ILMU HADIST

download ILMU HADIST

of 77

Embed Size (px)

Transcript of ILMU HADIST

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  1/77

  1

  ILMU HADIST

  BAB IHADIS DAN ILMU HADIS

  A. PENGERTIAN HADIS DAN SINONIMNYA1. Hadis

  - Secara bahasa berartiAl-Jadidyang berarti sesuatu yang baru.- Menurut istilah ;

  a. Pendaat Ula!a Muhaddisin "

  #"!

  Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan,taqrir maupun sifat

  b. Pendaat Ula!a Ushul "

  ",+*()'"& %$"Segala perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi saw yang berkaitan denganhukum syara dan ketetapannya.

  2. Sunnah

  - Secara bahasa berarti "

  # #-# *."/ 0123# 4

  Jalan yang terpui atau alan yang ter!ela.- Menurut istilah "

  a. Pendaat Ahli Hadis

  0 5 5 78#6 ; /":#"98>$" = 6+

  Segala yang bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan,taqrir, perangai, budi pekerti, maupun peralanan hidup, baik sebelumdiangkat menadi rasul maupun sesudahnya.

  b. Pendaat Ahli Ushul

  :':>?"2# 78#6 A@:' /"# 6>%8B '3 1

  Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw selain Al-"uran al-#arim,baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya yang pantas untukdiadikan sebagai dalil bagi hukum syara.

  c. Pendaat Ahli #i$ih

  C DE,A 8# "=6 GD A8# F()'"" 9*8 H2I

  Segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw selain yang difardhukan dandiwaibkan, dan termasuk h$kum %takli&' yang lima.

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  2/77

  %

  3. Khabar

  - Secara bahasa berartiAl-Nabayang berarti berita.- Menurut istilah& terdaat ' endaat "

  a. Sin(ni! dengan hadis& yaitu sesuatu yang disandar$an $eada Nabi sa)bai$ berua er$ataan& erbuatan& ta*rir& !auun si+at.

  b. Berita atau $abar atau segala sesuatu yang datang dari selain Nabi sa).c. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sa) atau dari selain Nabi sa).4. Atsar

  - Secara bahasa berarti " JK = yaitu sisa atau eninggalan sesuatu.- Menurut istilah& terdaat % endaat "

  a. Sin(ni! dengan hadis& yaitu segala sesuatu yang beraal dari Nabi sa).

  b. "7, =",8# 8 7 ="3?!"#

  suatu perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dantabiin.

  . Hadis !udsi

  - , 6DL 7 MN

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  3/77

  '

  (nt(hnya;

  W H# F%X C",' "3 = 820

  1idak sah shalat sese$rang yang tidak memba!a 2atihah al-#itab. %/(.0uslim'

  2. Hadis &i'%i2aitu setia erbuatan atau ting$ah la$u yang disandar$an $eada Nabi sa)yang sa!ai $eada $ita.(nt(hnya;

  WU%"IF%X . %,2 "2/ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. % /(. 3ukhari '

  ( !" # $%& )'*+,&

  Nabi saw shalat diatas tunggangannya, kemana saa tunggangannyatersebut menghadap. % /(. al-1irmid*i '

  3. Hadis Ta(riri

  2aitu setia $etetaan Nabi sa) terhada aa yang datang dari arasahabatnya.(nt(hnya;

  asulallah bersabda " -.$& ) 0,%1 23 ,4& 26 75Sebagian sahabat !e!aha!i larangan tersebut berdasar$an te$stual hadissehingga !ere$a tida$ !ela$sana$an shalat 4ashar ada )a$tunya.Se!entara sebagian sahabat lainnya !e!aha!inya berdasar$an$(nte$stual hadis tersebut& !ere$a !e!aha!inya harus segera !enu5uBani urai6ah dengan !e!erceat er5alanan& sehingga daat shalat4ashar di Bani urai6ah ada )a$tunya. Si$a ara sahabat dala!!e!aha!i hadis tersebut dibiar$an (leh Nabi sa)& sehingga $eduae!aha!an ara sahabat tersebut daat di5adi$an sebagai dasar h($u!.4. Hadis Ha))i2aitu setia hadis yang berua hasrat atau $einginan Nabi sa) yang belu!terealisasi$an.(nt(hnya; Niat asulallah sa) beruasa tanggal 7 4Asyura.. Hadis Ah*a%i2aitu hadis yang berua hal ih)al Nabi sa) yang !enyang$ut $eadaan 8si$&si+at-si+at dan $eribadiannya.(nt(hnya;Sahabat asulallah sa) yang berna!a Al-Barra3 ber$ata "

  278 $& 9 :&; & < % =6 > %& 7 =6 ! " # &(,'"*.$& )

  0asulallah sa) adalah !anusia yang sebai$-bai$ rua dan tubuh. 9eadaan8si$nya tida$ tinggi dan tida$ ula ende$.: H. Bu$harie& sedang$an $ebenaran Al-ur3an bersi+at 0ath3iyyu al-)urud: yaitu !utla$ $ebenarannya.

  e. Me!baca Hadis Naba)i tida$ ber(leh ahala sedi$itun& sedang$an!e!baca Al-ur3an bernilai ibadah.

  D. PENGERTIAN IM# HADIS DAN +A"ANG$+A"ANGNYA1. P/n0/rtian I%)u Hadis

  Il!u Hadis terbagi % "a. Il!u Hadis i)ayah& yaitu "

  @A&6 ,,B :$C & 416!" # $%& 6 !DE9

  0Il!u engetahuan yang !enca$u er$ataan dan erbuatan Nabi sa)& bai$eri)ayatannya& e!eliharaannya& !auun enulisan atau e!bu$uanla+a6-la+a6nya.:?b5e$ Il!u Hadis i)ayah adalah eri)ayatan yang disandar$an $eada diri

  Nabi sa)& bai$ er$ataan& erbuatan !auun $etetaannya bah$an hinggasi+at-si+atnya tana !e!bicara$an nilai shahih atau tida$nya.Man+aat !e!ela5ari Il!u Hadis i)ayah adalah untu$ !enghindari adanyaenu$ilan yang salah dari su!bernya yang erta!a yaitu asulallah sa).Pendiri atau /($(hnya adalah Muha!!ad bin Muisli! bin al-Syihab al-@uhri).1%= H

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  5/77

  b. Il!u Hadis Dirayah& yaitu "

  F%#6!G,HI &, &, G,HK6 6J %F,4!L 4M,D&

  0Il!u engetahuan utu$ !engetahui ha$i$at eri)ayatan& syarat-syarat&

  !aca!-!aca!& dan hu$u!-hu$u!nya& serta untu$ !engetahui $eadaanara era)i& bai$ syarat-syaratnya& !aca!-!aca! hadis yang diri)ayat$andan segala yang ber$aitan dengannya.:?b5e$ Il!u Hadis Dirayah adalah $eadaan ara era)i hadis bai$ yang!enyang$ut ribadinya seerti; a$hla$& tabi3at& $eadaan ha+alannya&!auun yang !enyang$ut ersa!bungan dan terutusnya asand< dan hadisyang diri)ayat$annya dari sudut $eshahihan& $e-dha3i+an& dan sudut lainyang ber$aitan dengan $eadaan !atan hadis

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  6/77

  C

  hadis yang munqathi, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf,memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan yang semisalnya.

  e. Il!u al-Nasi$h )a al-Mansu$h&!JB &L1%7 7JD2 & C4D& PV &+*$B7 !4&

  $Y,

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  7/77

  G

  . Hadis udsi

  %. Segala er$ataan& erbuatan dan ta*rir Nabi sa) yang ber$aitan denganhu$u! syara3 dan $etetaannya adalah engertian dari ,,,,,. MenurutAhli Ushul.

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  '. Sesuatu yang disandar$an $eada Nabi sa)& berua er$ataan& erbuatan&ta*rir !auun si+at adalah engertian dari ,,,,,.. !enurut Ahli Hadis.

  A. Hadis

  B. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  =. Segala sesuatu yang bersu!ber dari Nabi sa) selain Al-ur3an al-9ari!& bai$berua er$ataan& erbuatan& !auun ta*rirnya yang antas untu$ di5adi$ansebagai dalil bagi hu$u! syara3 adalah engertian dari ,,,,,. MenurutAhli Ushul

  A. Hadis

  B. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  . Segala $etetaan yang berasal dari Nabi sa) selain yang di+ardhu$an dandi)a5ib$an& dan ter!asu$ hu$u! ta$li8< yang li!a adalah engertian dari,,,,,,,, !enurut ula!a #u*aha.

  A. HadisB. Atsar

  . SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  C. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sa) atau dari selain Nabi sa) adalahengertian ,,,,,.

  A. Hadis

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  8/77

  B. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  G. suatu er$ataan atau erbuatan yang disandar$an $eada sahabat dantabi3in adalah engertian ,..

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  . Setia hadis yang berua er$ataan di!ana asulallah sa)!enyandar$annya $eada Allah 4A66a )a alla adalah engertian dari

  ,,,,,,,,,,

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  7. Sesuatu yang di$habar$an Allah s)t $eada Nabi-Nya !elalui ilha! atau!i!i& $e!udian Nabi sa) !enya!ai$an !a$na dari ilha! atau !i!i

  tersebut dengan ung$aan $ata beliau sendiri adalah engertian ,,,,,

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  1. #"!9ali!at diatas adalah engertian dari ,,,,.. !enurut Ula!a Hadis

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  11. ",+*()'"& %$",9ali!at diatas adalah engertian ,,,,,. Menurut Ula!a Ushul.

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  9/77

  7

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar

  . Hadis udsi

  1%. .. 0 5 5 78#6 ;#"98>$" = 6+ :"/Adalah engertian dari ,,,,,,.. !enurut Ula!a Muhaddisin.

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  1'. >:.. "2#? 78#6 A@:' /"# 6>%8B '3 1 :'Adalah engertian dari ,,,,,.. !enurut Ula!a Ushul.

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  1=. .. CDE,A 8# "=6GDA8# F()'"" 9*8 H2I

  Adalah engertian dari ,,,,.. !enurut Ahli #i$ih.

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

  1. .., "7 =",8# 8 7 ="3?!"#Adalah engertian dari ,,,,,,.

  A. HadisB. Atsar. SunnahD. 9habar. Hadis udsi

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  10/77

  1

  1C. .., 6DL 7 MN

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  11/77

  11

  %. ..W H# F%X C",' "3 = 820 Adalah c(nt(h dari ,,,.

  A. Hadis Naba)iB. Hadis #i3li

  . Hadis auliD. Hadis /a*riri. Hadis udsi

  %1. , . %,2 "2/ WU%"IF%X Adalah c(nt(h dari ,,..

  A. Hadis Naba)iB. Hadis #i3li. Hadis auli

  D. Hadis /a*riri. Hadis udsi

  %%. ,. !" # $%& )'*+,& ) Adalah c(nt(h dari ,,,,,,,

  A. Hadis Naba)iB. Hadis #i3li. Hadis auliD. Hadis /a*riri

  . Hadis udsi

  %'. Setia erbuatan atau ting$ah la$u yang disandar$an $eada Nabi sa) yangsa!ai $eada $ita adalah engertian dari ,,,,,,,.

  A. Hadis Naba)iB. Hadis #i3li. Hadis auliD. Hadis /a*riri. Hadis udsi

  %=. Setia $etetaan Nabi sa) terhada aa yang datang dari ara sahabatnyaadalah engertian dari ,,,

  A. Hadis Naba)iB. Hadis #i3li. Hadis auliD. Hadis /a*riri. Hadis udsi

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  12/77

  1%

  %. .. 23 ,4& 26 75-.$& ) 0,%1Adalah c(nt(h dari ,,,,,,,

  A. Hadis Naba)iB. Hadis #i3li. Hadis auliD. Hadis /a*riri. Hadis udsi

  %C. Hadis yang berua hal ih)al Nabi sa) yang !enyang$ut $eadaan 8si$& si+at-si+at dan $eribadiannya disebut ,,,,,,,,.

  A. Hadis Ha!!iB. Hadis #i3li

  . Hadis auliD. Hadis /a*riri. Hadis Ah)ali

  %G. , 9 :&; & < % =6>%& 6 !"=7 # )'",&278 $&Adalah c(nt(h dari ,,,,,,.

  A.

  Hadis Ha!!iB. Hadis #i3li. Hadis auliD. Hadis /a*riri. Hadis Ah)ali

  %. Il!u engetahuan yang !enca$u er$ataan dan erbuatan Nabi sa)& bai$eri)ayatannya& e!eliharaannya& !auun enulisan atau e!bu$uanla+a6-la+a6nya adalah engertian dari ,,

  A. Hadis Ha!!i

  B. Hadis Dirayah. Hadis i)ayahD. Hadis /a*riri. Hadis Ah)ali

  %7. Il!u engetahuan utu$ !engetahui ha$i$at eri)ayatan& syarat-syarat&!aca!-!aca!& dan hu$u!-hu$u!nya& serta untu$ !engetahui $eadaan

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  13/77

  1'

  ara era)i& bai$ syarat-syaratnya& !aca!-!aca! hadis yang diri)ayat$andan segala yang ber$aitan dengannya adalah engertian dari ,,,

  A. Hadis Ha!!iB. Hadis Dirayah

  . Hadis i)ayahD. Hadis /a*riri. Hadis Ah)ali

  '. Il!u untu$ !engetahui ara era)i hadis dala! $aasitasnya sebagaiera)i hadis adalah engertian dari il!u ,,.

  A. /ari$h al-u)atB. Musthalah al-Hadis. 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil

  . i5al al-Hadis

  '1. Il!u yang !e!bahas tentang ara era)i hadis dari segi yang daat!enun5u$$an $eadaan !ere$a& bai$ yang daat !encacat$an atau!e!bersih$an !ere$a& dengan ung$aan atau la+a6 tertentu adalahengertian dari ,,,,.

  A. /ari$h al-u)atB. Musthalah al-Hadis. 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil

  . i5al al-Hadis

  '%. Il!u untu$ !engetahui ara era)i hadis yang ber$aitan dengan usahaeri)ayatan !ere$a terhada hadis adalah engertian dari il!u ,,..

  A. /ari$h al-u)atB. Musthalah al-Hadis. 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil. i5al al-Hadis

  ''. Il!u yang !e!bahas sebab-sebab yang terse!bunyi yang daat!encacat$an $eshahihan hadis& seerti !engata$an !uttashil terhadahadis yang !un*athi3& !enyebut !ar+u3 terhada hadis yang !au*u+&!e!asu$$an hadis $e dala! hadis lain& dan yang se!isalnya adalahengertian dari il!u ,,

  A. /ari$h al-u)atB. Nasi$h )a al-Mansu$h

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  14/77

  1=

  . 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil. i5al al-Hadis

  '=. Il!u yang !e!bahas hadis-hadis yang berla)anan yang tida$

  !e!ung$in$an untu$ dierte!u$an& $arena bah$an saling !enghaus&di!ana hadis yang datang lebih dulu disebut !ansu$h& dan yang datang$e!udian disebut nasi$h adalah engertian dari il!u ,,,,,..

  A. /ari$h al-u)atB. Nasi$h )a al-Mansu$h. 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil. Asbab al-Eurud al-Hadis

  '.2aitu suatu il!u engetahuan yang !e!bicara$an tentang sebab-sebab

  dan )a$tu Nabi sa) !enutur$an sabdanya adalah engertian dari il!u,,,,,,,..

  A. /ari$h al-u)atB. Nasi$h )a al-Mansu$h. 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil. Asbab al-Eurud al-hadis

  'C.2aitu ung$aan dari la+a6-la+a6 yang sulit dan ru!it untu$ diaha!i yang

  terdaat dala! !atan hadis $arena 5arang diguna$an adalah engertian dariil!u ,,,,,,,,,..

  A. Fharib al-HadisB. Nasi$h )a al-Mansu$h. 4Ilal al-HadisD. arh )a al-/a3dil. Asbab al-Eurud al-hadis

  'G.2aitu il!u engetahuan yang berusaha !enerang$an tentang hadis-hadisyang sudah diubah titi$ atau sya$alnya dan bentu$nya adalah engertian

  dari il!u ,,,,,,,.

  A. Fharib al-HadisB. Mu$htali+ al-Hadis. /ashi+ )a al-/ahri+D. arh )a al-/a3dil. Asbab al-Eurud al-hadis

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  15/77

  1

  '. Il!u yang !e!bahas hadis-hadis yang !enurut lahirnya salingbertentangan& yang ber$e!ung$inan daat di$(!r(!i$an antara$eduanya& bai$ dengan cara !enta*yid $e!utla$annya atau !enta$hsis$eu!u!annya atau dengan cara !e!ba)anya $eada beberaa $e5adianyang rele>an dengan hadis tersebut adalah engertian dari il!u

  ,,,,,,,.

  A. Fharib al-HadisB. Nasi$h )a al-Mansu$h. /ashi+ )a al-/ahri+D. Mu$htali+ al-Hadis. Asbab al-Eurud al-hadis

  '7. ` .6 :53 &\QD% 3J' &%[7 @^,^ & PV !$B7, _ 6 YPB& P5 4 D6W&Xadalah engertian dari il!u ,,,,,,,,..

  A. Fharib al-HadisB. Nasi$h )a al-Mansu$h. /ashi+ )a al-/ahri+D. Mu$htali+ al-Hadis. Asbab al-Eurud al-hadis

  =. . . & ! A& &I54$7 ST& NA&V VP7 $ID1 Q'

  & D4"Adalah engertian dari il!u ,,,,,..

  A. Fharib al-HadisB. Nasi$h )a al-Mansu$h. /ashi+ )a al-/ahri+D. Mu$htali+ al-Hadis. Asbab al-Eurud al-hadis

  =1. ,. KO S4!JB& &L1%7 7JD2 & C4D& PV &+*$B7 !4&' ( ,

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  16/77

  1C

  . 4Ilal al-Hadis

  =%. F Q1Q:%9#( &5B B# K61 R5 &TS7 A.& U$"V !$B7 H 5 1 5

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  17/77

  1G

  terhada ayat-ayat Al-ur3an yang !asih bersi+at u!u! Bayan al-/a$hsis J/a$hsis al-4A!!i Abdullah a$rale>iD. Fhula! Ah!ad Pa)re6. Mir6a Fhula! Ah!ad Al-adhiyani

  . Beri$ut ini a5aran ($($-($($ a5aran Ing$ar al-Sunnah& $ecuali,,,,,,,,,,,A. Su!ber hu$u! Isla! hanya Al-ur3an.B. Syahadat !ere$a adalah 0Isyhadu bi anna !usli!un:.. Shalat bertu5uan ingat $eada Allah s)t.D. Puasa hanya di)a5ib$an bagi !ere$a yang !elihat hilal sa5a. Nabi Muha!!ad sa) berha$ !en5elas$an ayat Al-ur3an

  BAB III

  PNFHIMPUNAN DAN PNF9?DI#I9ASIAN HADIS

  A. PERIODISASI PENGHIMP#NAN HADISMay(ritas Ahli Se5arah Hadis !e!bagi ri(disasi enghi!unan hadis!en5adi G tu5uh< eri(de& yaitu"

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  21/77

  %1

  mf Masa /urun )ahyu dan e!bentu$an !asyara$at Isla! (Ashr al-wahyi wa al-takwin)& yaitu di!ulai Se5a$ diang$atnya Muha!!adsa) !en5adi rasul sa!ai )a+atnya.

  nf Masa 9ehati-hatian dan Penyedi$itan i)ayat (Ashr al-tatsabbut wa

  al-iqlal min al-riwayah)& yaitu di!ulai se5a$ a)al e!erintahan9hali+ah Abu Ba$ar al-Shiddi* sa!ai $eada a$hir e!erintahan9hali+ah Ali bin Abi /halib.

  of Masa Penyebaran i)ayat $e daerah-daerah (Ashr intisyar al-riwayat ila al-amshar)& yaitu di!ulai se5a$ a)al Dinasti U!ayahsa!ai a$hir abad erta!a Hi5riyah.

  pf Masa Penulisan dan Peng$(di8$asian Hadis (Ashr al-kitabat wa al-tadwin)& yaitu di!ulai se5a$ a)al abad $edua Hi5riyah sa!ai a$hirabad $edua Hi5riyah.

  qf Masa Pe!urnian& Pen-tashih-an dan Penye!urnaan Hadis (Ashr al-tajrid wa al-tashih wa al-tanqih)& yaitu di!ulai se5a$ a)al abad$etiga Hi5riyah sa!ai a$hir abad $etiga Hi5riyah.

  rf Masa Pe!eliharaan& Penertiban& Pena!bahan& dan Penghi!unanHadis (Ashr al-tahdzib wa al-tartib wa al-istidrak wa al-jama)&yaitu di!ulai se5a$ abad $ee!at Hi5riyah sa!ai !asa 5atuhnya $(taBagdad ada tahun CC H.

  sf Masa Pensyarahan& Penghi!unan& Pen-ta$hri5-an& dan Pe!bahasan

  dari berbagai ta!bahan (Ashr al-syarh wa al-jama wa al-takhrijwa al-bahts an al-zawaid)& yaitu di!ulai se5a$ tahun CC Hi5riyahsa!ai dengan Se$arang.

  ". HADIS PADA A"AD PERTAMA HIRIYAH1. Hadis Pada Masa Rasu%a%%ah sa*

  a. ara asul Menya!ai$an Hadis1< Melalui sarana !a5lis-!a5lis il!i yang diada$an (leh asulallah sa) bersa!a

  ara sahabat.%< asulallah sa) !en5elas$an hu$u! terhada eristi)a yang dite!uinya di

  laangan $eada ara sahabat yang !engi$utinya.

  Seerti hadis beri$ut;=6D\ ]"#"QH ^ # $!% 0: %7 8=

  7 # $ / b5Qa ]Q`F)651>T`651Q>P_F 7 % 7" ^Yc A 8# " # dW 3agaimana !aranya engkauberualan ? 0aka si pedagang tersebut menelaskannya kepada (asul.

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  22/77

  %%

  Selanutnya beliau menyuruh pedagang itu untuk memasukkan yangannyake dalam tumpukan makanan tersebut. Namun ketika tangannya ditarikkeluar, terlihat tangan tersebut basah, maka (asulallah saw bersabda>3ukan termasuk g$l$ngan kami $rang yang menipu. %/(. Ahmad'

  '< asulallah sa) !en5elas$an hu$u! terhada ertanyaan atau eristi)ayang diala!i (leh ara sahabat.

  (nt(h;

  7QH:1 adalah Nabi saw tampak pada suatu hari

  di tengah-tengah manusia %sahabat', maka datang kepadanya se$rang laki-laki seraya bertanya> apakah iman itu ? (asulallah saw menawab> 4manadalah bahwa engkau beriman ......%hingga akhir' (asulallah sawmengatakan %kepada para sahabat', +ia adalah %malaikat' Jibril yangdatang untuk mengaari manusia tentang masalah agama mereka. %/(.3ukhari'

  < asulallah sa) !enya!ai$an hadisnya !elalui cera!ah atau idat( dite!at terbu$a& seerti saat ha5i )ada3 dan +athu Me$$ah.

  Setelah !eneri!a hadis tersebut dari asulallah sa) atau !elaluierantaran sahabat lainnya& !a$a ara sahabat !engha+al$an hadis-hadistersebut sebagai!ana halnya !engha+al$an al-ur3an.

  b. Pe!eliharaan Hadis ada Masa asulallah sa).#a$t(r-+a$t(r yang !endu$ung tereliharanya hadis ada !asa asulallahsa) antara lain "1< Mengha+al Hadis.Untu$ !en5aga $e!urnian Al-ur3an& asulallah sa) !elarang ara sahabat!enulis$an hadis secara res!i& sebagai!ana sabdanya;

  ^ C-/ 8#j ( 9

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  23/77

  %'

  WV%asinya ara sahabat dala! $egiatan!engha+al hadis& yaitu;

  a< 9egiatan !engha+al !erua$an budaya bangsa arab yang telah di)arisinyase5a$ ra Isla!.

  b< asulallah sa) banya$ !e!beri$an !(ti>asi !elalui d(3a-d(3anya.c< asulallah sa) sering$ali !en5an5i$an $ebai$an a$hirat bagi siaa sa5a yang

  !engha+al dan !enya!ai$an hadis $eada (rang lain.

  %< Menulis Hadis./erdaat beberaa sahabat yang !enulis$an hadis dan !e!ili$i catatan-catatannya& antara lain;

  a< Abdullah ibn A!r ibn al-3Ash.Ia !e!ili$i catatan hadis yang dina!a$an al-Shahifah al-Shadiqah. Iase!at !endaat $riti$an dari $au! *uraisy yang selalu !encatat aa sa5ayang didengarnya dari asulallah sa)& $e!udian ia !engadu$annya $eadarasul dan beliau !en5a)abnya;

  Yk3# jI"# F

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  24/77

  %=

  Ibnu Ha5ar al-As*alany berendaat bah)a larangan asulallah sa)untu$ !enulis$an hadis itu hanya berla$u ada !asa-!asa turunnya )ahyudan !enulis$annya dala! satu suhu+ agar tida$ terca!ur antara al-ur3andengan hadis& na!un 5i$a al-*ur3an tida$ turun dan tida$ ditulis dala! satusuhu+ !a$a dib(leh$an !encatat hadis.

  Se!entara An-Na)a)i dan As-Suyuthi berendaat bah)a adanyalarangan !enulis$an hadis ada !asa itu di!a$sud$an hanya bagi arasahabat yang $uat ha+alannya sehingga terhindar dari $e$ha)atiranter5adinya $e$eliruan. A$an tetai bagi ara sahabat yang $urang $uatha+alannya sehingga $ha)atir lua& !a$a dib(leh$an !encatatnya.

  A55a5 al-9hatib !enyata$an bah)a terdaat = endaat ula!a tentangta)a+u* hadis larangan dan erintah !enulis$an hadis& yaitu;

  1< Sebagian ula!a !enyata$an bah)a hadis dari Abu Sa3id al-9hudry bernilai!au*u+ $arena itu tida$ daat di5adi$an hu55ah. A$an tetai endaat inidit(la$ $arena hadis Abu Sa3id al-9hudry dan hadis lain yang se!a$nadengannya berdera5at shahih.

  %< Ula!a lain !enyata$an bah)a larangan !enulis$an hadis hanya berla$uada !asa-!asa a)al Isla! yang !asih enuh $eterbatasan& na!un setelaha5aran Isla! ber$e!bang luas !a$a enulisan hadis !en5adi b(leh.

  '< Ula!a lain !enyata$an bah)a larangan !enulis$an hadis itu hanya berla$ubagi ara sahabat yang $uat ha+alannya agar se!a$in terelihara danterlatih ha+alannya& na!un bagi ara sahabat yang $urang atau le!ahha+alannya seerti Abu Syah dan Abdullah ibn A!r ibn al-Ash dib(leh$an!enulis$annya.

  =< Ula!a lain berandangan bah)a larangan !enulis hadis tersebut berla$uuntu$ u!u!& a$an tetai bagi ara sahabat yang !e!ili$i $eahlian !enulisdan !e!baca dan tida$ $ha)atir a$an terca!ur dengan al-*ur3an !a$a

  larangan tersebut tida$ berla$u.

  2. hadis Pada Masa SahabatPe!eliharaan hadis ada !asa 9hula+a al-asyidun $hususnya ada !asaAbu Ba$ar dan U!ar bin 9hatthab diangga sangat la!ban& hal inidisebab$an $arena !ere$a sangat $etat dan sangat hati-hati dala!!eri)ayat$an hadis. ?leh $arena itu ada !asa sahabat ini di$enal dengan!asa 0At-/asabbut )a al-I*lal !in al-i)ayah: Pe!batasan danenyedi$itan eneri!aan ri)ayah hadis

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  25/77

  %

  9hali+ah U!ar bin Abdul A6i6 dari dinasti Bani U!ayah di$enal sebagaienggagas enghi!unan& enulisan dan e!bu$uan hadis secara res!iatau lebih di$enal dengan istilah 09(di8$asi Hadis:& yang dilatarbela$angi(leh;

  - /ida$ adanya $e$ha)atiran berca!urnya al-*ur3an dengan hadis& $arena al-

  *ur3an saat itu telah dibu$u$an dan disebarluas$an.- Adanya $e$ha)atiran a$an lenya dan hilangnya hadis dari ara engha+aldan enulisnya& $arena ara sahabat sudah banya$ yang )a+at a$ibat usialan5ut dan eerangan.

  - 9egiatan e!alsuan hadis se!a$in se!ara$ yang dilatarbela$angi (leh(liti$ dan erbedaan !a6hab di $alangan u!at Isla!.

  - Daerah $e$uasaan dan enyebaran a5aran Isla! se!a$in !eluas& sehingga!e!butuh$an anduan dan etun5u$ enga!alan Ibadah selain al-ur3an.Para /($(h 9(di8$asi Hadis

  u!hur ula!a sea$at bah)a ula!a yang erta!a $ali berhasil!enghi!un hadis dala! satu $itab adalah Muha))ad ibn Mus%i) ibn

  Sihab a%$:uhri ;*. 124 H

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  26/77

  %C

  rf Al-Mushanna+ $arya Syu3bah ibn al-9ha55a5 ). 1C Hariasi (leh se$itar G (rang.

  Status dan hu$u! Hadis Muta)atir adalah 0*ath3iyyul )urud: yaitu asti$ebenarannya& $arena itu )a5ib dia!al$an& dan !en(la$nya dihu$u!$an$a8r.

  %. Hadis Ahad2aitu hadis yang tida$ !e!enuhi syarat hadis !uta)atir atau hadis yangdiri)ayat$an (leh satu& dua atau lebih era)i dan tida$ !e!enuhi syarat-syarat hadis !uta)atir.Maca!-!aca! Hadis Ahad "

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  48/77

  =

  a. Hadis Masyhur& yaitu;

  , & |5 $!& )} $G 9 1 } ,i(O1 YaY 0Hadis yang diri)ayat$an (leh tiga (rang era)i atau lebih ada setiating$atan sanad& tetai tida$ sa!ai ada dera5at !uta)atir.:(nt(h;

  * &$. ' ( (X9 5 ~ (,& 5 4%!" # '6"!=

  b. Hadis A6i6& yaitu;

  5%=& M $G Q D1 7 %Y 2 '69 70Hadis yang diri)ayat$an tida$ $urang dari dua (rang ada setia ting$atansanadnya.:(nt(h;

  2}7 !" # '6" % CI,,^ 6 7-.$& &5&5 ' 6&3 x7 6) !(56

  c. Hadis Fharib& yaitu "

  5 ,P,A%0Hadis yang diri)ayat$an !ini!al se(rang era)i ada setiating$atannya.:(nt(h;

  ' BE& ,

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  49/77

  =7

  & !" # ^,,'6 I" 6 7D" 6 7,D75DB5-+,& ) Ia# 9( 5% &= ! ,V 6 H6 '6 2L

  Hadis diatas diri)ayat$an 5uga (leh Bu$hari dan Musli! !elalui 5alan Abu@anad dari Al-A3ra5 dari Abu Hurairah..

  Meneri!a dan !enga!al$an Hadis Shahih hu$u!nya )a5ib.9itab-$itab yang !e!uat Hadis Shahih& antara lain "

  a. Al-a!i3 al-Shahih J Shahih al-Bu$hari $arya Abu Abdullah Muha!!ad ibnIs!ail ibn Ibrahi! ibn Al-Mughirah al-Bu$hari 17=-%C H

 • 7/25/2019 ILMU HADIST

  50/77

  b. Sunan Abu Da)ud $arya Sulai!an ibn al-4Asy3ats ibn Isha* al-A6adi al-Si5istani %%-%G H