HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

download HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

of 30

Embed Size (px)

Transcript of HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  1/30

  PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

  ROLE PLAY THERAPY UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SOSIO-

  EMOTIONAL PADA ANAK DENGANAUTISME SPECTRUM DISORDERS DI

  SEKOLAH KHUSUS AUTISME YPPA PADANG

  BIDANG KEGIATAN:

  PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

  Diusulkan oleh:

  Gina Apriana (1110322045 / 2011)

  Lia Maharani (1110322021 / 2011)

  Hidayaul Husna (111032205! / 2011)

  "arla #as$ar (111032205! / 2013)

  %uspa &ria (1311311031 / 2013)

  UNIVERSITAS ANDALAS

  PADANG

  2014

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  2/30

  i

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  3/30

  DAFTAR ISI

  HALAMA# %G&'AHA# i

  DA*A+ ,', ii

  +,#G-A'A# iii

  .A. , %DAHLA# 1

  .A. ,, GAM.A+A# MM MA'A+A-A* 'A'A+A# 5

  .A. ,,, M&*D& %&LA-'A#AA#

  .A. , .,AA DA# ADAL -&G,A*A# 10

  DA*A+ %'*A-A 11

  LAM%,+A#

  La6piran 1 .iodaa -eua dan An77oa dan %e6$i6$in7 12

  La6piran 2 usi8ikasi An77aran -e7iaan

  1

  La6piran 3 'usunan r7anisasi *i6 -e7iaan dan %e6$a7ian *u7as 19

  La6piran 4 'ura %ernyaaan -eua -e7iaan

  21

  La6piran 5 'ura %ernyaaan -esediaan dari Mira

  24

  La6piran Denah Deail Lokasi Mira -er;a 25

  ii

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  4/30

  RINGKASAN

  Auis6e 'pekru6 Disorder (A'D) adalah 7an77uan perke6$an7an

  seer$al= 7an77uan ineraksi sosial dan konrol e6osi Anak?anak den7an

  auis6e 6en7ala6i 6asalah den7an keera6pilan sosial yan7 $era Mereka

  ;aran7 6endekai oran7 lain dan pandan7an 6aa san7a kuran7 Mereka idak

  6a6pu 6e6aha6i perspeki8 dan reaksi e6osi oran7 lain= sehin77a 6ereka

  kuran7 6e6iliki e6pai nuk iu erapi yna7 di$erikan ;u7a erapi

  6ulidisipliner dan erpadu= 6ulai dari erapi prilaku (behavior therapy)= erapi

  okupasi= erapi @iensi yan7 $aik unuk 6e6$anu

  indi>idu yan7 6e6iliki 7an77uan spekru6 auis6e (A'D)= $ela;ar keera6pilandan 6e6aha6i auran?auran idak erulis dari hu$un7an sosial yan7

  6e6$in7un7kan 6ereka %e6$erian erapi role play ini akan 6endoron7 anak?

  anak den7an 7an77uan spekru6 auis6e (AD') unuk $erineraksi dan

  $erhu$un7an den7an oran7 lain= yan7 6en7arahkan perke6$an7an ke6a6puan

  $ahasa= sosial= e6osional= dan ekspresi (Leary= 2013)

  %eneliian yan7 dilakukan oleh Murni dan 'udaro ahun 2013 enan7

  Role play Method Menin7kakan -e6a6puan .er$iensi erapi role play 6enun;ukan pen7aruh posii8 erhadap

  ke6a6puan $er$i

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  5/30

  1

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 Lata B!"a#a$%

  Anak $erke$uuhan khusus se

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  6/30

  2

  Dala6 dekade erakhir ini ;u6lah anak yan7 erkena auis se6akin

  6enin7ka pesa di $er$a7ai $elahan dunia .erdasarkan laporan #&'" 2011

  eralensi penyandan7

  auis6 saa ini se$anyak dari 1000 penduduk= pre>alensi ini naik pesa

  di$andin7kan den7an daa H 10 ahun yan7 lalu yan7 hanya 1 dari 1000

  penduduk

  'aa ini $elu6 ada peneliian khusus yan7 dapa 6enya;ikan daa auis6

  pada anak di ,ndonesia .ila di asu6sikan den7an pre>alensi auis6 pada anak di

  Hon7kon7= $erdasarkan dari .adan %usa 'aisik ;u6lah anak di hon7kon7

  ;u6lah anak usia 5 hin77a 19 ahun di ,ndonesia 6ener$al sera er7an77u

  dala6 ineraksi sosial dan konrol e6osi= 6aka erapi yan7 dilakukan ;u7a erapi

  6ulidisipliner dan erpadu 6ulai dari erapi perilaku (behavior therapy)= erapi

  okupasi= erapi @i

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  7/30

  3

  sera inensias erapi yan7 di;alani oleh anak auis6e ika hal erse$u dilakukan=

  anak den7an auis6e 6asih 6e6punyai harapan unuk le$ih $aik unuk dapa

  hidup 6andiri ([email protected] Hadiano=2003)

  Role play therapy adalah salah sau iner>ensi yan7 $aik unuk 6e6$anu

  indi>idu yan7 6e6iliki 7an77uan spekru6 auis6e (A'D)= $ela;ar keera6pilan

  dan 6e6aha6i auran?auran idak erulis dari hu$un7an sosial yan7

  6e6$in7un7kan 6ereka -onsep dan prakik erapi dra6a 6en77a6$arkan

  pendekaan klinis dala6 perke6$an7an so

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  8/30

  4

  1.2 R&'&(a$ Ma(a"a)

  .a7ai6ana 6e6$erikan *erapi yan7 er$aik unuk anak den7an Autistime

  Spectrum Disorder (A'D) yan7 6en7ala6i 7an77uan sosio?e6osionalE

  1.* T&+&a$ P,%a'

  1 nuk 6enin7kakan ke6a6puan sosio?e6osional pada Anak den7an

  Autistic Spectrum Disorder (A'D)

  2 nuk 6enin7kakan kualias hidup anak den7an Autistic Spectrum

  Disorder (A'D) sehin77a dapa hidup 6andiri

  1.4 L&aa$ Ya$% D)aa#a$

  Luaran yan7 diharapkan dari pro7ra6 kreai>ias [email protected] yan7

  dilaksanakan ini adalah 6endapakan suau pro7ra6Role play therapy unuk anak

  auis yan7 dapa 6enin7kakan ke6a6puan sosio?e6osional anak den7anAutistic

  Spectrum Disorder (A'D)

  1./ K!%&$aa$

  Adapun ke7unaan dari pro7ra6 kreai>ias [email protected] ini= yaiu :

  1 .a7i 6asyaraka

  Diharapkan dapa 6e6$anu para oran7 ua unuk [email protected] anak den7an

  Autistime Spectrum Disorder (A'D) 'elain iu ;u7a diharapkan dapa

  6e6$anu oran7 ua yan7 6e6punyai keer$aasan $iaya unuk

  6elakukan erapi $a7i anaknya yan7 auis

  2 .a7i [email protected]

  'e$a7ai @u;ud dari *ri Dhar6a %er7uruan *in77i yan7 kei7a yaiu=

  pen7a$dian kepada 6asyaraka den7an 6enyu6$an7kan karya yan7

  $er6an8aa $a7i 6asyaraka

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  9/30

  5

  BAB II

  GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

  Auis6e 'pe

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  10/30

  -eika sur>ei [email protected] dilakukan akil -epala 'ekolah %%A 6en7aakan

  [email protected] ke7iaan yan7 $iasa dilakukan 6e6an7 er8okus pada proses $ela;ar

  6en7a;ar karena den7an kekhususan yan7 di6iliki oleh penyandan7 auis

  6e6$uuhkan @aku yan7 le$ih la6a dala6 6eneri6a suau il6u $aik dala6

  6e6pela;ari= 6e6aha6i aaupun 6en7u$ah ineraksi 6ereka -e7iaan

  eksrakulikuler yan7 diadakan erdiri dari pra6uka dan 6usik &ksrakulikuler ini

  dilaksanakan seiap Hari 'a$u= yan7 diikui oleh anak yan7 6asuk kae7ori

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  11/30

  !

  -ondisi ini yan7 6endoron7 ka6i in7in 6elakukan pen7a$dian

  6asyaraka kepada anak penyandan7 auis yan7 $erada di yayasan penyandan7

  auis %%A Andalas %adan7 -e7iaan yan7 akan dilakukan adalah Role play

  therapy$a7i auis disorder syndro6 dala6 6e6per$aiki sosio?e6osional

  -onsep yan7 akan dipakai keika pen7a$dian 6asyaraka ini adalah

  6e6$ua suau penas dra6a den7an 6eli$akan penyandan7 auis sehin77a

  sosio?e6osional [email protected]/i $isa le$ih erlaih den7an

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  12/30

  BAB III

  METODE PELAKSANAAN

  Meode pelaksanaan pada pro7ra6 pen7a$dian ini disusun sealuasi

  Model ahapan pelaksanaan ke7iaan se$a7ai $eriku :

  %ersiapan

  %elaksanaan

  &>aluasi

  %e6$uaan Laporan

  1 *ahap %ersiapan

  -e7iaan yan7 dilakukan pada ahap persiapan anara lain

  'ur>ei e6pa pelaksanaan ke7iaan

  %e6$uaan proposal pen7a$dian 6asyaraka

  %en7urusan ad6inisrasi dan peri;inan e6pa pen7a$dian

  6ansyaraka

  %e6$uaan naskah skenario yan7 akan dia6pilkan dala6 $enuk

  role play se$a7ai erapi unuk 6enin7kakan ke6a6puan sosial

  dan e6osional anak auis

  %e6$uaan propery dan perlen7kapan yan7 akan di7unakan dala6

  role play

  2 *ahap %elaksanaan

  -e7iaan pen7a$dian akan dilakukan seelah persiapan dan

  periinan selesai -e7iaan akan dilaksanakan di ayasan Auis6e

  %en7e6$an7an %oensi Anak %adan7. Dala6 pelaksanaannya= pesera

  akan di$enuk 6en;adi 5 kelo6pok yan7 erdiri dari 3 oran7 anak dan 2

  oran7 pe6$i6$in7 Masin7?6asin7 pesera akan 6endapakan se$uah

  peran dan akan $er6ain sesuai den7an perannya 6asin7?6asin7

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  13/30

  9

  Anak auis yan7 6en;adi pesera akan di$erikan >ideo ideo

  erse$u $ere6alkan aki>ias sehari?hari yan7 $isa dilaih unuk anak

  auis ke6udian perilaku aau okoh dala6 >ideo erse$u diiru dan

  diprakikkan %erilaku 6odel dapa disa;ikan dala6 >i>o (hidup)= diias= indakan [email protected] yan7

  er;adi dala6 lin7kun7an

  *ahap selan;unya anak akan 6elakukanRole play $ersa6a?sa6a

  'ehin77a reponden akan 6elakukan i6iasi dan 6e6$ua diri sendiri

  sa6a den7an okoh dala6 role play= aau 6en77a6$arkan diri dala6

  sein7 dan $in7kai yan7 $er$eda= 6en7ala6i suau .ahasa dan 7erak?

  7erik= indi>idual aau di dala6 7rup Di8asiliasi den7an Guided play

  seperi kosu6= $oneka= ala pera7a= ru6ah keluar7a 6ainan dan oran7?

  oran7= okoh pe6ain dan o$;ek lakon lainnya

  +ole %lay yan7 akan dilaksanakan adalah %rilaku aau ke7iaan

  dala6 kehidupan sehari?hari Me6$erikan per

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  14/30

  10

  4 %e6$uaan Laporan

  %e6$uaan laporan disesuaikan den7an hasil yan7 elah di

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  15/30

  11

  DAFTAR PUSTAKA

  .ailey= ' (2010) Dra6a herapy ,n - 'iri C * Lyons (&ds)= "uin7 &d7e*herapies 8or Auis6 2010?2011 #: 'kyhorse %u$lishin7

  Daa Auis di ,ndonesia= h p: //auis 6 indonesia o r 7 /=Diakses 10 'epe6$er 2014

  Man7un7son7= rieda(2009) P(#,",% 5$ P!$55#a$ A$a# B!#!7&t&)a$

  K)&(&( ilid -esau= L%'%3= Depok

  %raseyono= Ds (200) S!7a-S!7 a$a# A&t(. D,A %ress= o7;akara %uspa

  '@ara

  [email protected]= ,= +osadi= D= &= C ulidar (2003) *erapi anak auis di ru6ah

  akara

  [email protected]= ,ka= (2001) %er6asalahan Auis di ,ndonesia 'e6inar: An >er>[email protected]

  o8 "hildren .eha>ior and De>elop6en

  ai6= (2003) Auis6e suau 7an77uan ;[email protected] pada anak?Anak akara: %usaka

  %opuler $or

  Murni C 'udaro 2013 Role Play Metodh Menin7kakan -e6a6puan .iersias #e7eri 'ura$aya

  "eners 8or Disease "onrol and %re>enion (2014= Au7us 29) a

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  16/30

  12

  LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

  K!t&a

  A ,denias Diri

  1 #a6a Len7kap Gina Apriana

  2 enis -ela6in %ere6puan

  3 %ro7ra6 'udi ,l6u [email protected]

  4 #,M 1110322045

  5 *e6pa dan *an77al Lahir Lohk [email protected]= 12 ko$er 1992

  &? 6ail h a li [email protected] < k e 6ail

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  17/30

  13

  A$%%,ta 1

  A ,denias Diri

  1 #a6a Len7kap Lia Maharani2 enis -ela6in %ere6puan

  3 %ro7ra6 sudi ,l6u [email protected]

  4 #,M 1110322021

  5 *e6pa dan *an77al Lahir "i6paruh= ! ;uli 1993

  &6ail 6ah a r a ni!! l ia I y a hoo< o6

  ! #o *elepon/H% ?/ 03115550!

  . [email protected] %endidikan

  'D 'M% 'MA

  #a6a ,nsiusi 'D# 03 *ala7o

  'arik= %aria6an

  M*s# Model

  %adusunan=

  %aria6an

  'MA# 1

  %aria6an

  urusan ? ? ,%A

  *ahun Masuk?lulus 1999?2005 2005?200 200?2011

  " pen7har7aan dala6 10 ahun erakhir

  #o enis %en7har7aan ,niusi %e6$eri pen7har7aan *ahun1 uara 1 spea

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  18/30

  14

  A$%%,ta 2

  A ,denias Diri

  1 #a6a Len7kap Hidayaul Husna

  2 enis -ela6in %ere6puan

  3 %ro7ra6 sudi ,l6u [email protected]

  4 #,M 111032205!

  5 *e6pa dan *an77al Lahir .ukiin77i= 4 uni 1993

  &6ail Hid a y a u lh usna 4 93 I y a hoo< oid

  ! #o *elepon/H% 0310!0509

  " [email protected] %endidikan'D 'M% 'MA

  #a6a ,nsiusi 'D# 0

  .on;ol Ala6

  M*s# 1

  .ukiin77i

  'MA# 1

  .ukiin77i

  urusan ? ? ,%A

  *ahunMasuk?

  lulus

  1999 ? 2005 2005 ? 2009 200 ? 2011

  " pen7har7aan dala6 10 hun erakhir

  #oenis %en7har7aan

  ,niusi %e6$eri

  pen7har7aan

  *ahun

  1

  2

  %adan7= 1 sepe6$er 2014

  %en7usul=

  *anda an7an

  ( Hidayaul Husna )

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  19/30

  15

  A$%%,ta *

  A ,denias Diri1 #a6a Len7kap "arla #as$ar

  2 enis -ela6in %ere6puan

  3 %ro7ra6 sudi ,l6u [email protected]

  4 #,M 13113110

  5 *e6pa dan *an77al Lahir %ainan= 31 Mare 1995

  &6ail " a rl a n a s$ a r I y a hoo< oi d

  ! #o *elepon/H% 0!95909!!

  . [email protected] %endidikan'D 'M% 'MA

  #a6a ,nsiusi 'D# 23 %ainan 'MA# 2

  %ainan

  'MA# 2

  %ainan

  urusan ? ? ,%A

  *ahunMasuk?lulus 2001 ? 200! 200! ? 2010 2010 ? 2013

  " %en7har7aan dala6 10 hun erakhir

  #oenis %en7har7aan

  ,niusi %e6$eri

  pen7har7aan

  *ahun

  1

  2

  %adan7= 1 sepe6$er 2014%en7usul=

  *anda an7an

  ( "arla #as$ar )

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]
 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  20/30

  1

  A$%%,ta 4

  A ,denias Diri1 #a6a Len7kap %uspa &ria

  2 enis -ela6in %ere6puan

  3 %ro7ra6 sudi ,l6u [email protected]

  4 #,M 1311311031

  5 *e6pa dan *an77al Lahir %adan7= 29 #o>e6$er 1995

  &6ail pusp ae ri a I 7 6ail

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  21/30

  1!

  P!'7'7$%

  A ,denias Diri1 #a6a Len7kap [email protected] &ka %uri= ' -p= M -ep= 'p

  2 enis -ela6in %ere6puan3 %ro7ra6 sudi ,l6u [email protected]

  4 #,% 19!50312005012002

  5 *e6pa dan *an77al Lahir %adan7= 1 Mare 19!5

  ! #o *elepon/H% ?/

  . [email protected] %endidikan#o %ro7ra6 *e6pa *ahun

  1 '1 [email protected] ni>ersias ,ndonesia 2002

  2 '2 [email protected] K

  'pesialis

  ni>ersias ,ndonesia 2011

  " %e6akalah 'e6inar ,l6iah (ral %resenaion)

  # #a6a %ere6uan ,l6iah /

  'e6inar

  udul Arikel ,l6iah aku dan

  *e6pa

  1 ,6ple6enasi dan

  Doku6enasi %roses

  [email protected] [email protected]

  +' H. 'aanin

  %adan7= *ahun

  200!

  D %en7har7aan dala6 10 ahun erakhir#o enis %en7har7aan ,niusi %e6$eri pen7har7aan *ahun

  1 %ia7a6 %en7har7aan:

  "u6laude

  ,- , 2002

  2 %ia7a6 %en7har7aan:

  "u6laude

  ,- , 2011

  %adan7= 'epe6$er 2014

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  22/30

  1

  La'a$ 2. &(t8#a( A$%%aa$ K!%ata$

  1. P!a"ata$ P!$&$+a$%

  Maerial usi8ikasipe6akaian

  -uanias Har7a sauan(+p)

  u6lah (+p)

  -ase 8il6 ideo 6odellin7 5 0000 400000

  "a6di7 Ala reka6

  ke7iaan

  1 1000000 1200000

  %ropery

  penas

  %enas unuk

  pena6pilan

  roleplay

  500000 500000

  .oneka Media role play 5 0000 300000

  %apan ulis Ala pe6$erian

  6aeri

  1 100000 100000

  DD

  eksernal

  nuk 6e6uar

  8il6

  1 430000 430000

  'peaker Ala pen7eras

  suara

  1 250000 250000

  -a$el

  sa6$un7an

  -a$el

  sa6$un7an

  3 50000 1 50000

  Mi

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  23/30

  19

  paniia pesera

  .a;u pesera dan

  paniia

  'i6$olis

  pesera

  50 $uah 50000=00 2500000=00

  -onsu6si %esera

  dan paniiasosialisasi

  A Makan

  . 'na

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  24/30

  20

  a

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  25/30

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  26/30

  22

  6asuk dan

  keluar

  - Me6$ua

  laporan

  keuan7an

  - Men7elola

  keuan7an

  - %e6$ayaran dan

  pe6$elian

  $aran7

  3 Lia

  Maharani

  1110322021

  [email protected] -esehaan 30

  ;a6/677

  'ekrearis

  - %elaksana erapi

  - Me6$ua da8ar

  sura 6asuk dan

  keluar

  - Men

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  27/30

  23

  sera se7ala

  ke$uuhan yan7

  diperlukan

  -

  5 Hidayaul

  Husna

  111032205!

  [email protected] -esehaan 35

  ;a6/677

  An77oa pelaksana

  - Men;alani eknis

  a

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  28/30

  24

  La'a$ 4. S&at P!$ataa$ K!t&a K!%ata$

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  29/30

  25

  La'a$ /. S&at P!$ataa$ K!(!5aa$ Da Mta

 • 7/25/2019 HalimatunWinniSodiah Unand PKMM

  30/30

  2

  La'a$ 9. D!$a) D!ta" L,#a( Mta K!+a