni

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:[email protected]% 4AMA%B

  @NBF7%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  Medium 8 AD%ampel 8 hi5opus

  Keterangan 8'. "a$an petri*. &entuk permukaan. Iarna koloni

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  17/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  b. Mikroskopik

  ') Metode idak Cangsung

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:[email protected]% 4AMA%B

  @NBF7%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  %ampel 8 oti ia ka!ang hijau

  Keterangan 8'. "a$an petri*. &entuk permukaan. Iarna koloni

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  18/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  *) Metode Cangsung

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:B

  [email protected]% 4AMA%[email protected]%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  %ampel 8 hi5opus

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:B

  [email protected]% 4AMA%[email protected]%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  %ampel 8 oti ia ka!ang hijau

  Keterangan 8'. "a$an petri*. &entuk permukaan. Iarna koloni

  Keterangan 8'. Konidofor*. %porangiofor. %porangium/. Kolumela

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  19/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  ). Ta2el Hasil Pengamatan

  a. abel engamatan Makroskopik

  engamatanamur

  oti ia ka!ang hiaju Rhizopus oligosporus

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

  CA&;A;[email protected] MBK;&B;C;:[email protected]% 4AMA%B

  @NBF7%BA% [email protected]%CBM BND;N7%BA

  %ampel 8 hi5opus

  %ampel 8 hi5opus

  Keterangan 81. Konidofor. %porangiofor9. %porangium>. Kolumela

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  20/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  Metode

  gores

  Metode

  tuang

  Metode

  gores

  Metode

  tuang

  &entuk permukaan "one6 "one6 @mbonate @mbate

  Iarna koloni 0ijau tua 0ijau tua 0itam 0itam

  &au khas Ada Ada Ada Ada

  adial forro$ idak ada idak ada idak ada idak ada

  :ro$ing 5one idak ada idak ada idak ada idak ada

  Eonation idak ada idak ada idak ada idak ada

  76udate drops idak ada idak ada idak ada idak ada

  eerse of !olony - - - -

  b. abel Mikroskopik Cangsung

  PengamatanR$ti Pia !a&ang

  HijauRhi'$5us

  Miselium - -

  Metula - -

  Konidia G G

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  21/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  Konidiofor G G

  hi5oid G -Fesikel - -

  4ialid G G

  Kolumela - G

  %porangiofor G -

  %porangium - G

  %pora G G

  !. Mikroskopik idak Cangsung (%lide kultur)

  PengamatanR$ti Pia !a&ang

  HijauRhi'$5us

  Miselium - G

  Metula - -

  Konidia G G

  Konidiofor G -

  hi5oid - -

  Fesikel - G

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  22/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  4ialid - G

  Kolumela G -

  %porangiofor G -

  %porangium G G

  %pora - -

  B. Pem2ahasan

  Khamir (yeast) adalah fungi bersel satu yang mikroskopik,

  beberapa genera ada yang membentuk miselium dengan

  per!abangan. Khamir hidupnya sebagian saprofit dan ada

  beberapa yang parasitik, sedangkan kapang (mold) meerupakan

  fungi yang berfilamen dan multiseluler.

  erbedaan utama dari keduanya yaitu khamir adalah sel

  tunggal (uniseluler) sedangkan kapang bersel ganda. erbedaan

  lainnya yaitu kapang mempunyai filamen yang berbentuk

  benang dan merupakan suatu bentuk pertumbuhan.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  23/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  &entuk + bentuk permukaan kapang yaitu8 hi5oid

  merupakan akar pada tumbuhan jamur yang menghubungkan

  antara jamur. Kolumela merupakan tempat terdanya spora dan

  jamur. %porangiospora adalah spora aseksual. %porangiofor yang

  terdapat di di ujung hifa. %porangium yaitu spora yang ber sel

  satu. Miselium merupakan kumpulan hifa berupa filamen.

  Konidia merupakan salah satu spora aseksual. Konidiofor

  merupakan tangkai pemba$a konidia. Metula adalah !abang

  konidiofor fungi tertentu berbentuk botol. Fesikel yaitu ujung

  konidiofor yang membesar. 4ialid merupakan per!abangan

  metula tempat melekatnya spora. Apofise benjolan berbentuk F

  pada sporangiofor tepat diba$ah kolumela.

  eranan jamur dalam kehidupan manusia sangat banyak,

  baik peran yang merugikan maupun yang menguntungkan.

  amur yang menguntungkan meliputi berbagai jenis antara lain

  sebagai berikut, yaitu 8 Volvariella volvacea (jamur merang)

  berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Rhizopus dan

  Mucor berguna dalam industri bahan makanan, yaitu

  dalam pembuatan tempe dan on!om. Khamir Saccharomyces

  berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir.

  Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  24/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  Higroporus dan Cy!operdon perlatum berguna sebagai

  dekomposer.

  Di samping peranan yang menguntungkan, beberapa jamur

  juga mempunyai peranan yang merugikan, antara lain sebagai

  berikut 8 Phytium sebagai hama bibit tanaman yang

  menyebabkan penyakit rebah semai. Phythophthora inf'estan

  menyebabkan penyakit pada daun tanaman

  kentang. Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air.

  Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. neumonia

  !arinii menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru

  manusia. Candida sp. penyebab keputihan dan saria$an pada

  manusia.

  ada pertumbuhan fungi dipengaruhi oleh temperatur =

  suhu dan p0 yang kondusif, dimana temperatur = suhu otimum

  yaitu ** + 3o" ( saprofit) dan 3 + 9o" (parasit) dan p0

  optimumnya ,> + 1, (dalam keadaan asam).

  Dalam per!obaan ini, tujuannya adalah melihat morfologi

  dari kapang dan khamir dengan menggunakan beberapa metode

  yaitu metode makroskopik dan mikroskopik dari beberapa

  sampel tertentu, yaitu sample jamur kayu serta menggunakan

  biakan murni Rhizopus oligosporus.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  25/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  hi5opus sering disebut kapang roti karena sering tumbuh

  dan menyebabkan kerusakan pada roti. %elain itu kapang ini

  juga tumbuh pada sayuran, dan buah-buahan. %pesies rhi5opus

  yang umum ditemukan pada roti yaitu hi5opus stolonifer dan

  hi5opus nigri!ans. %elain merusak makanan sebagian hi5opus

  digunakan untuk beberapa makanan fermentasi tradisional

  seperti, hi5opus oligosporus dan h5opus ori5ae yang

  digunakan dalam pembuatan berbagai ma!am tempe dan on!om

  hitam. "iri-!iri hi5opus adalah8 0ifa nonseptat, mempunyai

  stolon dan rhi5oid yang $ananya gelap jik sudah tua,

  %porangiopora tumbuh pada noda dimana terbentuk juga

  rhi5oid, sporangia biasanya besar dan ber$arna hitam, kolumela

  agak bulat dan apofisisberbentuk seerti !angkir, tidak

  mempunyai sporangiola, pertumbuhannya !epat, membentuk

  miselium seperti kapas, ertumbuhannya seksual dengan

  membentuk Eigospora, kapang bersifat heterotalik, dimana

  repoduksi seksual membutuhkan dua talus yang berbeda.

  er!obaan yang dilakukan saat praktikum morfologi

  kapang dan khamir adalah 8

  A. engamatan makroskopik

  '. Dengan metode gores

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  26/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  erlakuan yang pertama yaitu dengan

  menggunakan biakan Rhizopus oligorpus. erlakuannya

  dengan !ara suspensi biakan jamur diambil satu ose dan

  digoreskan dalam !a$an petri yang telah berisi dengan

  medium DA padat. Dan diinkubasi selama 6 */ jam

  pada suhu kamar. Dari pengamatan diperoleh bentuk

  permukaan yang seperti kapas, koloni yang terbentuk

  ber$arna hijau. erlakuan yang kedua dengan

  menggunakan sampel oti ia ka!ang hiaju. erlakuan

  yang sama seperti pada pengerjaan biakan Rhizopus

  oligorpus. Dari hasil pengamatan diperoleh bentuk koloni

  yang tersebar ber$arna hijau tua. Medium yang digunakan

  pada per!obaan ini adalah medium DA yang telah diberi

  asam tartrat. enambahan asam tartrat untuk memberikan

  suasana asam pada jamur, sebab jamur tumbuh optimum

  pada p0 asam /,1 + , karena jamur tumbuh baik pada

  kondisi p0 yang asam. Dan diinkubasi selama 6 */ jam

  pada suhu kamar karena pertumbuhan jamur sangat

  lambat jadi perlu diinkubasi lebih lama dari pada bakteri.

  Digunakan medium DA karena DA berfungsi sebagai

  sumber karbohidrat dan energi untuk pertumbuhan dan

  pembiakan jamur. otato de6trose agar (DA) termasuk

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  27/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  medium semi alamiah karena tersusun atas bahan alami

  (kentang) dan bahan sintesis (de6trose dan agar). DA

  digunakan untuk menumbuhkan jamur. 4ungsi bahan yang

  digunakan pada medium DA, yaitu de6trose sebagai

  sumber gula dan energy, agar untuk memadatkan

  medium DA, aJuadest untuk melarutkan agar, de6trose,

  dan kentang, kentang sebagai sumber karbon

  (karbohidrat), itamin dan energi. Digunakan bahan

  kentang sebab kentang mengandung karbohidrat yaitu

  pada amilumnya, dimana jamur sangat mudah tumbuh

  dengan adanya amilum. Karbohidrat ditambahkan untuk

  memperkaya pembentukan asam amino dan gas dari

  karbohidrat. enis karbohidrat yang umumnya digunkan

  dalam amilum, glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa,

  manitol, dll. Konsentrasi yang ditambahkan untuk analisis

  fermentasi adalah 3,1-'?.

  *. Dengan metode tuang

  erlakuan yang pertama yaitu dengan

  menggunakan biakan Rhizopus oligorpus. erlakuannya

  dengan !ara suspensi biakan jamur diambil 3,* ml lalu

  dimasukkan dalam !a$an petri. Kemudian dimasukkan '3

  ml medium DA dan dibiarkan memadat. %etelah itu

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  28/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  diinkubasi selama 6 */ jam pada suhu kamar. Dari

  pengamatan diperoleh bentuk permukaan yang seperti

  kapas, koloni yang terbentuk ber$arna hitam. erlakuan

  yang kedua dengan menggunakan sampel oti ia ka!ang

  hiaju. erlakuan yang sama seperti pada pengerjaan

  biakanRhizopus oligorpus.

  . Mikroskopik langsung

  Dilakukan dengan !ara sampel diambil sebanyak

  satu ose lalu diletakkan di atas objek glass yang

  sebelumya dibersihkan dengam alkohol. %etelah itu

  ditambahkan metilen blue sebanyak satu tetes.

  enambahan metilen blue ditujukan untuk memperjelas

  penampakan dari sampel yang diamati serta memberikan

  pe$arnaan pada sampel yang diamati. Dilakukan hal yang

  sama pada sampel jamur kayu. ada Rhizopus oligorpus

  kami tidak menemukan bagian-bagian dari jamur.

  /. Mikroskopik tidak langsung

  ada perlakuan ini digunakan !a$an petri dengan

  batang F, dimana di atas batang F tersebut ada objek

  glass dan de!k glass. "aranya yaitu suspensi biakan

  Rhizopus oligorpusdiletakkan di atas gelas objek sebanyak

  satu tetes, lalu ditetesi dengan medium DA yang sudah

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  29/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  di!ampur dengan asam tartrat. %etelah itu objek glass

  ditutup dengan de!k glass. Kertas saring dalam !a$an

  petri diteteskan dengan gliserol '3?. 4ungsi penambahan

  gliserol ini adalah untuk menjaga kelembaban

  pertumbuahan mikroba. %uasana yang lembab digunakan

  untuk mendukung pertumbuhan bakteri karena bakteri

  dapat hidup dengan baik pada suasana lembab. "a$an

  etri kemudian ditutup dan diinkubasikan selama 6*/ jam

  pada suhu kamar. Dilakukan hal yang sama pada oti ia

  ka!ang hiaju. &atang F berfungsi sebagai tempat

  penyangga objek glass dan de!k glass agar tidak

  bersentuhan langsung dengan kertas saring yang telah

  ditetesi gliserol karena apabila bersentuhan langsung objek

  glass bisa menjadi basah. ada biakan Rhizopus oligorpus

  maupun jamur kayu, kami juga tidak menemukan bagian-

  bagian dari jamur pada metode ini.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  30/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  BAB 7

  PENUTUP

  A. !esim5ulan

  ada hasil pengamatan yang dilakukan, maka dapat

  disimpulkan bah$a 8

  '. Makroskopik

  a. Metode gores

  amur Rhizopus oligorpus mempunyai &entuk

  permukaannya seperti kapas dengan tidak berbau. Iarna

  koloni adalah hijau. erdapat daerah pertumbuhan

  (gro$ing 5one) mempunyai sonasi=lingkaran konsentris

  (5onation), titik !air pada permukaan (e6udates drops)

  juga terlihat, dan terdapat reerse of !olony yaitu

  ber$arna putih. %elain itu tidak tampak adanya titik pusat

  pertumbuhan (radial furro$).

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  31/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  amur oti ia ka!ang hiaju mempunyai &entuk

  permukaannya seperti kapas dan berbau. Iarna koloni

  adalah hijau tua. erdapat daerah pertumbuhan (gro$ing

  5one) mempunyai sonasi= lingkaran konsentris (5onation),

  titik !air pada permukaan (e6udates drops) juga terlihat,

  dan terdapat reerse of !olony yaitu ber$arna putih.

  %elain itu tampak adanya titik pusat pertumbuhan (radial

  furro$).

  b. Metode tuang

  Rhizopus oligorpus mempunyai permukaannya

  seperti kapas dengan tidak berbau. Iarna koloni adalah

  hitam. idak terdapat daerah pertumbuhan (gro$ing

  5one), sonasi=lingkaran konsentris (5onation) serta tidak

  tampak adanya titik pusat pertumbuhan (radial furro$),

  dan titik !air pada permukaan (e6udates drops) juga tidak

  terlihat, dan terdapat reerse of !olony yaitu ber$arna

  putih.

  amur oti ia ka!ang hiaju mempunyai &entuk

  permukaannya seperti kapas dan berbau. Iarna koloni

  adalah hijau tua. erdapat daerah pertumbuhan (gro$ing

  5one) mempunyai sonasi=lingkaran konsentris (5onation),

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  32/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  titik !air pada permukaan (e6udates drops) juga terlihat,

  dan terdapat reerse of !olony yaitu ber$arna putih.

  %elain itu tampak adanya titik pusat pertumbuhan (radial

  furro$).

  B. #aran

  %ebaiknya alat-alat dalam laboratorium lebih dilengkapi

  demi kelan!aran praktikum.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  33/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  DA9TAR PU#TA!A

  Djide, Natsir. *33>. DasarDasar Mikrobiologi [email protected] 0asanuddin, Makassar.

  Djide, Natsir. *33>. !alisis Mikrobiologi [email protected] 0asanuddin, Makassar.

  D$yana, Earas$ati, dkk. *33/. "aha! #uliah MikrobiologiDasar. @N0A%-7%%. Makassar.

  le!5ar, "han., *339. Dasar$%asar Mikrobiologi [email protected] Bndonesia ress.

  0idayat, Nur. *33. Mikrobiologi &!%ustri. enerbit ANDB.

  ogyakarta

  Natsir. M., dkk *33,LMikrobiologi Farmasi DasarL,@niersitas 0asanuddin, Makassar.

  el!5ar, Mi!hael, . *339. Dasar$Dasar Mikrobiologi. @B ress8akarta

  rati$i, %ylia. *33>. Mikrobiologi Farmasi. enerbit7rlangga. akarta

  %ubandi, *3'3. MikrobiologiL. enerbit emaja osda8 &andung.

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  34/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  #!EMA !ER"A

  3. #e&ara

  Makr$sk$5ik

  A. Metodeuang &. Metode :ores

  %uspensi biakan Medium

  DA Gjamur As. atrat

  Medium DA G &iakan

  jamur

  As.atrat

  Bnkubasi + 1 6 */ jam Bnkubasi + 1 6

  */ jam

  ada suhu kamar ada suhu kamar

  engamatan

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  35/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  Meliputi 8'. &entuk permukaan

  *. Iarna koloni. &au khas/. adial forro$1. :ro$ing 5one. Eonation9. 76udate drops>. eerse of !olony

  ). Mikr$sk$5ik

  a. %e!ara Cangsung

  ' etes ' ;se

  Metilen &iru %ampel

  reparat ditutup

  Dek :lass

  engamatan morfologi

  ;leh mikroskop (mulai pembesaran terke!il)

  :ambar 8

  a. Miselium

  b. Konidia

  !. Konidiofor

  d. %pora

  e. Kolumela

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  36/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  f. Metula

  g. 4ialidh. Fesikel

  i. hi5oid

  b. %e!ara idak Cangsung (%lide "ulture)

  "apet &atang F

  Kertas %aring ;bjek :lass

  Dek glass

  %terilisasi

  ' etes ' ;se&iakan jamur

  Medium DA G

  As. atrat

  reparat ditutup dengan dek

  glass

  eteskan pada kertas saring

  :liserol '3?

  "apet ditutup

  Bnkubasi + 1 6 */ jam (suhu kamar)

  Muh Nurul Taufiqurahman RIZKI YULIANTI R

  150 2011 0182

 • 7/22/2019 kapang khamir Taufiqurahman 011

  37/37

  PERTUMBUHAN KAPANG DAN KHAMIR

  engamatan oleh mikroskop

  :ambar

  LAMPIRAN

  '. Medium DA (otato Dekstrosa Agar)

  a. Komposisi untuk '333 ml

  otato *33 gram

  Dekstrosa '3 gram

  Agar '1 gram

  AJuades ad '333 ml

  b. Komposisi untuk *13 ml

  otato *33 = '333 6 *13 gr 13 gram

  Dekstrosa '3 = '333 6 *13 gr *,1 gram

  Agar '1 = '333 6 *13 gr ,91 gram

  AJuades Ad *13 ml