implikasi pendiidkan

of 30

 • date post

  29-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of implikasi pendiidkan

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  1/30

  Dasar Pendidikan danPelaksanaan Hak Kanak-kanak di Sekolah

  Chiam Heng Keng

  SUHAKAM

  Simposium Hak Kanak-kanak: Menjana Pemikiran7-8 April 2008, Kuala Lumpur

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  2/30

  Dasar

  Merupakan prinsip-

  prinsip untuk membuat keputusan, merancangprogram dan sebagainya

  pada peringkatkementerian atau sekolah

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  3/30

  Konvensyen mengenai hak

  kanak-kanak (CRC)

  Konvensyen ini diratifikanoleh kerajaan pada 17

  Februari 1995.

  Kerajaan dikehendaki

  melaksanakan semuaartikel dalam CRC.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  4/30

  CRC

  Hak-hak kanak-kanakdikelaskan kepada:

  KehidupanPerlindungan

  PerkembanganPenyertaan

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  5/30

  Pendidikan wajib tetapi tak

  percuma

  Akta Pendidikan 1966 dipindapada 2002 untuk mewajibkan

  pendidikan sekolah rendah.Artikel 28 dalam CRC menyatakan

  kerajaan dikehendaki menyediakan

  pendidikan wajib dan percuma.Kerajaan meletakkan reservasi

  pada Artikel 28.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  6/30

  Dasar pendidikan dan hak

  kanak-kanak

  Adakah dasar pendidikanmenafikan kanak-kanak hakmereka?

  Soalan ini akan diteliti dari 4aspek:

  Perkembangan

  Perlindungan

  Kehidupan

  Penyertaan

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  7/30

  Perkembangan

  Perkembangan merupakan hakkanak-kanak yang amat penting

  dalam konteks sekolah. Tanpa perkembangan masa

  depan kanak-kanak suram.

  Pendidikan merupakanpembuluh yang memboleh kanak-kanak berkembang.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  8/30

  Hak untuk pendidikan

  Artikel 29: pendidikan hendaklahuntuk mengembangkan personaliti,

  bakat, kebolehan mental dan fizikalkanak-kanak pada tahap potensiyang paling tinggi.

  Fokus terhadap perkembangankebolehan akademik sahajamenunjukkan amalan diskriminasi.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  9/30

  Kesan Kecenderungan terhadap

  kecemerlangan Akademik

  Personaliti tidak dikembangkan.

  Kanak-kanak yang mempunyai

  kecerdasan dalam domain yanglain tidak dapat mengembangkanpotensi mereka.

  Kanak-kanak ini biasanyamempunyai harga diri yangrendah, merasa tak diterima,

  kecewa dan sebagainya.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  10/30

  Masalah disiplin

  Diwujudkan oleh keperluan yangtidak dipenuhi terutama keperluanuntuk kejayaan.

  Program pendidikan yang gagalmengembangkan potensi mereka.

  Pelajar ini menggunakan cara yang

  tidak diterima oleh masyarakatuntuk menyelaikan masalah danmenenuhi keperluan mereka.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  11/30

  Pemindahan pelajar yang

  bermasalah disiplin

  Sekolah gagal dalammengembangkan tret personaliti

  yang positif atau membantumereka menyelesaikan masalahperibadi.

  Jika sekolah yang kedua jugagagal dalam tugas ini, pelajarakan dipindah ke sekolah yanglain.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  12/30

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  13/30

  Kanak-kanak kurang upaya

  Kanak-kanak OKU mempunyaihak yang sama dengan kanak-

  kanak yang bukan OKU.Artikel 23: OKU mempunyai hak

  kpd penjagaan, pendidikan dan

  latihan khas supaya merekamenikmati maruah dan integrasisosial yang boleh.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  14/30

  kanak-kanak kurang

  upaya

  Kajian SUHAKAM: 90.0%murid, 92.0% guru dan 92.3%

  pentadbir sekolah ingin pelajarOKU ditempatkan di sekolahkhas.

  Aduan diterima oleh SUHAKAM:seorang murid ADHD dibuli dandiusik rakan sekelas.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  15/30

  Hak untuk Perlindungan

  Ada beberapa kejadian disekolah yang

  menyebabkan kanak-kanak merasa tidak

  selamat.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  16/30

  buli

  Buli ada 2 jenis: fizikal danpsikologi

  Buli psikologi: mengumpat,ditolak oleh rakan, dipulaukandan diejak.

  Kesan buli psikologi mungkin

  lebih teruk daripada kesan bulifizikal.

  /2

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  17/30

  buli

  Kesan psikologi termasuk hargadiri yang rendah, ketakutan dan

  ketidakupayaan (helplessness)Di Amerika Syarikat, pelajar

  yang membunuh rakan dan stafbiasanya mempunyai masalahkesihatan mental yangmerupakan kesan buli.

  /3

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  18/30

  buli

  Di Malaysia

  Seorang murid yang membunuh

  anak guru tusyennya kerana diadiusik olehnya.

  Kes murid ADHD. Murid inimenggunakan pisau lipat untuk

  mengancam rakan yang membulidia.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  19/30

  Penggunaan ejakan sebagai

  dorongan

  Kajian SUHAKAM menunjukkan39.2% murid, 28.8% guru dan14.1% pentadbir sekolah

  berpendapat guru tidak salah jikamereka mempersendakan muriduntuk mendorong mereka untukbelajar.

  Teknik ini hanya berkesan untukmurid yang yakin dan menganggapejakan sebagai satu cabaran.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  20/30

  penggunaan ejakan

  sebagai dorongan

  Ejakan merendahkan konsepkendiri dan keyakinan murid

  dengan menyebabkan merekamerasa malu.

  Tugas dan tanggungjawab guru

  ialah untuk melindungi muriddaripada membentuk personalitinegatif .

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  21/30

  Merotan

  Datuk Noh Omar pada 3 Sept 2007dalam menjawab soalan dalamparlimen menyatakan penggunaanmerotan secara awam dirancangkan.

  Salah satu resolusi dibuat olehpeserta dalam seminar untukmemperhaluskan PeraturanPendidikan (Disiplin Sekolah 2007)ialah merotan murid perempuan.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  22/30

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  23/30

  Perlindingan dari

  Penganiayaan

  Jika sekolah tahu muridnya ialahmangsa sumbang muhrim tetapi

  tidak membuat lapor polis, pihaksekolah bukan sahaja tidakmelindungi murid itu tetapi jugaterbabit dalam penganiayaan.

  Sekolah juga boleh menyebabkanmurid menyalahgunakan dadah.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  24/30

  Salah guna dadah

  Murid poteng sekolah keranapelajaran sukar difahami, boring,

  tidak relevan serta mereka selaludimarahi dan dihukum.

  Kejadian poteng sekolah

  merokok cuba dadahpenagih dadah.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  25/30

  Kehidupan

  Kekuatan mental diperlukandalam dunia yang global dan

  bersaing. Ramai ahli sukan di Malaysia

  tidak mencapai taraf antara

  bangsa atau jika berjaya, tidakboleh mengekalkan prestasimereka kerana kekurangankekuatan mental.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  26/30

  kehidupan

  Untuk bertahan dan berjaya dalamsituasi amat tekanan atau amatbersaign, murid perlu mempunyai

  ketabahan,

  kebolehan berfikir secara terbuka

  dan kreatif,menyesaikan masalah secara bebas,

  berdikari

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  27/30

  Penyertaan

  Artikel 12: Hak untuk menyatakanpendapat kanak-kanak yang perludiambil kira dalam apa-apa perkarayang menyentuh mereka.

  Kajian SUHAKAM menunjukkan45.9% guru dan 26.1% pentadbir

  mahu hak untuk melantik ketuakelas; 70.4% guru dan 53.6%pentadbir hendak kuasa yang penuh

  untuk melantik pengawas.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  28/30

  Penyertaan

  Artikel 12: Kanak-kanakmempunyai hak untuk menyatakanpandangnya, menerima maklumat ,memberitahu idea atau maklumat.

  Tanggungjawab: menghormati hakdan reputasi orang lain; melindingikeselamatan negara, ketenteramanawam, kesihatan awam & kemoral.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  29/30

  Penyertaan

  Jika kanak-kanak digalakkanmeluahkan kekecewaan,ketakutan, masalah emosi dansebagainya, masalah sosial bolehdikurangkan.

  Emosi yang ditahankan (suppress)

  mungkin diletup dalam bentukserangan, pembunuhan dangangguan mental.

 • 8/8/2019 implikasi pendiidkan

  30/30