Ivan Pavlov

23
1.0 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Tokoh Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rjasan pada tanggal 18 September 1894 dan meninggal dunia di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Pada awal tahun 1900an, Ivan Pavlov menjalankan satu siri percubaan secara sistematik dan saintifik dengan tujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme. Pavlov mengasaskan kajiannya pada ‘hukum perkaitan’ (Law of Association) yang diutarakan oleh falsafah Yunani awal seperti Aristotle. Menurut pendapat hukum ini, sesuatu organisme akan teringat sesuatu kerana sebelum ini organisme berkenaan telah

Transcript of Ivan Pavlov

Page 1: Ivan Pavlov

1.0 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang Tokoh

Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rjasan pada tanggal 18 September 1894 dan

meninggal dunia di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Pada awal tahun 1900an, Ivan

Pavlov menjalankan satu siri percubaan secara sistematik dan saintifik dengan tujuan mengkaji

bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme. Pavlov mengasaskan kajiannya pada

‘hukum perkaitan’ (Law of Association) yang diutarakan oleh falsafah Yunani awal seperti

Aristotle. Menurut pendapat hukum ini, sesuatu organisme akan teringat sesuatu kerana sebelum

ini organisme berkenaan telah mengalami sesuatu yang berkaitan. Berdasarkan hukum perkaitan

ini, Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan perkaitan antara

RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G).

Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian pencernaan

ke atas anjing. Dalam penelitian tersebut beliau melihat bahawa anjing akan mengeluarkan air

Page 2: Ivan Pavlov

liur sebagai respons ke atas munculnya makanan. Beliau kemudian mengeksplorasi fenomena ini

dan kemudian mengembangkan satu kajian perilaku (behavioral study) yang dikondisikan, yang

dikenali sebagai teori Pelaziman Klasik (Classical Conditioning). Menurur teori ini, ketika

makanan (rangsangan tak terlazim-stimulus yang tidak dikondisikan atau tidak dipelajari)

dipasangkan dengan bunyi loceng (rangsangan terlazim-stimulus yang dikondisikan atau

dipelajari), maka bunyi loceng akan menghasilkan respons yang sama, iaitu keluarnya air liur

dari si anjing. Hasil karyanya ini menjadikannya pemenang hadiah Nobel. Selain itu, teori ini

merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviourisme, sekaligus meletakkan

dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan perkembangan teori-teori tentang

pembelajaran.

2.0 Teori Pelaziman Klasik

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) seorang ahli fisiologi Rusia, mambuat kajian

mengenai ‘hukum perkaitan’ (Law of Association) yang diutarakan oleh ahli falsafah Yunani

awal seperti Aristotle. Menurut pendapat ini, sesuatu organisme akan teringat sesuatu kerana

sebelum ini organisme berkenaan telah mengalami sesuatu yang berkaitan. Contohnya, apabila

kita melihat kereta mewah, kita mungkin membuat andaian pemandu itu adalah seorang yang

kaya atau seorang yang terkemuka. Andaian ini bergantung kepada pengalaman kita yang

lampau (Boon Pong Ying dan Ragbir Kaur, 1998).

Pada awal tahun 1900an, Pavlov menjalankan satu siri percubaan secara sistematik dan

saintifik dengan tujuan mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku pada sesuatu organisme.

Page 3: Ivan Pavlov

Daripada eksperimen ini, maka beliau mewujudkan teori pelaziman klasik. Teori ini juga

dikenali sebagai:-

Teori Pelaziman Pavlov

Teori Pelaziman Gantian

Teori Pelaziman Pemindahan

Teori Pelaziman Bergerak balas/Respoden

Mengikut Teorinya, setiap rangsangan menimbulkan gerak balas. Sebagai contoh, seorang ibu

meletakkan makanan yang sedap di atas meja (rangsangan) dan anaknya pergi mendapatkannya

(gerak balas). Pavlov mengatakan bahawa pembelajaran berlaku akibat kaitan rangsangan dan

gerak balas (Ee Ah Meng, 1999).

Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan

pembelajaran. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan antara dua rangsangan dinamakan

pelaziman. Contohnya, jika cara seorang gurumengajar Psikologi adalah menarik, pelajar akan

memberi perhatian dalam bilik kuliah. Rangsangan yang pertama adalah Psikologi dan

rangsangan kedua ialah cara mengajar yang menarik. Oleh kerana perkaitan antara dua

rangsangan ini adalah positif, pembelajaran atau gerak balas positif berlaku (pelajar memberi

perhatian). Tingkah laku memberi perhatian ini akan dilazimkan, iaitu pelajar akan terus

memberi perhatian apabila guru tersebut mengajar Psikologi.

Page 4: Ivan Pavlov

2.1 Eksperimen Pavlov

Semasa Pavlov sedang menkaji sistem penghadaman, secara tidak langsung beliau telah

memerhati satu cara pembelajaran. Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran

ialah pembentukan perkaitan antara RANGSANGAN (R) dan sesuatu GERAK BALAS (G).

Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing.

Beliau dapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan, air liur haiwan itu akan

keluar. Beliau membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah ‘belajar’ mengaitkan bekas

makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Pavlov melanjutkan kajiannya

dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisme boleh diajar bertindak dengan pemberian

sesuatu rangsangan. Peralatan eksperimen beliau dengan anjing ditunjukkan dalam rajah 1 dan

huraian ringkas diberikan dalam jadual di bawah.

Rajah 1: Peralatan Eksperimen

Page 5: Ivan Pavlov
Page 6: Ivan Pavlov
Page 7: Ivan Pavlov

Jadual 1: Proses Pelaziman Klasik Pavlov

2.1.1 Peringkat Sebelum Pelaziman

Apabila Pavlov menunjukkan makanan kepada anjing (rangsangan tak terlazim), anjing

mengekuarkan air liur (gerak balas tak terlazim). Apabila sesuatu berlaku secara semulajadi,

istilah tak terlazim digunakan. Seterusnya, Pavlov membunyikan loceng (rangsangan terlazim),

tidak ada gerak balas atau respon dari anjing berlaku. Apabila sesuatu terjadi secara tidak

semulajadi, istilah terlazim digunakan. Tidak ada respons yang direkodkan kerana air liur tidak

keluar daripada mulut anjing tersebut.

2.1.2 Peringkat Semasa Pelaziman

Dalam peringkat ini, Pavlov membunyikan loceng. Kemudian selepas beberapa saat,

makanan ditunjukkan kepada anjing tersebut dan ini dilakukan beberapa kali. Loceng

(rangsangan terlazim) dibunyikan dan selepas itu anjing diberi makanan (rangsangan tak

Page 8: Ivan Pavlov

terlazim). Dapat diperhatikan bahawa anjing mengeluarkan air liur dari mulutnya (gerak balas

tak terlazim) selepas aktiviti ini dilakukan berulang kali.

2.1.3 Peringkat Selepas Pelaziman

Tindakan loceng dan pemberian makanan secara serentak diulangi beberapa kali dan

apabila anjing mendengar bunyi loceng (rangsangan terlazim), ini menyebabkan gerak balas

terlazim (air liur anjing keluar). Pelaziman berlaku apabila loceng dibunyikan (rangsangan

terlazim) dan anjing mengeluarkan air liurnya (gerak balas terlazim), walaupun makanan tidak

ditunjukkan. Tingkah laku ini dikenali sebagai pelaziman klasik kerana anjing telah mempelajari

suatu tingkah laku yang bukan kebiasaan baginya. Mengikut Pavlov, eksperimennya juga dapat

menunjukkan banyak tingkah laku pelaziman yang lain seperti generalisasi, diskriminasi dan

penghapusan.

3.0 Konsep Rangsangan dan Tindak Balas dalam Eksperimen Pavlov

Sebelum Pelaziman

RTT (makanan)  >>>>>>> GTT (keluar air liur)RT   (loceng)     >>>>>>> Tidak ada gerak balas (air liur tidak keluar)

Semasa pelaziman

RT (loceng) + RTT (makanan) >>>>> GTT (keluar air liur)

Selepas Pelaziman

RT (loceng)  >>>>>>>>> GT (keluar air liur)

Kunci:

RTT  = Rangsangan Tak Terlazim (Unconditioned Stimulus)

Page 9: Ivan Pavlov

RT    = Rangsangan Terlazim (Conditioned Stimulus)

GTT  = Gerak Balas Tak Terlazim (Unconditioned Response)

GT    = Gerak Balas Terlazim (Conditioned Response)

3.1 Konsep Tingkah Laku Pelaziman Yang Lain Dalam Eksperiman Pavlov

3.1.1 Generalisasi

Definisi generalisasi ialah organisma akan melakukan gerak balas yang sama walaupun

rangsangan yang menggerakkannya tidak serupa seratus peratus. Pavlov mendapati bahawa

apabila anjing mendengar bunyi yang hamper sama dengan bunyi loceng, kuat atau lemah atau

bunyi siren dan gong, anjing masih mengeluarkan ait liurnya (gerak balas terlazim). Ini

bermakna anjing tersebut sudah berjaya membuat generalisasi.

3.1.2 Diskriminasi

Pavlov juga menyatakan bahawa anjing berkeupayaan untuk membuat respon yang

berbeza untuk rangsangan yang hamper sama. Makanan hanya diberi apabila terdapat bunyi siren

dan tidak semasa bunyi-bunyi lain. Selepas pe;aziman, air liur anjing hanya akan keluar (gerak

balas terlazim) apabila bunyi siren (rangsangan terlazim) kedengaran. Anjing telah berjaya

membezakan atau mendiskriminasikan bunyi siren daripada bunyi-bunyi lain.

3.1.3 Penghapusan

Dalam penghapusan, rangsangan terlazim diberi (bunyi loceng) dan ia tidak diikuti

dengan rangsangan tak terlazim (makanan). Proses ini dipanggil proses penghapusan. Sebagai

contoh, jika makanan tidak diberi semasa loceng dibunyikan, air liur anjing akan semakin

Page 10: Ivan Pavlov

berkurangan sehingga tidak keluar langsung. Maka gerak balas terlazim (air liur yang keluar)

semakin sedikit dan akhirnya hapus sama sekali.

3.1.4 Pembelajaran Semula

Selepas proses penghapusan, rangsangan makanan dan bunyi loceng diberikan secara serentak

dan anjing belajar semula untuk mengeluarkan air liurnya. Sekali lagi, anjing telah belajar

membuat perkaitan antara bunyi loceng dengan makanan. Proses inilah yang dipanggil proses

pembelajaran semula.

3.1.5 Pemulihan Serta Merta

Jika bunyi loceng diberhentikan secara serta merta, air liur anjing masih keluar untuk

seketika. Selepas itu, ia semakin sedikit dan akhirnya akan berhenti sama sekali. Proses

terlelehnya air liur untuk seketika dikenali sebagai pemulihan serta merta.

4.0 Sumbangan Psikologi Tingkah Laku Kepada Proses Pengajaran dan Pembelajaran

4.1 Aplikasi Prinsip-Prinsip Teori Pavlov Dalam Bilik Darjah.

Pertama ialah mengaitkan pengalaman yang positif dan baik (rangsangan) dengan

tugasan pembelajaran (gerak balas). Dalam hal ini guru perlu menggalakkan pertandingan secara

kumpulan kerana melalui kaedah berkumpulan pelajar akan belajar dengan lebih berkesan. Jika

pertandingan dibuat secara individu, pelajar mungkin akan berasa takut, dan perasaan ini

mungkin digeneralisasikan kepada pembelajaran individu yang lain.

Kedua ialah menolong pelajar untuk menghadapi situasi yang membimbangkan secara

sukarela dan berjaya. Guru perlu memberikan tugasan yang kecil sebelum menuju ke matlamat

Page 11: Ivan Pavlov

yang lebih besar dalam bilik darjah. Ini adalah supaya pelajar tidak mengaitkan pembelajaran

dengan perasaan takut, cemas dan bimbang. Contohnya, dalam aspek ujian, guru perlu memberi

ujian-ujian kecil yang tidak dinilai terlebih dahulu supaya pelajar tidak berasa bimbang tentang

peperiksaan.

Ketiga ialah mengajar pelajar membezakan persamaan dan perbezaan di antara situasi

yang berlainan, supaya mereka dapat membuat generalisasi dan diskriminasi dengan betul.

Genaralisasi:

Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. Pada kebiasaannya pemindahan

pembelajaran akan berlaku dari situasi A kepada situasi B. Hal ini disebut sebagai generalisasi.

Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan.

Contohnya, sesetengah pelajar berasa takut untuk manghadapi peperiksaan UPSR, dalam situasi

sebegini, guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahunya bahawa dia akan

menduduki peperiksaan yang hamper sama dengan ujian bulanan. Oleh itu, pelajar tidak akan

berasa begitu takut kerana dia sudah biasa menjalani ujian bulanan.

Diskriminasi Rangsangan:

Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat

membezakan rangsangan-rangsangan yang kurang penting dengan yang lebih penting dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memberitahu pelajar tentang

objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu matapelajaran. Dengan itu, pelajar akan

memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif

pelajaran. Sekiranya perkara ini berlaku, maka ini menunjukkan bahawa pelajar telah dapat

membuat diskriminasi antara maklumat penting dan yang kurang relevan.

Page 12: Ivan Pavlov

Keempat ialah pelajar boleh mempelajari sesuatu dengan mengaitkan antara rangsangan

dan gerak balas. Ini bermakna tingkah laku pelajar boleh dilazimkan untuk gerak balas yang

diingini atau tidak diingini oleh guru. Sebagai contoh, apabila guru masuk ke dalam kelas

(rangsangan) pelajar berdiri dan mengucapkan salam (gerak balas). Tanpa arahan guru, pelajar

akan terus melakukan tingkah laku ini setiap kali seorang guru masuk ke dalam bilik darjah.

Kelima ialah rangsangan dan gerak balas diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap

rangsangan dikaitkan dengan gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim. Contohnya,

seorang pelajar diberi peneguhan positif dalam bentuk pujian untuk kerjanya yang kemas, maka

kerja yang kemas akan berterusan walaupun tiada lagi pujian daripada guru.

Pujian kerja kemas kerja kemas berterusan

Guru juga dapat meningkatkan tingkah laku pembelajaran yang positif dengan mengadakan

perbincangan, projek dan aktiviti kumpulan di kalangan pelajar.

Keenam ialah motivasi membangkitkan tingkah laku positif. Guru perlu memotivasikan

pelajar dengan ganjaran yang sesuai sebelum mereka dapat mengawal tingkah laku pembelajaran

yang dikehendaki dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru perlu

memberi motivasi seperti dalam bentuk pujian, hadiah, kata-kata perangsang dan sebagainya

untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Guru juga boleh meningkatkan motivasi pelajar

dengan menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.

Ketujuh ialah penghapusan, sekiranya sesuatu tingkah laku tidak diberi peneguhan, maka

ia boleh dikikis secara perlahan-lahan. Umpamanya, guru boleh mengikis perasaan takut yang

dialami oleh pelajar dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, jika pelajar takut

Page 13: Ivan Pavlov

untuk membuat pembentangan di hadapan kelas, guru perlu meningkatkan keyakinannya secara

berperingkat. Pertama sekali, guru membiarkan pelajar tersebut membaca di hadapan kumpulan

yang lebih kecil semasa dia duduk, kemudian pelajar tersebut membentangkan isi bacaannya di

hadapan kumpulan yang sama secara berdiri dan akhir sekali, barulah pelajar itu, diberi peluang

untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang

dialami oleh pelajar tersebut.

5.0 Dua Contoh Soalan

1. Berikan 2 contoh aplikasi prinsip-prinsip teori Pavlov dalam bilik darjah.

Genaralisasi:

Guru perlu mengamalkan prinsip generalisasi dalam bilik darjah. Pada kebiasaannya pemindahan

pembelajaran akan berlaku dari situasi A kepada situasi B. Hal ini disebut sebagai generalisasi.

Generalisasi membawa maksud melakukan tingkah laku yang sama dalam situasi yang berlainan.

Contohnya, sesetengah pelajar berasa takut untuk manghadapi peperiksaan UPSR, dalam situasi

sebegini, guru boleh menasihatkan pelajar tersebut dan memberitahunya bahawa dia akan

menduduki peperiksaan yang hampir sama dengan ujian bulanan. Oleh itu, pelajar tidak akan

berasa begitu takut kerana dia sudah biasa menjalani ujian bulanan.

Diskriminasi Rangsangan:

Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat

membezakan rangsangan-rangsangan yang kurang penting dengan yang lebih penting dalam

proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh memberitahu pelajar tentang

objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu matapelajaran. Dengan itu, pelajar akan

memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif

Page 14: Ivan Pavlov

pelajaran. Sekiranya perkara ini berlaku, maka ini menunjukkan bahawa pelajar telah dapat

membuat diskriminasi antara maklumat penting dan yang kurang relevan.

2. Jelaskan perbezaan di antara teori pelaziman klasik Pavlov dan teori pelaziman operan.

Pelaziman Klasik Pelaziman Operan

Tingkah laku Tidak sukarela (individu tidak dapat mengawal tingkah laku)

Sukarela (individu dapat mengawal tingkah laku)

Urutan Tingkah laku muncul selepas rangsangan.

Tingkah laku adalah kesan daripada rangsangan.

Cara pembelajaran berlaku Rangsangan tidak terlazim dikaitkan dengan rangsangan terlazim.

Kesan tingkah laku mempengaruhi pembelajaran berikut.

Pelapor utama Pavlov ThorndikeSkinner

6.0 Perbincangan Dan Kesimpulan

Menurut teori Pavlov, setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Gerak balas

bermaksud apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan yang dilakukan.

Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas (Ee

Ah Meng 1994).

Page 15: Ivan Pavlov

Pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan di antara rangsangan dengan gerak balas.

Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan

pembelajaran. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan di namakan pelaziman manakala

pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan di namakan pelaziman klasik. Contohnya,

apabila guru memberikan arahan supaya murid berdiri, maka murid dengan cepat akan berdiri.

Jadi, daripada situasi tersebut, arahan yang diberikan oleh guru ialah rangsangan, manakala

tindakan berdiri ialah gerakbalas.

Hasil daripada kajiannya, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan

daripada rangsangan dengan gerakbalas. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut

dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua ransangan ini dikenali

sebagai pelaziman klasik. Pelaziman klasik ini juga mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang

dilambangkan, mengaitkan nama dengan watak, mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan

apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa (Sulaiman 1997).

Menurut teori pelaziman klasik, cara pembelajaran yang sesuai ialah menggunakan

ransangan tak terlazim dikaitkan dengan ransangan terlazim. Hal ini dibuktikan oleh Pavlov dan

Watson melalui kajian yang mereka jalankan iaitu Eksperimen Little Albert dan eksperimen ke

atas anjing. Eksperimen-eksperimen tersebut secara ringkasnya menekankan bahawa, peneguhan

atau keselesaan kepada responden pada awalnya. Kemudian, setelah responden terbiasa dengan

keadaan tersebut, penghapusan akan dijalankan.

Page 16: Ivan Pavlov

Melalui teori yang dikemukakan oleh kedua- dua tokoh tersebut, dapatlah digunakan oleh para

pendidik dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara implikasi teori tersebut dalam P&P ialah :

gerak balas positif (perhatian dan penglibatan murid- murid dalam P&P) dapat dipupuk

melalui pelaziman klasik. Selain daripada itu juga, ia perlu berkaitan dengan pengetahuan sedia

ada murid- murid untuk memudahkan proses P&P. Contohnya, jika seorang guru ingin

mengajarkan perkataan “bola” kepada murid, pastikan murid mampu menyebut perkataan

tersebut terlebih dahulu apabila ditunjukkan sebiji bola kearahnya. Kemudian, tunjukkan kad

perkataan bola disertakan dengan sebiji bola untuk mendapat gerak balas murid tersebut. Aktiviti

tersebut diulang beberapa kali sehinggalah murid mampu menyebut perkataan buku apabila

ditunjukkan kad perkataan kepadanya.

 Guru perlu memberikan latihan yang cukup untuk mengukuhkan ransangan terlazim

dengan gerak balas terlazim. Contohnya, memberikan penyelesaian masalah matematik dengan

kerap kali. Seterusnya, gunakan peneguhan sekunder untuk mengekalkan gerak balas terlazim

yang menunjukkan fenomena proses penghapusan iaitu gunakan ransangan baru bagi

memotivasikan murid semasa aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh, jika sebelum ini guru

memberikan gula- gula, pada suatu hari guru memberikan pensel sebagai peneguhan. Malah,

guru perlu membantu murid memulihkan ingatan dengan memberikan masa rehat yang cukup

sehingga segala gangguan pembelajaran yang sedia ada dihilangkan.

Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Ini

bermakna, sekiranya sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkahlaku itu

mungkin akan terhapus begitu sahaja. Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu

seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.