Jonathan Meres “Normo pasaulis”

of 21 /21
NUO 10 IKI 12 METŲ

Embed Size (px)

description

Iš anglų k. vertė Kazimiera Kazijevaitė Normui trylika metų. Jo pasaulis susideda iš pomėgio važinėti dviračiu, geriausio draugo Mikio, dviejų jaunesnių brolių, kurie amžinai gadina Normui gyvenimą… ir daugybės problemų. Kam, po galais, tėvams reikėjo persikraustyti? Naujojo namo sienos tokios plonos, kad galima girdėti, kaip už sienos knarkia tėtis – lyg raganosis užkietėjusiais viduriais! Tame name Normas nesugeba rasti nieko – net tualeto! Dar gerai, kad nereikėjo keisti mokyklos. Tačiau visa kita – tikra nelaimė. Normas kovoja su visais: broliais, kurie nervina, tėvais, kurie nervina, netgi geriausiu draugu, kuriam viskas sekasi geriau. Normui mirtinai reikia naujo dviračio – bet iš kur gauti pinigų? Sunkus gyvenimas, kaip ir daugelio. Tačiau baisiai juokingas! “Normo pasaulis” – knyga tiems, kas dievina “Nevykėlio dienoraštį” ir “Močiutę plėšikę”.

Transcript of Jonathan Meres “Normo pasaulis”

 • NUO

  10IKI

  12MET

  NUO

  10IKI

  12MET

  Normui dvylika met. Jo pasaulis susideda i pomgio va-

  intis dviraiu, geriausio draugo Mikio, dviej jaunesni

  broli, kurie aminai gadina Normui gyvenim ir daugy-

  bs problem.

  Kam, po galais, tvams reikjo persikraustyti? Naujojo na-

  mo sienos tokios plonos, kad girdti, kaip u keli kambari

  knarkia ttis lyg raganosis ukietjusiais viduriais! Tame

  name Normas nesugeba rasti nieko net tualeto! Dar gerai,

  kad nereikjo keisti mokyklos. O visa kita tikra nelaim.

  Normas kovoja su visais: broliais, kurie nervina, tvais, ku-

  rie nervina, netgi su geriausiu draugu, kuris taip pat ner-

  vina, nes jam viskas sekasi geriau. Normui

  mirtinai reikia naujo dviraio bet i kur

  gauti pinig? Sunkus gyvenimas, kaip

  ir daugelio. Taiau baisiai juokingas!

  Normo pasaulis knyga tiems, ku-

  rie dievina Nevyklio dienorat ir Mo-

  iut plik.

  JONATHAN MERES (Donatanas Meresas) buvs jreivis, roko vaigd ir led pardavjas,

  ms vaidinti komedijose. Galiausiai jis tapo raytoju ir sukr daug knyg vaikams bei paaugliams.

  Garsiausios ir juokingiausios i j apie Norm.

 • I angl kalbos vert

  Kazimiera Kazijevait-Astratovien

  VILNIUS 2016

 • UDK 821.111-93Me-184

  Text Jonathan Meres 2011First published in 2011 by Orchard BooksThe rights of Jonathan Meres to be identified as the author and Donough OMalley to be identified as the illustrator of this work have been asserted by them in accordance with the Copyright, Designs and patents Act, 1988

  Iliustracij autorius Donough OMalley

  Jonathan MERESTHE WORLD OF NORMOrchard Books, Sydney, 2011

  Kazimiera Kazijevait-Astratovien, vertimas lietuvi kalb, 2016 Tyto alba, 2016

  ISBN 978-609-466-152-5

 • Skiriu Maksui, Olei ir Nojui. Jei ne a, n vieno i js nebt.

 • TURINYS

  PIRMAS SKYRIUS ................................................... 9

  ANTRAS SKYRIUS ................................................ 15

  TRECIAS SKYRIUS ................................................22

  KETVIRTAS SKYRIUS .............................................31

  PENKTAS SKYRIUS .............................................. 41

  ETAS SKYRIUS ..................................................52

  SEPTINTAS SKYRIUS ........................................... 67

  ATUNTAS SKYRIUS ............................................ 74

  DEVINTAS SKYRIUS .............................................84

  DEIMTAS SKYRIUS .............................................94

  VIENUOLIKTAS SKYRIUS ................................... 106

  DVYLIKTAS SKYRIUS ...........................................117

  TRYLIKTAS SKYRIUS .......................................... 129

  KETURIOLIKTAS SKYRIUS ................................. 138

 • PENKIOLIKTAS SKYRIUS ...................................151

  EIOLIKTAS SKYRIUS ....................................... 164

  SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS ................................173

  ATUONIOLIKTAS SKYRIUS ............................. 180

  DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS ................................ 186

  DVIDEIMTAS SKYRIUS ...................................... 201

  DVIDEIMT PIRMAS SKYRIUS ........................... 215

  DVIDEIMT ANTRAS SKYRIUS .........................225

  DVIDEIMT TRECIAS SKYRIUS ........................ 244

  DVIDEIMT KETVIRTAS SKYRIUS .....................258

  DVIDEIMT PENKTAS SKYRIUS ........................268

  DVIDEIMT ETAS SKYRIUS ........................... 279

  DVIDEIMT SEPTINTAS SKYRIUS .....................290

 • 9PIRMAS SKYRIUS

  Vos pabuds Normas suprato, kad diena bus sumauta dar akimirka, ir jis pasiusios t-io drabui spintoje.

  Ei, Normai! Liaukis! suriko ttis, atsisds lovoje ir jungs naktin lempel.

  A? K? sumurmjo Normas prikimusiu nuo miego balsu.

  K ia ruoiesi daryti?

  Siusioti... berniukas atsak taip, tarsi bt i-girds kvailiausi klausi-m, kok tik galtum sugalvoti.

 • 10

  Tik jau ne mano spintoje! pareik ttis.

  Juk ji i Ikjos, pridr mama, tarsi siu-sioti spintoje ne i Ikjos bt leistina.

  Normas sutriko. Dar kiek, ir jis bt taps jauniausiu vis laik pasaulio kaln dvirai empionu, bet paskutin aki- mirk teko i vis jg ugulti stabdius, kad i-vengt nelaims neatsitrenkt med. O tai da-bar tenka vl i vis jg ugulti visikai kitokius stab-dius, kad ivengt visikai kitokios nelaims. Kas ia dedasi? Ir kodl jo tvai miega vonios kambaryje?

  Kakas perkl tualet, murmteljo Normas, trypiodamas vietoje (tai nieko smerktino, kai tau treji, bet tik ne tada, kai be-veik trylika).

  K? paklaus ttis.

 • 11

  Tualetas perkeltas, garsiau pakartojo berniukas.

  Bet ttis puikiai girdjo. Jis tik negaljo pa-tikti.

  Ne, Normai. Tualetas neperkeltas, persiklme mes patys!

  Pamirau, prisipaino Nor-mas.

  Negi tu rimtai? ttis smeig akis vyriausij sn.

  Aha, atsak Normas taip, tarsi dabar tai tikrai bt pats kvailiausias klausimas, kok tik galtum sugalvoti.

  Pamirai, kad mes persiklm?

  Aha, patvirtino Normas.

 • 12

  Kaip galjai tai pamirti? paklaus t-tis, netikdamas savo ausimis.

  Tiesiog, gteljo peiais berniukas, vis aikiau suvokdamas, kad tuoj apsisiusios.

  Normai, bet mes persikraustme prie tris mnesius! stebjosi ttis.

  Tiksliau, prie tris mnesius dvi savaites ir penkias dienas, n nemirkteljusi patikslino mama.

  Ttis sunkiai atsiduso ir pavelg laikrod. Buvo antra nakties.

  Klausyk, snau. Negalima taip imti ir siu-sioti svetimose spintose, tai ir viskas!

  A ir nepasiusiojau, gynsi Normas.

  Bet ruoeisi!

 • 13

  Ttis buvo teisus. Normas tikrai ketino siu-sioti spintoje, tiesiog laiku steng susiturti.

  Kaip visada, pagalvojo Normas, esu kaltinamas tuo, ko net nepadariau.

  Berniukas gal ir bt norjs dl to pasi-ginyti, bet jo lapimo psl buvo isiptusi kaip balionas. Jei tuojau pat nepasiusios, ji sprogs. O tada tai jau tikrai papul-t bd!

  Nagi, eik lauk, lie-p ttis.

  Normui nereikjo du kartus sakyti jis nukrypavo dur link kaip nias pingvinas.

  A, ir dar, Normai...

  K? atsiliep is n ne-stabteldamas.

 • 14

  Tualetas kitame koridoriaus gale, tur-tum lengvai j rasti.

  Normas neatsak. inojo, jei nepasieks tualeto per deimt sekundi, iekoti bus per vlu.

 • 15

  ANTRAS SKYRIUS

  Normas imgino visk, kad tik greiiau u- migt. Visa bda, kad inojo tik vien bd skaiiuoti avis, okinjanias per vartus. Bet tai nepadjo. Vis pirma vartai buvo perne-lyg aukti. Jokia avis toki nebt perokusi. Na, nebent pasiokjusi nuo tramplino. Gal gale jis temat didiul band avi, besi- stumdani palei vartus kaip kokios... na, kaip avys. Tai erzino. Kuo ilgiau Normas apie jas galvojo, tuo maiau norjo miego. Kuo ma-iau norjo miego, tuo maiau buvo tiktina, kad umigs ir toliau sapnuos sapn nuo ten,

 • 16

  kur jis nutrko. Tai ar lemta jam tapti pasau-lio kaln dvirai empionu, ar ne? Normas buvo pasirys tbt tai suinoti.

  Jis pamgino atspti, kiek va-land. Paskutin kart, kai tikri-no, buvo pus trij. Atrod, lyg nuo tada bt praj itisi imtmeiai. Nors sunku pasa-kyti. Lauke vis dar buvo tamsu nors ak durk. Gatve nuburz-g pora automobili, pro al dainuodamas praslikino kakoks vyrukas, apdovanotas stipriu balsu, bet prasta klausa. Normas pra-merk ak. Elektroninio laikrodio skaiiukai raudonai vytjo tamsoje.

  Normas negaljo tuo patikti. Trys minu-ts? Tiek teprajo nuo to laiko, kai jis paskuti-nsyk irjo laikrod? Trys varganos minuts? imtas atuoniasdeimt niekam tikusi sekun-di? Dvideimtoji prakeiktos valandos da-

 • 17

  lis? Na jau ne, galvojo Normas. To negali bti. Tikriausiai laikrodis blogai rodo. Matyt, i-sieikvojo elementai. Juk turi bti koks nors pro-tingas paaikinimas. Negaljo i ties praeiti vos trys minuts! Deja, tai buvo tiesa. itaip jis niekad o niekad neumigs!

  Visai negelbjo ir tai, kad Normas girdjo knarkiant tt galjai pamanyti, kad kriokia raganosis, kamuojamas viduri ukietjimo. Nors Normui niekada nebuvo tek girdti, kaip kriokia ra-ganosis, kamuojamas viduri ukietjimo, jo sitikinimu, tai skambt btent itaip. Niekada iki iol Normas nebuvo atkrei-ps dmesio, kad ttis taip garsiai knarkia. Tiksliau tariant, niekada iki tol, kol jie neper-sikraust. Senojo j namo sienos buvo storos ir nelaidios garsui. Net jei senajame name i ties bt krioks raganosis ukietjusiais vi-duriais, Normas tiesiog nebt jo girdjs. Bet iame name, kur visi kambariai mai, o sienos plonos, btum galjs igirsti net kaip auga nagai.

 • 18

  Normas pagalve usi-deng galv, bet ir tai n-ma nepadjo. Triukmas buvo tiesiog netikimas. O baisiausia, kad mamos ir tio miegamasis netgi nebuvo alia Normo kam-

  bario! Kaip ia ieina, kad mama gali miegoti, o Normas ne? Kaip ia ieina, kad jo kvaios jaunliai broliukai gali miegoti, o Normas ne? Tai taip neteisin- ga, galvojo Normas. Bet pastaruoju metu viskas buvo neteisinga.

  Pavyzdiui, kaltinimas, kad Normas pasiu-siojo tio spintoje. Tiksliau, kad nepasiusiojo. Juk tai labai neteisinga, tiesa? Juk Normas nekaltas, kad jie persikraust, ar ne? J sena-jame name to niekuomet nebt nutik. J senajame name jis n karto nebuvo pabuds ir susivoks ketins pasiusioti kur kitur, o ne tua- lete. J senajame name Normas jau sen se-niausiai bt umigs!

  Kuo daugiau berniukas apie tai galvojo, tuo labiau irdo. Ir kodl jie apskritai turjo persikelti? Kokie sveiko proto mons ikeist

 • 19

  aun didel nam it neva labai au-n triui narv? Na, gal senasis na-mas ir nebuvo itin didelis. Nepasaky-tum, kad milinikas. Bet, palyginti su iuo, tai buvo tiesiog sumauti Bakingamo rmai! Normas tiesiog nepajg to suprasti.

  Na taip, jis inojo, kad esama benami, kurie atiduot bet k, kad tik turt stog vir galvos, ir jam nedert bti tokiam nedkin-gam, ir panaiai. Mama su tiu galjo to ne-bekartoti. Galjo nebekartoti ir t niek apie badaujanius Afrikos vaikus kaskart, kai jis lktje palikdavo brokolio ksnel, bet vis tiek kartojo. Jeigu jau jiems taip rpi, kodl gi tiesiog nekia to brokolio vok ir nei-siunia Afrik?

  O ir kaipgi jis taps pasaulio kaln dvirai empionu, jei valgys tuos prakeiktus brokolius?

 • 20

  Dabar Normas jau deg pykiu. Oras aplink j tiesiog trakjo, tarsi berniukas bt buvs koks elektros generatorius. K ten tos niekam tikusios vjo jgains ir sauls kolekto-riai... Tereikt prisijungti prie Normo ir is ga-lt aprpinti miestel elektros energija itisus metus!

  Veikiausiai gerai, kad tuo metu Normas neigirdo, kaip Brajanas, jo vidurinysis brolis,

  pdina per laipt aiktel ir pra-veria tv miegamojo duris. Veikiausiai gerai, kad jis nema-t, kaip Brajanas pakelia skal-bini ds dangt ir siusioja j. Ir jau tikrai labai gerai, kad Normas nemat, kaip

  Brajanas ramiai islikina i kambario, o tvai taip nieko ir nepajunta t-tis vis dar knarkia kaip

  raganosis ukietjusiais viduriais, o mama sap- nuoja, kad ruoiasi Ikj.

  Gatve nuburzg automobilis, jo priekini ibint viesa msteljo pro uuolaid ply ir apviet Normo veid. Keista, bet berniukas

 • 21

  to n nepastebjo. Jis staiga paniro mieg tarsi galiausiai isikvps uraganas.

  Diugu, kad jo sapnas, kaip ir tikjosi, ts- si nuo tos paios vietos, kur buvo nutrks. Tik lidna, kad jauniausiu vis laik pasaulio kaln dvirai empionu tapo jo geriausias draugas Mikis. Normas liko antroje vietoje. Tai buvo taip neteisinga.

 • NUO

  10IKI

  12MET

  NUO

  10IKI

  12MET

  Normui dvylika met. Jo pasaulis susideda i pomgio va-

  intis dviraiu, geriausio draugo Mikio, dviej jaunesni

  broli, kurie aminai gadina Normui gyvenim ir daugy-

  bs problem.

  Kam, po galais, tvams reikjo persikraustyti? Naujojo na-

  mo sienos tokios plonos, kad girdti, kaip u keli kambari

  knarkia ttis lyg raganosis ukietjusiais viduriais! Tame

  name Normas nesugeba rasti nieko net tualeto! Dar gerai,

  kad nereikjo keisti mokyklos. O visa kita tikra nelaim.

  Normas kovoja su visais: broliais, kurie nervina, tvais, ku-

  rie nervina, netgi su geriausiu draugu, kuris taip pat ner-

  vina, nes jam viskas sekasi geriau. Normui

  mirtinai reikia naujo dviraio bet i kur

  gauti pinig? Sunkus gyvenimas, kaip

  ir daugelio. Taiau baisiai juokingas!

  Normo pasaulis knyga tiems, ku-

  rie dievina Nevyklio dienorat ir Mo-

  iut plik.

  JONATHAN MERES (Donatanas Meresas) buvs jreivis, roko vaigd ir led pardavjas,

  ms vaidinti komedijose. Galiausiai jis tapo raytoju ir sukr daug knyg vaikams bei paaugliams.

  Garsiausios ir juokingiausios i j apie Norm.