K1 Pendidikan Moral

of 31

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of K1 Pendidikan Moral

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  1/31

  1.1 Defnisi Konsep Mor 1.2 Peraturan Moral, Ad

  Agama & Undang-u1.3 Konsep Asas Nilai

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  2/31

  1.1 Defnisi Konsep Moral

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  3/31

  MORAL?

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  4/31

  Moral Merupakan nilai-nilai murni seperti aik !ati, merenda! diri

  "erkait dengan eerapa peraturan seperti tata!ukum, tatasusila, tataterti, nilai tradisi, keper#a$aan, undang, norma dan adat dalam mas$arakat

   %erdiri daripada

   peraturan komuniti  siat periadi mulia

  Peraturan komuniti penting diikuti demi kese(a!teraan mas$ sekeliling

  )iat periadi mulia memerikan aeda! positi kepada oran

  erinteraksi

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/tata.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/norma.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/norma.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/tata.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/norma.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/tata.pptx

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  5/31

  Etika

  Merupakan sains atau ka(ian tentang alsaa! m perlakuan $ang aik, ke*a(ipan moral, sikap mo tanggung(a*a moral dan #iri-#iri ke!idupan $a

  )eperti etika keguruan, etika guaman dan sea

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/etika.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/etika.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/etika.pptx

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  6/31

  Akhlak Merupakan perlakuan aik atau udi pekerti sese

  Dianggap seagai tingka! laku seseorang $ang d se#ara spontan kerana keiasaan (i*a atau siatn aik

  Ak!lak dan moral memang ere+a kerana ak!la ersumerkan al-uran dan !adis manakala mor erpia*aikan tanggapan dan uda$a mas$arakat setempat

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  7/31

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  8/31

  . . Moral, Adat,

  Agaa ! "ndan

  undang

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  9/31

  Peraturan Moral

  Pengertian

  )atu !asil ka(ian tentang etul sala! ting manusia

  Men$ediakan undang-undang $ang siste ertentangan matlamat-matlamat $ang

  "ersiat rasional dan autonomus 

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/autonomous.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/autonomous.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/autonomous.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/autonomous.pptx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/autonomous.pptx

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  10/31

  $iri#%iri

  "ole! diua!-ua!  %iada pengasas )eseorang $ang ermoral Di#ipta ole! manusia

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  11/31

  Prinsip# prinsip sip Autonomi 

  ertimangan dan tingka! laku akiat paks

  sip Keadilan eng!ormati !ak orang lain dan saksama

  sip Altruisme eng!argai dan mengamil erat kea(ikan

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  12/31

  Peraturan Adat

  Pengertian

  Adat ererti keiasaan dalam meng!aru ke!idupan manusia

  )emua kesusilaan dan keiasaan dalam lapangan !idup

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  13/31

  $iri#%iri

  ementingkan siat-siat tingka! laku murni i#ipta ole! manusia isampaikan se#ara lisan iturunkan dari satu generasi kepada gener

  ere+a mengikut kaum, masa dan lokasi

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  14/31

  Peraturan Agaa Pengertian

  "erlainan mengikut a(aran agama masin

   %ermaktu dalam kita agama

  Menetapkan panduan tingka! laku Mendorong penganutn$a mematu!i tunt

  agama

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  15/31

  $iri#%iri

  idak ole! diua!-ua! ukan #iptaan manusia atu #ara !uungan antara manusia denga

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  16/31

    undng

  Pengertian

  Norma, nilai dan peraturan seseua! ma $ang ole! mementuk tingka! laku den

  *atak seseorang itu la!ir daripada kepat indiidu ter!adap autoriti $ang sa!

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  17/31

  $iri#%iri

  luluskan ole! autoriti $ang sa! at ka*alan dan a!an ru(ukan agi suatu k tiap kesala!an !an$a didenda dengan *a rasaan kasi! sa$ang, elas kasi!an, tolak

  aik !ati tidak *u(ud dak ada unsur pili! kasi!

  R

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  18/31

  Ruusan Peraturan Pengertian $iri#%iri Peraturan

  Moral

   )atu !asil ka(ian tentang etul sala! tingka!

  laku manusia

   Men$ediakan undang-undang $ang sistematik

   "ersiat rasional dan autonomus

   "ole! diua!-

   %iada pengasa

   )eseorang $an

   Di#ipta ole! m

  Peraturan

  Adat

   Adat ererti keiasaan dalam meng!arungi

  ke!idupan

  manusia

   )emua kesusilaan dalam lapangan !idup

   Mementingka

  laku

  murni

   Di#ipta ole! m

   Disampaikan s

   Diturunkan da

  kepada

  generasi $ang  "ere+a meng

  dan lokasi

  Peraturan

  Agaa

   "erlainan mengikut a(aran agama masing-

  masing

   Peraturan ini termaktu dalam kita agama

   Menetapkan panduan tingka! laku

   Mendorong penganutn$a mematu!i tuntutanagama

   %idak ole! di

   "ukan #iptaan

   )atu #ara !u

  manusia

  dengan tu!an

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  19/31

  1.& Konsep As'ilai

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  20/31

  Defnisi 'ilai (

  )esuatu enda atau perkara $ang ole! dili!at dari

  )atu keper#a$aan $ang preskripti sama ada di!ara tidak di!arapkan.

  )esuatu $ang er!arga, ermutu, menun(ukkan kua erguna agi manusia.

  )earang o(ek $ang mulia di!argai maka ia ernila

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  21/31

  )atu konsep n$ata atau tersirat $ang dapat mem seseorang indiidu atau #iri-#iri kumpulan dari seg $ang diingini. Keadaan ini akan mempengaru!i #a

  indiidu itu memili! kea!aman $ang sedia ada da laku pada ak!irn$a.

  Pia*ai norma mas$arakat $ang dipengaru!i ole! perikemanusiaan.

  )uatu kualiti, moti atau pia*ai norma $ang ada d pertalian antara enda /o(ek0, fkiran /keinginan0 pemilikan.

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  22/31

  )ungsi 'ilai (

  "ertindak seagai ukuran $ang memantu indiidu pasti kedudukann$a dalam sesuatu isu sosial atau

  Memeri suatu tun(uk ara! kepada seseorang tent perlakuan ter!adap orang lain dan menilai tingka!

  serta orang lain.

  )atu panduan untuk men$elesaikan konik serta m keputusan.

  Memantun$a men$elesaikan konik $ang di!adap

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  23/31

  Nilai ukan !an$a merangsang mala! menge!adk perlakuan seseorang.

    )eagai satu kriteria atau pia*ai $ang konsisten kuku! agi seseorang indiidu atau mas$arakat u ertindak supa$a tindakan mereka adala! aik,  ole! diterima.

  Memole!kan indiidu dan mas$arakat men(adi a

  moral dan pengkritik moral

  )eagai atasan ter!adap peruatan dan kelakua atau mas$arakat.

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  24/31

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  25/31

   *enis#*enis 'ilai (

  a.Nilai instrumental /ekstrinsik0 dan nilai intri

  - Nilai-nilai ini digunakan untuk menun(ukkan !uungan ant

  'ilai instruental atau ekstinsik  -. Kualiti $ang diterima atau ditolak seagai alat men#apai s

  matlamat.

  -. "ergantung pada nilai lain untuk men#apai sesuatu matlam

  -. Nilai peringkat kedua, misaln$a erani, ra(in, !ormat-meng

  -. onto!n$a, mengeom iros!ima untuk menamatkan per

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  26/31

  'ilai intrinsik 

  - Kualiti $ang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia aik atau uruk tanpa mengamil kira kesann$a.

  -  %idak ergantung pada nilai lain untuk men#apai sesuatu matlamat. Nilai terseut sendiri seagai matlamat ak!ir.

  - Nilai peringkat pertama, misaln$a aik !ati, kasi!

  sa$ang, keadilan. - onto!, !akim men(atu!kan !ukuman mati kepada

  seorang penagi! dada! semata-mata kerana ke*a(ipan dan undang-undang, ukan kerana dia ingin memasmi kegiatan pengedaran dada!.

 • 8/18/2019 K1 Pendidikan Moral..

  27/31

  .Nilai su(ekti dan nilai o(ekti.

  - Nilai terseut dapat digunakan untuk menun(ukkan p

  kita ter!adap nilai. 'ilai su+ekti- 

  - Kualiti $ang diterima atau ditolak ole! seseorang $ang pandangan.