Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

download Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

of 15

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  1/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  Ta"anan Jenis Ka#at Pen$"antar

  Listri% &inamis

  Ialah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik

  dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah

  coulomb dan satuan waktu adalah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang sama

  dengan kuat arus yang keluar. Sedangkan pada rangkaian seri kuat arus tetap sama di

  setiap ujung-ujung hambatan. Sebaliknya tegangan berbeda pada hambatan. Pada

  rangkaian seri tegangan sangat bergantung pada hambatan, tetapi pada rangkaian

  bercabang tegangan tidak berpengaruh pada hambatan.

  Semua itu sudah dikemukakan oleh hokum kirchoff yang berbunyi jumlah

  kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar!.

  "erdasarkan hokum ohm dapat disimpulkan cara mengukur tegangan listrik adalah

  kuat arus dikali hambatan. #ambatan nilainya selalu sama karena tegangan sebanding

  dengan kuat arus. $egangan memiliki satuan %olt &%' dan kuat arus adalah ampere &('

  serta hambatan adalah ohm.

  K'm('nen E)e%tr'ni%a

  Komponen elektronika merupakan piranti yang dikenal dengan istilah

  perangkat keras ) hardware. Pada prinsipnya dibedakan menjadi dua yakni

  %'m('nen (asi*dan %'m('nen a%ti*.

  Komponen pasif menggunakan bahan konduktor ) penghantar sedang komponen aktif

  menggunakan bahan semikonduktor.

  K'm('nen (asi*

  !+ Ham,atan

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  2/15

  AR

  =

  R

  G *=

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  Ialah+ suatu rintangan yang dimiliki oleh suatu penghantar listrik. Suatu kawat

  ) logam akan bersifat penghantar apabila banyak mengandung electron bebas.

  ari hasil percobaan nilai hambatan sebuah penghantar ditentukan oleh +

  *. #ambatan jenis & tergantung jenis bahan '

  . Panjang penghantar

  . Penampang penghantar

  #ubungan antara ketiganya dapat dituliskan dalam bentuk

  persamaan +

  keterangan +

  / 0 hambatan penghantar &'

  0 hambatan jenis & mm ) m '

  l 0 panjang penghantar & m '

  ( 0 penampang penghantar & mm'

  &a-a Hantar

  Ialah kemampuan sebuah penghantar dalam melewatkan arus listrik.

  #ubungan dengan hambatan saling berbanding terbalik.

  1 0 daya hantar & mho '

  / 0 hambatan & ohm '

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  3/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  Ran$%aian Tert.t.(

  /angkaian tertutup ialah rangkaian yang tak berpangkal dan tak berujung

  yang terdiri dari

  komponen listrik &seperti kawat penghantar', alat ukur listrik, dan sumber daya listrik

  &misalnya

  baterai'.

  (rus listrik &penyebab menyalanya lampu ' hanya mungkin ada kalau

  rangkaian listrik tertutup

  dan sumber dayanya &baterai' masih berfungsi dengan baik.

  K.at Ar.s /an e/a P'tensia)

  Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu

  penghantar tiap detik.

  imana+

  I 0 kuat arus dalam ampere

  2 0 muatan yang mengalir selama waktu t detik dalam coulomb.

  (rus listrik mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat

  berpotensial rendah. $egangan listrik &beda potensial' dapat diperoleh dari daya

  listrik seperti aki, baterai, dinamo, dsb. $egangan listrik dapat diukur dengan

  %oltmeter. "eda potensial * %olt adalah jka sumber arus listrik mengeluarkan energi

  sebesar * joule untuk memindahkan muatan sebesar * coulomb dari titik yang beda

  potensial tinggii ke titik yang beda potensial rendah.

  2I 0

  t

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  4/15

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  5/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  3 0 /.I

  dimana +

  3 + tegangan, dalam 3olt, 3

  I + arus, dalam (mpere, (

  / + tahanan, dalam 5hm, 4.

  / merupakan besaran tetap)konstanta, persamaan * merupakan persamaan linear garis

  lurus 3 sebagai fungsi I dengan kemiringan /, tahanan / disebut tahanan linear atau

  resistor.

  Seandainya dua buah konduktor memiliki beda potensial diantara keduanya,

  dan (nda menghubungkan konduktor-konduktor tersebut dengan batang tembaga,

  maka akan menimbulkan arus yang besar, namun jika (nda menghubungkannya

  dengan batang kaca, maka hampir tidak ada arus mengalir. Sifat-sifat yangmenentukan berapa arus yang akan mengalir disebut Resistansi+ /esistansi

  &hambatan' ditentukan dengan jalan memberikan beda potensial diantara dua titik

  pada konduktor dan mengukur arusnya. #ambatan /, didefinisikan sebagai rasio atau

  perbandingan antara beda potensial 3, dengan arus I,

  3

  / 0

  I

  (rus listrik I dalam satuan ampere, beda potensial 3 dalam satuan %olt, dan

  hambatan / dalam satuan ohm. ! '"m &atau * 4' adalah hambatan yang diberikan

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  6/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  oleh arus * ( untuk mengalir, ketika beda potensial * 3 diberikan diantara ujung-

  ujung hambatan tersebut.

  Resist'r adalah piranti yang disusun untuk mendapatkan hambatan yang

  dikehendaki. /esistor dibuat dari kawat tipis dan panjang8 grafit8 atau semikonduktor.

  Resist'r ialah suatu hambatan yang nilai resistansin-asudah ditetapkan oleh pabrik.

  /esistor terbuat dari bahan karbon dan kawat. 7enurut fungsinya resistor dibedakan

  menjadi dua yakni resist'r teta( dan resist'r 1aria,)e. Sebuah resistor tetap

  digambarkan dengan simbol +

  /

  / atau

  "entuk phisik sebuah resistor tetap adalah +

  Selain itu suatu penghantar juga mempunyai nilai resistansi &hambatan',

  resistensi pada penghantar sebanding dengan panjang kawat & l ', sebanding dengan

  hambat jenis kawat &r', dan berbanding terbalik dengn luas penampang &('. Secara

  sistematis dapat dituliskan+

  l . r

  / 0

  (

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  7/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  engan +

  / 0 hambatan penghantar &5hm'

  r 0 hambatan jenis &ohm meter'

  l 0 panjang penghantar &meter'

  ( 0 luas penampang penghantar &m'

  9ilai hambatan pada suatu kawat penghantar juga dipengaruhi suhu. Kenaikan

  suhu mengakibatkan hambatan penghantar secara umum bertambah, hal ini

  disebabkan bertambahnya suhu mengakibatkan bertambah besarnya hambatan jenis

  suatu penghantar. #ambatan listrik &resistan' 0 sifat suatu benda yang sangat

  menentukan besar kecil kuat arus yang melalui benda tersebut.

  3 0 I . /

  imana +

  3 0 potensial listrik dalam %olt

  I 0 kuat arus dalam ampere

  / 0 hambatan listrik dalam ohm &4'

  Ham,at Jenis

  l . r

  / 0

  (

  engan +

  / 0 hambatan kawat penghantar dalam ohm &4'

  r 0 hambat jenis dalam ohm-meter &4 - m'

  l 0 panjang kawat dalam m

  ( 0 luas penampang kawat dalam m

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  8/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  H.%.m Kir2"'**

  :umlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah

  I 0 I* ; I ; I

  Resistansi

  /esistansi adalah hambatan yang menyebabkan gerak elektron berkurang.

  Pada sumber listrik

  gerakan elektron ditentukan oleh+

  a. panjang kawat penyalur

  b. bahan kawat penyalur

  c. beda potensial

  d. besar kecilnya bahan penyalur.

  7akin besar resistansi sebuah penghantar, semakin kecil arus listrik yang

  mengalir. alam hambatan, besarnya resistansi +

  *. Sebanding dengan panjang penghantar. 7akin panjang penghantar makin besar

  resistansinya.

  . "erbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar penampang

  penghantar makin kecil

  resistansinya.

  Sebanding dengan hambat jenis penghantar. 7akin besar hambat jenis penghantar

  makin besar

  resistansinya.

  Satuan resistansi+ ohm dilambangkan dengan huruf yunani omega 4. (lat

  untuk menentukan hambatan baku 0 resistor terdiri dari komponen kawat atau

 • 8/14/2019 Hambatan_jenis_kawat_penghantar - Copy - Copy

  9/15

  HIMPUNAN MAHASISWA

  SISTEM KOMPUTER

  FAKULTAS ILMU KOMPUTER

  UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  Nama : Fenti Tri Lestari

  NIM : 090!00!00

  karbon. "anyak sedikitnya karbon menentukan banyak sedikitnya hambatan pada

  resistor. :enis resistor+

  a. resistor tetap

  b. resistor %ariabel)geser

  c. resistor ntc &negati%e temperature coefficient'.

  Ham,atan Seri

  "ila suatu hambatan) resistor disusun secara berurutan yang satu dibelakang

  yang lain, maka ini

  disebut rangkaian hambatan seri. #ambatan ini dapat diganti dengan