Jawab Soal OSP 2013 Kebumian

download Jawab Soal OSP 2013 Kebumian

of 21

 • date post

  20-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.507
 • download

  1

Embed Size (px)

description

OSP 2013

Transcript of Jawab Soal OSP 2013 Kebumian

 • SOALUJIAN

  SELEKSICALONPESERTAOLIMPIADESAINSNASIONAL2013TINGKATPROPINSI

  Waktu:150Menit

  KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN

  DIREKTORATJENDERALPENDIDIKANMENENGAHDIREKTORATPEMBINAANSEKOLAHMENENGAHATAS

  TAHUN2013

  KEBUMIAN

  Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

 • KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAANDIREKTORATJENDERALPENDIDIKANMENENGAHDIREKTORATPEMBINAANSEKOLAHMENENGAHATAS

  PETUNJUK:

  1. IsilahNama,NoRegistrasi,AsalSekolahdanKelaspadalembarjawabanyangtelahdisediakan.2. Testerdiridari60soalpilihangandadan5soalesai3. Waktumengerjakantestotal2jam30menit(150menit)tanpaistirahat

  Testpilihanganda:1jam30menit(90menit) Testesai:1jam(60menit)

  4. Untukpilihanganda:untuksetiapsoaljawabanbenarbernilai1(satu),jawabansalahbernilai0,5(minussetengah),jawabankosongbernilai0(nol)

  5. Nilaiuntukesai:untuksetiapsoalberkisar086. Gunakanballpoint/pulpenuntukmenulisjawabanpadalembarjawabanyangtelah

  disediakan.7. Pesertadiperkenankanmenggunakankalkulatorjikadiperlukan.

  Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

 • SOALSELEKSITINGKATPROPINSI

  OLIMPIADESAINSNASIONAL2013BIDANGILMUKEBUMIANPILIHANGANDA(60soal)1. Perhatikangambar kristaldi samping.Kristal inimempunyai6 sisi,3

  sisidibagianatasdan3sisidibagianbawah.Mineralkalsitmerupakancontohdaribentukkristalini.Kristalinitermasukdalamsistemkristal:a. Tetragonalb. Heksagonalc. Monoklind. Orthorombike. Trigonal

  2. Mineralyangmempunyaikomposisikimiasamadenganmineralkalsittetapibentukkristalnya

  berbedaadalaha. Kalkopiritb. Aragonitc. Kuarsad. Dolomite. Muskovit

  3. Gunungapiberbentukperisai(shieldvolcano)umumnyatersusunolehbatuan...

  a. Granitb. Dioritc. Andesitd. Basalte. Peridotit

  4. UrutanpembentukanmineraldariyangpertamaterbentukdalamderetreaksiBowenpadaseri

  tidakmenerusadalaha. OlivinHornblendaPiroksenBiotitb. BiotitHoenblendaPiroksenOlivinc. OlivinPiroksenHornblendaBiotitd. PiroksenOlivinBiotitHornblendae. HornblendaPiroksenOlivinBiotit

 • 5. Perhatikanfotobatuanbekudisamping.Batuanbekutersebutdicirikanadanyateksturvesikuler.Dimanakahdanbagaimanakahprosespembentukanbatuantersebut?a. Jauhdidalambumisecarasangatlambatb. Dibawahpermukaanbumisecaracepatc. Dibawahpermukaanbumisecaralambatd. Diataspermukaanbumisecaracepate. Diataspermukaanbumisecaralambat

  6. Diantarabatuanbekuberikutyangbanyakmengandungmineralolivindanpiroksenadalah

  a. Dunitb. Granitc. Riolitd. Andesite. Monzonit

  7. Batuansedimenyangberasaldaripengendapanmaterialtersuspensidalamairadalah

  a. Batupasirb. Konglomeratc. Breksid. Aglomerate. Batulempung

  8. Berikutmerupakanstruktursedimenyangterbentukbersamaandenganprosespengendapan

  batuansedimentersebut(synsedimentarystructures)kecualia. Massiveb. Crossbeddingc. Loadcastd. Laminatione. Parallelbedding

  9. Diantarabatuansedimenberikutyangmerupakanbatuansedimennonklastikadalah

  a. baturijangb. arenitc. batulempungd. breksie. greywacke

  10. Urutantingkatmetamorfismedariyangterrendahdaribatuanbatuanmetamorfdibawahini

  adalah:a. Batusabakfilitgneissekisb. Sekisgneisfilitbatusabakc. Filitsekisgneisbatusabakd. Batusabakfilitsekisgneise. Gneissekisfilitbatusabak

 • Untuksoalnomor11dan12perhatikangambardibawahini.Gambarinimenunjukkanpenampangdaerahpenunjamanantaralempengsamuderadenganlempengsamudera.

  11. ZonaApadagambardiatasmerupakan

  a. DaerahMelangeb. Backarcbasinc. MagmaticArcd. Forearcbasine. Midoceanicrigde

  12. ZonaBpadagambardiatasdisebut

  a. Volcanicislandarcb. Forearcbasinc. Volcanicarcd. Compressionzonee. JawabanA,B,CdanDdiatassalah.

  13. Padasatutubuhgunungapistrato(stratovolcano),polapenyaluranyangumumnyaberkembangadalaha. Dendritikb. Paralelc. Trelisd. Radiere. Rectangular

  14. Suatu daerah dicirikan oleh rangkaian bukitbukit kerucut, tidak dijumpai sungaisungai di

  permukaan,danadanya lubanglubangsurupan.Secaramorfogenesa,daerahtersebuttermasukdalambentangalama. Struktural

 • b. Eolianc. Volkanikd. Fluviale. Karst

  15. Seorang geologistmuda sedangberjalan ke arahutaramenelusuri suatu sungai yangmengalirrelatif luruskeutara.DititikApadatebingkirisungaidijumpai lapisanbatupasirberwarnaputihkekuningandengan kedudukanperlapisanN90oE/20o yang tidakmeneruspada tebing kanansungai.Pada jarak10meterkearahutaradari titikA,batupasir tersebutdijumpaipada tebingkanan sungaidengan kedudukanperlapisanyang relatif samadan tidakmeneruske tebing kirisungai.Berdasarkandatadi atas,makadisimpulkan jenis sesar yang adapada sungai tersebutadalaha. Sesarturunb. Sesarnaikc. Sesargesersinistrald. Sesargeserdekstrale. JawabanA,B,CdanDdiatassalah

  16. Berikutmerupakanpernyataanyangbenartentangkekargerus,kecuali:

  a. Umumnyadijumpaidalambentukberpasanganb. Bidangkekarrelatifrapatc. Terbentukkarenagayakompresid. Membentuksudutlancipe. Daerahpembentukanmerupakandaerahtektonikpasif

  17. Hukumgeologiyangpalingsesuaiuntukmenentukanumurrelatifsuatupatahanterhadapbatuan

  ditempattersebutadalaha. Superposisib. Crosscuttingrelationshipc. Horisontalitasd. LateralAccretione. Inklusi

  18. Kepunahanmasalhewanreptilbesar(misalnyadinosaurus)terjadipada:

  a. Jurasicb. AwalCretasuesc. AkhirCretasuesd. Eosene. Miosen

  19. Dijumpainyafosiljejakberupaborrowmengindikasikanbatuanyangmengandungfosiltersebutberadapadalingkunganpengendapana. daratanyangterpengaruhanginb. perairanyangtenangdantertutupc. perairanyangtenangdanjernih

 • d. perairanyangberaruse. datarantepipantai

  20. Perhatikanfotosingkapanbatuandibawah.Hubunganstratigrafiantarakeduabatuanyang

  terdapatpadafototersebutadalaha. Selarasb. TidakselarasNonconformityc. TidakSelarasdisconformityd. TidakselarasAngularunconformitye. Tidakselarasparaconformity

  21. Perhatikangambardibawah.Gerakanmassatanahdanbatuanbertiperayapan(creeping)

  ditunjukkanolehhuruf:a. Ab. Bc. Cd. De. JawabanA,B,CdanDtidaktepat

 • 22. Yangdimaksuddenganeksplorasigeofisikametodepasifadalah:a. menggunakanbahanpeledakb. mengamatidanmengukurgejalaataufenomenaalamiahbumiuntukeksplorasic. memberikansinyal,getaranataumedanlistrikkedalampermukaanbumid. memasukanalatukurkedalamlubangpemborane. menggunakansatelituntukmempelajariperilakubumi

  23. Ada2macamkompasgeologiyaitutipeazimutdantipekwadran.Bilapembacaanpadasistem

  azimutterbacaN218oE,makapadasistemkwadranadalah....a.N142oWb.W52oSc.W62oSd.N38oWe.S38oW

  24. Petageologiadalahpetayangmenggambarkan...a.Bentukromanbumib.Penyebaranbatuanc.Strukturgeologid.Penyebaranbatuandanstrukturgeologiyangada.e.Penyebaranbahangalian.

  25. Dalampetameteorologi,seringkalikitamenemukangariskonturyangberbedabedabaikwarna,bentuk garis dan ketebelan.Garisgaris kontur inimewakili variabelmeteorologi tertentu yangterdistribusi secara spasial. Salah satu garis garis kontur ini adalah isotach yang merupakan...............a. Garisyangmenghubungkantempattempatdengankelembabanyangsama

 • b. Garisyangmenghubungkantempattempatdengansuhuyangsamac. Garisyangmenghubungkantempattempatdengancurahhujanyangsamad. Garisyangmenghubungkantempattempatdengankecepatananginyangsamae. Garisyangmenghubungkantempattempatdengantekananyangsama

  26. AnginPrevailingadalahanginyangbertiuppredominantdari satuarah tertentupada satu titiktertentudipermukaanbumi.PadasistemanginyangMonsun,perubahanarahanginprevailingantarabulan Januaridan Juli,harus lebihbesar samadengan1200,dengankecepatan rataratalebihbesarsamadengan3m/detik.Faktorfaktoryangmenyebabkanterjadinyamonsunadalaha. Kemiringansumburotasibumib. Distribusibenuadanlautanyangtidaksamac. Perbedaankapasitaspanasantarabenuadanlautand. Pilihana,b,dancbenare. Hanyapilihanbdancyangbenar

  27. Hujanyangterjadididaerahpegununganyangdisebabkanolehudarayangmengandunguapairbergerakkeatasdanmengalamikondensasidisebut......a. HujanZenitalb. HujanOrografisc. HujanSiklond. HujanTopografie. Hujanmusim

  28. Strukturatmosferdapatdibagimenurutbeberapakriteria, sepertidistribusi suhu,homogenitaskimiawidansebagainya.Padalapisanatmosfermanakahyanglubangozonditemukan?a. Troposferb. LapisanBatasc. Termosferd. Mesosfere. Stratosfer

  29. Berdasarkan jumlah curah hujan, setiap bulan dalam setahun dapat dikelompokkan kedalam

  kelompok bulan kering dan bulan basah. Bulan kering adalah bulan dengan jumlah curahhujannyakurangdari60mm,sedangkanbulanbasahadalahbulanyangcurahhujannyamelebihi100mm.Penentuanbatastersebutdidasarkanpadaklasifikasiiklimmenurut.........a. Mohrb. SchmidtFergusonc. W.Koppend. Oldemane. RudolfGeiger

 • 30. Dalam pengukuran variabel meteorologi digunakan suatu alat berbentuk bola kaca denganpenyanggalogamdankertasukur.Alatinidigunakanuntukmengukurlamaradiasimatahari.Apanamaalatini?a. Anemometerb. Pyrgeometerc. ChampbellStokesd. Solarsondee. Pyranometer

  31. Data meteorologi didapat dari berbagai sumber. Diantaranya dari pengukuran langsung dipermukaan,pengukurandengan balon sonde,penginderaan jarak jauh, serta analisisnumerikdanmodel.Instrumenmeteorologimanakahdaripilihandibawahiniyangtidaktermasuksebagaialatpenginderaanjarakjauh?a. Lidarb. Radarc. Sodard. Satelite. Radiosonde

  32. Frontdinginbergeraklebihcepatdaripadafrontpanasdanmemungkinkanuntukmengejarfrontpanasdidepannya.Setelahbergabungfrontyangdihasilkandisebut.......a. FrontStasionerb. FrontOklusic. FrontLintangd. FrontDingine. Anafront

  33. Tipis,transparan,matahari/bulanterlihatdenganpenampakanfenomenaoptikatmosferyangdisebuthalo.Karaktertersebutmerupakancirikususdariawan.........a. Altocirrusb. Altocumulusc. Altostratusd. Cirrostratuse. Cirrocumulus

  34. LapserateuntuktroposferdiataskotaBandungpadamusimpenghujan, adalah0.67oC/100m.Berapakah suhu di troposfer atas yang berada pada ketinggian 5km dari permukaan, jikadiketahuisuhuudarapermukaankotaBandung26oC?a. 1oCb. 5oCc. 7.5oCd. 15oCe. 0oC

 • 35. Curah hujan merupakan salah satu variable penting dal